PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Mitterrand wil naar federatie in Tsjaad Bestuur ziekenhuizen in Goes en Zierikzee slikt wantrouwen niet Kind vergeten op terugreis vakantie t. t Nederland en Australië delen vondsten uit vier VOC-wrakken DE JAGER-TOLHOEK RLFIO H FEL VERZET TEGEN TWEEDELING Vuurwerkfabriek ontploft Miljoen Filippijnen op de been voor Aquino Regering wil nog wachten met beperkte looningreep LEDEN STELLEN ZETELS TER BESCHIKKING Warm Zonnig en droog. Morgenochtend en kele wolkenvelden Middagtempera- tuur ongeveer 26 graden, in het Wad- dengebied enkele graden lager Mati- ge noordoostenwind, aan de kust aj en toe krachtig. '26e jaargang no. 199 ll/rijdag 26 augustus 1983 GOES: Houtkade7 iel 01100-21250' Geopend ma -vr van 8 00-17 00 uur f| zaterdag van 10 00-12 00 uur MIDDELBURG Korte Noordstraat tel 01180-33050" 1001 bouwmaterialen onder één dak! Van onze correspondent) PARIJS President Mitterrand heeft donderdag verklaard Franse troepen naar Tsjaad te hebben gezonden om „snel antwoord" te kunnen geven op een nieuw offensief van de zijde ran de Libische kolonel Gadaffi. Frankrijk zal tegelijkertijd streven naar een situatie die onderhandelingen mogelijk maakt. De Franse president sprak zich fel uit tegen een tweedeling van Tsjaad, omdat daarmee „geheel Afrika in een algemene instabiliteit zou worden gedompeld". Als oplossing droeg Mitterrand het idee van een federatieve staatsvorm teil!' HEL tUPI) Een Belgisch echtpaar heeft 170 kilometer gereden voordat het pos merkte dat het een van zijn vijf kinderen had achtergelaten. Dit heeft de jolitie m Kiel donderdag meegedeeld. gei gezin, dat van vakantie in Denemarken op weg naar huis was, had na rtrpozing in een wegrestaurant de reis voortgezet, maar had niet gezien dal het tienjarig zoontje er niet bij ivas. Ook toen de familie de Deens-Duitse grens passeerde, miste zij de jongen nog niet. Dat gebeurde pas toen zij Hamburg naderde. De jongen was intussen ontdekt door de motorpolitie en kon enkele uren later met zijn familie worden herenigd Mitterrand legde zijn verklaring af door middel van een interview in het dagblad Le Monde. Hoge functiona- in de Tsjadische regering van Hissene Habréhebben inmiddels al liun misnoegen uitgesproken over het lelt dat Mitterrand kennelijk voelt ioor de vorming van een federatie om •Idus het conflict in Tsjaad te kunnen .plossen. De Tsjadische regenng wil- ln tc de zelf echter nog geen officieel com- 0 go mentaar geven, voordat het stand punt van Parijs uitvoerig is bestu- deerd. De president verklaarde in het aterview dat het Franse militaire ptreden beslissend is geweest voor e fanlbït tot stilstand komen van de ge- TKhten. Mitterrand erkende tegelij kertijd dat dit „eerste resultaat ieder lent weer op losse schroeven kan ijlden gezet. In dat geval is Frank- rr.inu echter in staat militair en snel te mtwoorden. als het nodig mocht inzetten van Franse militairen in de offensief tegen de door Libië gesteun- stnjd uitsluitend en alleen bij Frank- de troepen van Goukouni Oueddei. Pj'fltPfl rijk ligt en niet bij de regering Habré die een groot deel van het noorden President Habré heeft de Franse troe- van Tsjaad bezet hebben Mitterrand pen om hulp gevraagd voor een tegen- maakte duidelijk dat Frankrijk zich niet.tegen zijn wil zal laten meeslepen in een dergelijk tegenoffensief Hij verdedigde zijn beleid van behoed zame interventie met het argument dat Frankrijk anders nu m oorlog zou zijn met Libië. Of. in het andere geval, zouden de Libische troepen nu in N'Djamena zijn. Frankrijk is slechts opgetreden om de Libische interven tie een halt toe te roepen. Het wil zich niet mengen in de Tsjadische burger oorlog Antwoord Bochten de Franse troepen in Tsjaad twden aangevallen - door de Libiërs - tol zal er een antwoord komen en zal dat niet louter bestaan uit een defen sieve houding". Mitterrand beklem toonde dat de beslissing over het Graanovereenkomst De Amen- 'taanse minister van landbouw. John Block, en de Russische minister van buitenlandse handel, Nikolai Patolitj- sev, hebben donderdag in Moskou de onlangs tot stand gekomen nieuwe fid! graanovereenkomst tussen de Ver- fnigde Staten en de Sowjet-Unie on dertekend. In het Westen wordt dit- tkkoord gezien als een eerste stap .naar het herstel van de handelsbe- trekkingen tussen de twee landen. Fluitconcert De arbeiders van de Lenin- scheepswerf in Gdansk had den donderdag weinig waar dering voor het bezoek van de Poolse vice-premier Rakows- ki. Een fluitconcert verwel komde de regeringskritiek op Solidariteit. (PAGINA 3) Naar Moskou Een onverwachte reis naar Moskou van CPN-fractievoor- zitster Ina Brouwer en be stuurslid Jaap Wolff zaait on rust in de gelederen van de communistische partij (PAGINA 5) 190 ontslagen De rederij Nedlloyd zit fors in de rode cijfers Het bedrijj gaat 190 man ontslaan (PAGINA 7) Werkloosheid Acht gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen vragen g.s. meer aandacht te schenken aan de werkgelegenheidsproblema- tiek. Een kritische brief aan het provinciaal bestuur (PAGINA 14) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 5 Financiën, economie: 7 Kunst en cultuur: 9 Provincie: II, 13, 14, 15 en 17 Sport: 19 ROME iDPAi Bij een explosie in een vuunoerkfabnek in de Middenüa- llaanse plaats Borgorose zijn donderdag zes mensen omgekomen Er zijn ook verscheidene gewonden. Over de oorzaak tast men nog in het duister. De twee fabriekshallen zijn volledig vernield. Ook aaneen gebouw in de omgeving werd schade-aangericht. Door de kracht van de explosie werden sommige slachtoffers 20 meter weggeslingerd. Politie en reddingsploegen zoeken in de ravage naar slachtoffers. Op de voorgrond ligt onder een deken het lijk van een van de arbeiders die omkwamen. Mitterrand zei te hopen dat de oorlog door onderhandelingen tot een eind kan worden gebracht. Maar hij voeg de er aan toe dat de tegenstellingen zo scherp zijn dat deze oplossing voor het ogenblik niet realistisch lijkt. Het streven naar een vreedzame rege ling dient uit te gaan van de eenheid, de souvereiniteit en de onafhanke lijkheid van Tsjaad, de terugtrek king van buitenlandse troepen, een niet-aanvalsverdrag tussen de lan den van de regio en overleg met het Tsjadische volk. Het Tsjadische volk zal ook zelf over zijn staatsvorm moeten beslissen, aldus de Franse president. Donderdagmiddag vertrok de Franse minister van defensie Hemu naar Tsjaad om er 'de troepen te inspecte ren'. Naar wordt aangenomen zal hij echter persoonlijk Habré nog eens duidelijk maken dat het president Mitterrand ernst is met zijn woorden. MANILA (UPLRTRDPA) Bijna een miljoen Filippijnen waren donderdag op de been toen de doodskist van de zondag vermoorde oppositieleider Benigno Aquino werd overgebracht van zijn huis in Quezon City naar de kerk waar hij voorlopig zal worden opgebaard. De optocht liep uit op een grote en indrukwekkende demonstratie tegen het bewind van president Marcos. Incidenten bleven uit. De opkomst overtrof alle verwachtingen. De mars groeide zodoende uit tot de grootste anti-regenngsbetogmg ooit in Manila gehouden. Het stoffelijk overschot van Aqumo. die zondag bij zijn terugkeer na drie jaar ballingschap werd doodgeschoten, lag in een met de Filippijnse rooa-wit- blauwe vlag bedekte kist die vanuit zijn huis in de voorstad Quezon City naar de Santo-Domingokerk werd gebracht. Foto: een kleine jongen helpt met het vasthouden van een protestbord legen de regering tijdens de mars door Manila. Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet wil vooralsnog niet uitgaan van de noodzaak een beperkte loonmaatregel te nemen om de gewenste ziekte-wetmaat- regelen door te voeren. De regering wil wel bij het parlement een wetswijziging indienen die de ver plichte opbouw van vakantiedagen van langdurig zieken schrapt, maar de invulling hiervan moeten werkge vers en werknemers in eerste instan tie zelf bepalen. Dit zei de woordvoer der van de minister-president donder dag na afloop van het kabinetsbe raad. De regering wil het mogelijk maken dat langdurig zieken geen rechten op vakantiedagen meer opbouwen. Dit is één van de maatregelen om de lasten van het bedrijfsleven te verlichten, omdat de vakantiedagen veelal uitbe taald moeten worden. Gedurende de ziekte kan immers geen vakantie wor den opgenomen- Voor deze maatregel is een wijziging van het burgerlijk wetboek noodzake lijk. Daarin zijn de minimum vakan tierechten van de werknemers opge nomen. Volgens de woordvoerder zal het kabinet aan de Sociaal Economi sche Raad voorstellen de wettelijke verplichting van de vakantieopbouw voor zieken te schrappen. Daarna moet het wetsvoorstel naar de Raad van State en vervolgens kan het onk werp bij het parlement worden inge diend. De mogelijkheid dat de sociale part ners in onderhandelingen besluiten dat de opbouw van vakantiedagen toch doorgaat, blijft bestaan, aldus de woordvoerder. Het kabinet heeft de lastenverlichting wettelijk mogelijk gemaakt en de partners moeten be slissen over eventuele bovenwettelij ke uitkeringpn Het kabinet heeft verder besloten dat er een vorm van betaald educatief verlof komt. Het betreft een onder deel van de werkgelegenheidsnota, die het kabinet met Prinsjesdag <20 september) hoopt te publiceren. Vol gens de woordvoerder is de maatre gel wel „vrij minimalistisch" van opzet. GOES De zeven bestuursleden van de Stichting Oosterschelde Zieken huizen (vestiging in Goes en Zierik zee) hebben hun zetels ter beschik king gesteld. Aanleiding: een motie van wantrouwen vanuit de raad voor maatschappelijke rekening en ver antwoording van de Oosterschelde- ziekenhuizen. De raad is het in meer derheid niet eens met het gevoerde bestuursbeleid inzake een conflict tussen bestuur en algemeen directeur C. Lampe en de wijze waarop het bestuur via een gouden handdruk de directeur naar huis wilde sturen. Eén en ander werd duidelijk tijdens een bewogen, urenlange, besloten ver gadering in Goes. Om twee uur in de nacht van woensdag op donderdag constateerde raadsvoorzitter T. Hek man dat de handelingen van het bestuur onvoldoende werden ge steund, waarop bestuursvoorzitter M. Loeve meedeelde dat de zetels be schikbaar werden gesteld. Het was de tweede vergadering die de raad voor maatschappelijke rekening en verantwoording (een soort alge meen bestuur, met vertegenwoordi gers uit de samenleving en zieken huiswereld) wijdde aan het conflict tussen bestuur en dokter Lampe. Find juni '83 werd een uitspraak opge schoven en daartoe werd ook nu weel een poging ondernomen. Op tafel kwam namelijk een motie om een onafhankelijke bemiddelaar aan hei werk te zetten, om bestuur en alge meen directeur tot elkaar te brengen Als bemiddelaar werd genoemd dok ter F. van Spanje, directeur van de raad voor de volksgezondheid in Zee land (Ravoz). De motie werd met 14 tegen 8 stemmen aangenomen Tegen het ondernemen van een be middelingspoging had dokter Lampe geen bezwaar. Het bestuur wilde er echter niet aan. Voorzitter Loeve stel de dat van zo'n actie op voorhand geen gunstig resultaat te verwachten was: de hele affaire sleepte al te lang; het bestuur had, bijgestaan door des kundigen. een zeer gedegen onder zoek gehouden; er was over een voor tijdige afvloeiing van Lampe een com promis bereikt; het bestuur wilde en kon absoluut niet meer verder met de algemeen directeur in zee gaan - er was geen enkele basis meer voor samenwerking. Loeve drong aan op (Slot. zie pag.13 kol. 4) PERTH AMSTERDAM (ANP) Een Austra- lisch-Nederlandse commissie heeft de afgelo pen week in Perth de vondsten verdeeld van de wrakken van vier VOC-schepen, waarvan de lading de afgelopen twintig jaar geborgen is. Het gaat om de wrakken van de Batavia, de Vergulde Draeck, de Zuytwyck en de i Zeewyck die tussen 1629 en 1727 voor de Australische westkust schipbreuk hebben ge leden. 1 De vondsten bestaan uit munten, scheepskanonnen, ankers en persoonlijke bezittingen van de opvarenden. Een deel van de vondsten gaat binnenkort naar Amster dam, waar de stukken vanaf oktober volgend jaar worden tentoongesteld in het scheepvaartmuseum. Een ander deel zal de Australische regering waarschijnlijk in Canber ra exposeren terwijl de rest, in een museum in Freemantle zal worden getoond. De verdeling vindt plaats op basis van een bilaterale regeling tussen Australië en Nederland, die al meer dan 10 jaar bestaat. De voormalige adjunct- directeur van het Zuidermuseum. Gerrit van der Heide, heeft voor Nederland zitting in de commissie Het Rijks museum )s niet ingeschakeld bij de verdeling van de vondsten. Conservator Bas Kist. VOC-expert bij uitstek, noemt dat jammer aangezien er al jarenlang gegevens worden uitgewisseld tussen het rijksmuseum en Australi sche archeologen. SCHIPHOL i ANP: In de lobby van hel Sheraton Schiphol werkt bloemsierkunstenaar Johan Weisz aan het duurste bloemstuk ooit ter wereld gemaakt Het bloemstuk wordt opgebouwd uit meer dan 1100 soorten en variëteiten die met speciale zendingen uit alle delen van de wereld naar Schiphol komen. Onder deze bloemen bevinden zich soorten die nog nooit in Nederland te zien zijn geweest. Vandaag legt Weisz de laatste hand aan het 'wereldstuk' goed voor het Guiness Book of Records

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1