Raad Westkapelle akkoord met nota windturbines Van dakpan tot riolering. G.van boven haantje de voorste Gloednieuw en nu al bij Vroom Dreesmann bij u trinm Westkapelle schoorvoetend akkoord met deelname DGD weekenddiensten VERGADEREN IN VLISSINGEN ^kandia IQalto SSsSSSsgt DePZC brengt »t PANTALONS SPORTSNNEM 16 VRIJDAG 26 AUGUSTUS 198! WD/ RAADSLEDEN: 'REGELS SOEPEL HANTEREN' WESTKAPELLE - De gemeenteraad van Westkapelle is donderdagavond akkoord gegaan met de beleidsvisie van b en w met betrekking tot de plaatsingsmogelijkheden voor wind turbines in de gemeente. De vvd- fractie verzette zich aanvakelijk te gen het door het college voorgestane beleid, maar nadat uit de antwoor den van burgemeester H. A. van Maldegem was gebleken dat de nota slechts was bedoeld als leidraad bij het toekomstige beleid en de regels soepel toegepast zullen worden, ging ook deze fractie akkoord. B en w van Westkapelle stellen in de beleidsnota een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvo rens een windturbine mag worden geplaatst. Zoals gemeld is de halfjaar lijkse vogeltrek een belangrijke factor bij de bepaling waar windmlens wel en niet mogen staan. De nota maakt onderscheid tussen open buitengebie den met een natuur- en landschaps functie en met een agrarische functie, waarvoor verschillende voorwaarden gelden, evenals voor de bebouwde kom. De vvd'er K. Huiszoon verzocht het college om voorzichtigheid bij het opstellen van regels. „De modernise ring gaat verder We moeten oppassen dat door nu regels vast te stellen de plaatsing van geluidsarme en veilige windmolens onmogelijk wordt". Hij pleitte ervoor niet bij voorbaat gebie den uit sluiten en de beleidsnota Geen verrassingen in Delta-toernooi MIDDELBURG Het D- en E- Delta- tennistoernooi dat deze week op 'de Veste' in Middelburg wordt afge werkt is tot op heden nauwelijks geschokt door verrassende uitslagen. Alleen bij de dames die voor eerstge noemd onderdeel inschreven, is een hoog geplaatste speelster uitgescha keld. Marjan Kats iSouburgl, als der de ingeschat, struikelde namelijk over Tiny Jobsc IMLTC) 6-3, 6-7, 6-2, die vervolgens doorstootte naar de halve eindstrijd, via winst op clubge note Herma van Houten, 6-1, 6-2. Nel Luitwleler (de Schelde), vierde op het schema, kostte het meer moeite om zich onder de laatste vier te scharen, omdat Ruth van Dijk (even eens de Schelde) zich pas na twee tie-breaks gewonnen gaf 7-6. 7-6. Fa voriet Els Ars (Ovezande) en Rose Iwema (de Stoof) handhaafden zich moeiteloos op hun posities. Duels tussen koploper Jan Goense (Ovezande) en Dick de Wagenaar 't Halve Maantje i respectievelijk Leunis Gabrielse (MLTC) en Tom de Vries (de Stoof) lijken in het verschiet te liggen bij de heren van D-niveau. Rob Luit- wieler (de Schelde) en Alex Greeve (Ovezande) tenslotte, twee andere hoog in de rangschikking geplaatste spelers, zijn eveneens nog volop in de race naar een gunstige klassering. slechts een leidraad te laten zijn en niet te strak vast te houden aan de regels. „Wij verzoeken u elk verzoek tot plaatsing van een windmolen posi tief te benaderen" Eén van de uit gangspunten van b en w bij het opstellen van de nota. voorkomen dat de windturbines in de beleving van het landschap gaan domineren' vond in de ogen van de heer Huiszoon geen genade Wie bepaalt wat mooi is?" zo vroeg hij zich af. - De heer J. M. Reijnhoudt (cda) was het wel eens met de door b en w toegpaste zonering van het gemeente lijk gebied Dat is een juiste gedach te en het laat genoeg ruimte voor plaatsing" Wethouder L Wouters icda) antwoordde de heer Huiszoon dat geen enkel gebied uitgesloten wordt, maar dat plaatsing, zij het onder voorwaarden, overal mogelijk is. Hij verduidelijkte dat de in de nota gestelde regels soepel zullen worden toegepast „De nota is geen wet van Meden en Perzen", zo zei hij, „maal ais er helemaal geen regels zijn ont staat bij het publiek gauw het idee van willekeur m ons beleid Daarom hebben we een leidraad nodig" Deze uitleg, en woorden van gelijke strek king van burgemeester Van Malde gem. waren voor de vvd-fractle aanlei ding om. evenals de overige fracties, akkoord te gaan met de nota. De raad ging zonder enige discussie akkoord met het door b en w voorge stelde woningbouwprogramma voor de jaren 1984-1986. Dat programma voorziet voor 1984 in de bouw van in totaal acht woningen, waarvan vijf vrije sectorwoningen en drie premie koopwoningen. Het jaar daarop moet eenzelfde aantal, in dezelfde verde ling, worden gebouwd en voor 1986 voorziet het programma in de bouw van vier premiekoopwoningen en vier vrije sectorwoningen. In de periode 84-'86 moeten verdei jaarlijks acht woningen worden verbe terd in het bestemmingsplan Be bouwde Kom. Uitgangspunt bij de samenstelling van het programma is volgens b en w geweest in de eigen behoefte te kunnen voorzien die ont staat door natuurlijke groei en gezins verdunning. Kijkavond fietsen politie Vlissingen VLISSINGEN - De gemeentepolitie van Vlissingen houdt vrijdag 26 au gustus een kijkavond Tussen zeven en acht uur kunnen degenen die hun fiets of bromfiets zijn kwijtgeraakt, kijken of hun tweewieler is terugge vonden. De kijkavond wordt gehou den bij het bureau van politie aan de Molenstraat in Vlissingen. WESTKAPELLE - 'Meegaan en in 't oog houden'. Zo omschreef burge meester H. A. van Maldegem van Westkapelle donderdagavond de zienswijze van het college, en naar later bleek ook van de raad, op toetreding tot een Districts Gezon- deidsdienst (DGD) in Zeeland De leden van verschillende fracties stel den zich weliswaar terughoudend op, maar konden uiteindelijk wel met het voorstel akkoord gaan. Zoals uit een aantal betogen bleek, was de meerderheid van de raad niet over tuigd van het nut van een DGD voor een gemeente als Westkapelle. De heer J. M Reijnhoudt <cda) zei huiverig te zijn voor kosten die moge lijk in de toekomst met de DGD gemoeid zullen zijn. „Er moet meestal veel geld in gemeenschappelijke rege lingen. Dat is bij de DGD nu niet het geval, maar misschien in de toekomst wel Het ministerie van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur (WVC) heeft zoals gemeld de voorwaarde gesteld dat oprichting van een DGD in Zeeland budgettair neutraal, dat wil zeggen zonder extra kosten voor de gemeenten, dient te verlopen. Dat bracht de heer J. P. Minderhoud (vvd) tot de conclusie. „Zolang het niets kost zijn wij akkoord" Noch de heer Reijnhoudt. noch de heer Minderhoud bleek overtuigd van het nut van een DGD. maar konden zich vinden in de formulering van de heer Van Malde gem met betrekking tot toetreding 'Meegaan en in 't oog houden'. De burgemeester, die zei het voorstel 'eveneens 'schoorvoetend' te hebben gedaan, voegde daaraan toe „De praktijk zal moeten uitwijzen of. en zo ja welke, voordelen een DGD voor ons biedt" De heer A. Toutenhoofd (pvda) deed de suggestie om ook de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) onder te brengen bij de DGD. „De Bescher ming Bevolking iBB) waarbij de CPA nu is ondergebracht wordt in 1985 opgeheven. Mijn fractie wil dat de post wordt ondergebracht bij de DGD, inclusief de bestuurlijke kant", zo zei hij. De heer Van Maldegem zegde toe deze suggestie over te zullen brengen aan de werkgroep die zich met de oprichting van de DGD bezig houdt Ouderen Het werk beleidsplan 1983'84 van de Stichting Welzijn voor Ouderen Wal cheren (SWOW), dat bij de ingekomen stukken was gevoegd, stuitte op hevi ge kritiek van de heer K. Huiszoon (vvd). Welke concrete verbeteringen brengt de stichting - een gemeen schappelijke regeling met Westka pelle, Domburg en Veere als deelne mers, de bejaarden van Westkapelle, zo vroeg hij zich af. „De buren- en familiehulp, en dat leeft 3terk m Westkapelle, wordt in het plan volledig buiten beschouwing ge laten. Men heeft verder erg weinig aan het initiatief van de bejaarden overge laten". Verder signaleerde de heer Huiszoon in het beleidsplan een aan tal voorwaarden voor het welzijn van ouderen, zoals een goed alarmsys teem in bejaardenwoningen en een goede maaltijdvoorziening, waaraan in Westkapelle al geruime tijd wordt voldaan. Zijn betoog werd onder schreven door de heer J Houmes (sgp), die zich bovendien afvroeg wat het college wil met de SWOW door gaan of afbouwen. De heer Touten hoofd bleek het niet eens met zijn collega's van sgp en vvd. „Ik zou de vraag willen omdraaien, welke ver slechtering is er sinds de komst van de SWOW De stichting aanvallen doet afbreuk aan onze ouderen", zo zei hij. Burgemeester Van Maldegem pleitte ervoor de stichting een kans te geven zich te bewijzen. „Men zit nog in de proefperiode, mogelijk wordt die na december zelfs verlengd. De stichting is zelf niet zeker van haar functione ren". De raadsleden gingen tenslotte akkoord met het voorstel van de burgemeester de stichting een kans te geven en voorlopig volledig te blijven deelnemen in de regeling 'De Paraplu' in Vlissingen hervat de activiteiten VLISSINGEN - Buurthuis De Para plu' aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen opent zaterdag 3 septem ber het seizoen'met een wijkactiviteit. Om tien uur 's morgens begint de drumfanfare 'Alpha' een rondwande ling door de wijk Paauwenburg en voor kwart over elf staat een dans- show. verzorgd door de Vlissingse dansgroep 'The Flushing Girls', op het programma. Verder wordt er deze morgen muziek gemaakt, zijn er een informatiestand, een fancy-fair en een hapjeskraam en wordt er een kleding- beurs voor winterkleding gehouden De kleding die men te koop wil aan bieden kan de voorgaande dag, vrij dag 2 september, van 9.30 en 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur worden afgeleverd bij het buurthuis, waar de kleding van een prijsje wordt voor zien. Een klein gedeelte van de op brengst is bestemd voor het buurt huis. De activiteiten op zaterdag 3 september duren van 10.00 tot 13.00 uur. Zo aan het begin van het nieuwe seizoen kan 'De Paraplu' nog wel wat vrijwilligers gebruiken, zoals voor het samenstellen van de werklozenkrant. Ook zijn er mensen nodig voor het begeleiden van kinderclubs en voor de peuteropvang en de kleutergroep. Appèldienst in Vlissingen VLISSINGEN - In de Sint Jacobskerk in Vlissingen wordt zondag 4 septem ber een appèldienst gehouden, die als thema heeft 'Maskers al". Om 9.30 uur wordt begonnen met gezamenlijk theedrinken en het ophangen van door de kinderen gemaakte maskers. Vervolgens worden de liederen die in de dienst gezongen zullen worden, ingestudeerd. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is de heer F. Bergwerf uit Middelburg en medewer king verlenen het Vlissings Jongeren Koor. de kinderen van de kinderne- vendienst en de appèldienstcommis- sie. Lex Harding op Veronicaschip in Middelburg MIDDELBURG - Veronica disc-joc- key Lex Harding presenteert morgen, zaterdag 27 augustus een platenpro- gramma in het Veronciaschip in Mid delburg. Het programma begint om 20 00 uur. 27 en 28 AUGUSTUS 1983 Centraal alarmnummer: 01100-14444. Artsen: Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: R. M Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633; zo. 0 00-24 00 uur. G. de Greef, W. Klooslaan 1. tel. 68021 Visites aanvragen vóór 10.00 uur Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak) W. N Osterman, De Kempenaerstraat 2, tel. 79791. het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Middelburg: vrij. 18.00-za. 24.00 uur: G. J. H. Meijer, De Krammer 14. tel. 14664; zo. 0.00-24.00 uur. A W. Boer winkel. Noordweg 214, tel. 12460. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen. 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. J. L. F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946, het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Jansen. Perquin en Kodde, zie dienst onder Souburg. Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 0.00-24.00 uur: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13. Middelburg. Tel. 01180-15810; zo. 0.00-24.00 uur. A. G Bouwmeester, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden. Visites aanvragen vóór 10.00 uur Spreekuur voor dringende gevallen: tel. 01182-1308, 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskcrke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8.00-zo. 23.00 uur: A. C. Kousemaker, Torenstraat 46, Se- rooskerke, tel. 01189-1212. Westkapelle, Zoutelande. Koudeker- ke. Domburg, Aagtekerke, Biggeker- ke en Meliskerkc: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager. Noorlander en Van der Male. vr. 18.00- zo. 24 00 uur A. v. d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke): vr. 18.00 - ma. 08.00 uur A. Stutterheim. Beukelmanstraat 8. Meliskerke. tel. 01186-1760. Tandarts: Sreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: P. H. E. Cappenberg, Chopinlaan 71, Vlissingen. Tel 01184-65557. Dierenartsen: Grote huisdieren Dlerenartsem schap Middelburg, tel 01180-33861 kleine huisdieren. L Schofaerts, Vlit 1SS1 smgen, tel 01184-14699. b.g.g. 0118i Issinj 2069. Consult alleen na telefonisch p de? afspraak; visites aanvragen van 81 o on uur. mint jaai Dierenartsenpraktijk "Oostkapelif irdo Oude Domburgseweg 33A te Oostkj sckei pelle, tel. 01188-1443 Behandellq jr de kleine huisdieren op afspraak ïrta chtru Apotheken: (pel De dienst van elke apotheek vanp yjiss: aan om 17.30 uur en eindigt vrijdai dier morgen daaropvolgend ;Var Middelburg: W K Hummelen. Mariq uger 69. tel. 12134. t en Vlissingen: De Singel', Singel 9. tt culde 12730. fling janis Wijkverpleegkundigen: ,fer Walchcren-Oost: Middelburg-stat wou W. Adriaanse. Jasmijnstraat 9. té i mei 01180-34645, b.g.g. 12228. lege. Zuid, Nieuwland en Arnemuiden:! ahet de Valk, J. A. Boomstraat 5, Midcé 5 de burg, tel. 01180-33316. b.g g. 14366 ftnte Aagtekerke, Domburg, Oostkapellt, Igd i Grijpskerke, Serooskerke, St.-Lai. ïltab; rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol gse1 der: L Burger. Duinweg 55, Oostte oi m pelle, tel 01188-2746. idere Vlissingen (stad): J. H. Dekker, tt doeli 01180-11623. fcdo( West-Souburg, Papegaaienburg, Bo> senburgh, Westerzicht, Paauwo burg, Oost-Souburg en Ritthem: T A. Meerman, tel 01184-66734. Koudekerke, Meliskerke, Biggel ke, Zoutelande en Westkapelle: 19.00 - ma 8.00 uur: R. de Vi Zuidstraat 14. Zoutelande Tel. 011 1325. Verloskundige: I j vrij. 18.00 - ma. 8.00 uur: Vlissingen: P. J. van Ginkel, Pr. Roc-I seveltlaan 232, tel. 12775 Film in bar Middelburg I MIDDELBURG In bar America aan het Plein 1940 in Middelburg vanavond (vrijdag) vanaf negen u de film 'The song remains the s van de formatie Led Zeppelin veil toond. Skandia Sauna/Skandia Resto biedt ruimte aan ondernemingsraden, verem gingen, clubs e d met twee royale en goed geoutilleerde vergaderzalen Gelegen aan de Zwanenburgsewegl 1 te Vlissingen. kan men spreken van een cen trale ligging waar parkeren geen probleem Wilt ij uw gesprekken illustreren mei audio visuele middelen dan' is daarvoor een overheadprojektor. een diaprojektor of een video aanwezig Koflie mei of zonder gebak warme hapjes en een drank|e staan tijdens het veiga- deren voor u klaar als u dat wenst Zwanenburgseweg 11 4384 LW Vlissingen Telefoon 01184 - 72500/72393 Honclo K"880' BerdlenSl^sdo-aVpeeV^ De je <oBl 26 i>»9us' SïOdstiesin ""fa cmW^fr 50 VROOMS DREESMANN OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Arnemuiden maken bekend dat op de secretarie, afd. algeme ne zaken, met ingang van 29 augustus 1983 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt. het besluit, van gedeputeerde staten van Zeeland d d. 12 juli 1983. kenmerk 1881 208 afd 2 bur MZ. tot goedkeuring voor de aanleg van een riolering in het bestemmingsplan 'Brakenburg II Ie gedeelte. Arnemuiden, 26 augustus 1983. Burgemeester en wethouders voornoemd, M. M. Markusse. burgemeester J. Kroon, secretaris. GEBRUIKTE WAGENS FORD FIESTA 1100 L FORD FIESTA 1100 L FORD FIESTA 1100 L HYUNDAI PONY 1200 TL HYUNDAI PONY 1400 TLS SUBARU 1600 DL DATSUN BLUEBIRD 1800 5-bak TOYOTA COROLLA 1600 4-deurs SUBARU 1400 DL FORD TAUNUS 1600 l kombi DATSUN 160 B kombi 1978 1979 1977 1982 1981 1979 1980 6950 - 8350 5700 10.500 - 9750 - 6500 - 10 000 - 1976 2950 - 1977 1973 2000 - 750 - 1977 1000 - HYUriDRI SUBARU eenvoudig uniek Autobedrijf M.deDREUen Co BV Zusterstraat 34 Middelburg tel. 01180-12972 GEMEENTE DOMBBRG KENNISGEVING EN BEKENDMAKING BESCHIKKINGEN HINDERWET Burgemeester en wethouders van Domburg ma ken overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van de wet algemene bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat door hen. onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 26 juli 1983 vergunningen zijn verleend ingevolge de hinderwet, naar aanleiding van de aanvragen van: 1 de heer K JCoppoolse, Aagtekerkseweg 2a te 4356 RJ Oostkapelle voor het uitbreiden van de inrichting, gelegen aan de Aagtekerkseweg 2a, met keukeninrichting in de kantine; 2. camping 'De Pekelinge'. gelegen aan de Land- metersweg 1 te Oostkapelle voor het uitbrei den van een kampeennnchting met een zwembad en bijbehorende technische ruimte op een perceel aan de Landmetersweg 1 te Oostkapelle; 3. garagebedrijf W. van Hekken. Domburgseweg 83 te Oostkapelle voor het uitbreiden of wijzigen van de inrichting gelegen op het perceel Domburgseweg 83 voor het gebruik van een voormalige diesel-olietank voor afge werkte olie en opslag van verf in een magazijn in plaats van in een kast; 4. de directeur van het telefoondistrict te Breda voor het oprichten en in werking hebben van een telefoonversterkerstation aan de Schelp- weg 8 te Domburg; 5. mevr Y. Correljé-Verdam, Swaalingestraat 58 te Zoutelande. voor het oprichten en in wer king brengen van een hotel/restaurant aan de Zuidstraat 2 te Domburg; 6. N V. Provinciale Energie-Maatschappij. Poe- lendaelesingel 10 te Middelburg voor het oprichten en in werking houden van een gasdrukregelstation op een perceel nabij de Roosjesweg te Domburg. Ingevolge artikei 44, lid 2 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 29 september 1983 tegen deze beschikkingen beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs: c. degenen die overeenkomstig de artikelen 20. 21 of 22 lid 2 of 28, lid 1. sub c van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht, d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de onder c. genoemde artike len bezwaren in te brengen. De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van een beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt met van kracht voor dat op dat verzoek is beslist. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op secretarie Markt 1 te Domburg ter inzage en wel vanaf 29 augustus 1983 tot en met 29 september 1983, elke werkdag van 09.00 urn- tot 12.00 uur (openingstijden kantoon en 's middags op telefonisch verzoek van 13 00 uur tot 16 00 uur Tevens elke donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur in het gemeenschapshuis 'De Halve Maan', Torenstraat 33 te Oostkapelle en in het gemeenschapshuis 'Schuttershof, Ka- nonweistraat 30 te Domburg. Domburg, 26 augustus 1983 Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester. P. A. D. H Diepenhorst. De secretaris, W. J. de Korte (wnd.). Zeer dringend te huur gevraagd in Mid delburg of omgeving: alleenstaand woonhuis of boerderijtje. Tel 05255-3067. isi IDDE Ja, letterlijk Uw huis van top tot teen renoveren of verbouwen, waar of wanneer dat nodig is. Dat betekent niet alleen uitbreken en metselen, maar ook timmeren, loodgieten, riolering leggen of tegels zetten: allerlei werkzaamheden, waarvoor vakkennis nodig is. En wij hebben die vakkennis in huis. Da's plezierig te weten, zoveel vakmensen onder één dak bij: KEUKENS - VERWARMING - SANITAIR - TEGELS - OPEN HAARDEN - VERBOUWINGEN - E.D Tramstraat 1, (centrum), Koudekerke, tel. 01185 -1681 Geopend. 8 -12, 1 - 6 u. Zaterdag tot 12 u. 's Maandags gesloten Koopavond: vrijdag van 19 - 21 u BRADERIE-AANBIEDING! 25-26-27 AUGUSTUS in mode merk: 'Jockey' in zomer/herfst/w in ter kwaliteiten 1 voor 75.01 2 stuks 125.™ NNIISN Nancler\NkL \NO!straat89\iliS5ipger iplre iiem' hot j nem' :ky< :em' topt •ES min Iderg Ui,SI 17 u oem

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16