oekzema gaat overleggen ver positie militairen Roy Horb werkte samen met CIA pzefi Rakowski uitgefloten op Leninwerf Gdansk Nieuwe richtlijnen voor onderhoudskosten kind Fokker verkoopt twaalf F-28's ACTIE OP VLIEGBASIS EERDER BEËINDIGD Het weer Vijf-meicomité roept op tot uitbanning rassenhaat WALESA STELT CONCESSIES VOOR Luchtdoop Sarcofaag GETUIGE VOOR KRIJGSRAAD IN PARAMARIBO: ^UDAG 26 AUGUSTUS 1983 PZC/binnen-btiitenla,id DEN HAAG (GPD) Staatssecretaris Hoekzema (defensie) is bereid met de militaire belangenverenigingen eerst een discussie te voeren over de positie van de militaire jrabtenaar in vergelijking met de burgerambtenaar. Pas daarna zijn de bonden bereid met Boekzema te praten over mogelijke maatregelen zoals de gewraakte aanpassing van de liektekostenregeling. Intussen schorten ze protestacties, zoals deze week in Leeuwarden, op. pit heeft gespreksleider Rob Joustra De actievoerders in Leeuwarden bleek dat het slechts om voorberei- tan het Centraal Georganiseerd Over- staakten donderdag hun actie ruim dend overleg met enkele ambtenaren tg Militairen, president van de Ko- een halve dag eerder dan het plan ging, was de teleurstelling op de vlleg- tlnklijke Vereniging van Onderoffi- was. Ze waren daartoe opgeroepen basis groot. tieren ..Ons Belang", donderdagmid- door een telegram van de negen geza- Het telegram «■-onnnn „on oon menlijke belangenverenigingen Dat telegram zorgde voor veel verwarring, omdat de actieleiders er aanvankelijk uit opmaakten dat Hoekzema onder druk van de protesten een spoedbij- eenkomst had belegd. Toen later u' jjjg meegedeeld na afloop van een {jeenkomst van de negen militaire elangenveremgingen met topambte- iaren van het ministerie van defensie. 1st overleg met de staatssecretaris al volgende week donderdag plaats lebben. Leeuwarden was bedoeld om de drie bonden die de acties steunden (Ons Belang, de christelijke ACOM en de Landelijke Korporaals Vereniging) in staat te stellen aan het overleg deel te namen. De zes andere verenigingen hadden woensdag tijdens een langdurige ver gadering duidelijk gemaakt dat actie voeren en overleg plegen met gelijktij dig konden. De bonden hadden acht uur nodig om tot hel telegram te komen. Vertrouwen Volgens Joustra heeft de indruk mee gespeeld, dat Hoekzema de bezwaren van de militairen tegen aantasting van hun arbeidsvoorwaarden nu aan zienlijk serieuzer opvat ..Door de ac tie in Leeuwarden is een signaal gege ven. dat nu politiek moet worden vertaald.", aldus Joustra die met spanning op voorstellen van de be windsman wacht. ..Intussen moeten onze leden op ons vertrouwen en een pas op de plaats maken" Het personeel van de vliegbasis Leeuwarden staakte donderdag rond half tien de stiptheidsactie, na een oproep via de geluidsinstallatie. Ove rigens zal het nog wel enige dagen duren voordat de situatie op de basis weer normaal is. In het onderhouds- schema van de F-lfi's zijn grote ver tragingen ontstaan. H'tersvooruitzïchten van het KNMI roor zaterdag t'm dinsdag: vrij zon en droog. Middagtemperatuur za- itrdag ongeveer 26 graden, daarna rageveer 21 graden. Deltagebied AMSTERDAM (ANP) Het gemeentelijke vijf- meicomité in Amster dam roept de hoofdste delijke bevolking op mee te werken aan het uitbannen van elke vorm van rassenhaat in de stad. Aanleiding tot de op roep is de gewelddadige dood van de 15-jarige Antilliaanse jongen Ker- win Duinmeijer. De jon den werd afgelopen weekeinde in de Dam straat met een knipmes dodgestoken door de 16- jarige N. B. Deze heeft bekentenis afgelegd. t>e verdachte, volgens de politie een skinhead, zou hebben gestoken omdat zijn slachtoffer een vieze nikker was en die moest niet vies naar hem kijken, aldus de po litie. Volgens hoofdinspec teur E. Jagerman, chef recherche van hel bu reau Warmoesstraat, is de verdachte zo dom. dat hij niet weet wat hij zegt Jagerman: „ik vind het een beetje angstig dat de trieste dood van zo'n jongen misbruikt zal worden, misschien door politiek links en rechts, en daar moeten we erg voorzichtig mee zijn Zaterdagochtend wordt een antiracisti sche demonstratie ge houden in Amsterdam. Dissident De schrijver Georgi Wladimov. die drie maanden geleden naar het westen kwam, is de Sowjet- nationahteit ontnomen, zo is donder dag in Moskou vernomen. De maatregel tegen de 52-jarige ex- voorzitter van de Sowjet-afdeling van Amnesty International werd in de laatste bundel van decreten van de opperste Sowjet (parlement) gepubli ceerd. Deze dateert van 1 juli jongstle den. Met een officiële uitnodiging van de universiteit van Keulen verliet Wladi mov zijn land op 26 mei met de vaste bedoeling terug te komen. ruiOver het weer valt iveinig nieuws te i u r.elden. De situatie op de weerkaar- Ifli wordt nog steeds volledig bepaald een uitgestrekt gebied van hoge barometerstanden. Deze hogedruk- mrdel strekt zich uit van de Azoren- tüanden in de Atlantische Oceaan tol aver Engeland en verder noordoost- taarts tot diep in Scandinavië. Hier- ioor worden storingsgebieden ge blokkeerd en we kunnen vandaag tan ook een aanhouden van het dro it, zonnige en vrij warme weer tege moet zien. De wind blijft in de noord- mthoek en is matig tot vrij krachtig. De temperatuur zal hierdoor niet zo ■.er oplopen als in het oosten van hel md. Evenals gisteren stijgt het kwik to ons vanmiddag tot een waarde rond de 23 graden. 'ooruitzichten voor zaterdag: weinig mndering. Er kan wel wat bewol- ifogvoorkomen, maar de zon blijfl de 'owband houden. Waarschijnlijk neemt de wind wat af en stijgt de \lmperaluur iets: Hautisch bericht Md: noordnoordoost 4 tot 5, langs 'iekust en verder buitengaats 5 tot 6, xcht: aanhoudend matig door hieig- kld ongeveer 20 graden; afwijking waterstanden: een geringe verlaging. Miimum golfhoogte monding Schel lesbijna een halve meter zeegang erstn tjdens het hoog water. ZON EN MAAN tl augustus Zon op 06 43 onder 20.40 jMaan op 22.22 onder 10.30 Hoog water 'emeldinge (krak Iminisse il. 27 augustus Jfaneuzen f"§Zienkzee "Iinsweert (emeldinge Ireekrak Iminisse 4.34 234 5.00 257 6.22 171 5.54 263 6.22 202 6.19 237 6.56 205 16.53 231 17.15 255 17.44 164 17.57 261 18.38 192 18.37 225 19.11 195 ("ij. 26 augustu lisslngen Temeuzen Zierlkzee Hansweert '"emeldinge Kreekrak entó Kminisse 27 augustus ;ÏUssinger. Temeuzen tlenkzec Hansweert "emeldinge Kreekrak 'Brulmsse De Poolse vice-premier Rakowski spreekt de arbeiders toe van de Lenin-scheepswerf waar driejaar geleden de overeenkosmt gesloten werd tussen de stakende arbeiders en de autoriteiten GDANSK WARSCHAU BRUSSEL (RTR'AKP DPA UPI) Dc Poolse vice-premier Mieczyslaw Rakowski heelt donderdag op de Leninwerf in Gdansk een tumultueuze ontmoeting gehad met de arbeiders van de werf waar de nu verboden vrije vakbond Solidari teit ontstond. Hij hield een rede van ruim een uur waarin hij ten overstaan van ongeveer 2.000 arbeiders afgaf op Solidariteit en zijn leider Lech Walesa. In het begin werd hem het spreken onmogelijk ge maakt door boegeroep en een fluitconcert en ook tijdens de rede werd hij herhaaldelijk uitgefloten. Walesa bevond zich onder zijn gehoor, reageerde niet toen Rakowski hem 'schildpad' noemde vanwege de oproep tot langzaam-aan-actie van Solidariteit, maar sprak nadat Rakowski was uitgesproken tien minuten en deed een voorstel aan de Poolse regering wederzijd se concessies te doen om een einde te maken aan de crisis waarin het land zich bevindt sinds 1980. Walesa kreeg een donderend applaus Dit gebeurde in dezelfde zaal waar Rakowski en Walesa in 1980 onderhandelden. Op 31 augustus is het drie jaar geleden dat ook daar de akkoorden van Gdansk werden ondertekend. Rakowski kwam naar de werf als onderdeel van een campagne om in de aanloop tot 31 augustus protesten van arbeiders te voorkomen. Praten met Walesa lieert de regering uitgesloten verklaard. Walesa had eerder verklaard niet met Rakowski te zullen spreken, daar deze hem heeft beledigd. Donderdag werd in de provincie Elblag bij Gdansk evenals eerder in Gdansk zelf snelrecht ingevoerd en de mogelijkheid van drie maanden cel voor deelnemen aan verboden bijeenkom sten in het openbaar. Het internationale verbond van vrije vakverenigin gen (IVVV) heeft donderdag de 135 lid-organisaties opgeroepen op 31 augustus door middel van manifes taties solidariteit met Solidariteit te tonen. De Poolse regeringswoordvoerder Jerzy Urban veroor deelde de aanhangers van Solidariteit wegens het uitjouwen van Rakowski. Elke poging van Solidariteit om op 31 augustus de totstandkoming van de akkoor den van Gdansk te herdenken zal door de politie in de kiem worden gesmooord, zo bleek uit zijn woorden AMSTERDAM <ANPi Donderdag werd bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam een bijna 2000 jaar oude Romeinse sarcofaag afgeleverd. Met een hoogwerker werd de doodskist, die meer dan twee ton weegt en ruim twee meter lang is. over het dak van het museum getild om vervolgens via het raam naar binnen getrokken te worden. De sarcofaag is voor een bedrag van meer dan honderdduizend gulden aangekocht door de Vereniging Rembrandt ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. SCHIPHOL (ANP/GPD) Fokker heeft met de Amerikaanse lucht vaartmaatschappij Piedmont Airli nes in Winston-Salem (North Caroli na) overeenstemming bereikt over de verkoop van twaalf straalverkeers- vliegtuigen van het type F 28 MK 1.000. Het gaat om toestellen die Fokker terugneemt van de Indonesi sche luchtvaartmaatschappij Garu- da, die bezig is de vloot te modernise ren. De F-28's zullen in Woensdrecht wor den opgeknapt en vanaf februari vol gend jaar met een tempo van een toestel per maand worden geleverd. Tegelijk met de koop heeft Piedmont Airlines nog een optie op acht toestel len genomen. Zo is donderdag meege deeld door Fokker. Met de order is volgens Fokker een bedrag van 65 tot 70 miljoen dollar (ongeveer 200 miljoen gulden) ge moeid. Voor dat bedrag zullen de door Garuda afgedankte machines worden voorzien van onder meer een nieuw landingsgestel en een nieuw interieur De twaalf aan Piedmont Airlines te leveren toestellen en de acht machi nes waarop dit bedrijf een optie heeft genomen zijn allemaal afkomstig van Garuda. Deze luchtvaartmaatschap pij kocht twintig nieuwe Fokkers ter vervanging van de F-28 MK 1.000. De levering van de nieuwe machines aan Garuda is naar verwachting van Fok ker medio volgend jaar voltooid. Fokker heeft de eerste helft van dit jaar een winst gemaakt van 6,3 mil joen gulden, terwijl het bedrijf 1982 moest afsluiten met een verlies van tien miljoen gulden. Van de 1150 personeelsleden die door de slechte resultaten van vorig jaar moesten afvloeien, hebben er thans 403 het bedrijf verlaten. Eind juni had Fokker 9203 werknemers in dienst. REGELING KINDERBIJSLAG PER 1 OKTOBER DEN HAAG (ANP) Het maximum aan onderhoudskosten voor het recht op kinderbijslag als een kind eigen inkomsten heeft (studietoelage, stage, bijbaantje) is per 1 oktober vastgesteld op 9.900 gulden per jaar voor thuiswonende kinderen en op 13.700 gulden voor uitwonende kinderen. Hierbij mag worden opgeteld de on derwijsbijdrage (college- en inschrijf gelden). het schoolgeld en voor thuis wonende kinderen de reiskosten die nodig zijn in verband met studie of opleiding, aldus het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. De regeling is van toepassing op kinde ren van 16 jaar en ouder Als het kind geen eigen inkomsten heeft, heeft de maximering geen ge- PvdA en D'66 willen interpellatie over ke mwapenvoorstel van Griekenland DEN HAAG (ANP DPA RTR) De Tweede-Kamerleden Bram Stcmer- dink. defensiespecialist van de PvdA- fractie. en Maarten Engwirda (D'66) hebben aangekondigd dat zij volgen de week dinsdag toestemming vra gen om minister Van den Broek (bui tenlandse zaken) te interpelleren. De kamerleden willen weten waarom de bewindsman het Griekse voorstel afwijst, om de plaatsing van kruisra ketten in West-Europa een half jaar uit te stellen, zodat het overleg in Genève meer kans op een resultaat krijgt, Engwirda vindt de uitgesproken ver wondering van het ministerie over het voorstel van Van den Broeks Griekse collega Charalambopoulos vreemd, omdat de regering de plaatsing van kruisraketten in Nederland wel een half jaar wil uitstellen De regering moet overleg over veiligheidsvraag stukken in EG-verband met mijden met het argument dat de NAVO het geëigende verband daarvoor is, zo stelt Engwirda. Ook de Belgische minister van bui tenlandse zaken, Leo Tindemans heeft donderdag het voorstel van Athene een thema genoemd dat niet valt onder de competentie van de politieke samenwerking van de Euro pese gemeenschap. volgen voor het recht op kinderbij slag. Wil men voor een kind van 16 jaar en ouder kinderbijslag krijgen dan moeten de ouders een bijdrage leveren in de onderhouds- en studie kosten van het kind. Voor kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen is een maximum gesteld aan de onderhoudskosten die m aanmer king mogen worden genomen. Voor de bepaling van het maxunum is evenals voorgaande jaren aansluiting gezocht bij het niveau van de maximale stu dietoelage. Die is nu lager dan vorig jaar. Staatssecretaris De Graaf heeft ver der bepaald dat kinderen die aan het eind van het schooljaar 1982-1983 voor hun eindexamen zijn gezakt in het nieuwe schooljaar voor kinderbijslag in aanmerking komen als zij aan een dagschool de vakken overdoen waar voor zij zijn gezakt. Zonder deze maatregel zouden ou ders voor deze kinderen geen kinder bijslag meer kunnen krijgen omdat het aantal uren dat aan studie wordt besteed minder is dan de wettelijk vereiste 20 uur per week. De nu getroffen regeling geldt niet voor kinderen die een baan van ten minste 20 uur per week hebben en ook niet voor kinderen die hun opleiding voortzetten aan een avondschool. Onderwijsbonden schorten overleg herstructurering salarissen op DEN HAAG (ANPi De onderwijs bonden hebben het overleg met mi nister Deetman over de herstructure ring van de onderwijssalarissen don derdag opgeschort. Ze verwijten mi nister Deetman van onderwijs, dat hij nog steeds niet met een reactie is gekomen op een twee maanden gele den door de bonden gedaan voorstel met betrekking tot de herziening van die salarissen. Dat is donderdag meegedeeld door de betrokken bonden Die bonden zijn de algemene bond van onderwijzend per soneel (ABOP), katholieke onderwijs vakorganisatie (PCO). het Nederlands genootschap van leraren (NGLi en de centrale van middelbare en hogere functionarissen bij overheid en onder wijs (CMHAi. De bonden willen verder praten met de minister op het mo ment dat zijn antwoord beschikbaar is. aldus de verklaring van de vijf onderwijsvakorganisaties. Vakantielanden !*wrsvooruitzichten voor diverse F.urope- landen, geldig voor zaterdag en zondag. Zuid-Scandinavië en Denemarken, zater dag wolkenvelden, zondag vrij zonnig. Mid- 'dagtempcratuur ongeveer 20 graden, aan de Noorse westkust lager Grool-BrUtannié en Ierlandzaterdag vrij reel bewolking en in Ierland en Schotland Hogelijk regen. Zondag vrij zonnig Mid- lagtemperatuur van 17 graden in Noord- khotland lot 25 graden in Zuid-Engeland Benelux, Noord-Duitsland zaterdag over- vgend zonnig, middagtemperatuur rond 21 graden, zondag meer bewolking en mid dagtemperatuur rond 21 graden 2uid-Dintsland, Noord-Frankrijk zonnige loden, plaatselijk een bul. Zondag meer "Diking. Middagtemperatuur zaterdag „Jveer 27 graden, zondag rond 23 graden ktsl van Franknjkperioden met zon. I Jplaatselijk een onweersbui Mtddagtempe- i stuur ongeveer 27 graden. Portugalvrij zonnig, ln het bln- a x \0tnland, 's middags lokale regen- en on- ■t Wersbuien. Middagtemperatuur aan de flP noordkust 22. elders 26 tot 32 graden J Joegoslaviëoverwegend zonnig. Middag- 'remperatuur rond 29 graden. PARAMARIBO (UPI ANP 1 De voormalige garnizoenscommandant van Paramaribo Roy Horb, beraamde met de Surinaamse qud-president Chin A Sen en de Amerikaanse in lichtingendienst CIA een staatsgreep om het bewind van legerleider Dcsi Boutersc omver te werpen. Dit heeft de Surinaamse oud-minister van cul tuur, jeugd en sport. John Hardjopra- jitno, woensdag als getuige ver klaard voor de krijgsraad in Parama ribo. Vier Surinaamse militairen staan daar terecht op beschuldiging betrok ken te zijn geweest bij plannen voor een staatsgreep en te hebben nagela ten hun superieuren hiervan in kennis te stellen Hardjoprajitno wordt in verband met de couppoging al ruim een halfjaar in Fort Zeelandia gevan gengehouden. Majoor Horb overleed begin februari in een cel in het fort volgens de officiële lezing had hij zichzelf opgehangen. Hardjoprajitno verklaarde dat Horb gewapende mannen beval schietoefe ningen te houden om te zien wie het meest geschikt was om legerleider Bouterse te doden De beklaagden en 12 getuigen van de auditeur-militair getuigden dat Horb andere militairen had gevraagd hem te helpen bij het omverwerpen van het regime van Bouterse. Hardjoprajitno zei voor de krijgsraad dat Horb uiteindelijk werd overreed een coup legen Bouterse te onderne men na een bezoek aan Chin A Sen in diens woning in Pittsburgh. Pennsyl vania. de afgelopen winter Cm A Sen nam Horb mee naar Washington om de poging tot staatsgreep te bespre ken met een functionaris van de CIA, aldus Hardjoprajitno. Hij zei dat Horb nog geen besluit had genomen over een coup, maar wel daartoe besloot nadat hij bij terugkeer m Suriname een anonieme brief vond waarin hij werd beschuldigd van plannen de militaire regering omver te werpen. De oud-miriister verklaarde dat hij trachtte Horb op andere gedachten te brengen inzake de plannen de leger leiding te liquideren Hardjoprajitno verklaarde Horb te hebben gezegd aan de couppoging te zullen deelne men, om zo kans te krijgen een rege ling uit te werken voor de problemen tussen Horb en Bouterse Majoor Horb behoorde tot de 16 Suri naamse militairen die op 25 februari 1980 de regering van premier Henck Arron ten val brachten. Hij brak na de dood van zeker 15 tegenstanders van het militair bewind, op 8 decem ber 1982, met de legerleiding. Volgens ingewijden was hij voorstander van verkiezingen en legen de linkse koers die de militairen willen volgen. De getuigenverhoren werden woens dag afgesloten. De auditeur-militair, Ramon de Freytas, spreekt vandaag het requisitoir en de eis uit Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. vaq de Velde. Hoofdredactie: M. P Dieleman en C van der Maas. BUREAUS gen, iel (01184) 15144 Middelburg: Markt 51. 4331 LK Middelburg. tel (01180) 27651 Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes. tel. (01700) 16140 Terneuzen. Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (01150) 94457 Hulst- Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel <01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t'm vrijdag van 08.00-17 00 uur 's Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie. (01194) bil Advertentie-afdeling. (011861 "584 's-Zaterdags (01184) 15144 van. 09.00-11,30 uur Redactie (01184)14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vri|dagavond van 20.30 lot 22.00 uur ;01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22 00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal f 61,20, franco per. post 72,-; per maand 21,-; losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw.) Posirek nr 3754316. t.n.v PZC ab rek. Middelburg Advertentietarieven 122 cent per mm, minimumprijs per advertentie 18,30, ingezonden mededelingen 2Vï x tarief Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer Volledige tarieven met contractprijs zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro. 35 93 00, Uitgeverij Provincial Ie Zeeuwse Courant B V. Middel-" burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3