Stilzwijgen over stappen tegen berispte chirurg UITWISSELING Zeeuwsch- Vlaanderen zal nooit een 'topzorgkrijgen PZC/ provincie Tien jongeren Goes aangehouden botsing Oostburg wegens beroving en mishandeling Jonge Poolse studenten zien andere wereld LP raadslid Persijn: werk maken van problemen rond Cokesfabriek VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1983 15 SPECIALE VERGADERING ZIEKENHUISBESTUUR HULST HULST Het algemeen en dagelijks bestuur van het St.-Liduinaziekenhuis in Hulst hullen zich nog in stilzwijgen over eventuele maatregelen tegen de algemeen chirurg W. A., die vorige maand officieel werd berispt door het Medisch Tuchtcollege. Het dagelijks bestuur an het ziekenhuis had zich al een concreet oordeel gevormd, dat woensdag in een speciale vergadering over deze zaak aan het algemeen bestuur werd voorgelegd. Secretaris en penningmeester F. E. De algemeen chirurg is 'vrij gevestigd' Francken van het ziekenhuisbestuur in het Hulster ziekenhuis, en dat wilde donderdag nog niet bekendma- maakt de zaak er volgens Francken ken of er. en zo ja, welke stappen tegen de algemeen chirurg onderno men zullen worden. 'niet eenvoudiger: op. Het openbaar maken van het standpunt van dage lijks en algemeen bestuur noemde hij donderdag 'nog prematuur'. ..Het is in het belang van alle betrokkenen dat de resultaten van de vergadering nog niet in de openbaarheid worden ge bracht", zei hij. De algemeen chirurg W. A. niet te verwarren met de orthopedisch chi rurg M. A., die ook in het Hulster ziekenhuis werkzaam is werd be rispt omdat hij in november 1981 een gecompliceerde beenbreuk van de u5, toen 18-jarige Edward d'Hooghe ver- raad van -het St Lld' keerd heeft behandeld Enkele dagen later moest het linkeronderbeen van het verkeersslachtoffer worden afge zet in het Academisch Ziekenhuis van Gent. Vader d'Hooghe bracht de zaak voor het Medisch Tuchtcollege die constateerde dat de algemeen chirurg de aard en ernst van de verwonding had miskend en een 'onverantwoord risico' nam door het slachtoffer niet eerder over te brengen naar het Aca demisch Ziekenhuis in Gent De betreffende chirurg werd overigens ook al in september 1979 berispt Ook toen ging het om een botbreuk A, zag toen een gebroken heup bij een ver keersslachtoffer over het hoofd Naar aanleiding van de tweede beris ping hebben zowel de onderncmings- 'ekenhuis als de medische staf en het dagelijks en algemeen bestuur zich over de zaak gebogen. De resultaten van die besprekingen kunnen volgens Franc ken op z'n vroegst over enkele weken openbaar worden gemaakt. Schade aan twee auto's bij TERNEUZEN Het Terneuzense raadslid A. Persijn (Links Perspec tief) heeft er donderdagavond, tij dens de raadsvergadering, bij b. en op aangedrongen serieus werk te maken van de problemen rond de Cokesfabriek. Onderzoek van de Ar beidsinspectie wees onlangs uit dat vooral in de buurt van de cokeso vens, sprake was van een verhoogde concentratie kankerverwekkende sloffen. Persijn informeerde bij b. en niet alleen naar de consequenties voor het ovenpersoneel, maar ook oaar die voor de directe omgeving. .Hoe zit het met de effecten voor de omwonenden", vroeg hij zich af. En bovendien wilde hij weten hoe de {emeente denkt over het laten ver richten van metingen. Wethouder van milieuzaken J. van Rooijen stelde vast dat de kwestie valt onder de Wet Luchtverontremi- een wet waarvan de toepassing V valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Hij meldde Persijn intensief overleg plaatsvindt tussen de provincie en het bedrijf en „maar dat weet ik ook met helemaal zeker" gewerkt zou wor den aan een meetprogramma. Ook de (emeente is bij het overleg betrokken. ;emeester C. Ockeloen voegde er lort aan toe: „Bij de Cokesfabriek hie|rerkt 400 man. En van die 400 heeft aooit iemand bij ons geklaagd over de dtuatie daar". «Bestuur Braakman buigt zich over -er positie directeur WOEK Het algemeen bestuur van lttrecreatieschap De Braakman be- spuekt volgende week woensdag in een besloten vergadering de positie vin directeur C. Fermont. Er zijn twijfels gerezen over zijn functione ren. Fermont is momenteel met vikantie. ïethouder J. van Rooijen van Ter- teuzen. voorzitter van het recreatie- Khap De Braakman wilde donderdag geen mededelingen doen over de aard de problemen om te voorkomen, dit het algemeen bestuur zich gepas seerd voelt Wél zal hij woensdagmid- iig, na afloop van de vergadering, een toelichting geven op de gang van aken. Fermont keert kort na de bijeenkomst terug, 'De bestuursleden van De Braakman buigen zich in het openbaar over een foorstel om het opjaaggemaal in het recreatiegebied voor 7.000 gulden over te dragen aan het waterschap De Drie Ambachten'. Het plan be zorgt het recreatieschap een tot 1990 het tijdstip dat de investeringen zijn afgeschreven) een jaarlijks exploita- öevoordeel van 7450 gulden tegen i GOES De gemeentepolitie Goes heeil in de loop van de week een tiental jongeren aangehouden in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. Allen waren betrokken geweest bij de beroving en mishandeling van een Goese wandelaar enkele dagen geleden. Bovendien hebben de jongeren verkeerslichten vernield en beschadigd. Verder werd een fiets gestolen Het onderzoek wordt voortge zet. De Goese gemeentepolitie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. OOSTBURG Bij een aanrijding op de Nieuwstraat te Oostburg donder dagmiddag omstreeks kwart over drie zijn twee personenauto's flink bescha digd. Bestuurder W E M uit Oost burg wilde, komend uit de richting Sluis, linksaf de Baljuw Veltersweg inslaan, terwijl hij werd ingehaald door F C. B. uit Kaatsheuvel. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. «nmalig nadeel van ruim 9770 gul den. De openbare vergadering begint om- «reeks 17.30 uur. Directeur-geneesheer S J de Jong voor het Julianaziekenhuis in Temeuzen. SCHEIDENDE ZIEKENHUISDIRECTEUR DE JONG: Geslaagd OOST-SOUBURG - Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is de heer B.H. Vader uit Oost-Souburg ge- i voor het doctoraal examen rechtsgeleerdheid. Commissaris Boertien hij opening van PTT-knooppunt MIDDELBURG/ROOSENDAAL - De Zeeuwse commissaris der koningin dr C. Boertien en dc Noordbrabantse gedeputeerde drs J. J. F. M. van der Heijden verrichten vrijdag 30 september om 14.00 uur de officiële ope ning van het nieuwe expeditiek nooppunt Roosendaal van de PTT. Dit knooppunt is bestemd voor het district Middelburg dat Zee land en West-Brabant omvat. De heer Van der Heijden vervangt de Brabantse commissaris mr A. A. M. van Agt die wegens verblijf in het buitenland niet aanwezig kan zijn. Van Agt had wel voor gesteld een week later te komen maar dat kon niet meer in ver band met de vergevorderde voorbereidingen rond de ope ningsmanifestatie. De PTT is overigens teleurge steld over het feit dat de gebeur tenissen rond de opening niet via het plaatselijke kabelnet op de televisieschermen in de Roo- sendaalse huiskamers gevolgd kunnen worden. B en w van Roosendaal hebben van het mi nisterie van WVC vernomen dat een aanvraag voor een zend machtiging is afgewezen. SLUISKIL „We zullen pooit een zogenaamde 'topzorg' in Zeeuwsch- Vlaanderen krijgen. Daarvoor is Zeeuwsch-Vlaanderen te klein. Het streven moet zijn gericht op een centrumfunctie en dat is soms al moeilijk genoeg." Directeur-genees heer S. J. de Jong van de ziekenhui zen Elisabeth in Sluiskil en Juliana in Terneuzen wordt over enkele da gen 65 jaar. Hij legt per 1 september zijn functie neer. Geen topzorg dus. Maar daarmee be doelt de directeur-geneesheer dan wel de 'zware' specialisaties, zoals die te vinden zijn in Rotterdam. Groningen. Utrecht. Amsterdam. „We moeten ons realiseren dat het hier beslist niet mogelijk is om zeg maar op elke hoek van de straat een academisch ziekenhuis te hebben. We moeten hier een zo goed mogelijke intramurale gezondheidszorg zien te bewerkstelli gen. Je kunt hier bijvoorbeeld niet overal in de volle omvang orthopedie bedrijven Een samenwerking moet er komen. Hartchirurgie bijvoorbeeld. Dat zullen we nooit krijgen en dat is ook niet nodig. Een centrumfunctie, daar moeten we naar streven Dokter De Jong. die in Groningen werd geboren en in Amsterdam stu deerde. begon begin jaren vijftig zijn loopbaan als kinderarts in Rotter dam In 1974 kwam hij naar Zeeuwsch-Vlaanderen om de leiding op zich te nemen van de twee zieken huizen. die net gefuseerd waren, in de kanaalzone. Of zoals hij het zelf uit drukt: „Ik was het eerste kind van de fusie tussen het Elisabeth- en het Julianaziekenhuis Hij heeft vrij veel tijd nodig gehad om te beslissen of hij de functie zou aanvaarden of niet ..Het is altijd een afweging tussen wat je op dat moment doet en watje gaat doen. Ik heb de baan toch genomen, omdat ik dacht wat te kunnen berei ken. Het was voor mij een uitdaging een samenwerking te bewerkstelli gen locatie blijven, het doel toch enigszins voorbijgeschoten wordt. „Deze fusie heeft eigenlijk alleen maar zin als er een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd. Het is nooit de bedoeling geweest zo door te blijven sudderen." De bouw van het ziekenhuis is volgens De Jong niet definitief van de baan. Alle bouw plannen in heel Nederland zijn stop gezet en worden heroverwogen „Als het goed is zal de staatssecretaris in oktober van dit jaar maar ja. met de overheid weet je het maar nooit beslissen welke bouwplannen uitge voerd zullen kunnen worden en welke niet. We kunnen niets meer doen We moeten het ondergaan Maar als het aan ons zou liggen, ging vandaag nog de eerste paal de grond in Inzichten Of die plannen precies zo uitgevoerd zouden worden als ze tien jaar gele den zijn opgesteld is twijfelachtig. „Inzichten zijn gewijzigd. We hebben vandaag de dag te maken met een verkorte verpleegduur. Er worden niet méér mensen in het ziekenhuis opgenomen, terwijl de verpleegduur flink is teruggelopen, zodat we qua beddenaantal met kleinere zieken huizen zouden toe kunnen. Het is werkelijk de grootste idioterie om het bed als rekeneenheid te gebrui ken. En de overheid doet dat nog altijd. Het gaal erom wat mogelijk is op het gebied van behandeling en onderzoek. Het aantal bedden zou minder kunnen." De fusie van het Elisabeth- en het Julianaziekenhuis heeft toch nog wel wat uitgehaald. „Alleen niet genoeg. Daarom gaat de strijd voor één zie kenhuis door", zegt De Jong Van de civiele, administratieve en technische diensten van de twee ziekenhuizen heeft men er één kunnen maken en men heeft specialisaties in huis kun nen halen, die de ziekenhuizen afzon derlijk nooit gekregen zouden heb ben, zoals urologie en orthopedie. De opvolging van de directeur-ge neesheer is niet geregeld Hel wach ten is op het samengaan van de vier Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen Dan komt er een centrale directie voor al de ziekenhuizen in Zeeuwsch-Vlaan deren. De heer De Jong neemt vrijdag 2 september afscheid van zijn werk kring. Dal gebeurt tijdens een recep tie in het Julianaziekenhuiis. De re ceptie is van 16.00 tot 18.00 uur. De gemeente Reimerswaal heeft ruim anderhalve maand bijzondere gasten: vijf Poolse jongeren, die voor het eerst de westerse wereld een bezoek brengen. Dank zij een uitwisselingsprogramma van Reimers waal met de Poolse gemeente Sanniki krijgen twee meisjes en drie jongens van ongeveer 18 jaar de kans even om het hoekje van het ijzeren gordijn te kijken. Een ervaring, die blijkbaar een diepe indruk op het vijftal achterlaat. Want al zijn de Polen meer dan een week in Zeeland, nog steeds staan ze keer op keer verbijsterd van hetgeen hier zoal te koop is. De Nederlandse supermarkten zijn onwezenlijk goed gevuld voor mensen uit een land, waar je anderhalf uur moet werken om iets 'exclusiefs' als een ei te kopen. Het contact van Reimerswaal en cheren. In het begin bleken ze nog Sanniki loopt al drie tot vier jaar wat onwennig. De omschakeling Sanniki is in vele opzichten te ver- bleek behoorlijk groot, waardoor gelijken met Reimerswaal. Zo is de de studenten nogal wat tijd nodig gemeente eveneens in een aantal hadden voordat ze zich thuisvoel- niet al te grote kernen op te delen den. Verder bezochten de Polen de en vormt het agrarisch bedrijf de eerste week de veiling in Krabben- grootste bron van inkomsten. San- dijke en toerden ze rond op een mki. met circa 12.000 inwoners, ligt fiets, die ze tot hpn beschikking zo n tachtig kilometer ten westen hebben gekregen. Ook een tochtje van Warschau Eerder brachten op een mosselkotter stond op het boeren uit de Poolse gemeente een programma. Sanniki grenst niet bezoek aan Reimerswaal. Toen e en de jongeren keken hun werd ook de afspraak gemaakt voor ogen uit. de Poolse jongeren, allen studenten Het gezelschap wordt gekenmerkt van de landbouwschool. Aanvanke- door een uitstekend humeur. Ze zijn lijk was het plan in tótaal vijftien met weinig tevreden en laten de studenten voor zes weken over te gebeurtenissen tijdens hun studie- halen naar Nederland. Waarom verblijf goedlachs over zich komen slechts een derde overkwam, blijft voor de gemeente Reimerswaal. De landbouwscholieren willen tij dens hun werkvakantie de nogal dit aantal Hoewel dat voor één van hen vraag, althans moeilijk werd. Afgelopen weekeinde kreeg Tomasz Albimski namelijk te kampen met een zware kiespijn. Een bezoek bij de tandarts hielp van drie kiezen af. Hierdoor werd theoretische opleiding voltooien in hem van dit probleem en bovendien Reimerswaal. Voor Polen kent Ne- derland een hoog ontwikkelde land bouw. Zelf lopen ze iets achter Chef algemene zaken Johan van Velzen van Reimerswaal leidt de jongeren de eerste twee weken van hun ver blijf Zeeland rond. Op een ontspan nen manier krijgen de Polen behal ve van alles op hun vakgebied, ook toeristische attracties te zien. Daar na gaan de jonge Polen een kleine zes weken werken Ze zullen zich voornamelijk bezighouden met het plukken van fruit om zo een zeker naar Poolse maatstaven aardig zakcentje bij elkaar te verdienen het zinvol geacht dat Tomasz het een dagje custig aandeed en een excursie naar Axel. begin deze week. over zou slaan. De overige vier, Dariksz, Dariksz, Krystyna en Bozena, hebben er op weg naar Axel vanaf het begin de stemming al in In de ochtenduren op de veerboot Kruiningen-Perk- polder, staan ze vrolijk te keuvelen met Van Velzen Ondertussen wa gen de beide Danksz's zich aan zware Poolse sigaretten, de eén na de ander De tocht naar Axel wordt gemaakt op eigen verzoek. Van de boeren uit Sanniki, die eerder Zee land aandeden, hebben ze gehoord dat zich in het stadje nogal wat herinneringen aan Polen bevinden. Daarom is het af en toe noodzake- zoals straatnamen en herdenkmgs- De scholieren zijn ondergebracht in een leegstaand huis in Kruimngen Met behulp van enkele inwoners uit dit dorp zijn wat meubelen en bed den neergezet De Polen koken hun eigen potje, bijgestaan door welwil lende huisvrouwen Uit Kruimngen. Om hun goede wil te tonen, hebben de Polen de tuin achter het huis al volledig opgeknapt. Al verloopt al les naar wens, één ding blijft moei lijk het communiceren met de Po len Ze spreken behalve Pools alleen Russisch en enkele woorden Duits lijk handen en voeten erbij te halen. Van Velzen bezocht Polen zelf al drie keer en kent zodoende een aantal basiswoorden, die hem bij de begeleiding aardig van pas komen. monumenten. der J. Szerwinski. Hij heeft zich kort na de oorlog in Axel gevestigd. Szerwinski maakte zelf tijdens de Het mengelmoesje van Pools. Dmts lweede ™rekloorlog dCel uil van en handenwerk levert een soort van DAr,lro a .„„u k levert een soort van Oostblok-Esperanto op. waar de ge meenteman redelijk mee uit de voe ten kan het Poolse leger, dat door Axel trok op de terugtocht naar Polen Het gezelschap zet zich eerst in de ach tertuin van Szerwinski. Daar vangt eer. luchtig gesprek aan „Ik ben een Zeeuwse boer geworden en heb 'terdag 13 augustus op Schip- goed geboerd ook grapt de Axe- hol. De eerste dagen bezochten de laar Het is duidelijk dat hij het Poolse jongeren de kust van Wal- gesprek niet te zwaar wil laten D e kleine groep arriveerde i worden. Over politiek wordt om verscheidene redenen met gepraat Plotseling richt Szerwinski het woord tot de beide Poolse meisjes Of ze zijn kleindochter willen zien. Na zo'n tien minuten keren ze terug met de mededeling dat ze de baby mooi en erg groot voor zijn leeftijd vinden. „Dank u", zegt Szerwinski. „Maar ja, ik ben zelf ook groot geworden en was de mooiste van de parochie" Dan bezoeken de Polen het kerk hof in Axel, waar meer dan twintig Poolse soldaten begraven liggen. Een gedenksteen meldt dat de Polen voor uw en onze vrijheid hun leven hebben gegeven. Dariksz maakt voortdurend foto's. Vervol gens vertrekt het groepje richting centrum van Axel om daar het beeld van de gewonde Poolse sol- daal te bekijken. Een onderschrift vermeldt: 'Aan Polen's zonen, die op deze grond voor onze vrijheid tot den dood toe streden". Even verderop staat een groot herden- kingskruis, buiten de stad. Op die plaats zijn 25 Poolse dragonders gesneuveld bij het forceren van het kanaal Axel-Hulst. De Polen w aren onderweg naar hun vaderland om het te bevrijden vanuit Nor mandie. Ze dachten een kortere weg te nemen. „Zoveel verlies was niet nodig geweest", vertelt Szer winski. „Er waren te weinig mor tieren". Verder nemen de Polen nog een kijkje bij de Generaal Maezek- straat 'eerste Poolse pantserdivi sie) en hel gedenkteken van kolo nel Szydlowski. Wat later, wederom in de tuin van Szerwinski, komen de verschillen tussen Oost en West aan de orde „Het is een volledig andere wereld', maken de landbouwstudenten dui delijk. Sanniki blijkt een prachtige streek, maar ook daar heersen de Poolse problemen. Szerwinski geeft een voorbeeld. Een Poolse brandweerwagen, gefabri ceerd in Engeland, kreeg een onge lukje Voor de reparatie werd de juiste kleur lak besteld in Engeland, omdat deze in Polen nergens ver krijgbaar bleek. Het antwoord van de Engelse fabriek maakte duidelijk dat de lak werd vervaardigd in Polen, met vermelding van het adres. Van Velzen knikt. Met het verwerken van indrukken in het land heb je het druk, vertelt hij „Het. is inderdaad een totaal andere wereld" „Maar", voegt hij eraan toe „De blijmoedigheid van de Po len is ongekend De mensen leven blij met wat ze hebben en zetten de zorgen opzij „Ook de gastvrijheid is enorm", aldus Szerwinski „Je hebt er geen idee van. wanneer je dat niet hebt meegemaakt". Een oud Pools spreekwoord kan dit verduidelij ken 'Gast thuis. God thuis" De Polen maken verder nog ex cursies met onder meer de Zuidelijke I.andbouw Maatschap pij en de Noordbrabantse Christe lijke Bberenbond. daarna gaan ze praktisch aan de slag. Tenslotte, zo luidt hel plan, keren ze terug naar hun vaderland. René Groeneveld Fusie Helemaal tevreden is De Jong toch niet. Hij stelt zich op het standpunt dat zolang twee ziekenhuizen, ook al zijn ze gefuseerd, elk op de eigen MIDDELBURG - Vakantievierders blijven ondanks de bezuinigingen op grote schaal vakantiegroeten sturen. Deze conclusie trekt het postdistrict Middelburg uit tellingen van de ver werkte vakantiepost die vanuit de Zeeuwse kustplaatsen is verstuurd. In een persbericht zegt de voorlichter van het postdistrict: „Wellicht mede gestimuleerd door de campagne op radio en televisie, die onder het mot to 'Kleine moeite, groot plezier' is gehouden, is er deze zomer weer geweest van een druk post verkeer". De post die in Zeeland op de bus wordt gedaan, wordt verwerkt op het nieuwe expeditieknooppunt in Roo sendaal Daar komt ook een deel binnen van de buitenlandse vakantie- post. die in Frankrijk door Nederland se toeristen is verzonden. De sortering van door Nederlandse toeristen in het buitenland verstuurde post is overi gens verdeeld over verschillende knooppunten in Nederland. Zo wordt de post van Nederlanders die onder de Spaanse zon vertoeven, verwerkt in Rotterdam Nederlanders, die vanuit hun vakantiebestemming in West- Duitsland een kaartje naar familie of bekenden sturen, zien hun post in het expeditieknooppunt Arnhem ver werkt. De Italiaanse post ondergaat het verwerkingsproces in Den Bosch. De Franse post tenslotte wordt deels in Roosendaal, deels in Sittard gesor teerd. Alleen al in de maand juli kwamen in Roosendaal 1,1 miljoen kaarten uit «-ctimiu cu uit Frankrijk binnen. Aan het eind van het seizoen zal het totale aantal kaarten uit deze gebieden, die in Roosendaal worden verwerkt, on geveer 3,4 miljoen bedragen. Ondanks deze drukte is geen vertraging in de bestelling van de vakantiepost ont staan. Het postdistrict Middelburg hanteert de zogenoemde dagmetho de". Dit houdt in dat kaarten vandaag worden gepost, morgen worden gesor teerd en overmorgen worden besteld. Ook het gros van de vakantiepost van Nederlanders in Frankrijk is na twee dagen op de Nederlandse bestemming gearriveerd Het is de mensen van de post opge vallen dat de postcode nog dikwijls op de vakantiepost ontbreekt. „Wordt er de rest van het jaar een score bereikt van 94 procent; in de zomer bedraagt het percentage kaar ten met postcode niet meer dan vijf tig tot 55 procent", staat in het pers bericht. Dit kan problemen veroorza ken, wanneer de post in de toekomst automatisch op postcode wordt ge sorteerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15