Actieschip en galjoen in trek »p negende Vlissingse braderie Maaltijdvoorziening niet duurder maken Manhuistuinconcerten in Goes al twaalf jaar lang een succes Internationale toeristenkoers Kamperland Strandhotel overgenomen door beheersmaatschappij 1JDAG 26 AUGUSTUS 1983 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN 1 iEVROUW SPECKENS OPENDE 'DIERENEVENEMENT' ISSINGEN - „Ik hoop dat u doorgaat met het aantrekkelijk maken van 1 ssingen door het houden van dergelijke evenementen". Met het uitspreken ndeze wens besloot mevrouw C. J. M. Speckens-Vierhout donderdagmor- c' onder grote belangstelling haar toespraak ter gelegenheid van de I. lening van de negende Vlissingse braderie. De openingshandeling bestond jaar uit het openen van een luik in het toegangsbord tot de braderie, urdoor enkele tientallen duiven de vrijheid kregen. Hoewel mev ne tekens, die als 'ambassadrice' 5l i'{i an het jubilerende Vlissingse dierenasiel de braderiecommissïe was uitgenodigd om de opening te verrichten, taak met verve uitvoerde, kozen de duiven eerst na enige aarzeling het ontruim. opening van de negende braderie scherming, maar dat kon op het laat- Vllssingen, dit jaar in het teken van ste moment niet doorgaan. Zes leer- dieren. werd bijgewoond door le- lingen van de scholengemeenschap a van het college van ben wen hun Swanenburgh brachten echter uit- fcigenotes. verschillende raadsle- komst, zodat de wagen toch geladen n en al dan met in dierenpakken bij het braderieterrein kon arriveren, buide vertegenwoordigers van in- De openingsstoet werd besloten door (Hingen die op enigerlei wijze bij de een delegatie van ruitervereniging jarasatie van de braderie zijn be- 'Scheldestad' kken. Na aankomst werden de gasten wei- du vrouw Speckens arriveerde, met kom geheten door de heer F. Hardy, I i medepassagiers de leden v! het voorzitter van de Vereniging Winkel ier üege, per paardetram bij de ingang centrum Vlissingen. Na de openmgs- °a ïhet braderieterrein. Twee wagens handeling trokken de genodigden in de reinigingsdienst van de ge- optocht door de Walstraat en Sint jftnte gingen de stoet vooraf, ge- Jacobstraat naar de Zeilmarkt. On- Jz; igd door het looporkest van de dei-weg kreeg burgemeester drs Th. J. Itaband en de wagen van het Vlis- Westerhout van de firma J. de Roo ngse dierenasiel met daarachter de een wandbord aangeboden met een loi niet enkele als dieren verklede afbeelding van het standbeeld van De ideren. Aanvankelijk was het de Ruyter. Mevrouw M. Westerhout-Van joeling dat de koer bezet zou wor- Sparrentak kreeg een stenen beeld- Bdoor jeugdleden van de dierenbe- jenvanneennpoede poedeltje en voor 'Galeone Everi' en het Greenpeace-actieschip 'Sirius' aan de Houtkade v :t it tóngen. GROEDE N.H. Kerk, 20 uur: con cert door Leen de Broekert (orgel) er iaisSchijve (hobo) ®ER HENDRIKSKINDEREN - 'Keer Hendrikshuis. 20.15 uur: op- rien countryzanger Keivin Hender de groep 'Sandwich'. HST vanaf 14 uur: braderie. 1DDELBURG Molenwater, 9.30- luiir: Miniatuur Walcheren; Mierse Kerk. 20 uur orgelconcert »r Johann Th. Lemckert. 1AL Haventerrein, vanaf 20 uur: eftinghefeest. LU1SKIL Feesttent Groenoord maf 16.00 uur: Gildefeesten ISSINGEN Centrum, vanaf 10 dierenbradene met o.a. Zeil- arkt, 19.30 uur: Kind/Hondshow; Mltkade, 10-24 uur: driemaster 'Ga me Everi'; fing Dutchman, 21 uur: optreden tclub de Vlissingen, Piek 21 uur: optreden fünkgroe- i'Future' en 'Swell' IRIKZEE Rode Kruis Zieken- s, 15.45-16.45 uur: uitzending No ta Nescio. LMVOORSTELLINGEN ERGEN OP ZOOM Roxy I, 19.30 r. Ghandi. al. 23.30 uur: Wilde imen. 18 jr.; «y II, 19 30 uur: Star Wars The ipire strikes back, a l.: nem'Actueel I, 19 en 21.30 uur: 'n hot in de roos, 18 jr nem'Actueel II, 19 en 21.30 uur: ttky's (lil, 16 jr. nem'Actueel III. 19 en 21.30 uur: topussy, a.l. OES Grand. 20 uur Hot Bubble- het leger, 16 jr., 23 uur: Pikant dergoed. 18 jr. JLST De Koning van Engeland, en 21.30 uur: Octopussy. a.l.. 19, 30 en 22 uur: Supersterren in 3d, 18 19 en 21.30 uur- Hot Bubblegum in Meger. 16 jr 19 en 21,30 uur: Een not in de roos. 18 jr. DDELBURG Zeeuws Museum. 30,14 en 15 uur: De ramp van 1953 KNEUZEN Luxor. 19.30 en 21.45 r: Porky's (II), 16 jr., 19.30 en 21.45 f: Blue Thunder, 12 jr. -ISSINGEN Alhambra I, 20 uur: topussy, a.l.. 23 uur: Sex boat, 18 hambra B. 20 uur: Tootsie. al.. 23 r Bruce en zijn Shaolin experts. 16 ^'TOONSTELLINGEN •ANNALAND Streekmuseum i"?leMeestoof, 15-17 uur: 'Uit de oude os'. f-ANNA TER MUIDEN V m ge- Kntehuis, 19-21 uur: werken Zeeuw en Vlaamse kunstenaars itm 18'9). XEL Galerie Bellemans, 10-18 Illustraties van Fiel van der Veen 't V10) en fotografie van Roger de 'ïper (t/m 3/9), Clkmuseum, 13.30-17 en 19-21 uur: Positie fotoclub Axel (t-'m 2/9). tOUWERSHAVEN St-Nicolaas- 13.30-16.30 uur De geschiedems n Brouwershaven tUlNlSSE Visserij- en oorlogs- iseum geopend van 14-16 uur l.MBURG Biologisch Museum, •17 uur: 'De Natuur in Zeeland en loemdijken in Zeeland'. S Museum. 10-12 en 13.30-17 'De middeleeuwse dorpskernen mevrouw Speckens was er een wand- gegaan. Hij complimenteerde alle tegel. braderiemedewerkers die ondanks Na afloop van de rondwandeling, de warmte in hun aangepaste kleding waarbij bleek dat niet alle kramen al bleven rondlopen, bezet waren, werd in restaurant Sols- Na het in ontvangst nemen van de kin een receptie gehouden. Burge- beker bedankte voorzitter A A Gillis- meester Westerhout constateerde sen van de Dierenbescherming de hier in zijn toespraak dat Vlissingen braderiecommissie voor dit blijk van door het gereedkomen van het Bella- - waardering voor al die vrijwilligers mi park en de Kerkstraat en de bin- van zijn vereniging die wekenlang aan nen enkele maanden te verwachten de voorbereidingen hadden gewerkt, oplevering van 150 huizen in de bin- Het looporkest 'De leutige krabben' nenstad een 'geweldige oppepper' luisterde de prijsuitreiking met popu- heeft gekregen. De samenwerking laire melodieën op. tussen de verschillende instellingen die de braderie tot een jaarlijks te rugkerend evenement hebben ge maakt brachten de burgemeester tot de opmerking: „Het is inmiddels een publiek geheim dat de begroting voor '84 een tekort vertoont van 5,1 miljoen gulden. Gezien de samenwer- kingsgeest die hier heerst, durf ik te zeggen: het lukt ons wel. Ook deze hobbel nemen we best". Voorzitter R. Geervliet overhandigde mevrouw Speckens als dank voor het verrichten van de openingshandeling cultuur), een boek over rashonden. gloednie Dat het idee van de braderiecommis- overhandigd door burgemeester C. sie om meer activiteiten bij het gebeu- Ockeloen nadat hoofdbode J. van de ren te betrekken is aangeslagen, bleek Wcge het rijwiel vakkundig de raads- donderdag al snel uit het aantal be- zaal had binnengereden, zoekers dat een kijkje kwam nemen Rekveld werd in juni 1974 lid van de bij het Greenpeace-actieschip 'Sinus' Pvd A-fractie Nog geen jaar later werd en de 'Galeone Even', een replica van hij wethouder van financiën, cultuur een Engels galjoen, die beide zijn en recreatie. Financien werd later in afgemeerd aan de Houtkade op het een andere portefeuille geschoven. KMS-terrein In verband met de te Rekveld was verder korte tijd staten- verwaehten toeloop - de 'Sirius' kreeg lid ..En u merkt het verschil sinds hij GOES Dat culturele evenementen donderdag al ongeveer duizend bezoe- daar weg is merkte burgemeester njej aitïjd geld moeten kosten om kers te verwerken - zullen beide sche- Ockeloen terloops op, verwijzend succesvol te zijn, hebben de Goese pen tot negen uur's avonds toeganke- naar de steeds troebeler verhouding Manhuistuin-concerten de afgelopen lijk zijn en gaan de poorten van het tussen de bestuurders in Zeeuwsch- twaalf jaar wel bewezen. De gelijkna- Temeuzense raad wuifde wethouder drs. A. J. Rekveld uit TERNEUZEN B. en w. en de ge meenteraad van Terneuzen hebben donderdagavond afscheid genomen an PvdA-wethouder drs. A. J. Rek- eld (onderwijs, welzijn, sport en De wethouder kreeg een we fiets, die hem werd Na de openingshandeling maakte mevrouw Speckens 'in amazonekostuumi in gezelschap van de heer en mevrouw Westerhout een rondwandeling over het braderieterrein Links, verkleed als de gelaarsde kat, de voorzitter van de braderiecommissie R Geervliet Uiterst links en op de achtergrond enkele als dieren verklede leden van de bradenecommissie. het terrein zorgde ervoor dat buiten der één cent subsidie. Ook is het zo de tuin geen geluidsoverlast ontstond dat van de kant van de gemeente geen en de historische entourage stond druk op de korpsen uitgeoefend wordt borg voor een sfeervol verloop. Alle om, vanwege de subsidieverlening, in i- muziekkorpsen uit de gemeente Goes de Manhuistuin te spelen terrein niet al om vijf uur. zoals eerst Vlaanderen en die van de rest van mjge commissie, onder voorzitter- werden benaderd en de gemeente Aan dit zomerse klankspel werken in in de bedoeling lag, dicht Zeeland Ockeloen loofde de enorme schap van A. Blok, is er in geslaagd De wisselbeker van de horeca voor de inzet van de scheidend wethouder, die van de zomerconcertén een traditii best verzorgde kraam ging naar de vooral op welzijnsgebied harde noten ie maken die elke keer weer veel len. Vanaf die tijd traden de muziek- phaartsdijk, Excelsior uit Kloetinge, groep kramen die de werkgroep Vlis- kreeg te kraken PvdA-fractievoorzit- bezoekers telt. Het laatste concert verenigingen elke zomer 's zondags Oefening en Uitspanning uit Katten- singen van de Dierenbescherming ter J M Hamelink zei: „André, je hebt van de zomerserie '83 is zondag 28 op. Er worden geen kosten gerekend dijke, Echo uit Wilhelminadorp. Ex- aan de kop van de Walstraat had je politieke kleur nooit onder stoelen augustus in de muziektent van de en de commissie werkt dan ook zon- ingericht. Voorzitter A. R. Marquinie of banken gestoken. En dat hebben Manhuistuin in Goes. Het concert van de jury stelde vast dal deze voor we enorm in je gewaardeerd wordt gegeven door het muziekkorps honderd procent het motief van de En SGP-er W. Kolijn stelde, namens Euphonia uit Goes. Van 12.00 tol braderie tot uitdrukking brengen, dc hele raad. vast ..We verliezen met 13.00 uur. Hij betreurde echter dat er geen jouw weer een brok ervaring Rek- jdee Voor deze concerten is gere- tweede prijs uitgereikt kon worden, veld wordt rector van een gymnasium zen na de gemeentelijke herindeling omdat die dan zonder twijfel naar de in Gouda. Hij wordt opgevolgd door ln 1971. De initiatiefnemers Blok, Jac stand van restaurant Solskin zou zijn PvdA-er W. van Walraven. Vandaag den Toonder, G van Loo en P van (vrijdag) neemt drs Rekveld in het Zuidlandtheater afscheid van zijn re- mate geSchikt voor het houden van Disc-jockey- en danswedstrijd Hulst celsior uit 's-Heer Arendskêrke. Het Leger des Heils en het koperensemble van de Zeeuwse Muziekschool. Het aantal bezoekers schommelt elke keer tussen de 50 en de 125 en de belang stelling is groeiende. De commissie is zeer tevreden over het verloop van laties HOTELFUNCTIE WORDT GEHANDHAAFD HULST In het kader van de 'Brade- twaalf jaar Manhuistuin-concerten. rie Hulst '83' wordt zaterdag 27 au- Belzen, vonden de Manhuistuin uiter- gustus in het zalencentrum 'Tiffany' de Broodmarkt in Hulst een disk concerten De hoge bebouwing rond jocky wedstrijd gehouden. Op het programma staat ook een danswed strijd. Beide activiteiten beginnen om 21.00 uur. De winnaars van beide evenementen krijgen een geheel ver zorgde reis naar Spanje aangeboden. De tweedeprijswinnaars krijgen een uitstapje naar Parijs. „Binnenkort komt er een exploitant in de Oude Stadsschuur en dan kun nen onze gasten zelfs een kopje koffie of een glaasje fris kopen", zegt Blok. Enkele wensen heeft de commissie nog wel; ze zouden een aankondi gingsbord willen hebben om bij de toegang aan de muur te hangen en een stille wens blijft een echte, ste- muziektent. „Maar de gemeente van Zuid-Beveland' (t/m 30/10). Bierkade 1. 13-17 uur: 'Stadsherstel door samenspel' (t/m 16/9). HAAMSTEDE De Bewaerschole. 14-f7 uur: 'Leven op het land'; N.H Kerk: moderne exotische kunst uit Afrika (t/m 31'8) HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur Oude'landbouwwerktui gen, HULST Streekmuseum, 1,4-17 uur; 'Hulst en omstreken' oude prentbrief kaarten (t/m 10'9). KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: grafiek van Jules Kortekaas e.a it'm 26 81. MIDDELBURG Zeeuws Museum, 10-17 uur. 13.30-17 uur- 'Kunstenaars en de ramp van 1953' (t/m 26/8), Vleeshal, 11-17 uur: 'Videokunst m Nederland' (t/m 28/8); Roggeveenhuis. 10-17 uur: schilder werken van bewoners (t/m 14/91. Galerie De Wijnstock. 14-17 uur: werken Klaus Stommel. Tessa Braat en Bert van Wijk itm 27/8); Sint-Janstraat 41. 14-17 uur; touw- plastieken van Anneke Ruimschotel, Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur diverse ambachten en exposities; Antiquités B Witte. 10-18 uur: pente keningen van Teun van Heiningen (t/m 2'9). TERNEUZEN Bibliotheek. 13.30-20 uur: merklappen (t/m 10/9); Museum, 9-12 en 13-17 en 19-21 uur: werken van Jac. Jongert (t/m 14/9), Hal Stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: Poppen van Janny Borel (t'm 26/8). THOLEN Gasthuiskapel, 14.30- 17.30 uur: Grafiek van Joop van Rijs- bergen VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: Het landschap in de Delta <tm 30/9); Markt 12, 8-18 uur: schilderijen van VeerVf 'Yn van watersporten door An- gelique van den Bom (t/m 30/9). VLISSINGEN Galerie Marquis, 13 30-17 30 uur: werken van Armin Mehlin itm 4'9 Hal Stadhuis, 9-12 en 13.30-17 uur: werken van Karei Verhaert (tm 31/8); Museum, 10-17 uur 'Op zoek naar een gezonken schip', voorwerpen uit 't Vliegent Hert' (t/m 11/9), Reptielenzoo 'Iguana' 10-12.30 en 14- 17,30 uur: expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Gevangentoren, vanaf 10 uur: foto's van Albert Verburg it'm 30 8i YERSEKE Atelier 'Dam Twee', 10-18 uur expositie over schaal- en schelpdieren en werken van Lou Boonman. IJZENDIJKE Museum, 10-12 en 13 30-17 uur: 'Radio in oude en nieuwe stijl' itm 18 12) ZIERIKZEF. Galerie Borsboom, 9 30-17.30 uur werken Anton Beïjens (t/m 14/9); De Dikke Toren, 11-17 Uur: portretten door diverse kunstenaars (t/m 31/8) HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 look voor mllleuklachteni. ZecuwSch-V laanderen Alarmnummer 01150-12200 1 brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. lel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24 00 uur Stichting 'Blijr van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur KAMPERLAND De camping 'Anna Friso' in Kamperland hield voor de tiende maal de internationale toeris tenkoers. Burgemeester P. Wisse van Wisscnkerke loste het startschot voor de koers, die uit negen onderde len bestond. Voordat met de prijsuitreiking werd begonnen zette eigenaresse mevrouw Mol-de Regt de organisatoren van de Iedereen ouder dan 16 jaar kan aan de doet al genoeg voor ons en zo'n wedstrijden deelnemen Men kan zich muziektent kost natuurlijk VLISSINGEN - Het Strandhotel aan de Boulevard Evertsen in Vlissingen juni '83 opgericht door de heren Van daarvoor opgeven in het zalencer.- trum of bij J van der Eisen. Tussen de De firrna Van Daele en Schreuder is m wedstnjden door geeft 'Draften Blues- overgenomen door Van Daele Schreuder Beheer bv uit Utrecht. De voormalige eigenaar van het Vlis singse hotel, de heer E. T. Oosterhuis, hcefl het Strandhotel om gezond- het ruim zeventig jaar oude hotel heeft geen consequenties voor de achtentwintig vaste perso neelsleden. Welk bedrag met de over name van het hotel (zeventig bedden) gemoeid is, wilden beide partijen donderdag niet bekend maken. Het hotel zal in de toekomst welis waar enigszins worden aangepast, maar de nieuwe eigenaar is van plan de stijl van het Strandhotel te hand haven. Wat er precies gaat veranderen is nog niet bekend. koers in het zonnetje. Zij wees er heidsredenen van de hand gedaan. De daarbij op dat de camping door hun J activiteiten de bakermat van de trim- merskoersen werd. Uitslagen- junioren 13,5 km 1 J Vermuien Ovezande. 2 Wllfried van de Dries Ovezan- de. 3 M Haast Camping de Molenhoek, 4 J Snoep Anna Fnso. Dames 13,5 km 1 C Geschiere. 2 Carolien van Aalst Anna Fri so. 3 M van Tuel Anna Fnso. 4 M. Bresse- leers-Spiessens Anna Fnso. 5 E. Nieman Anna Friso Junioren 28 km IA. Tramper Goes. 2 E. Lemstra Koudekerke, 3 R. Vermeulen Molenhoek. 4 Ch. Stratmg Mo lenhoek; 5 M Versluis Biervliet. Tandems 13,5 km 1 De Bruin-De Beukelaar; 2 Fam. School Anna Friso. 3 Vivian Bresseleers- Nancy van Vlem. 4 C. van Mieghem-J Swnne, 5 mevr. Lauwers-mevr. van de Berg Sprint 150 meter. 1 Ken van Istendaal. 2 Gunter Sloolmans. 3 Sven Mathijssen, se nioren C 41,7 km 1 W Caboer Int Wieler toerist Maldegem 2 C. Boeren Molenhoek, 3 Chiel Raas Goes, 4 H Debbaut Int Wielertoerist, 5 J Zembseh Middelburg Senioren B 55,8 km 1 J KnuytKrabbcndij- ke, 2 C. van de Linde Huissoon Sport, 3 C van de Dries Smokkelhoek. 4 J. Pauwels Anna Friso. 5 Th. Cinos Huissoon Sport Senioren A 78 km IJ van 't Westeinde De Goede Verwachting, 2 C Magnus van Noor den, 3 R Slabbekoorn. 4 Piet Rentmeester Yerseke. 5 Piet Hoondert De Goede Ver wachting Ploegentijdrit 7,4 km 1 Van Noorden Kruiningen 9.59, 2 Huissoon Sport 10 04, 3 Int. Wielertoerist A 10.40; 4 Valkier 11 01. 5 Int. Wielertoerist B 12 21; 6 Zwarte Arend 15.08 De ronde-miss, Nicol Baten uil Maas- Mechelen, reikte de prijzen uit waarna dit lustrum werd besloten door een wielerbal. verzorgd door de 'Combina tions' uit Souburg. Daele en Schreuder. Beiden hebben een 'horeca-verleden' De heren Van Daele en Schreuder waren respectie velijk general manager en regiomana ger bij Ahold's horecadochter APCO. Van Daele en Schreuder Beheer bv wil in Nederland een bescheiden hotelke ten opzetten. Gedacht wordt aan een stuk of drie hotels in de midden- en low-budgetklasse. Het Vlissingse Strandhotel is het eerste hotel dat de beheersmaatschappij heeft overgeno men. Voorts wil Van Daele en Schreu der Beheer in de vier of vijf grootste steden van Nederland fast-food res taurants gaan exploiteren. Het eerste restaurant zal in maart of april 184 in Utrecht geopend worden. uit Kloosterzande een optreden. De evenementen zijn op touw gezet door de vrije Belgische radiozender 'Rey- naert' in samenwerking met 'Tiffany' veel geld", aldus de Coopertest Hulst HULST De Hulster Atletiekvereni ging RKHAV houdt op donderdag 8 Ter gelegenheid van de braderie Hulst september weer een Coopertest op het is de radiozender ook te zien en te gemeentelijk sportpark in Hulst. Dit horen in de Bierkaaistraat. Dat van is een conditietest voor jong en oud vrijdagmiddag 26 tot en met maandag over 12 minuten. De eerste serie van 29 augustus. Dat gebeurt met een 20 deelnemersfsters) vertrekt om 19.00 complete drive-mshow en een promo- uur Inschrijven kan men vanaf 18.30 tiestand. Tijdens de braderie zullen uur in het sportcafé bij de atletiek- medewerkers van 'Reynaert' livepro gramma opnemen. baan. Iedereen ontvangt na afloop een prestatiekaart. WEST-ZEEUWS-VLAAMSE OUDERENSTICHTING: BRESKENS De West-Zeeuws- Vlaamse Stichting Welzijn voor Ouderen schrijft vandaag, vrijdag, een bezwaarschrift aan de gemeen teraad van Oostburg, waarin wordt geprotesteerd tegen liet stopzetten van de subsidies op de aanschaf van gamellen (cassettes voor het warmhouden van maaltij den). Deze gemeentelijke maatre gel zou de stichting dwingen 0111 de prijs van de maaltijden, die in liet kader van het zogenaamde tafeltje- dek-je-svsteem worden verstrekt, te verhogen. Momenteel wordt voor een aan huis bezorgde maaltijd 7,- in rekening gebracht. Een regionale en landelij ke steekproef heeft volgens stich tingsvoorzitter J Boekhout uitge wezen. dat deze prijs al aan de hoge kant is De kostprijs van een door de bejaarden zelf gekookt potje wordt op gemiddeld ƒ5.- geschat Het streven om de 65-plussers in principe met meer dan dat laatste bedrag te laten betalen wordt dus al niet gehaald. Boekhout kan de 2.- extra die worden berekend, nog wel billijken. De maaltijden worden im mers in bejaardenof ziekenhuizen bereid, en worden vervolgens met auto's rondgebracht. Dat kost nu eenmaal meer, oordeelt de voorzit ter. Een verder opdrijven van de prijs acht hij echter ontoelaatbaar „De gemeente mag met uil het oog verliezen dat het tafeltje-dek-je-sys teem kostenbesparend werkt, om dat mensen minder snel in een bejaardentehuis moeten worden op genomen" aldus Boekhout Uit de zowel landelijk als regionaal uitgevoerde enquête, die de afgelo pen week werd gehouden, kunnen nog geen vaste conclusies worden getrokken. Het verschil in de kwali teit (diepvries of vers) en omvang van de maaltijden is daarvoor te groot De stichting welzijn zal pro beren meer gegevens bij elkaar te verzamelen, zodat een enigszins be trouwbaar beeld van de eigen maal tijdvoorziening kan worden verkre gen. Prijzen groenteveiling Barendrccht, 25 au- PAARDENMARKT DEN BOSCH gustus Aanvoer 254 stuks. Prijzen in gulden per Aardappelen bintje M-l W. eisenhermer 2025-3375 voljarlj^ 89-1 nu dore PonKen 61". croot 12-98 1 .6-2825 ru« 2 ;ar:fe ir.eme.l625-24!S poters 5-38. knel 24-91, auDerpnes 90-1 40 1 IW '""p2?- 'f' 1 bleekselderij 8-45 bospeen 1 14-1.57. broc lange memes 8 o-162a luxe 1 JaHge heng. coll 2 60-4 00, champignons 1 OO I 40 dn» ™ulens. luxe merries 575-815, se kool 20-47 courgettes 12-33. knolscldenj hengsten 42a-925. hitten 550- 63-73. koolrabi 25-30 vuile kool 35-95. rode 1900 SheUandse ponys rrulnsi 200450. kool 50-86 gele kool 48-55. kouseband 5 30- Shctlandse pony s (meines 1200-550 Prljren 6 00. kroten 14-78. packsoy 26-39. pak.son B"»»" K kg jonge slaehtpauden 29-17. paprika groen 60-1 70. rood 2.00-2 30. 5.80-8.90. oude slachtpaatden 5,30-6.85 De peterselie 038. postelein 30 54. prei 80-122 paarden lui. voor pony s pepers, groen 1 30-1 50. rood 2 70-4 20. rabar- '3§er ber 13-63. radijs witpunt 31-36, seldenj 7-36. snijbonen 1.10-2.50. sperciebonen 50-2 25. VEILING GOES pronkbonen 75-80. spinaz.e 69-1 39 spus- 2t) augustus Komk kas stuk. kl 1 42. kool 12-46 suikermais 19-63. vleestomaten tomaten kg kl I B 61. A 60, sperciebonen 2xb 6.00-8 10. b 3 20-3 90. cocktaillomaten per kg. k 1110, kl 2 X 50 sperciebonen stik. 5.70, Uien bonken 20-60, grof 18-68, middel P" Idj1 80 appelen diversen- kl l 91 49 14-64. dneling 5-27. veldsla 4,30-6 60. venkel ^0-90 77 75-80 80-90. 70-80 98. benonf kl 1 1 40-3 30, waterkers 107-117. winterpeen ?'„81,n8,0"^ 6-62 nsbergsla 30-95- 102—124, 60-10 130. 60-6a Sij91. 5o-60 24— zacht fruit aardbeien 70-1 10. rode bessen |9 kl 2 80-90 89-91 70-80 104-111 70-75.92 1 90-3 00, pruimen belle de louvain 1 50-2 40 90-1 ia 60-65 6.-74 summered kl 1 czar 1 70-2 20 opal 2 60-3 00 reine victoria 162106. .0-80 125131. 65-70 69 2.10-4.20. Ontario 1.10-1.20. netmeloen 4 si discovery; kl 1 80-90 185 70-80 185—219. 3.30, 6 st 2 30-3 50, 8 st 1.90-2 30. 10 St 1 30. )am" grieve kl 1 91 36—42, 80-90 52—57. ogenmeloen 5 st 1.50-2 50. G st 1 00-2.50. 8 st 2 91, 32~31' 80"?0 3^7dn' 70-1 80, 9 st 50-1 40, 12 st 20-1 10, suikerme- 70'80 a6— '6- appelen industrie 16.20, loen 6 st 2 70-3 40, 8 st 80-1 00. oranje elapp's favourite, kl 1 75-8581. 65-75 81-93, ananasmeloen 0 st 3.60-4 70, 8 st 3 00-3.70. b0'^ ^^2 32'3121t2®- k'2 10 st 80-2 80 bramen 60-1 50 '5 89- 63-70 96- 60"'° '6- 60-65 '6—84. ct -60 39—66, 50-55 26—36, 45-50 2$. precose Veil in Sinl-Annaland 25 augustus: Dciré gewone 0.86 - 0.94. Dore gewone afwekend 0,45 - 0.60. Gloria gewone 0,52 - 0,64: Première gewone 0.55 - 0.58. Anunca gewone 0,58: Bintjes gewone 0.47 - 0,64, Bintjes gewone afwijkend 0,39 - 0.40; Prior 0.48, Eigenheimers gewone 0,93, Ei genheimers gewone afwijkend 0,55 Aardap pelprijs per 100 kg Aanvoer 140 ton. Titelstrijd voor zomeravondclubs TERNEUZEN In het Zuidersport park in Terneuzen wordt morgen izalcrdag) door een zestal rayonkam- pioencn gestreden om de Zeeuwse titel voor zomeravondvoetbalteams. Aan de eindstrijd nemen deel: Het Koper Galjoen uit Middelburg, PTT uit Goes. ONA/SU uit Sas van Gent. KU S uit Vlissingen, Koninklijke Zee- Iand ia uit Zierikzee en Mistrappers uit Terneuzen. De zes deelnemende teams werken een halve competitie af en spelen dus vijf wedstnjden van tweemaal een kwartier Het eerste duel gaat om elf uur van start en de prijsuitreiking vindt omstreeks 17.00 uur plaats Het decor voor de Zeeuwse titelstrijd wordt door de velden zes en zeven van het Zuidersportpark gevormd de trevoux: ki 3 60-70 59—64, 55-60 44, 50-55 26. 45-50 26, 15 50 26. kl 2 80 90 46 70-80 52—64. 60-70 37—59. 55-65 37. 55-60 26—40. 50-55 26. 45-55 26, 45-50 26, supertrevoux: kl 1 90 38. 80-90 44—49 70-80 53—62, 60-70 44—54. 55-65 26. 55-60 26, 50-55 26, kl 2 50-55 26, tnomphe devienne kl i 80-90 118. 70-80 127-136. 65-70 128—140, 60-70 131—132. 60-65 126. 55-60 106: triomphe de vienne kl 2 50-55 54: belle de louvan: rp 95. gr 100-250. fa 30-65. ki 1 gr 210. a 210-230. 240—290. kl 2 45—190: czar pruimen gr 65. fa 55. kl 1 b 153. kl 225-115. monsieur haul gr 90-200. kl 1 gr 170. a 330. 260-330. kl 2 110—130: ontarlo. gr 75—110, kl 1 95. kl 2 30: opal: gs 45, kl 1 b 140—163. kl 2 43-140: reine victoria: gr 200. kl 1 250—300, kl 2 gr 170. 110; rondom kg. kl 2 b 150—160, a 250, rondom doos X 500 gr. kl 1 b 130—140. rode bes doos X 500 gr kl i b 130, a 160, bramen 4 kg industrie in 200; bramen doomloos ds. X 200 gr kl 1 a 65—73kl 2 64, totaal aantal colli 26.653 VEILING KRABBENDIJKE 25 augustus. James grieve l 90 39. 80 6658. 70 7281, 2 90 33, 80 33-49, 70 41—62. 101 ton, benoni. 1 80 105-113. 70 114-133, 65 102 -118, 60 64-73, 55 23-26, 2 60-70 86. 36 ton. rode benolni: 1 80 123 70 176-178. 65 151. 60 87. 55 33, 4 ton; tyde- man's e.w 1 90 80—103, 80 87—148 70 108—169.65 74—129.60 25—52.2 80 79.70 91. 65 38. 8 ton. elapp's fav. 1 75 82 65 92. 60 8586, 55 61. 2 50 26,10,10 ton; triomphe de vienne 1 70 143—145, 60 146-152, 2 55 115. 50 63. 7 ton; bramen doornloos 1 a 79 per doos, l b 65—74 per doos. Totale aanvoer 14 098 colli

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27