[Wijziging financiering )ibliotheken gaat door Deel eenmalige uitkering ten onrechte verstrekt Fractielid boos over optreden CPN-bestuur Gevaarlijke katapulten verboden Aanslag op Frans consulaat Berlijn Eerste kamerverkiezingen volgens de nieuwe opzet )NTSLAG DEEL PERSONEEL MOGELIJK ZWARE STRAFFEN IN ZAAK VAN DER VALK Scherpe eisen aan veiligheid ileziervaart Duphar mag nog eens giftige zuren lozen is bijdAG 26 AUGUSTUS 1983 PZC/binnen-buitenland HAAG (GPD) Gevaarlijke katapulten zijn met ingang van 1 oktober rbodcn. Het strafbaar stellen geldt zowel voor het in bezit hebben of zelf aardigen, alsook voor het invoeren of levering aan derden. ader een gevaarlijke katapult wordt in dit verband verstaan een schiettuig iarvan projectielen kunnen worden weggeschoten met een zodanige kracht gerichtheid, dat bij door die projectielen getroffen mensen ernstig lelijk letsel ontstaat. Speelgoedkatapulten vallen niet onder de verbods- ing. ekatapult is al sinds jaar en dag als speelgoed bekend, maar in de afgelopen worden in toenemende mate katapulten op de markt gebracht die kennelijk bedoeld zijn als wapen. Uit proeven Is gebleken dat door katapulten afgeschoten projectielen, zoals ronde stalen of loden kogels, dezelfde uitwer king hebben als uit vuurwapens weggeschoten kogels Deze katapulten zijn vooral bekend geworden als wapens gericht tegen politieambtenaren Wie in het bezit is van een als gevaarlijk aan te merken katapult <of onderdelen daarvan), krijgt de mogelijkheid gedurende een periode van veertien dagen bij de politie in te leveren. Als de katapulten in de periode van 1 tot en met 14 oktober worden ingeleverd, wordt een tegemoetkoming van vijf gulden uitgekeerd voor een bedrijfsmatig vervaardigde katapult en van 50 cent voor een zelf ontworpen exemplaar Voor ingeleverde onderdelen van een katapult wordt 10 cent vergoed EN HAAG (ANP) Minister Brinkman van WVC wil de financiering van openbare ibliotheken in het kader van de bezuinigingen per 1 oktober van dit jaar wijzigen, irspronkelijk wilde de minister al per 1 juli overschakelen van een 'declaratie-systeem' van kosten van het bibliotheekwerk bij de rijksoverheid op een 'doeluitkering' - een vast edrag per bibliotheek. irtraging bij de schriftelijke voorbe ding van de noodzakelijke wetswij- pngen trad op doordat de kamer- mmissie voor WVC met een alterna- f kwam voor de wijziging van de ancieringsopzet die de minister in tto had. minister erkent in nader antwoord de opmerkingen van de biblio- jekspecialisten in de kamer dat als ,olg van de bezuinigingen proble- len kunnen ontstaan bij de vraag of personeel moet worden ontslagen n wel bezuinigd moet worden op lisvesting en de aanschaf van boe- in, platen en dergelijke. De gemeen- besturen en de provinciale besturen oeten dat zelf bepalen, zo meent de mister. Is een gemeente, door de financiële cd gedwongen, vraagt om ontheven worden van de wettelijke verplich- :g om een bibliotheekvoorziening in ind te houden kan dat slechts in Valse obligaties ontdekt in Zwitserland IVan ome parlementaire redac tie) DEN HAAG In Zwitserland zijn vervalste obligaties opge doken van de Staat der Neder landen. Het gaat zoals gemeld om enkele stukken ter waarde tienduizend gulden. De hoofdofficier van justitie in Am sterdam leidt het onderzoek naar de vervalsing. Inmiddels heeft het ministerie van finan ciën de banken en effectenhan delaren gewaarschuwd. De vervalste rentecoupons zijn bij een Zwitserse bank aangebo den ter verzilvering Bij de ge bruikelijke controle door een Ne derlandse bank, kwam de ver valsing aan het licht. Het betreft namaak van schuldbewijzen aan toonder ter waarde van tiendui zend gulden van een staatsle ning uit 1981. Die lening bedroeg miljoen gulden tegen 12,5 procent rente. Het ministerie van financiën sluit niet uit, dat er nog meer vervalsingen zullen opduiken. Vorige maand doken bij een bank in Nederland twaalf valse obligaties op ter waarde van 50.000 gulden elk. Het ging in dit Beval om stukken die normaal Besproken niet buiten het bank- circuit komen, maar nu door een particulier werden aangeboden, Justitie heeft een verdachte in zaak. Deze werd in Frank rijk aangehouden en wacht op uitlevering uitzonderingsgevallen worden gewei- moeten van mening zijn dat ten on- gerd. aldus Brinkman.. Zowel de mi- rechte een beroep wordt gedaan op nister van binnenlandse zaken als zijn financiële problemen wil een dergelijk collega van WVC en gedeputeerde ontheffingsverzoek van de hand wor- staten van de betreffende provincies den gewezen. Als de wetswijziging wordt aangeno men zal minister Brinkman streven naar intrekking van de normen voor de personeelsbezetting van de open bare bibliotheken. Dat moet het een voudiger maken om de bezuinigingen eventueel op de personeelsbezetting af te wentelen. Bibliotheken en pro vinciale bibliotheekcentrales moeten zich soepeler kunnen opstellen door aanpassing van dienstverleningsover eenkomsten met de gemeenten opdat bijvoorbeeld meer kan worden bezui nigd op de niet-personele kosten dan voortvloeit uit de verlaging van de rijksbijdrage. Samen met extra middelen uit hoofde van contributieverhoging zou dat geld ten goede kunnen komen aan provinciale bibliotheekcentrales voor uitbreiding van het daar geves tigde personeel. LONDEN Sarah-Jane Hutt imiddenneemt met een gelukkige lach het applaus in ontvangst nadat zij werd gekozen lot het mooiste meisje van het Verenigd Koninkrijk in het Grosvenor House Hotel in Londen. Links van Sarah-Jane staat Nicola Stanley, die derde werd en rechts Karen Moore, die als tweede eindigde. Sarah-Jane werd uit 48 meisjes gekozen. BIJNA VIJFDE GAF TE LAAG INKOMEN OP blitiebond De achterban van de Igemeen Christelijke Politiebond CP), met 21.000 leden de grootste iitiebond van ons land, verwerpt de innen van het kabinet om per 1 mari '84 3,5 procent extra te korten i de salarissen van ambtenaren en 'ndvolgers. De ACP-leden willen tder alleen prijscompensatie inleve- qals de regering garandeert dat die nr 100 procent wordt gebruikt om uien te scheppen. Minister Rietkerk üaenlandse zaken) wil tot dusver «verder gaan dan 80 procent. feS" HAAG (GPD) Minister Smit- Lues gaat scherpe veiligheidseisen lellen voor het varen met plezier- lurluigen. De maatregelen moeten •pi januari 1985 van kracht worden, b heeft zij het Tweede-Kamerlid Iclricum (PvdA) laten weten in ant- tord op schriftelijke vragen, (minister is van plan om in overleg K de betrokken organsaties een ftmene maatregel van bestuur op stellen, die voor pleiziervaartuigen iels bevat omtrent gasinstallaties Ui boord, de motorbrandstofsyste- Kn,reddingsmiddelen (aantal en uit- feingi, stuurinrichting en vluchtwe- DEN BOSCH (ANP) De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag twee Italianen die vorig jaar betrokken waren bij de ontvoering van mevrouw A. van der Valk-Capelle, conform de eis van de officier van justitie mr. R. Pe ters tot twaalf jaar ge vangenisstraf veroor deeld. Het zijn de 32- jarige G. R. en de 34- jarige F. C. B. Beide verdachten wor den afpersing en mede plichtigheid van men senroof verweten. De ontvoering duurde van 27 november tot 17 de cember, in welke perio de mevrouw Van der Valk vastgebonden aan de verwarming werd vastgehouden Mede ge zien het feit dat van de spanning bij haar gezin- en familieleden gebruik was gemaakt om een losgeld van twaalf mil joen gulden te eisen, waarvan tot nu toe slechts twee miljoen bo ven water is gekomen, is een strenge straf ge rechtvaardigd. aldus de rechtbank. De rechtbank wil hier door tevens voorkomen dat herhaling van dit soort misdrijven in Ne derland plaatsvindt. De 35-jarige G. T. uit Kon- stanz, die het contact over het losgeld met de familie Van der Valk had onderhouden en twee weken geleden tien jaar gevangenisstraf had horen eisen, werd veroordeeld tot acht jaar. Hem werd afper sing en bedreiging tegen het leven ten laste ge legd Het werd echter met bewezen geacht of hij van het begin wist dat het om een ontvoe ring ging. recte aanleiding is een ernstig onge- k dat begin juli plaatsvond in de ësbosch. wijst de minister erop dat „ook veilige installaties ongelukken niet uitgesloten wanneer men er on- skundig mee omgaat, Zelfs op een olig' schip blijft het bijvullen van mzine vanuit een jerrycan een ge- arlijke bezigheid, waarbij men met E( nodige omzichtigheid te werk moet an". FNV: harde actie tegen taxiproef ASSEN (GPD) De Vervoersbond FNV dreigt met harde acties in Dren the naar aanleiding van een op 3 oktober te starten proef met taxiver voer tussen Rolde en Amen. „Het streekvervoer zou een lijn als deze moeten opzetten. Ik wil het fijne van de zaak uitzoeken", zegt districtsbe stuurder F. Beukema van de Ver voersbond FNV. Een busstaking in Drenthe zou de tweede actie zijn tegen een taxi-expe riment. In Zeeuws-Vlaanderen werd onlangs een stakingsactie gehouden omdat daar een buslijn werd gesloten waarvoor een taxi in de plaats kwam. Secretaris K. H. Eskes van het provin ciale overlegorgaan Openbaar Ver voer. in Drenthe stelt, dat de bond onterecht boos is over het experi ment, „Er is geen sprake van ophef fing van een bestaande buslijn. Een vergelijking met de situaties in Zeeuws-Vlaanderen is daarom niet mogelijk. Door middel van het inzet ten van een taxi wordt een kleine kern als Amen ontsloten, waar normaal gesproken geen openbaar vervoer mo gelijk is", aldus Eskes. DEN HAAG (GPD) Bijna een vijfde van de in 1981 verstrekte eenmalige uitkeringen zijn onterecht verstrekt. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van sociale zaken. Het woord fraude wil het ministerie niet in de mond nemen omdat de oorzaak nog niet is vastgesteld. Het is mogelijk dat aanvragers onbewust verkeerde gegevens over hun inkomen verstrekten. De gegevens van het onderzoek van Sociale Zaken zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De personen die onterecht een eenma lige uitkering kregen, hebben op de aanvraagformulieren een te laag inko men opgegeven Op grond daarvan kregen zij de uitkering ivariërend van 150 tot 450 gulden) zoals de regering die in 1981 voor minimum-inkomens had gereserveerd Bij vergelijking met belastinggege vens bleek dat achttien procent in werkelijkheid een iets hoger inkomen had. Het zijn vooral bejaarden die een te laag inkomen opgaven Zij vulden alleen hun aow-inkomen in terwijl, zo blijkt, ze ook rente-inkomsten hadden of een klein aanvullend pensioen. In nog eens zes procent van de onder zochte gevallen zijn de eenmalige uit keringen weliswaar volgens de letter van de wet verstrekt maar bleek het huishouden dat minimuminkomen niet over het gehele jaar te hebben gehad In 76 procent van de gevallen bleek alles juist. Het departement kan niet zeggen of onterecht verstrekte uitkeringen teruggevorderd zullen Steekproef Het ministerie heeft het onderzoek steekproefsgewijs uitgevoerd. In Milieuproces De oliemaatschap pij Shell heeft van de rechtbank in Rotterdam tot 4 november de tijd gekregen om in een memoire van antwoord te reageren op de aanklacht die de staat en de gemeente Goude rak tegen het bedrijf heeft ingediend wegens het veroorzaken van de ernsti ge bodemvervuiling in deze Zuidhol landse gemeente. Het gaat hier om de eerste civiele procedure, die het rijk op basis van de interimwet bodemsa nering heeft aangespannen tegen be drijven die zich hebben schuldig ge maakt aan milieuverontreinigende activiteiten Volgens het principe, 'de vervuiler betaalt' gaat het rijk schade vergoedingen eisen Foto: brandiveermannen zoeken lussen de puinhopen naar slachtoffers. WEST-BERI.1JN (DPA/UPI) Bij een aanslag op het 'Maison de France' in West-Berlijn, waarin het Franse consulaat en hel culturele instituut zijn gevestigd, is donderdag een Westduitse vredesactivist om het leven geko men, terwijl er 24 gewonden vielen. Het slachtoffer maakte deel uit van een groep die de Franse consul een petitie kwam overhandigen. In een telefoongesprek met het plaatselijke kantoor van het Franse persbu reau AFP meldde een man dat de actie het werk was van het "Armeense geheime leger voor de bevrijding van Armenie' Asalai. Het zou dan smds juli de derde aanslag van deze organisatie zijn Als gevolg van een krachtige explosie werden de hoogste twee verdiepingen van het gebouw aan de drukke Kurfuyerstendamm verwoest, waardoor het grootste deel van de voorgevel en het dak instortten. DEN HAAG (ANP) Woensdag 31 augustus kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de nieuwe eerste kamer. Anders dan tot nog toe gebruikelijk treedt nu niet de helft van 75 senatoren af. maar wordt de thans zittende eerste kamer geheel ontbonden. De verkiezingen zijn nodig als gevolg van een grondwetswijziging. De kamerleden zitten in het vervolg met langer voor een periode van zes jaar maar worden gekozen voor vier jaar De oude grondwet bepaalde dat om de drie jaar de helft van de senatoren aftrad, beurtelings 37 en 38. Voortaan zit de gehele eerste kamer vier jaar Niet veranderd is de wijze van verkiezing, namelijk getrapt via de 705 leden van de Provinciale Staten. Een andere grondwetswijziging bepaalt dat de, eerste kamer voortaan binnen drie maanden na de Provinciale Staten verkiezingen wordt gekozen Dat dat deze keer later is ide laatste statenverkiezingen waren in maart 1982) komt doordat de grondwets herziening pas begin van dit jaar klaar was. Bovendien moest daarna de kieswet nog worden aangepast. Regering en parlement hebben be sloten met een nieuwe eerste kamer met te wachten tot na de statenver kiezingen van 1986. Om in de geest te handelen van de nieuwe grond wet en de nieuwe kieswet is beslo ten de huidige èerste kamer per 13 september van dit jaar te ontbin den. Diezelfde dag komt de senaat in nieuwe samenstelling bijeen. Nieuw bij de kamerverkiezingen is verder, dat het stelsel is afgeschaft var. de vier groepen van provincies die tot dusver de senatoren kozen Ook het ingewikkelde systeem voor de berekening van restzetels is sterk vereenvoudigd. Samenstelling Grote politieke verrassingen in de samenstelling van de nieuwe eer ste kamer zijn uitgesloten. De uit slag van de in maart 1982 gehouden statenverkiezingen weerspiegelt in de samenstelling van de senaat. Die verkiezingen leverden ten op zichte van de statenverkiezingen van 1978 groot verlies op voor de PvdA. forse winst voor de VVD. redelijke winst voor D'66 en licht verlies voor het CDA. Winst was er ook voor klem links (PSP. CPN en PPR) en voor de kleine rechtse partijen (SGP, RPF en GPV). Vol doende winst (al dan niet door lijstencombinaties) voor een rentree in de senaar van PSP en GPV en een entree van de RPF In de huidige eerste kamer is de zetelverdeling als volgt: PVdA 28, CDA 28, VVD 12. D'66 4. CPN 1. PPR 1 en SGP 1 De leden van Provinciale Staten komen woens dag provipciegewljs bijeen om hun stem uit. te brengen. Volgens bere kening van de verkiezingsdienst van het ANP is aan de hand van de politieke verhoudingen in de staten de volgende samenstelling van de nieuwe senaat waarschijnlijk CDA 27, PvdA 17. WD 17. D'66 6. PSP 2, CPN 2. PPR 1, SGP 1, RPF 1 en GPV 1. In totaal komen er nu zeer waar schijnlijk 23 kamerleden niet te rug. Zij zijn niet herkiesbaar of staan op een vrijwel zeker onver kiesbare plaats. Onder de huidige kamerleden die niet terugkeren is de huidige voorzitter dr. Th. L. M. Thurlings (cdal, die na 28 jaar niet in de senaat terug zal keren. De voorzitter van de eerste kamer. Dr L Af. Thurlings CDAidie na de verkiezingen op 31 augustus niet in de kamer zal terugkeren. DEN HAAG (ANP) Het CPN-twee- de kamerlid G. Schreuders is boos op het dagelijks bestuur van zijn partij, omdat dit buiten de rest van de partij om een verklaring heeft opgesteld, waarin opvattingen van de CPN om trent vrede en ontwapening worden geformuleerd. Gewapend met deze verklaring, die volgens Schreuders strijdig is met het verkiezingsprogramma en de beslui ten van het laatste partijcongres, zijn fractievoorzitster Ina Brouwer en be stuurslid Jaap Wolff donderdag afge reisd naar de Sowjet-Unie, waar zij besprekingen zullen voeren met de communistische partij aldaar Ook tot die reis is besloten zonder voor kennis of medeweten van het alge meen bestuur, aldus Schreuders. Hij eist dat het dagelijks bestuur op korte termijn over een en ander verantwoor ding aflegt aan de leden. Schreuders vraagt zich in een open brief aan zijn partijgenoten af wat de werkelijke beweegredenen van het da gelijks bestuur zijn „om op dit mo ment. en gegeven de toestand van de partij" twee partij-kopstukken naar Moskou af te vaardigen Het dagelijks bestuur van de CPN toonde zich donderdag bij monde van bestuurslid Ton van Hoek erg teleur gesteld' over de verwijten van Schreu ders. Volgens Van Hoek is er geen sprake van eigenmachtig optreden van liet dagelijks bestuur. „Al op 27 mei heeft de partij, op een vergade ring van het algemeen bestuur, beslo ten tot het organiseren van een reeks werkbezoeken aan communistische en andere progressieve partijen in het buitenlandaldus Van Hoek. .De reis is trouwens ook nog besproken in de buitenlandcommissie van de partij, waarin Schreuders zelf zitting heeft". Schreuders suggestie dat de partij, nu er interne confhctem zijn. weer vol gens oud patroon de banden met Moskou nauwer aanhaalt, wijst Van Hoek verontwaardigd van de hand. ,.Je kunt beter spreken van een nieuw patroon, dat blijkt wel uit de keuze van gesprekspartners" De notitie over vrede en ontwape ning, die de delegatie als richtlijn heeft meegekregen, is niet in strijd met de algemene partijlijn, aldus Van Hoek, alleen een beetje aan de actualiteit aangepast. 1981 zijn aan ruim 300.000 gezinnen en alleenstaanden een eenmalige uit-, kering verstrekt. Daarvan zijn 3174 gevallen in het onderzoek van Socia le Zaken betrokken. Het ministerie van sociale zaken ver moedt dat in 1982 bij de al verstrekte uitkeringen en dit jaar bij de te ver strekken uitkeringen minder proble men zullen rijzen. Mensen die denken aanspraak te maken op de uitkering moesten in 1981 zelf formulieren aan vragen en invullen. In 1982 hebben de sociale diensten van de gemeenten die taak overgenomen en de mensen die mogelijk recht hebben op de uit kering benaderd. Dit systeem zal ook dit jaar toegepast worden. Abva Kabo: werk verkeersinspectie in problemen DEN HAAG (ANP) In een open brief aan de minister van verkeer en waterstaat heeft de ambtenarenbond Abva'Katfo zijn bezorgdheid geuit over de reorganisatie bij de verkeers inspectie, die volgens de bond geheel stuk dreigt te lopen. De bond heeft er daarom bij Smit op aangedrongen de reorganisatie on middellijk stop te zetten en onafhan kelijke deskundigen in te schakelen om de zaak alsnog te redden, aldus donderdag een woordvoerder van Ab- vaKabo Bij de dienst vindt smds vorig jaar een reorganisatie plaats. Het is de bedoeling de elf districten van de verkeersinspectie terug te brengen tot zes, (waardoor uiteinde lijk 120 banen moeten verdwijnen) en tot automatisering over te gaan In een reactie liet het ministerie donder dag weten, dat „hard wordt gewerkt aan een oplossing van de kwestie" Volgens de woordvoerster hangen de in de brief genoemde huisvestingspro blemen mede samen het feit, dat ook de rijksgebouwendienst gekort wordt Verder wijst ze erop, dat voor twee districten de reorganisatie al afgerond' is Volgens de woordvoerster zal de brief van de bond naar alle waar schijnlijkheid in de loop van de vol gende week worden beantwoord DEN HAAG (ANP) De chemische fabriek Duphar in Amsterdam mag tot maart 1985 nog eens 6.000 kubieke meter per jaar aan giftige zuren lozen in de Noordzee. Deze toestemming is verleend door zowel het ministerie van verkeer en waterstaat als dat van volkshuisvesting, ruimtelijke or dening en milieubeheer. De ontwerp beschikking is donderdag ter visie gelegd. Volgens een woordvoerder van ver keer en waterstaat gedogen de minis teries de lozingen omdat Duphar plannen heeft haar afvallozingen in de Noordzee 'drastisch te saneren' Du phar heeft aangekondigd dat, wan neer alles vollYns plan verloopt, tegen eind volgend jaar 95 procent van de huidige verontreinigingen ongedaan zijn gemaakt. De milieuorganisatie 'natuur en mi lieu' vindt dat Duphar tot die tijd de zuren moet opslaan en deze pas mag lozen wanneer ze in de te bouwen zuiveringsinstallatie zijn geneutrali seerd Natuur en milieu overweegt dan ook in beroep te gaan tegen de beschikking van de ministeries De organisatie wijst op de sporen van de uiterst giftige stof dioxine en de chloorbenzofuranen die zo samen met grote hoeveelheden zuren onvermin derd in de Noordzee terechtkomen. Tegen Duphar loopt nog een beroep van onder meer Natuur en Milieu bij de Raad van State.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5