toename baldadigheid (vergt forse straffen Detailhandel in Hulst wordt aan een onderzoek onderworpen Aardenburg wil komend jaar 26 woningen bouwen Kandidaten waterschap Het 'Vrije van Sluis' tNTONRECHTER OOSTBURG: Vrachtwagenterrein Sluis altijd leeg GEVOLG AANWIJZING BESCHERMD STADSGEZICHT S RIJDAG 26 AUGUSTUS 1983 KAA I0STBURG Op baldadigheid en opzettelijke vernieling zou wat kantonrechter mr H. A. R. eMul betreft een hogere boete mogen staan dan de dertig gulden die momenteel wettelijk is astgesteld. „Ik vind de toenemende baldadigheid een ergerlijke ontwikkeling. Helaas rijgen we er in Zeeuwsch-Vlaanderen ook steeds meer mee te maken", zei mr De Mul onderdag in Oostburg. Hij richtte zijn in meer algemene zin bedoelde woorden tot de erdachte F. J. G. H. uit Hoofdplaat, die werd beschuldigd van vernieling van een ruit van •n telefooncel op het Oranjeplein in Breskens. beweerde dat het glas al kapot was nng wel degelijk sprake was van een lordat hij' er per ongeluk tegenaan wrak; het ontbreken van een motor en ootte. De getuigenverklaringen van kentekenplaten liet geen andere mo- lenden van de verdachte, die de wuste nacht van 15 juli 1982 bij het orval aanwezig waren, gaven een idere lezing van de gebeurtenis. De - Beier van justitie T. H. W. van Stein i daarin voldoende bewijs om de BXimale boete van dertig gulden of n dag hechtenis te eisen. De kan- nrechter vonniste conform, met de oorden: „Als ik een hogere boete ;rvj ad kunnen opleggen, dan had ik dat 0OSTBURG Twee lijsten met kan gelijkheid open. De kantonrechter kon zich de situatie van A. iets beter indenken en sprak hem vrij in plaats Iter gedaan' A. de L. uit Oostburg stond voor i vergelijkbare overtreding terecht, v; zou zich aan een vlaggemast op it Oranjeplein in Breskens vergre- m hebben, en later aan de politie in valse naam hebben opgegeven. Een grapje", verklaarde De L. het atste feit. De officier van justitie kon aar echter niet om lachen. Hij was mening dat het vaststellen van de aste naam van een verdachte één de pijlers van de Nederlandse Rhtsstaat was. De eis was dan ook onderdtien gulden of drie dagen tchtenis voor de valse naam-opgave, dertig gulden voor het vernielen an de vlaggemast. Omdat het laatste enige twijfel onderhevig was, prak de kantonrechter de verdachte rij van de boete voor de vernieling. Ie eis van honderdtien gulden nam over: „Dan weet u in het vervolg it het geen grapje is", aldus mr De al. e heren J. A. A. V. uit Oostburg en R. uit Axel verschenen tesamen voor kantonrechter, omdat ze vorig jaar ptember een horeca-vergunning adden aangevraagd voor Markt 15 in ostburg en daarbij onjuiste gege- sns hadden verstrekt. Ambtenaren het ministerie van economische ken stelden daarop een onderzoek De verdachten betoogden dat er ïsverstanden in het spel waren ge lest, zonder dat er van opzet sprake as. Van Stein meende dat er goed eest worden toegezien op drank- en recavergunningen, en eiste van el- verdachte zevenhonderdvijftig gul- in boete of vijftien dagen hechtenis, oewel net om een economische over- sding ging. toonde kantonrechter inDe Mul wat meer clementie: hij vonniste zevenhonderdvijftig gulden wan tweehonderdvijftig gulden roorwaardelijk met een proeftijd van bak iinmerkeli didaten zijn cr ingeleverd bij het waterschap Het Vrije van Sluis in de categorie waterkwaliteit huishoude lijke vervuilers van het district Grocde voor de verkiezing van twee hoofdingelanden op 19 oktober aan staande. Op dc ene lijst staat M. Zwaving uit Groede bovenaan, ge volgd door T. J. Soeting en G. H, Zonneheld, beiden uit Groede. Op de zevende plaats staat het raads lid voor dorpsbelangen en toerisme H. M. van der Weegen uit Breskens. N. van Driel-van de Weele is lijsttrekker op de andere lijst. Zij wordt gevolgd door P. J. V. de Baare, voormalig raadslid voor de WD uit Breskens en J. J. Kools uit Cadzand. Voor de overige categorieën werd in Groede en Aardenburg één lijst ingediend. F. Dees uit Cadzand staat nummer één van de geëiste zestig gulden boete op te leggen. Ook H. C. R. M uit Sluis verliet opgetogen de rechtszaal. Hij was vo rig jaar december als bestuurder van een autobus met verkeerd afgestelde lichten aangehouden. M. die van dat feit niet op de hoogte was, wilde het euvel ter plaatse verhelpen. De poli- tie-ambtenaar verhinderde dat, vol gens de verdachte omdat hij daar geen verstand van hebben zou. Later bleek het mankement inderdaad een kleinigheidje dat zo verholpen was. Zowel de eis als het vonnis luidden schuldig zonder strafoplegging H. P. uit Zuidzande reed eind 1982 met een bromfiets op de Oude Haven te Oostburg. zonder gebruik te maken van het verplichte fietspad. Door een fout in de tekst van de bekeuring, waar Zuidzandsestraat stond te ver meld. hoopte P. op vrijspraak In de t a j ij u d q tekst van de dagvaarding was de fout Oostburg. 7 I A. de Hullu-Basting, 8 verbeterd, de kantonrechter vermin- A. L. Luteyn, 9 A. I van de Slikke, 10 derde de els met tien zodat J. J. Provoost. het vonnis was twintig gulden boete Het raadslid voor de WD. K. F. 0f één dag hechtenis. Malcorps, is lijsttrekker in de catego- rie gebouwde eigendommen te Groe- De in Sluis woonachtige F. C. P. V. de. gevolgd door A A J Maat en J M werd tot 45 ^lden boet« veroordeeld Walhout. In Aardenburg moeten er we8ens bet een gele streep tien hoofdingelanden voor de onge- parkeren in de Kapellestraat. Zijn bouwde eigendommen worden be- uitleg over beperkte parkeerruimte en noemd. De lijst is als volgt samenge steld: 1 A. C. E. Doolaege, 2 P. I. het gebruik van de zogenaamde blau we vakken vond wel enig begrip, op de lijst waterkwaliteit industriële staan eerste en tweede op de lijst van vervuilers te Groede. Tien hoofdinge- waterkwaliteit huishoudelijke vervui- landen voor de ongebouwde eigen- Iers. waarvoor twee vacatures zijn. Dirkx. 3 C J Almekinders. 4 H. van zodat het vonnis niet boven het schik- Iwaarden, 5 H. F. M. van de Vijver. 6 kingsbedrag uitging. A. R. D. uit A. M. van de Slikke. 7 A. L F. d'Hoore. Breskens reed op 4 december 1982 8 A M. R. Bonte, 9 A P.M. Vercraeije. ^tzijn ^o^overde^dijk b« Nieu- 10 E. J. M. Wijffels Op de lijst, voor de n gebouwde eigendommen staat S. J. M. de Smet als eerste op de lijst voor een daS hechtenis. W. F. E. Mabesoone en C. P. F. M. Langenberg. Hier zijn drie vacatures. De dames E. L. M. Remijn-Cuelenaere en M J. de Rijcke-de Dobbelaere wesluis. Onwetendheid was onvol doende excuus: vijftig gulden boete of Venten dommen zullen worden benoemd te Groede. De lijst ziet er als volgt uit: 1 A. F, Rosendaal, 2 L. A. Salomé. 3 A. I. Salomé-Provoost, 4 A. P. Kools, 5 J. B. Voor de waterkwaliteit industriële vervuilers is eén plaats open in Aar denburg. Die lijst wordt aangevoerd door M. E. J. van de Plasse. gevolgd Becu. 6 A. de Feyter. wethouder van door J. P. Basting. uunerkelijk beter nog verging het uit Groede. In september 1982 was (onstateerd dat hij een autowrak, thtbaar vanaf de grote weg, op zijn irrein had geplaatst. A. had het tertuig tweedehands gekocht, en aanvankelijk van plan alleen de otor te gebruiken. Een nadere in- ectie leerde hem echter dat de auto lijn geheel geschikt was om mee te 'len. officier van justitie constateerde er op het moment van de bekeu- aatste zomerconcert kerk van groede IOEDE Leen de Broekert (orgel) Hans Schijve (hobo) geven van- ig (vrijdag) het laatste zomercon- rt in de hervormde kerk van Groe- Zij spelen werken van o.a. Bach, valdi en Ruppe. Het concert begint a 20 uur. Na afloop is er gelegenheid thet drinken van een kopje koffie in kerk. De concertcommissie wil istreeks de jaarwisseling een kerst- ncert geven. iscodans- en wedstrijd Hulst ILST In zalencentrum Tiffany in list wordt zaterdag 27 augustus een codans- en disc-jockeywedstrijd louden. De organisatie is in handen n radio Reijnaert en Tiffany. In de uze treedt de Kloosterzandse pop iep Draften Blues op. De wedstrij- B beginnen om 21.00 uur. de mini- imleeftijd om te mogen meedoen B de wedstrijd is 16 jaar. De hoofd- jzen zijn een reis naar Spanje en reis naar Parijs. engelwedstrijd OEK - De hengelsportvereniging port en Genoegen' in Hoek houdt terdag een zeewedstrijd. Het uit- irpen van de hengels kan beginnen "hts van de uitwatering tot aan het helphoekje in Terneuzen. De wed- ijd duurt van 16.15 tot 19.15 uur. hteranen Steen finnen toernooi T-JANSTEEN De Steense vete- n zijn er opnieuw in geslaagd een inentoumooi. ditmaal van de Hontenisse. te winnen. Hoewel de le tegen HW '24 onbeslist eindig- 1(1-1) wist Steen de te nemen straf- jioppn beter te benutten en werd 'maar. iuitslag: 1 W Steen, 2 HVV '24, 3 VV euwen, 4 Tem. Boys, 5 Apollo '69, 6 VV tseke. 7 W Hontenisse 2.9 W Philips, 10 I Koewacht. 11 vv Oostburg, 12 W pEWACHT In café de Kind werd schieting gehouden waaraan 18 gutters deelnamen. Uitslag: hoge gel en eerste zijvogel C. Kind, Koe- cht; tweede zijvogel W. de Block, joewacht. Grootste aantal kleine vo- Ös (7) G. Baert, Koewacht. SLUIS Het speciale parkeerter rein voor vrachtwagens in de ge meente Sluis is sinds de aanleg, nu ruim drie jaar geleden, nauwelijks gebruikt. De vrachtwagens staan 's nachts vrijelijk geparkeerd in de straten van de woonkern. De ge meente heeft dat tot op heden op z'n beloop gelaten. De rijkspolitie hoefde geen bonnen uit te delen, omdat cr in de bebouwde kom geen officieel parkeerverbod is af gekondigd. De aanleg van het terrein, net buiten de bebouwing langs de weg van Sluis naar Oostburg. heeft in dertijd ongeveer 40.000 gulden ge kost. Raadslid A. Oosterling (pvda) kaartte de 'miskleun' donderdag avond aan tijdens de raadsvergade ring in Sluis. Hij vroeg zich af wat er met het terrein gaat gebeuren. Wethouder J. J. du Fossê, die als voorzitter optrad omdat burge meester J. Asselbergs met vakantie is. beloofde dat het college zich binnenkort eens over de zaak zal buigen, in overleg met de raad. Binnenkort staat een excursie van de raad door de gemeente op het programma. Het vrachtwagenpar keerterrein zal dan ongetwijfeld met een bezoekje worden vereerd. De vrachtwagenchauffeurs zetten hun combinaties liever niet op het bewuste terreintje neer omdat ze bang zijn voor vernielingen en in braak. De wagens staan immers ver van de bebouwing af en blijven onbeheerd. PvdA-raadslid J. Boogaard zette vraagtekens bij de uitlatingen van burgemeester Asselbergs in de PZC dat de gemeente Sluis 'in' is voor de vestiging van een casino. Hij vond het merkwaardig dat hij dat nieuw tje 's morgens op zijn werk in de krant had moeten lezen terwijl de burgemeester er de voorgaande avond tijdens de vergadering van de financiële commissie niet over had gesproken. Boogaard wilde we ten of Asselbergs het collegestand punt had verwoord toen hij Sluis officieel kandidaat stelde voor het vierde casino van Nederland. Wethouder J. du Fossé kon daar zo snel geen antwoord op geven. „Al in 1974 heeft Sluis zich kandidaat gesteld, en dat geldt feitelijk nog steeds", zei hij. Volgens hem was er dan ook geen sprake van een 'nieuw' besluit. Du Fossé raadde Boogaard aan op de zaak terug te komen tijdens de volgende raads vergadering als voorzitter Assel bergs zijn plaats weer heeft inge nomen. Wethouder J. du Fossé...binnenkort overleg met de raad over parkeer terrein... J. E. C. de W. uit Kapelle mag voor taan in alle kernen van de gemeente Ooslburg groete en fruit rond venten. De bekeuring van november 1982 bleek achterhaald door een uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de ventvergunning in Oostburg. Aan de auto van de Belg L. F. A de W. (Watervliet) constateerde de politie in Oostburg een aantal zware gebreken: een gladde voorband, een meer dan eentonige hoom en een ondeugdelijke stuurinrichting. De W. probeerde aan te tonen, dat vooral het laatste speling op het stuur volgens Belgi sche normen niet waar was. Hij kon keuringsrapporten overleggen, waar uit dat bleek. Wat de toeter betrof: deze had de Belg van de electrische bedrading losgekoppeld. Voor de gladde band werd zeventig gulden gevonnist en voor de twijfelachtige stuurinrichting tachtig gulden geheel voorwaardelijk. Voor de meertonige hoorn werd geen straf opgelegd. Activiteiten rond kermis Draaibrug DRAAIBRUG De buurtschap Draaibrug maakt zoals gebruike lijk weer een spektakel van de driedaagse kermis. Zaterdag wordt er een fietscross gehouden, om 17 uur begint er een bolling op de binnenba nen en om 17 uur maakt 'De Konink lijke Aardenburgsche Fanfaren' een rondgang. Zondag staat in het teken van de sport. Op het DSV-veld is erom 13 uur een voetbaltoernooi voor heren. Om 15 uur treden de dames aan voor een handbaltoernooi. Wielertoeristen kunnen meedoen aan een gesloten omloop over 100 kilometer in 3 uur. Om 15 uur is er een schieting op de liggende wip (binnenbanen) en de jeugd kan meedoen aan een speltien- kamp voor 6- tot 16-jarïgen. Op zater dag en zondag wordt er gedanst in de loods op muziek van Disco Pedro. Café Tramzicht laat zijn befaamde mortierorgel klinken. De driedaagse kermis wordt maandag afgesloten met een bolling en een gaaibolling. Kermis Hengstdijk HENGSTDIJK - Zaterdag en zondag mis gehouden Naast de kermisattrac ties zijn er ook andere activiteiten. Zondagmiddag beginnen om 13.30 uur volksspelen in de omgeving van de Kerkstraat en de Sint Joseph- straat, met onder meer mastklimmen. paalhangen. Maandagmiddag zijn er van 13.00 tot 15.00 uur volksspelen voor de jeugd. De kermis wordt maan- Dokter H L. A. Bom uit Cadzand: „Ik blijf hier tot aan mijn pensioen" IN CADZAND VOELDE IK MIJ THUIS Bom roemt de gemeentelijke strandreinigingsdienst en de strandposten, die veel onheil voor komen. De ontwikkeling van het massatoerisme na 1970 heeft Bom van zeer nabij kunnen volgen Als opmerkelijk verschil met vroeger noemt hij de huidige vakantiesprei- CADZAND - Toen dokter H. L. A. Bom 25 jaar geleden als huisarts in de badplaats Cadzand neerstreek, ging daarmee tevens één van zijn vurigste wensen in vervulling. „Dat was op 1 september 1958. Drie jaar daarvoor was ik als student al eens een keer in Cadzand geweest en toen wist ik al dat ik graag in een Zeeuwse plattelandsstreek en dicht bij de kust mijn huisartsenpraktijk wilde hebben", zo vertelt de 53-jarige dokter Bom, die volgende week donderdag zijn 25-jarig jubileum als huisarts viert. Kort voordat hij zijn praktijk in ik bij de luchtmacht. Af en toe vloog dinf ',Zo'n Jaar, geleden Cadzand begon, werkte de uit de ik eens mee. en het lukte de piloot eindigde het seizoen heel abrupt. Hoekse Waard afkomstige dokter altijd om me ziek te vliegen. Op een YYY. m?, vwo,3!!' Bom als assistent van een chirurg in schip ?ou het vast weinig beter zijn het- Gasthuis in Middelburg. Daar gegaan", ontdekte hij dat er binnen Zeeland rTnpri^fpn grote verschillen in mentaliteit be- -* UC/ISICII stonden. „In Cadzand heb ik me Bom voelt zichzelf niet als een echter vanaf het begin thuis ge- typische dorpsarts. die ons altijd in voeld". aldus de medicus. De min- de tv-series over de vijftiger jaren der stugge natuur en de hartelijk- wordt voorgeschoteld. Nu is Cad- heid van de dorpelingen zorgden zand ook niet het typische voor ervoor dat hij zich snel in de samen- beeld van een rustig plattelands- leving opgenomen voelde. Na een dorpje. In het hoogseizoen vertien- kwart eeuw constateert de jubilaris voudigt de bevolking. Voor de eni- dat hij goed wortel heeft geschoten ge huisarts betekent dat aanmerke- in de West-Zeeuws-Vlaamse klei. lijk meer werk. Van een vertien- Voordat Bom zich demfitief vestig- voudigïng van het aantal patiënten de. koesterde hij plannen om als is weliswaar geen sprake, maar scheepsarts te monsteren. Achteraf drie keer zoveel worden het er toch gezien heeft hij geen spijt dat hij dat zeker wel. misschien wat avontuurlijker leven Op het strand opgelopen snijwon- voor Cadzand heeft laten lopen. „Ik den leveren hem nog dikwijls werk ben erg gevoelig voor zeeziekte, op. Toch is juist dat soort kwetsu- Tijdens mijn militaire diensttijd zat ren de laatste jaren afgenomen het voorbij. Nu heb je eigenlijk het hele jaar mensen". Een globale blik in de boekenkast van de aan de rand van de bebouw de kom wonende huisarts leert dat hij zich voor meer interesseert dan alleen medische zaken Willem Els- schot, Nescio en de Rus Gogol blijken op zijn voorkeurslijstje te staan Het summum echter vindt hij het dierenepos Reinaert de Vos. „Bijna elk jaar met pinksteren her lees ik dat verhaal". Een blik werpend in de toekomst weet Bom nu al zeker dat hij tot zijn pensioen in het Zeeuws- Vlaamse zal blijven. Hoe lang hij nog actief zal blijven als huisarts, weet hij niet met zekerheid. Met enige spijt in zijn stem constateert hij dat er voor huisartsen nog geen' VUT-regeling van toepassing is. RAAD BESPREEKT VRAGENLIJST AARDENBURG B. en w. van Aar- Ook Aardenburg gaat gebukt onder tweepersoonshuishoudens door ae denburg willen voor volgend jaar 26 het teruglopen van de bouwactivitei- Regionale Zeeuws-Vlaamse Woning woningen aanvragen bij het ministe- ten in ons land. Plannen die nog in het bouwvereniging op de grond van de rie van volkshuisvesting. Het gaat vat zitten zijn de bouw van 15 eenge- Beheer- en Exploitatiemaatschappij om nieuwbouw in de plannen Ouwe zinswoningen en 4 huizen voor een-en Zeeland B V en 4 premiekoopwonm- Stad lc en 2" fase en Peurssensstraat, op het terrein van het aannemingsbe drijf L. A. B. Dit blijkt uit de beant woording van de jaarlijkse vragenlij sten van volkshuisvesting, die vol gende week dinsdag aan de orde komt in de raadsvergadering. IADVERTENTIEl 't Duumpje fiets wordt in Hengstdijk de jaarlijkse ker- rOIld Aardetlburg AARDENBURG 't Duumpje. de natuurbeschermingsvereniging West- Zeeuwsch-Vlaanderen. maakt zondag een fietstocht rond Aardenburg. On der leiding van Eric Blaakman wor den er vogels bekeken ln de buurt van de St. Kruiskreek en de Ratte. De excursie gaat om 10 uur van start op de Kaai m Aardenburg. Rond het r uc in naiucuuuiK. i\uiiu uci dagavond besloten me een leest- mlddaguur worden de deelnemers te- avond met. dans in cafe Las Palmas rugverwacht. gen in het tweede gedeelte van Ouwe Stad door Projektbouw Zeeland B.V. in Terneuzen. Gelet op het kleine aantal woningzoekenden, verwachten b. en w. dat de Regionale Woning bouwvereniging zal kiezen voor een gefaseerde uitvoering. Voor '85 en '86 houdt Aardenburg rekening met woningcontingenten van resp. 9 en 10. waarbij ervan wordt uitgegaan dat Projektbouw Zeeland of een ander bedrijf interesse houdt voor de bouw van premiekoopwonin gen in plan Ouwe Stad Wellicht kan er in '85 ook iets van de grond komen in het plan De Grein. Voor 1986 denken b en w aan het openleggen van een bouwterrein in Sint Kruis, het huidige sportveld. De Regionale Wo ningbouwvereniging denkt op dit mo ment niet aan de woningrenovatie in Aardenburg De raadsleden buigen zich dinsdag over een voorstel om een krediet van 95.000.- beschikbaar te stellen voor het vergroten van het bergingsriool aan de Brieversstraat in Eede. De werkzaamheden zouden nog voor het invallen van de herfst moeten worden uitgevoerd. Met het vernieuwen en herstellen van de c.v.-installatie en het binnenschil- derwerk plus aanpassing van de elek triciteitsvoorziening in de ambtswo ning van burgemeester Lockefeer is ruim 14.200,- gemoeid De raadsver gadering begint om 19.30 uur. HULSTIn de loop van de komende maanden wordt in de gemeente Hulst een onderzoek ingesteld naar het reilen en zeilen van de detailhandel. In dit onderzoek zullen zowel de ondernemers als de consumenten worden betrokken. Het onderzoek gaat zo'n halfjaar duren en start eind augustus of begin september. Zoals gemeld is dc binnenstad van Hulst aangewezen door de rijksover heid als beschermd stadsgezicht. Dat houdt voor Hulst de wettelijke ver plichting in van het vaststellen van een stemmingsplan en omdat er in de binnenstad een omvangrijk win kelapparaat isook een zogenaamd distributie-planologisch onderzoek (DPO). Een begeleidingscommissie, met on der anderen vertegenwoordigers van middenstandsverenigingen adviseer de het gemeentebestuur om bij dit DPO ook de detailhandel op het be drijventerrein en de kernen Clmge en Sint-Jansteen te betrekken. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke opdracht van de gemeente en de Middenstands vereniging Hulst aan het bureau voor ruimtelijke ordening Van Heeswijk B.V De belangrijkste vragen waar het onderzoek op ingaat zijn de toekom stige ontwikkeling van de Hulster ■detailhandel, met name in de binnen stad, inzicht in de kracht en zwakte van het winkelpapparaat in Hulst en de andere kernen in de gemeente, de relatie tussen het bedrijventerrein en de binnenstad- Verder is van belang de betekenis van de Belgische koop- krachttoevloeiing en de veranderin gen daarin als gevolg van de schom melingen van de valuta. Ook wordt bekeken in hoeverre "er sprake is van afvloeiing van Hulsterse koopkracht Het onderzoek valt in vier delen uit een. Er zal een inventarisatie-enquête worden gehouden bij alle detailhan- delondememers, er komt een passan- tenenquéte in de binnenstad en op het bedrijventerrein en Van Heeswijk zal een consumentenquête houden onder 200 huishoudens van de Hul sterse bevolking Het vierde aspect van dit DPO is interviews met 'sleu telfiguren' uit de detaailhandelskrin- gen van Hulst in de vorm van groeps gesprekken. Het rapport dat naar aanleiding van de verschillende onderzoeken zal ver schijnen. zal adviezen bevatten ten behoeve van de winkelconcentraties, dus geen gegevens over individuele ondernemers. Daarnaast zullen in het rapport beleidsadviezen te vinden zijn voor ondernemers en het gemeentebe stuur. die in eerste instantie van be lang zijn voor het invullen van het bestemmingsplan binnenstad, maar die ook op langere termijn van belang zijn voor een planologisch beleid, zo wel in de binnenstad als op de be drijfsterreinen en in de overige kern en. Kloosterzandse brandweer naar Belgisch feest KLOOSTERZANDE - Leden van de personeelsvereniging 'Spuit Elf van het brandweerkorps van Kloosterzan- de nemen zaterdag en zondag deel aan een brandweerfeest in het Belgi sche Kasterlee. ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de brandweer aldaar Zaterdagmiddag zijn er brand weerwedstrijden en de prijsuitreiking in dc feesttent wordt omlijst door een feestavond Zondagmiddag staan een feeststoet door het dorp en een brand weerdemonstratie op het programma. Zondagavond keren de Kloosterzand se brandweerlieden weer naar huis

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29