Stilzwijgen over stappen tegen berispte chirurg «tl UITWISSELING Zeeuwsch- Vlaanderen zal nooit een 'topzorg' krijgen PZC/ provincie Tien jongeren Goes aangehouden wegens beroving en mishandeling Jonge Poolse studenten zien andere wereld VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1983 SPECIALE VERGADERING ZIEKENHUISBESTUUR HULST dijtfpLST Het algemeen en dagelijks bestuur van het St.-Liduinaziekenhuis in Hulst hullen zich nog in stilzwijgen over eventuele maatregelen tegen de algemeen chirurg W. A., die vorige maand officieel werd berispt door het Medisch Tuchtcollege. Het dagelijks bestuur van het ziekenhuis had zich al een concreet oordcel gevormd, dat woensdag in een speciale vergadering over deze zaak aan het algemeen bestuur werd voorgelegd. Secretaris en penningmeester F. E. Francken van het ziekenhuisbestuur wilde donderdag nog niet bekendma ken of er, en zo ja, welke stappen •egen de algemeen chirurg onderno men zullen worden JP-raadslid Persijn: iverk maken van f problemen rond l Cokesfabriek TERNEUZEN Het Terneuzense raadslid A. Persijn (Links Perspec- ief) heeft er donderdagavond, tij dens de raadsvergadering, bij b. en op aangedrongen serieus werk te naken van de problemen rond de Cokesfabriek. Onderzoek van de Ar- beidsinspectie wees onlangs uit dat 8, vooral in de buurt van de cokeso- lens. sprake was van een verhoogde concentratie kankerverwekkende stoffen. Persijn informeerde bij b. en J. niet alleen naar de consequenties ior het ovenpersoneel, maar ook ■g. naar die voor de directe omgeving. V Jioe zit het met de effecten voor de f omwonenden", vroeg hij zich af. En bovendien wilde hij weten hoe de temeente denkt over het laten ver richten van metingen. Wethouder van milieuzaken J. van Rooijen stelde vast dat de kwestie ralt onder de Wet Luchtverontreini- j, een wet waarvan de toepassing ralt onder de verantwoordelijkheid 'i ran de provincie. Hij meldde Persijn dat er intensief overleg plaatsvindt 1 tussen de provincie en het bedrijf en Ui dat er „maar dat weet ik ook niet tohelemaal zeker" gewerkt zou wor- n een meetprogramma. Ook de van lemeente is bij het overleg betrokken. ltui|3urgemeester c. Ockeloen voegde er irt aan toe: „Bij de Cokesfabriek >rkt 400 man. En van die 400 heeft rooit iemand bij ons geklaagd over de ituatie daar": 15 De algemeen chirurg is 'vrij gevestigd' in het Hulster ziekenhuis, en dat maakt de zaak er volgens Francken 'niet eenvoudiger' op. Het openbaar maken van het standpunt van dage lijks en algemeen bestuur noemde hij donderdag'nog prematuur „Het is in het belang van alle betrokkenen dat de resultaten van de vergadering nog met in de openbaarheid worden ge bracht", zei hij De algemeen chirurg W. A. niet te verwarren met de orthopedisch chi rurg M. A die ook in het Hulster ziekenhuis werkzaam Is werd be rispt omdat hij in november 1981 een gecompliceerde beenbreuk van de toen 18-jarige Edward d'Hooghe ver keerd heeft behandeld. Enkele dagen later moest het linkeronderbeen van het verkeersslachtoffer worden afge zet in het Academisch Ziekenhuis van Gent Vader cTHooghe bracht de zaak worten Smaakt! voor het Medisch Tuchtcollege die constateerde dat de algemeen chirurg de aard en ernst van de verwonding had miskend en een 'onverantwoord risico' nam door het slachtoffer niet eerder over te brengen naar het Aca demisch Ziekenhuis in Gent De betreffende chirurg werd overigens ook al in september 1979 berispt Ook toen ging het om een botbreuk. A. zag toen een gebroken heup bij een ver keersslachtoffer over het hoofd Naar aanleiding van de tweede beris ping hebben zowel de ondernemings raad van het St.-Liduinaziekenhuis als de medische staf en het dagelijks en algemeen bestuur zich over de zaak gebogen. De resultaten van die besprekingen kunnen volgens Franc ken opz'n vroegst over enkele weken GOES De gemeentepolitie Goes heeft in de loop van de week een tiental jongeren aangehouden in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar Allen waren betrokken geweest bij de beroving en mishandeling van een Goese wandelaar enkele dagen geleden. Bovendien hebben de jongeren verkeerslichten vermeld en beschadigd. Verder werd een fiets gestolen Het onderzoek wordt voortge zet. De Goese gemeentepolitie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Schade aan twee auto's bij botsing Oostburg OOSTBURG Bij een aanrijding op de Nieuwstraat te Oostburg donder dagmiddag omstreeks kwart over drie zijn twee personenauto's flinkbescha- digd. Bestuurder W E. M. uit Oost burg wilde, komend uit de richting Sluis, linksaf de Baljuw Veltersweg inslaan, terwijl hij werd ingehaald door F C B. uit Kaatsheuvel. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. 1H lestuur Braakman ajbuïgt zich over positie directeur d HOEK Het algemeen bestuur van recreatieschap De Braakman be- sjnckt volgende week woensdag in cm besloten vergadering.de positie directeur C. Fermont. Er zijn twijfels gerezen over zijn functione- Fermont is momenteel met itfantie. Tethouder J. van Rooijen van Ter- aizen, voorzitter van het recreatie schap De Braakman wilde donderdag Ren mededelingen doen over de aard tan de problemen om te voorkomen, dat het algemeen bestuur zich gepas seerd voelt. Wél zal hij woensdagmid dag, na afloop van de vergadering, een '«lichting geven op de gang van aken. Fermont keert kort na de bijeenkomst terug. De bestuursleden van De Braakman buigen zich in het openbaar over een voorstel om het opjaaggemaal in het recreatiegebied voor 7 000 gulden iver te dragen aan het waterschap De Drie Ambachten' Het plan be- )rgt het recreatieschap een tot 1990 het tijdstip dat de investeringen zijn Igeschreveni een jaarlijks exploita- II evoordeel van 7450 gulden tegen een "Twrnnalig nadeel van ruim 9770 gul- ;n. De openbare vergadering begint om streeks 17.30 uur. Geslaagd X)ST-SOUBURG - Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is de heer 3.H. Vader uit Oost-Souburg ge slaagd voor het doctoraal echtsgeleerdheid. Directeur-geneesheer S. J. de Jong voor het Julianaziekenhuis in Terneuzen SCHEIDENDE ZIEKENHUISDIRECTEUR DE JONG: Commissaris Boerden bij opening van PTT-knooppunt MIDDELBURG/ROOSENDAAL - De Zeeuwse commissaris der koningin dr C. Boertien en de Noordbrabantse gedeputeerde drs J. J. F. M. van der Heijden verrichten vrijdag 30 september om 14.00 uur de officiële ope ning van het nieuwe expeditiek nooppunt Roosendaal van de PTT. Dit knooppunt is bestemd voor het district Middelburg dat Zee land en West-Brabant omvat. De heer Van der Heijden vervangt de Brabantse commissaris mr A A. M. van Agt die wegens verblijf bi het buitenland niet aanwezig kan zijn. Van Agt had wel voor gesteld een week later te komen maar dat kon met meer in ver band met de vergevorderde voorbereidingen rond de ope ningsmanifestatie. De PTT is overigens teleurge steld over het feit dat de gebeur tenissen rond de opening met via het plaatselijke kabelnet op de televisieschermen in de Roo- sendaalse huiskamers gevolgd kunnen worden. B en w van Roosendaal hebben van het mi nisterie van WVC vernomen dat een aanvraag voor een zend machtiging is afgewezen. SLUISKIL „We zullen nooit een zogenaamde 'topzorg' in Zeeuwsch- Vlaandercn krijgen. Daarvoor is Zeeuwsch-Vlaanderen te klein. Het streven moet zijn gericht op een centrumfunctie en dat is soms al moeilijk genoeg." Directeur-genees heer S. J. de Jong van de ziekenhui zen Elisabeth in Sluiskil en Juliana in Terneuzen wordt over enkele da gen 65 jaar. Hij legt per 1 september zijn functie neer. Geen topzorg dus. Maar daarmee be doelt de directeur-geneesheer dan wel de 'zware' specialisaties, zoals die te vinden zijn in Rotterdam. Groningen. Utrecht. Amsterdam. „We moeten ons realiseren dat het hier beslist niet mogelijk is om zeg maar op elke hoek van de straat een academisch ziekenhuis te hebben. We moeten hier een zo goed mogelijke intramurale gezondheidszorg zien te bewerkstelli gen. Je kunt hier bijvoorbeeld niet overal in de volle omvang orthopedie bedrijven. Een samenwerking moet er komen. Hartchirurgie bijvoorbeeld. Dat zullen we nooit krijgen en dat is ook niet nodig. Een centrumfunctie, daar moeten we naar streven Dokter De Jong. die in Groningen werd geboren en in Amsterdam stu deerde. begon begin jaren vijftig zijn loopbaan als kinderarts in Rotter dam, In 1974 kwam hij naar Zeeuwsch-Vlaanderen om de leiding op zich te nemen van de twee zieken huizen, die net gefuseerd waren, in de kanaalzone. Of zoals hij het zelf uit drukt: „Ik was het eerste kind van de fusie tussen het Elisabeth- en het Julianaziekenhuis." Hij heeft vrij veel tijd nodig gehad om te beslissen of hij de functie zou aanvaarden of niet „Het is altijd een afweging tussen wat je op dat moment doet en watje gaat doen. Ik heb de baan toch genomen, omdat, ik dacht wat te kunnen berei ken. Het was voor mij een uitdaging een samenwerking te bewerkstelli gen." locatie blijven, het doel toch enigszins voorbijgeschoten wordt. „Deze fusie heeft eigenlijk alleen maar zin als er één nieuw ziekenhuis wordt gebouwd Het is nooit de bedoeling geweest zo door te blijven sudderen. De bouw van het ziekenhuis is volgens De Jong niet definitief van de baan Alle bouw plannen in heel Nederland zijn stop gezet en worden heroverwogen. „Als het goed is zal de staatssecretaris in oktober van dit jaar maar ja. met de overheid weet je het maar nooit beslissen welke bouwplannen uitge voerd zullen kunnen worden en welke niet. We kunnen niets meer doen We moeten het ondergaan. Maar als het aan ons zou liggen, ging vandaag nog de eerste paal de grond in." Inzichten Of die plannen precies zo uitgevoerd zouden worden als ze tien jaar gele den zijn opgesteld is twijfelachtig. „Inzichten zijn gewijzigd. Wc hebben vandaag de dag te maken met een verkorte verpleegduur. Er worden niet méér mensen in het ziekenhuis opgenomen, terwijl de verpleegduur flink is teruggelopen, zodat we qua beddenaantal met kleinere zieken huizen zouden toe kunnen. Het is werkelijk de grootste idioterie om het bed als rekeneenheid te gebrui ken. En de overheid doet dat nog altijd. Het gaat erom wat mogelijk is op het gebied van behandeling en onderzoek. Het aantal bedden zou minder kunnen." De fusie van het Elisabeth- en het Julianaziekenhuis heeft toch nog wel wat uitgehaald. „Alleen niet genoeg. Daarom gaat de strijd voor één zie kenhuis door", zegt De Jong Van de civiele, administratieve en technische diensten van de twee ziekenhuizen heeft men er één kunnen maken en men heeft specialisaties in huis kun nen halen, die de ziekenhuizen afzon derlijk nooit gekregen zouden heb ben, zoals urologie en orthopedie. De opvolging van de directeur-ge neesheer is met geregeld. Het wach ten is op het samengaan van de vier Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen Dan komt er een centrale directie voor al de ziekenhuizen in Zeeuwsch-Vlaan deren. De heer De Jong neemt vrijdag 2 september afscheid van zijn werk kring. Dal gebeurt tijdens een recep tie in het Julianaziekenhuiis, De re ceptie is van 16.00 tot 18.00 uur. De Poolse studenten laten zich door de heer J. Szerwitiski in diens tuin informeren o Nederland. r het boerenbedrijf m De gemeente Reimerswaal heeft ruim anderhalve maand bijzondere gasten: vijf Poolse jongeren, die voor het eerst de westerse wereld een bezoek brengen. Dank zij een uitw isselingsprogramma van Reimers waal met de Poolse gemeente Sanniki krijgen twee meisjes en drie jongens van ongeveer 18 jaar de kans even om het hoekje van het ijzeren gordijn te kijken. Een ervaring, die blijkbaar een diepe indruk op het vijftal achterlaat. Want al zijn de Polen meer dan een week in Zeeland, nog steeds staan ze keer op keer verbijsterd van hetgeen hier zoal te koop is. De Nederlandse supermarkten zijn onwezenlijk goed gevuld voor mensen uit een land, waar je anderhalf uur moet werken om iets 'exclusiefs' als een ei te kopen. Het contact van Reimerswaal en cheren. In het begin bleken ze nog Sanniki loopt al drie tot vier jaar. w at onwennig. De omschakeling Sannikt is in vele opzichten te ver- bleek behoorlijk groot, waardoor gelijken met Reimerswaal. Zo is de de studenten nogal wat tijd nodig gemeente eveneens in een aantal hadden voordat ze zich thuisvoel- niet al te grote kernen op te delen den. Verder bezochten de Polen de en vormt het agrarisch bedrijf de eerste week de veiling in Krabben- grootste bron van inkomsten. San- dijke en toerden ze rond op een mki. met circa 12.000 inwoners, ligt fiets, die ze tot hun beschikking zo'n tachtig kilometer ten westen hebben gekregen. Ook een tochtje van Warschau. Eerder brachten op een mossclkotter stond op het boeren uit de Poolse gemeente een programma. Sanniki grenst niet bezoek aan Reimerswaal Toen aan zee en de jongeren keken hun werd ook de afspraak gemaakt voor ogen uit. de Poolse jongeren, allen studenten Het gezelschap wordt gekenmerkt van de landbouwschool. Aanvanke- door een uitstekend humeur. Ze zijn lijk was het plan in totaal vijftien met weinig tevreden en laten de studenten voor zes weken over te gebeurtenissen tijdens hun studie halen naar Nederland Waarom verblijf goedlachs over zich komen slechts een derde van dit aantal Hoewel dat voor één van hen even overkwam, blijft een vraag, althans moeilijk werd Afgelopen weekeinde voor de gemeente Reimerswaal kreeg Tomasz Albimski namelijk te De landbouwscholleren willen tij- kampen met een zware kiespijn, dens hun werkvakantie de nogal Een bezoek bij de tandarts hielp theoretische opleiding voltooien in hem van dit probleem en bovendien Reimerswaal. Voor- Polen kent Ne- van drie kiezen af. Hierdoor werd derland een hoog ontwikkelde land bouw. Zelflopen ze iets achter Chef algemene zaken Johan van Velzen van Reimerswaal leidt de jongeren de eerste twee weken van hun ver blijf Zeeland rond Op een ontspan nen manier krijgen de Polen behal ve van alles op hun vakgebied, ook toeristische attracties te zien Daar na gaan de jonge Polen een kleine zes weken werken. Ze zullen zich voornamelijk bezighouden met het plukken van fruit om zo een zeker naar Poolse maatstaven aardig zakcentje bij elkaar te verdienen De scholieren zijn ondergebracht in een leegstaand huis in Krulningen. Met behulp van enkele inwoners uit dit dorp zijn wat meubelen en bed den neergezet De Polen koken hun eigen potje, bijgestaan door welwil lende huisvrouwen Uit Krulningen. Om hun goede wil te tonen, hebben de Polen de tuin achter het huis al de ander. De tocht naar Axel wordt volledig opgeknapt Al verloopt al- gemaakt, op eigen verzoek. Van de les naar wens, één ding blijft moei- boeren uit Sanniki. die eerder Zee- lijk: het communiceren met de Po- land aandeden, hebben ze gehoon! len Ze spreken behalve Pools alleen dat zich in het stadje nogal wat Russisch en enkele woorden Duits, herinneringen aan Polen bevinden. het zinvol geacht dat Tomasz het een dagje rustig aandeed en een excursie naar Axel. begin deze week. over zou slaan De overige vier, Dariksz. Dariksz. Krystyna en Bozena, hebben er op weg naar Axel vanaf het begin de stemming ai in. In de ochtenduren op de veerboot Kruiningen-Perk- polder. staan ze vrolijk te keuvelen met Van Velzen Ondertussen wa gen de beide Dariksz's zich aan Poolse sigaretten: de éen na Daarom is het af en toe noodzake lijk handen en voeten erbij te halen. Van Velzen bezocht Polen zelf al dne keer en kent zodoende een aantal basiswoorden, die hem bij de begeleiding aardig van pas komen. zoals straatnamen en herdenkings monumenten- der J. Szerwinski Hij heeft zich kort na de oorlog in Axel gevestigd Szerwinski maakte zelf tijdens de het Poolse leger, dat door Axel trok Oostblok-Esperanto op. waar ae ge- op de tmjgbodiit naar Polen. Het meenteman redelijk mee uil de voe- genschap zet zich eerst in de ach ten kan. tertuin van Szerwinski Daar vangt een luchtig gesprek aan. „Ik ben De kleine groep arriveerde za- een Zeeuwse boer geworden en heb terdag 13 augustus op Schip- goed geboerd ook", grapt de Axe- hol. De eerste dagen bezochten de laar. Het is duidelijk dat hij het Poolse jongeren de kust van Wal- gesprek niet te zwaar wil laten worden. Over politiek wordt om verscheidene redenen niet gepraat. Plotseling ncht Szerwinski het woord tot de beide Poolse meisjes Of ze zijn kleindochter willen zien. Na zo'n tien minuten keren ze terug met de mededeling dat ze de baby mooi en erg groot voor zijn leeftijd vinden „Dank u", zegt Szerwinski. „Maar ja. ik ben zelf ook groot geworden en was de mooiste van de parochie" Dan bezoeken de Polen het kerk hof in Axel. waar meer dan twintig Poolse soldaten begraven liggen. Een gedenksteen meldt dat de Polen voor uw en onze vrijheid hun leven hebben gegeven, Dariksz maakt voortdurend foto's. Vervol gens vertrekt het groepje richting centrum van Axel om daar het beeld van de gewonde Poolse sol daat te bekijken. Een onderschrift vermeldt: 'Aan Polen's zonen, die op deze grond voor onze vrijheid tot den dood toe streden". Even verderop staat een groot herden- kingskruis, buiten de stad. Op die plaats zijn 25 Poolse dragonders gesneuveld bij het forceren van het kanaal Axel-Hulst. De Polen waren onderweg naar hun vaderland om het te bevrijden vanuit Nor- mandié. Ze dachten een kortere weg te nemen. „Zoveel verlies was niet nodig geweest", vertelt Szer winski. „Er waren te weinig mor tieren". Verder nemen de Polen nog een kijkje bij de Generaal Maczek- straat (eerste Poolse pantserdivi sie» en het gedenkteken van kolo nel Szydlowski. Wat later, wederom in de tuin van Szerwinski, komen de verschillen tussen Oost en West aan de orde „Het is een volledig andere wereld', maken de landbouwstudenten dui delijk Sanniki blijkt een prachtige streek, maar ook daar heersen de Poolse problemen. Szerwinski geeft een voorbeeld. Een Poolse brandweerwagen, gefabri ceerd in Engeland, kreeg een onge lukje. Voor de reparatie werd de juiste kleur lak besteld in Engeland, omdat deze in Polen nergens ver krijgbaar bleek Het antwoord van de Engelse fabriek maakte duidelijk dat de lak werd vervaardigd in Polen, met vermelding van het adres Van Velzen knikt. Met het verwerken van indrukken in het land heb je het druk. vertelt hij. „Het is inderdaad een totaal andere wereld" „Maar" voegt hij eraan toe De blijmoedigheid van de Po len is ongekend De mensen leven bh) met wat ae hebben en zetten de zorgen opzij. „Ook de gastvrijheid is enorm aldus Szerwinski. „Je hebt er geen idee van, wanneer je dat met hebt meegemaakt" Een oud Pools spreekwoord kan dit verduidelij ken 'Gast thuis. God thuis'. De Polen maken verder nog ex cursies met onder meer de Zuidelijke Landbouw Maatschap pij en de Noordbrabantse Christe lijke Boerenbond, daarna gaan ze praktisch aan de slag. Tenslotte, zo luidt het plan, keren ze terug naar hun vaderland. Renè Groeneveld Fusie Helemaal tevreden is De Jong toch niet. Hij stelt zich op het standpunt dat zolang twee ziekenhuizen, ook al zijn ze gefuseerd, elk op de eigen MIDDELBURG - Vakantievierders blijven ondanks de bezuinigingen op grote schaal vakantiegroeten sturen. Deze conclusie trekt het postdistrict Middelburg uit tellingen van de ver werkte vakantiepost die vanuit de Zeeuwse kustplaatsen is verstuurd. In een persbericht zegt de voorlichter van het postdistrict: „Wellicht mede gestimuleerd door de campagne op radio en televisie, die onder het mot to 'Kleine moeite, groot plezier' is gehouden, is er deze zomer weer geweest van een druk post verkeer". De post die in Zeeland op de bus wordt gedaan, wordt verwerkt op het nieuwe expeditieknooppunt in Roo sendaal Daar komt ook een deel binnen van de buitenlandse vakantie- post. die in Frankrijk door Nederland se toeristen is verzonden. De sortering van door Nederlandse toeristen in het buitenland verstuurde post is overi gens verdeeld over verschillende knooppunten in Nederland. Zo wordt, de post van Nederlanders die onder de Spaanse zon vertoeven, verwerkt in Rotterdam Nederlanders, die vanuit hun vakantiebestemming in West- Duitsland een kaartje naar familie of bekenden sturen, zien hun post in het exDeditieknooppunt Arnhem ver werkt De Italiaanse post ondergaat het verwerkingsproces m Den Bosch De Franse post tenslotte wordt deels m Roosendaal, deels In Sittard gesor teerd. Alleen al in de maand juli kwamen in Roosendaal 1,1 miljoen kaarten uit <,cLia.>u en uit Frankrijk binnen Aan het eind van het seizoen zal het totale aantal kaarten uit deze gebieden, die in Roosendaal worden verwerkt, on geveer 3,4 miljoen bedragen. Ondanks deze drukte is geen vertraging in de bestelling van de vakantiepost ont staan. Het postdistrict Middelburg hanteert de zogenoemde 'dagmetho- de' Dit houdt in dat kaarten vandaag worden gepost, morgen worden gesor teerd en overmorgen worden besteld Ook het gros van de vakantiepost van Nederlanders in Frankrijk is na twee dagen op de Nederlandse bestemming gearriveerd. Het is de mensen van de post opge vallen dat de postcode nog dikwijls op dc vakantiepost ontbreekt. „Wordt er de rest van het jaar een score bereikt van 94 procent: in de zomer bedraagt het percentage kaar ten met postcode niet meer dan vijf tig tot 55 procent", staat in het pers bericht. Dit kan problemen veroorza ken, wanneer de post in de toekomst automatisch op postcode wordt ge sorteerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25