ptilzwijgen over stappen egen berispte chirurg UITWISSELING Zeeuwseh- Vlaanderen zal nooit een topzorkrijgen j lest uur Braakman i aigt zich over xsitie directeur Tien jongeren Goes aangehouden wegens beroving en mishandeling Jonge Poolse studenten zien andere wereld iRIJDAG 26 AUGUSTUS 1983 PZC/provincie - L.C **TT- 15 PECIALE VERGADERING ZIEKENHUISBESTUUR HULST ULST Het algemeen en dagelijks bestuur van het St.-Liduinaziekenhuis in Hulst hullen ich nog in stilzwijgen over eventuele maatregelen tegen de algemeen chirurg VV. A., die orige maand officieel werd berispt door het Medisch Tuchtcollege. Het dagelijks bestuur het ziekenhuis had zich al een concreet oordeel gevormd, dat woensdag in een speciale ergadering over deze zaak aan het algemeen bestuur werd voorgelegd. (Cretans en penningmeester F. E. rancken van het ziekenhuisbestuur Bde donderdag nog niet bekendma- B of er. en zo ja, welke stappen gen de algemeen chirurg onderno- en zullen worden. raadslid Persijn: erk maken van oblemen rond tbkesfabriek [BRNEUZEN Het Terneuzense raadslid A. Persijn (Links Perspec- litf) heeft er donderdagavond, tij- Itns de raadsvergadering, bij b. en op aangedrongen serieus werk te •n van de problemen rond de tokesfabriek. Onderzoek van de Ar- fcidsinspectie wees onlangs uit dat vooral in de buurt van de cokeso- (tns, sprake tvas van een verhoogde jonccntratie kankerverwekkende Ipoffen. Persijn informeerde bij b. en niet alleen naar de consequenties [oor het ovenpersoneel, maar ook die voor de directe omgeving. [Hoe zit het met de effecten voor de fcwonenden". vroeg hij zich af. En jövendien wilde hij weten hoe de wneente denkt over het laten ver lichten van metingen, ithouder van milieuzaken J. van lijen stelde vast dal de kwestie onder de Wet Luchtverontreini- Ijpg. een wet waarvan de toepassing |üt onder de verantwoordelijkheid pn de provincie Hij meldde Persijn intensief overleg plaatsvindt [esen de provmeie en het bedrijf en „maar dat weet ik ook niet Itlemaal zeker" gewerkt zou wor sen aan een meetprogramma. Ook de fmeente is bij het overleg betrokken, feirgemeester C. Ockeloen voegde er prt aan toe ..Bij de Cokesfabriek jkt 400 man En van die 400 heeft cit iemand bij ons geklaagd over de tuatie daar". HOEK Het algemeen bestuur van iftiecreaticschap De Braakman be- sprekt volgende week woensdag in ten besloten vergadering de positie directeur C. Fermont. Er zijn [twijfels gerezen over zijn functione- Fermont is momenteel met |hbntie. fehouder J van Rooijen van Ter- mzen. voorzitter van het recreatie- Kap De Braakman wilde donderdag Itm mededelingen doen over de aard mde problemen om te voorkomen, ttt het algemeen bestuur zich gepas- Frtd voelt. Wél zal hij woensdagmid- ülna afloop van de vergadering, een jj dichting geven op de gang van nken. Fermont keert kort na de fenkomst terug. (bestuursleden van De Braakman algen zich in het openbaar over een jorstel om het opjaaggemaal in het ïreatiegebied voor 7.000 gulden ïtr te dragen aan het waterschap )e Drie Ambachten' Het plan be- !N het recreatieschap een tot 1990 tijdstip dat de investenngen zijn beschreven) een jaarlijks exploita- bvoordeel van 7450 gulden tegen een jenmalig nadeel vdn ruim 9770 gul len hopenbare vergadering begint om- Weeks 17.30 uur. ieslaagd JOST-SOUBURG - Aan de Erasmus [Diversiteit in Rotterdam is de heer Vader uit Oost-Souburg ge laagd voor het doctoraal examen ichtsgeleerdheid. De algemeen chirurg is 'vrij gevestigd" in het Hulster ziekenhuis, en dat maakt de zaak er volgens Francken 'niet eenvoudiger' op. Het openbaar maken van het standpunt van dage lijks en algemeen bestuur noemde hij donderdag 'nog prematuur „Het is in het belang van alle betrokkenen dat de resultaten van de vergadering nog niet in de openbaarheid worden ge bracht". zei hij. De algemeen chirurg W. A. met te verwarren met de orthopedisch chi liad miskend en een 'onverantwoord risico' nam door het slachtoffer niet eerder over te brengen naar het Aca demisch Ziekenhuis in Gent De betreffende chirurg werd overigens ook al in september 1979 berispt. Ook toen ging het om een botbreuk. A, zag toen een gebroken heup bij een ver keersslachtoffer over het hoofd. Naar aanleiding van de tweede beris- j ping hebben zowel de ondernemings- gecompliceerde beenbreus van de d h St.-LidUi„imekenhGis tnnn lO.ronno FHurorr rl Wrtncjhp Pr. rurg M A„ die ook in het Hulster ziekenhuis werkzaam is werd be rispt omdat hij in november 1981 een i ,iju au ini oi.-iaiuuiiinpi*.n*iiiiuin tóen jarige Edward d Hooghe ver- d medische staten het dagelijks keerd heeft behandeld Enkele dagen *-n algemeen bestuur zich i later moest het imkeronderbeen van zaak Df r<,,ul,a,en hot i-orL'oprcclQphtnffpr tunrnpn aftrp- het verkeersslachtoffer worden afge zet in het Academisch Ziekenhuis van Gent. Vader d Hooghe bracht de zaak voor het Medisch Tuchtcollege die constateerde dat de algemeen chirurg de aard en ernst van de verwonding besprekingen kunnen volgens Franc ken op z'n vroegst over enkele weken openbaar worden gemaakt. GOES De gemeentepolitie Goes heeft in de loop van de week een tiental jongeren aangehouden in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar Allen waren betrokken geweest bij de beroving en mishandeling van een Goese wandelaar enkele dagen geleden Bovendien hebben de jongeren verkeerslichten vermeld en beschadigd. Verder werd een fiets gestolen. Het onderzoek wordt voortge zet. De Goese gemeentepolitie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Schade aan twee auto's bij botsing Oostburg OOSTBURG Bij een aanrijding op de Nieuwstraat te Oostburg donder dagmiddag omstreeks kwart over drie zijn twee personenauto's flink bescha digd. Bestuurder WEM uit Oost burg wilde, komend uit de richting Sluis, linksaf de Baljuw Veltersweg inslaan, terwijl hij werd ingehaald door F, C B uit Kaatsheuvel Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. li Directeur-geneesheer S J. de Jong voor het Julianaziekenhuis in Terneuzen SCHEIDENDE ZIEKENHUISDIRECTEUR DE JONG: Commissaris Boerden bij opening van PTT-knooppunt MIDDELBURG/ROOSENDAAL - Üe Zeeuwse commissaris der koningin dr C. Boertien en de N'oordbrabantse gedeputeerde drs J. J. F. M. van* der Heijden verrichten vrijdag 3(1 september om 14.00 uur de officiële ope ning van het nieuwe expeditiek nooppunt Roosendaal van de PTT. Dit knooppunt is bestemd voor het district Middelburg dat Zee land en West-Brabant omvat. De heer Van der Heijden vervangt de Brabantse commissaris mr A. A. M. van Agt die wegens verblijf in het buitenland niet aanwezig kan zijn. Van Agt had wel voor gesteld een week later te komen niaar dat kon niet meer in ver hand met de vergevorderde voorbereidingen rond de ope ningsmanifestatie De PTT is overigens teleurge steld over het feit dat de gebeur tenissen rond de opening niet vla het plaatselijke kabelnet op de televisieschermen in de Roo- sendaalse huiskamers gevolgd kunnen worden B en w van Roosendaal hebben van het mi nisterie van WVC vernomen dat een aanvraag voor een zend machtiging is afgewezen. SLUISKIL „We zullen nooit een zogenaamde 'topzorg' in Zeeuwsch- V laanderen krijgen. Daarvoor is Zecuwsch-Vlaanderen (e klein. Het streven moet zijn gericht op een centrumfunctie en dat is soms al moeilijk genoeg." Directeur-genees heer S. J. de Jong van de ziekenhui zen Elisabeth in Sluiskil en Juliana in Terneuzen wordt over enkele da gen 65 jaar. Hij legt per 1 september zijn functie neer. Geen topzorg dus Maar daarmee be doelt de directeur-geneesheer dan wel de 'zware' specialisaties, zoals die te vinden zijn in Rotterdam. Groningen, Utrecht. Amsterdam „We moeten ons realiseren dat het hier beslist niet mogelijk is om zeg maar op elke hoek van de straat een academisch ziekenhuis te hebben We moeten hier een zo goed mogelijke intramurale gezondheidszorg zien te bewerkstelli gen Je kunt hier bijvoorbeeld niet overal in de volle omvang orthopedie bedrijven. Een samenwerking moet er komen. Hartchirurgie bijvoorbeeld. Dat zullen we nooit krijgen en dat is ook niet nodig. Een centrumfunctie, daar moeten we naar streven." Dokter De Jong. die in Groningen werd geboren en in Amsterdam stu deerde. begon begin jaren vijftig zijn loopbaan als kinderarts in Rotter dam In 1974 kwam hij naar Zeeuwsch-Vlaanderen om de leiding op zich te nemen van de twee zieken huizen, die net gefuseerd waren, in de kanaalzone Of zoals hij het zelf uit drukt: „Ik was het eerste kind van de fusie tussen het Elisabeth- en het Julianaziekenhuis Hij heeft vrij veel tijd nodig gehad om te beslissen of hij de functie zou aanvaarden of niet. „Het is altijd een afweging tussen wat je op dat moment duet en watje gaat doen. Ik heb de baan toch genomen, omdat ik dacht wat te kunnen berei ken. Het was voor mij een uitdaging een samenwerking te bewerkstelli gen." locatie blijven, het doel toch enigszins voorbijgeschoten wordt. „Deze fusie heeft eigenlijk alleen maar zin als er éen nieuw ziekenhuis wordt gebouwd. Het is nooit de bedoéhng geweest zo door te blijven sudderen." De bouw van het ziekenhuis is volgens De Jong niet definitief van de baan. Alle bouw plannen in heel Nederland zijn stop gezet en worden heroverwogen .Als het goed is zal de staatssecretaris in oktober van dit jaar maar ja. met de overheid weet je het maar nooit beslissen welke bouwplannen uitge voerd zullen kunnen worden en welke niet. We kunnen niets meer doen We moeten het ondergaan Maar als het aan ons zou liggen, ging vandaag nog de eerste paal de grond in." Inzichten Of die plannen precies 7.0 uitgevoerd zouden worden als ze tien jaar gele den zijn opgesteld is twijfelachtig. „Inzichten zijn gewijzigd. We hebben vandaag de dag te maken met een verkorte verpleegduur. Er worden niet méér mensen in het ziekenhuis opgenomen, terwijl de verpleegduur flink is teruggelopen, zodat wc qua beddenaantal met kleinere zieken huizen zouden toe kunnen. Het is werkelijk de grootste idioterie om hel bed als rekeneenheid te gebrui ken. En de overheid doet dat nog altijd. Hel gaat erom wat mogelijk is op het gebied van behandeling en onderzoek. Het aantal bedden zou minder kunnen." De fusie van het Elisabeth- en het Julianaziekenhuis heeft toch nog wel wat uitgehaald „Alleen niet genoeg. Daarom gaat de strijd voor één zie kenhuis door". zegt De Jong. Van de civiele, administratieve en technische diensten van de twee ziekenhuizen heeft men er één kunnen maken en men heeft specialisaties in huis kun nen halen, die de ziekenhuizen afzon derlijk nooit gekregen zouden heb ben, zoals urologie en orthopedie De opvolging van de directeur-ge- neesheer is niet geregeld Het wach ten is op het samengaan van de vier Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen Dan komt er een centrale directie voor al de ziekenhuizen in Zeeuwsch-Vlaan deren De heer De Jong neemt vrijdag 2 september afscheid van zijn werk kring. Dat gebeurt tijdens een recep tie in het Julianaziekenhuiis. De re ceptie is van 16.00 tot 18.00 uur. De Poolse studenten laten zich door de heer J. Szenoinski in diens tuin informeren over het boerenbedrijf it Nederland. De gemeente Reimerswaal heeft ruim anderhalve maand bijzondere gasten: vijf Poolse jongeren, die voor het eerst de westerse wereld een bezoek brengen. Dank zij een uitwisselingsprogramma van Reimers- waal met de Poolse gemeente Sanniki krijgen twee meisjes en drie jongens van ongeveer 18 jaar de kans even om het hoekje van het ijzeren gordijn te kijken. Een ervaring, die blijkbaar een diepe indruk op het vijftal achterlaat. Want al zijn de Polen meer dan een week in Zeeland, nog steeds staan ze keer op keer verbijsterd van hetgeen hier zoal te koop is. De Nederlandse supermarkten zijn onwezenlijk goed gevuld voor mensen uil een land, waar je anderhalf uur moet werken om iets 'exclusiefs' als een ei te kopen. Het contact van Reimerswaal en cheren. In het begin bleken ze nog Sanniki loopt al drie tot vier jaar Sanniki is in vele opzichten te vennig. De omschakeling bleek behoorlijk groot, waardoor gelijken met Reimerswaal Zo is de de studenten nogal wal tijd nodig gemeente eveneens in een aantal hadden voordat ze zich thuisvoel- met al te grote kernen op te delen den. Verder bezochten de Polen de en vormt het agrarisch bedrijf de grootste bron van inkomsten. San niki, met circa 12.000 inwoners, ligt tachtig kilometer ten westen eerste week de veiling in Krabben- dijkp en toerden ze rond op een fiets, die ze tot hun beschikking hebben gekregen. Ook een tochtje van Warschau Eerder brachten op een mosselkotter stond op het boeren uit de Poolse gemeente een programma. Sanniki grenst niet bezoek aan Reimerswaal Toen aan zee en de jongeren keken hun werd ook de afspraak gemaakt voor ogen uit. de Poolse jongeren, allen studenten Het gezelschap wordt gekenmerkt van de landbouwschool. Aanvanke- door een uitstekend humeur. Ze zijn lijk was het plan in totaal vijftien met weinig tevreden en laten de studenten voor zes weken over te gebeurtenissen tijdens hun studie halen naar Nederland Waarom verbüjf goedlachs over zich komen slechts een derde van dit aantal Hoewel dat voor één van hen even overkwam, blijft een vraag, althans moeilijk werd Afgelopen weekeinde voor de gemeente Reimerswaal kreeg Tomasz Albimski namelijk te De landbouwscholleren willen tij- kampen met een zware kiespijn, dens hun werkvakantie de nogal Een bezoek bij de tandarts hielp theoretische opleiding voltooien in hem van dit probleem en bovendien Reimerswaal. Voor Polen kent Ne- van drie kiezen af. Hierdoor werd derland een hoog ontwikkelde land bouw Zelf lopen ze iets achter. Chef algemene zaken Johan van Velzen van Reimerswaal leidt de jongeren de eerste twee weken van hun ver blijf Zeeland rond. Op een ontspan nen manier krijgen de Polen behal ve van alles op hun vakgebied, ook toeristische attracties te zien. Daar na gaan de jonge Polen een kleine zes weken werken Ze zullen zich voornamelijk bezighouden met het plukken van fruit om zo een zeker naar Poolse maatstaven aardig zakcentje bij elkaar te verdienen De scholieren zijn ondergebracht in een leegstaand huis in Kruiningen. Met behulp van enkele inwoners uit dit dorp zijn wat meubelen en bed den neergezet De Polen koken hun eigen potje, bijgestaan door welwil lende huisvrouwen Uit Kruiningen. Om hun goede wil te tonen, hebben de Polen de tuin achter het huis al volledig opgeknapt. Al verloopt al les naar wens. één ding blijft moei lijk: het communiceren met de Po len. Ze spreken behalve Pools alleen Russisch en enkele woorden Duits Daarom is het af en toe noodzake lijk handen en voeten erbij te halen Van Velzen bezocht Polen zelf al drie keer en kent zodoende een aantal basiswoorden, die hem bij de begeleiding aardig van pas komen Het mengelmoesje van Pools, Duits en handenwerk levert een soort van Oostblok-Esperanto op. waar de ge- meememan redelilk mee uil de voe- gézel^hapïet nVh «Tsi ten kan. het zinvol geacht dat Tomasz het een dagje rustig aandeed en een excursie naar Axel. begin deze week. over zou slaan De overige vier, Dariksz, Dariksz. Krystyna en Bozena, hebben er op weg naai Axel vanaf het begin dc stemming al in In de ochtenduren op de veerboot Kruiningen-Perk- polder, staan ze vrolijk te keuvelen met Van Velzen. Ondertussen wa gen de beide Dariksz's zich aan zware Poolse sigaretten; de eén na de ander De tocht naar Axel wordt gemaakt op eigen verzoek. Van de boeren uit Sanniki, die eerder Zee land aandeden, hebben ze gehoord dat zich in het stadje nogal wat herinneringen aan Polen bevinden, zoals straatnamen en herdenkings monumenten e kleine groep arriveerde der J. Szerwinski Hij heeft zich kort na de oorlog in Axel gevestigd. Szerwinski maakte zelf tijdens de tweede wereldoorlog deel uit van het Poolse leger, dat door Axel trok op de terugtocht naar Polen Het de ach tertuin van Szerwinski Daar vangt een luchtig gesprek aan. ..Ik ben een Zeeuwse boer geworden en heb 13 terdag 13 augustus op Schip- goed geboerd ook", grapt de Axe- liol. Dé eerste dagen bezochten de laar. Het ls duidelijk dat hij het Poolse jongeren de kust van Wal- gesprek niet te zwaar wil laten worden. Over politiek wordt om verscheidene redenen niet gepraat. Plotseling richt Szerwinski het woord tot de beide Poolse meisjes. Of ze zijn kleindochter willen zien Na zo n tien minuten keren ze terug met de mededeling dat ze de baby mooi en erg groot voor zijn leeftijd vinden. „Dank u", zegt Szerwinski. „Maar ja, ik ben zelf ook groot geworden en was de mooiste van de parochie". Dan bezoeken de Polen het kerk hof in Axel. waar meer dan twintig Poolse soldaten begraven liggen. Een gedenksteen meldt dat de Polen voor uw en onze vrijheid hun leven hebben gegeven, Dariksz maakt voortdurend foto's. Vervol gens vertrekt het groepje richting centrum van Axel om daar het beeld van de gewonde Poolse sol daat te bekijken. Een onderschrift vermeldt: 'Aan Polen's zonen, die op deze grond voor onze vrijheid tot den dood toe streden". Even verderop staat een groot herden- kingskruis, buiten de stad. Op die plaats zijn 25 Poolse dragonders gesneuveld bij het forceren van het kanaal Axel-Hulst. De Polen waren onderweg naar hun vaderland om het te bevrijden vanuit Nor mandie. Ze dachten een kortere weg te nemen. „Zoveel verlies was niet nodig geweest", vertelt Szer winski. „Er waren te weinig mor tieren". Verder nemen de Polen nog een kijkje bij de Generaal Maczek- straat (eerste Poolse pantserdivi- siei en het gedenkteken van kolo nel Szydlowski. Wat later, wederom in de tuin van Szerwinski. komen de verschillen tussen Oost en West aan de orde. „Het is een volledig andere wereld', maken de landbouwstudenten dui delijk Sanniki blijkt een prachtige streek, maar ook daar heersen de Poolse problemen Szerwinski geeft een voorbeeld Een Poolse brandweerwagen, gefabri ceerd in Engeland, kreeg een onge lukje. Voor de reparatie werd de juiste kleur lak besteld in Engeland, omdat deze in Polen nergens ver krijgbaar bleek. Het antwoord van de Engelse fabriek maakte duidelijk dat de lak werd vervaardigd in Polen, met vermelding van het adres Van Velzen knikt Met het verwerken van indrukken in het land heb je het druk, vertelt hij. „Het is inderdaad een totaal andere wereld" ..Maar", voegt hij eraan toe „De blijmoedigheid van de Po len is ongekend" De mensen leven blij met wat ze hebben en zetten de zorgen opzij „Ook de gastvrijheid is enorm", aldus Szerwinski. „Je hebt er geen idee van. wanneer je dat niet hebt meegemaakt". Een oud Pools spreekwoord kan dit verduidelij ken 'Gast thuis. God thuis' De Polen maken verder nog ex cursies met onder meer de Zuidelijke Landbouw Maatschap pij en de Noordbrabantse Christe lijke Boerenbond, daarna gaan ze praktisch aan de slag. Tenslotte, zo luidt het plan, keren ze terug naar hun vaderland. Renè Groeneveld Fusie Helemaal tevreden is De Jong toch niet. Hij stelt zich op het standpunt dat zolang twee ziekenhuizen, ook al zijn ze geftiseerd, elk op de eigen MIDDELBURG Vakantievierders blijven ondanks de bezuinigingen op grote schaal vakantiegroeten sturen. Deze conclusie trekt het postdistrict Middelburg uit tellingen van de ver werkte vakanticpost die vanuit de Zeeuwse kustplaatsen is verstuurd. In een persbericht zegt de voorlichter van het postdistrict. „Wellicht mede gestimuleerd door de campagne op radio en televisie, die onder het mot to 'Kleine moeite, groot plezier' is gehouden, is er deze zomer weer ..p.uae geweest van een druk post verkeer". De post die in Zeeland op de bus wordt gedaan, wordt verwerkt op het nieuwe expeditieknooppunt 111 Roo sendaal. Daar komt ook een deel binnen van de buitenlandse vakantie- post die in Frankrijk door Nederland se toeristen is verzonden De sortering van door Nederlandse toeristen tn het buitenland verstuurde post is overi gens verdeeld over verschillende knooppunten in Nederland, Zo wordt de post van Nederlanders die onder de Spaanse zon vertoeven, verwerkt in Rotterdam Nederlanders, die vanuit hun vakantiebestemming in West- Duitsland een kaartje naar familie of bekenden sturen, zien hun post in het exDeditieknooppunt Arnhem ver werkt De Italiaanse post ondergaat het verwerkingsproces in Den Bosch. De Franse post tenslotte wordt deels in Roosendaal, deels in Sittard gesor teerd Alleen al in de maand juli kwamen in Roosendaal 1 1 miljoen kaarten uit <in.u..u en uit Frankrijk binnen Aan het eind van het seizoen zal het totale aantal kaarten uit deze gebieden, die in Roosendaal worden verwerkt, on geveer 3,4 miljoen bedragen Ondanks deze drukte is geen vertraging ln de bestelling van de vakantiepost ont staan Het postdistrict Middelburg hanteert de zogenoemde 'dagmetho de' Dit houdt in dat kaarten vandaag worden gepost, morgen worden gesor teerd en overmorgen worden besteld Ook het gros van de vakantiepost van Nederlanders in Frankrijk is 11a twee dagen op de Nederlandse bestemming gearriveerd Hel is dc mensen van de post opge vallen dat de postcode nog dikwijls op de vakantiepost ontbreekt. „Wordt er de rest van het jaar een score bereikt van 94 procent; in de zomer bedraagt het percentage kaar ten met postcode niet meer dan vijf tig tot 55 procent", staat in het pers bericht. Dit kan problemen veroorza ken, wanneer de post in de toekomst automatisch op postcode wordt ge sorteerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21