Revalidatie protesteert Stegen bezuinigingsplan Klachtenlijst leidde tot conflict rond ziekenhuisdirecteur Lampe Ziekenhuisbestuur stelt zetels ter beschikking Mogelijk acties Greenpeace tegen storten Noordzee PZC/ provincie PROTESTBRIEF NAAR REGERING Alleen een rondweg kan Zaamslag helpen Diefstalletjes or in Vlissingen Zaamslag teleurgesteld over raadsdebat verkeer PARKEERKELDER KLAAR VOOR KOMENDE ZOMER RAPPORT BESTUUR AFFAIRE LAMPE BEREIKT CLIMAX 19! VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1983 13 b KAPELLE De Zeeuwse stichting voor revalidatie gaat een brief naar staatssecretaris drs J. van der Reyden (WVC) sturen om te protesteren tegen diens bezuinigingsplannen op de rijksbijdrage voor overlegorganen revalidatie. De staatssecretaris wil dat doen door te schrappen in de bijdragen aan de provincies, die dat geld weer doorgeven aan de overlegorganen (PORRen genaamd). Niet alleen besloot het provinciaal krijgen wat de consequenties zijn als de staatssecretaris die de directeur het Zeeuwse POR (provinciaal over- van de stichting, drs F. Mulders, had Dat gold ook voor een suggestie van G van Hecke om de Zeeuwse kamer leden te benaderen. Dat voorstel hield verband met een motie die nog in de tweede kamer moet worden behan deld en waarin op een heroverweging bij de staatssecretaris van de bezuini gingen wordt aangedrongen. overleg voor de revalidatie in Zeeland, In een vergadering woensdagmiddag de Vroone te Kapelle. die brief te schrijven. Ook zullen de Zeeuwse tweede-kamerleden benaderd wor den. Die kamerleden zullen te horen i.vv 1 vil v/vvi- vau Uc atmiuiig, uir 1V1UIUCIS, iiau leg revalidatie) in de begroting moet opgesteld, ontmoette weinig bezwa- W€¥lS€tl (Slot van pagina 11) bij de haalbaarheid ,-an het versneld aanleggen van de weg Terhole-Drie- wegen. En ook wethouder Doorduyn was daarover erg voorzichtig. „Ieder een zegt dat dat een rijksweg wordt, maar uit gesprekken is me zelfs vandaag nog duidelijk geworden dat dat voor het rijk nog helemaal geen uitgangspunt is. Samen met de aj provincie zullen we die zaak verder uit moeten werken om vervolgens naar Den Haag' te stappen. Die weg moet 30 miljoen gulden gaan kosten... en het zal toch ééns duidelijk moeten worden wie dat geld op tafel legt". Ook Doorduyn zag wel iets in de suggestie de provincie die dus al zeven miljoen heeft gespendeerd aan de voorbereidingen de weg te laten aanleggen, om hem later over te dra gen aan het rijk. Overigens zullen, zo werd donder dagavond duidelijk, pas definitieve verkeersmaatregelen worden getrof fen op het moment dat ook het lopend ondezoek van provinciale waterstaat Is afgerond. Burgemeester Ockeloen stelde nog eens met nadruk: „Het is natuurlijk nonsens om te veronderstellen dat. ils wij wisten welke afdoende maat regelen wij zouden kunnen nemen, wij dat niet zouden doen". Donder dag werd in de wandelgangen tenslotte duidelijk dat de gemeente nogelijk al volgende week in ieder geval iets wil doen aan het leed in S« Ziamslag te verzachten. Opening expositie werken bewoners van Roggeveenhuis MIDDELBURG „Iedereen moet «If kunnen uitmaken wat mooi of niet mooi is. Het is leuk als ieder hier gewoon onbevangen naar zou kunnen kijken". Met woorden van deze strek king opende mevrouw R. van Colm- jon-van der Mark (vice-voorzilter van de commissie culturele zaken in Middelburg) woensdagmiddag een tentoonstelling in het Jacob Rogge veenhuis aan de Noordsingel in Mid delburg. Daar exposeren een aantal bewoners werken, die ze naar aanleiding van teken- en schilderlessen in het huis hadden gemaakt. De tentoonstelling B aangevuld met werken van andere amateurkunstenaars. De bewoners die hun werken tentoonstellen zijn gedoceerd door de heer Ph. Heysen en mevrouw A. Kempe De niet-bewoners die in het Rogge veenhuis exposeren zijn N. Corstanje, A. Cijs-Groenenberg, A. Dekker-Ba zen, A. van Dijk, J. W. den Hollander. Nelly Kunst. J. M. Mazure-Mantz, L. J. Pouderoijen, Renée Sieffers en Bert van Wijk. De expositie is tot en met 15 september te zien in het Jacob Rogge veenhuis. De openingstijden zijn: 10.00 tot 17.00 uur. MISSINGEN - Bij de lissingse ge meentepolitie is donderdag aangifte gedaan van diefstal door inklim ming. Bij een woning in Paauwen- burg is een onbekende donderdag middag tussen half twee en half drie door een raam naar binnen geklom men. Het raam. aan de achterzijde van de woning, stond open. De inslui per nam vervolgens een draagbare radio ter waarde van 100,- mee. De aangifte werd gedaan door de 33- jarige M. de K. uit Vlissingen. r bi de nacht van woensdag op donder- 24 dag werd nog een diefstal gepleegd in Paauwenburg. De 25-jarige J P. uit Vlissingen liet weten dat van een balkon aan het Fransen van de Putte- plein handdoeken waren ontvreemd tot een waarde van ongeveer 200 jj'iggi gulden. De handdoeken hingen aan de waslijn te drogen. L C L. (29) uit Vlissingen deed aangifte dat in de nacht van woens dag op donderdag alle vier de banden van auto lek waren gestoken. De auto stond geparkeerd voor zijn woning in de Nieuwstraat. Classicale vergadering GOES - De classicale vergadering van Goes wordt donderdag 29 september gehouden in 'De Hoogte' in Goes Tijdens deze vergadering, die om - 19-00 uur begint, worden onder meer ►Cït 'verkiezingen gehouden van onder an deren een predikant ter afvaardiging $3 naar de synode, een secretaris van de classicale zendingscommissie en een unbj iscriba van de classis, Na de pauze zal ds W. R. van der Zee een inleiding houden over 'Het ambtsgeheim'. gaan schrappen. De vergadering was het er donderdag wel over eens dat er een brief geschre ven moet worden, al werd van ver schillende kanten twijfel uitgespro ken over de zin daarvan. Meerdere keren werd opgemerkt dat zo'n brief bjj de vergadering. Het enige punt van discussie vormde een suggestie van L. de Blois i vertegenwoordiger van de Nederlandse multiple sclerose stichting). Deze stelde dat in de brief ook aangegeven moet worden welke taken en activiteiten van de stichting alleen maar 'op de grote hoop' terecht komen te vervallen als de bezuinigin- zou komen en hooguit door een stel ambtenaren gelezen zal worden. De inhoud van de concept-brief aan gen inderdaad worden doorgevoerd. Na enig over en weer praten kon de vergadering daarmee akkoord gaan. ZAAMSLAG Het ac tiecomité 'Snel Veilig Zaamslag' en de werk groep 'Veilig Zaamslag' zijn teleurgesteld door het raadsdebat over de verkeersonveiligheid in de dorpskom. Wèl steu nen ze de motie, waarin de Terneuzense ge meenteraad donderdag avond aandrong op een versnelde aanleg van de weg Driewegen/Terho le, die Zaamslag defini tief van de verkeers overlast moet afhelpen. Secretaris-penning meester Ben Hekkert van 'Snel Veilig Zaam slag' vindt echter, dat de raad een aantal belang rijke aspecten onbespro ken heeft gelaten, zoals het vervoer van gevaar lijke stoffen. Hij pleit ook voor een proef van enkele maanden met ra darcontrole. 'Veilig Zaamslag' be treurt het. dat b. en w geen enkele toezegging hebben gedaan voor een verbetering van de ver keerssituatie op de kor te termijn. Het college miskent de gevaren en risico's, vinden de leden. Tenslotte constateert de werkgroep dat Terneu- zen mets heeft gedaan met een aantal sugges ties van de ANWB. die op uitnodiging van 'Vei lig Zaamslag' de gevaar lijke traverse onder zocht. Overigens lijken actie- en werkgroep elkaar sinds donderdagavond stevig in de haren te zitten. Hekkert verwijt één van de werkgroeple den, A Stoffels, dat hij de voorzitster van de ac tiegroep. Ellen de Haay. 'onheus' heeft bejegend. Stoffels op zijn beurt distantieerde zich don derdagavond laat volle dig van 'Snel Veilig Zaamslag'. „Die. actie groep is er oorzaak van dat er zo wemig mensen naar de raadsvergade ring zijn gekomen Wij willen ons strikt neu traal opstellen." Hij noemt het belachelijk dat er in een klein dorp als Zaamslag inmiddels twee comités voor de be veiliging van de traverse vechten. VLISSINGEN- De voornamelijk vanal de voormalige loodsboot 'Sirius' opererende milieugroep 'Greenpeace' acht het niet uitgesloten dat er binnenkort acties zullen worden gevoerd tegen het storten van chemisch afval door Belgische schepen in de Noordzee. Het gaat hier met name om chemische vervuiling van de zuidelijke noordzee door dumping van afvalstoffen in een gebied 25 km ten noordwesten van Westkapelle. Ook ligt er een dumpingsgebied buitengaats bij Zecbrug- ge. De 'Sirius' ligt momenteel afgemeerd aan de Houtkade in Vlissingen. Tot de vervuilers in de zuidelijke juiste wijze zou gescmeaen. ornaat Noordzee behoren volgens Green peace' de 'Wadsy Tanker' die onder meer vanliit Antwerpen afvalstof fen van Bayer en Agfa Gevart Het gaat hier om een dumping van 300.000 ton afvalwater per jaar. Een ander Belgisch schip. 'Falco', dat praktisch dagelijks vanuit Gent naar het dumpgebied bij Westka pelle vaart, zou jaarlijks voor zo'n 400 000 ton afval lozen. Het zou hier voornamelijk gaan om verdund zwavelzuur, dat vrijkomt bij de vervaardiging van titaandioxide. 'Greenpeace' zegt over aanwijzin gen te beschikken dat er tijdens slecht weer ook buiten de aangewe zen dumpgebieden wordt geloosd. De milieu-organisatie wil, als een vorm van tussenoplossing, bewerk stelligen dat op korte termijn de dumpmgsgebieden worden ver plaatst, in afwachting van het mo ment dat de dumpingen totaal kunnen worden gestopt. Volgens Greenpeace' hebben de Nederlandse en Belgische autori teiten. bij de vaststelling dat er geen schadelijke effecten zouden kleven aan de lozingen, zich laten leiden door een te kleinschalig en te weinig gefundeerd onderzoek. Ook zou er te weinig op worden aangedrongen dat wordt nagegaan in hoeverre de hoeveelheid afval is in te perken door hergebruik. Woordvoerder Alan Pickaver van 'Greenpeace' deelde donderdag middag op een persconferentie mee over gegevens te beschikken uit een geheim te houden onderzoeks- bron, die heeft vastgesteld dat het bestuderen van de schadelijke ef fecten van de lozingen niet op de aandrager van de gegevens een overheidsfunctie heeft en gevaar voor zijn baan vreest, wordt de naam van de bron geheim gehou den. Ook over de aard van'de eventuele acties wenste men geen nadere uitlatingen te doen Vertrouwelijk Alan Pickaver zei verder uit ver trouwelijke bron te hebben verno men, dat er de hand wordt gelicht met de officiële regels, die zouden gelden voor dumpschepen. Zo be staat er een afspraak, dat de sche pen 24 uur voor het uitvaren daar melding van moeten doen. Daar zou in de praktijk niets van te rechtkomen. Datzelfde gebeurt met de plicht om een loods aan boord te nemen, die in een scheeps journaal melding behoort te ma ken van de lozingen. Met name de 'Falco' zou practisch altijd zonder loods uitvaren. In het voorjaar van vorig jaar on dernam het schip 'Sirius' al pogin gen om tot actie over te gaan. De beide gifschepen lieten zich toen geruime tijd niet zien. Volgens 'Greenpeace' is er voldoen de bewijsmateriaal dat titaandio- xyde-afval schadelijk is voor alle vormen van leven in de zee In een eerder stadium hebben de milieu organisaties ai contact opgenomen met de Zeeuwse vereniging van vlsserijbelangen 'Zevibel' om in het internationale overleg te wijzen op de gevaren van de chemische ver vuiling van de zuidelijke Noordzee voor de volksgezondheid. In de brief aan de staatssecretaris zal voorts staan dat overleg- en advies organen (zoals de POR) als ongeloof waardig en onbelangrijk overkomen wanneer ze financieel armlastig wor den gemaakt. Verder staat in die brief dal het voornemen van de staatssecretaris geen enkel inhoude lijk argument beval en voorbij gaat aan de wensen die in de provincie bestaan en aan de taken die worden uitgevoerd. In de vergadering lichtte Mulders donderdag toe dat het de staatssecre taris vooral te doen is om de door minister Rudink opgelegde bezuini gingen te halen Verder wordt in de brief nog het belang aangegeven van organisaties zoals de Zeeuwse POR in tijden van bezuinigingen en snoeien in voorzieningen en regelingen Overi gens hebben de gezamenlijke Neder landse PORRen al een brief geschre ven. Waarnemend voorzitter J J. van Gent maakte donderdag duidelijk dat Zee land daar nog een schepje bovenop doet. ornaat men hier in een opbouw fase verkeert. 7~J~. MIDDELBURG Indien zich geen verdere tegenval lers voordoen kan de in aanbouw zijnde parkeerkel der in het Middelburgse Geeregebied nog voor het vakantieseizoen van 1984 geopend worden. Dit is desgevraagd meegedeeld door een woordvoerder van gemeentewerken. De vertraging die bij het begin van de bouw is ontstaan kan niet ingehaald worden maar de achterstand op het bouwschema is ook niet groter geworden De bouwlie den zijn begonnen met het storten van de wanden en kolommen voor de vloer van de bovenverdieping van de geplande tweelagige kelder die in de toekomst aan 300 auto's een parkeerplaats gaat bieden Nu de vloer van de benedenverdieping gereed is gekomen is inmid dels de bemaling, nodig om de put droog te houden, gestopt. GOES Overwaardering van eigen capaciteiten tegenover onderwaardering van die van derden: te autonoom handelen: dualistisch handelen: ontactisch optreden; het in- en extern afvallen van leden van de eigen werkgemeenschap; onvoldoende communicatief gedrag en teamgeest: ongeschiktheid om bouwzaken te runnen en soepel te begeleiden. Dit zijn enkele van belangrijkste redenen waarom het bestuur van de stichting Oosterschelde- ziekenhuiz.cn de band met de in 1980 begonnen algemeen directeur C. Lampe op zo kort mogelijke termijn wenst te becindigen. Volgens het bestuur zijn er geen mogelijkheden meer de voormalige Veltzer internist te handhaven. In een (vertrouwelijk) rapport 'inhou- uit voortvloeiende consequenties van op het functioneren van Lampe (dié dende rekenschap en verantwoor- bijna 400 000 gulden een harde werker wordt genoemd), ding' aan de raad van maatschappelij- Het bestuur stelt dat de forse kritiek van wie echter de resultaten grondig ker rekening en verantwoording, gaat het bestuur uitvoerig in op het con flict dat is gerezen tussen dokter Lampe en het bestuur Daarbij wordt onderstreept dat het benoemen, schorsen en ontslaan van directiele den tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuur behoort. Ook beklem toont het bestuur dat diepgaand ge probeerd is tot een minnelijke oplos sing te komen: nadat handhaving van Lampe onmogelijk bleek 'kritiek leid de met tot bezinning, samenwerking verslechterde, de structuren kregen de schulld'), werd een overeenkomst uitgewerkt om de arbeidsovereen komst tussen bestuur en Lampe op (uiteindelijk) 1 september 1983 te ont binden, met aanvaarding van de daar- I AD VER TENTIE i Doe maar de KAPELSE DAG 27 augustus a.s. tegenvallen) onder meer is gegrond op: eigen waarneming, klachten, inge wonnen informatie, zich regelmatig voordoende conflicten en spanningen die ontstaan uit het optreden van de algemeen directeur. Naar de mening van het bestuur is er sprake van het falen of achterwege blijven van beleid in de specifieke aandachtsvelden van Lampe i zoals coördinatie directie, personeel en organisatie, bouwzaken, public relations, externe relatiesi. Hij geeft ook onvoldoende informatie aan het bestuur, waardoor dit orgaan niet goed kan functioneren. Voorts is er sprake van moeilijkheden tussen de dokter en bij de nieuwbouw betrok ken deskundigen. Schildering (Slot van pagina 1) een uitspraak van de raad over de door het. bestuur afgelegde reken schap en verantwoording Die uitspraak kwam er duidelijk „Ge let op het hoor en wederhoor vindt de raad dat hij de door het bestuur afgelegd verantwoording van het be leid ten aanzien van dokter Lampe niet onverkort kan goedkeuren en vindt de raad dat het vertrouwen in het gevoerde beleid op dat punt niet kan worden gegeven" Deze motie haalde het met 17 tegen 5 stemmen. Daarop kwam Loeve met de volgende verklaring „Het bestuur kan met de uitspraak van de raad in de hand. het door het bestuur voorgestane beleid niet voeren en stelt derhalve zijn zetels ter beschikking" Desgevraagd lichtte de bestuursvoorzitter toe dat de leden doelbewust niet waren afge treden, opdat de lopende zaken zo gewoon mogelijk kunnen worden af gewerkt. Hij verzekerde dat het de missionaire bestuur er alles aan zal doen om de ziekenhuisorganisatie en de verwezenlijking van de nieuw- bouwplannen ongestoord voortgang te laten vinden Splijtzwam Loeve liet donderdag weten dat de bestuursleden zich volgende week nader gaan beraden over de ontstane situatie. Hij onderstreepte dat het bestuur alle vertrouwen heeft in de twee andere directeuren, J. Hekking (medisch directeur) en J. Hartman (economisch directeur). Loeve betoogde dat het bestuur dit tweetal de nodige directieven zal ver strekken voor het komende beleid. Hij beklemtoonde dal het bestuur er. ondanks de uitspraak van de raad voor maatschappelijke rekening en verantwoording, aan blijft hechten dat dokter Lampe verdwijnt: „Deze splijtzwam moet weg uit het zieken huis" Naar zijn mening heeft het bestuur ook de bevoegdheid het met veel geld gepaard gaande compromis (waarin het vertrek van Lampe is gereld) uit te voeren. Plaatsvervangend-voorzitter C Slab- bekoorn van de raad voor maatschap pelijke rekening zei dat het modera- men van deze raad zo spoedig moge lijk orde op zaken zal stellen „We zullen alles op een ry zetten en kijken hoever we staan. We zullen .ook moe ten nagaan of leden van het huidige betuur bereid zijn deel te nemen in een nieuw te vormen bestuur.' Slab- bekoom hoopte dat er in de diverse ziekenhuisopleidingen loyale mede werking zal zijn, om het werk door te laten gaan Hij kon nog niet zeggen of er binnenkort een nieuwe bijeen komst van de raad zal zijn Voorzitter J Wedekind van de onder nemingsraad (die had aangedrongen op vertrek van het bestuur) toonde zich teleurgesteld over de gang van zaken, Hij wees erop dat de uitspraak van de raad overeenkomt met de van de ondernemingsraad, maar door alle commotie erom heen had Wedekind geen gevoel van blijd schap Hij betreurde het dat een be middelingspoging door het bestuur was afgewezen „Jammer dat be stuursleden met bereid waren 2 stap pen terug te doen in het belang van een oplossing." Wedekind merkte op dat de ondernemingsraad al maan denlang tevegeefs op een oplossing via overleg had aangedrongen. Hij ging ervan uit dat directeur Lampe terugkomt en hij achtte een goede samenwerking met de 3 directieleden i weliswaar voorzien van goede taak omschrijvingen en bevoegdheden) al leszins mogelijk. Algemeen directeur Lampe had nog geen gelegenheid gehad de uitspraak van de raad voor maatschappelijke rekening te bestuderen Voor het in nemen van een standpunt vond hij ook overleg met zijn raadsvrouw ge wenst Ik denk dat ik daarna in gesprek zal komen met de modera- men van de raad.' Lampe vestigde er de aandacht op dat zijn terugkeer alleen mogelijk is, wanneer een werkbare situatie ge waarborgd is. Herstel van vertrou wen zag hij als eerste noodzaak. De directeur vertelde dat hij. hangende een defintieve oplossing, geen werk zaamheden in het ziekenhuis zal ver richten. „Ik denk dat ik het beste eens even langs de zijlijn kan staan." Het in gang zetten van een ontslag procedure heeft het bestuur welbe wust willen vermijden, omdat zulks een onevenredig zware maatregel zou zijn en in het bijzonder schade aan de persoon Lampe zou toebren gen. Het bestuur betreurt het dal, door allerlei oorzaken, een wederzijds minnelijke schikking (er was zelfs al overeenstemming over de tekst van een nietszeggend persbericht: „Nu de voorbereiding voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis vrijwel voltooid is hebben het bestuur en de heer Lampe, na overleg, besloten dat de heer Lampe zijn functie in de directie zal beëindigen") te elfder ure afket ste. In dit verband heeft voorzitter M. Loeve weinig waardering voor een brief van het ziekenfonds Midden- Zeeland. dat zich zonder kennis van zaken en met nauwelijks verhulde bedreigingen in afkeurende zin tot het bestuur wendde Ongevraagde be middelingspogingen, forse uitspraken en bemoeienis zelfs van buiten de ziekenhuisorganisatie - hoe goed soms bedoeld - legde een zware last op de eigenlijke gesprekspartnersal dus het bestuur in het rapport aan de raad voor maatschappelijke rekening en verantwoording Door de ontwikkeling is het bestuur verrast en geschokt Ook het aan spannen van een kort geding door de ondernemingsraad, om meer informa tie over de kwestie te krijgen, valt niet in goede aarde, terwijl de bestuur baarheid van de ziekenhuisorganisa tie beangstigend afneemt. In het rap port wordt aangegeven dat het be stuur niet alleen verantwoordelijk heid draagt: „Het gaat met meer om één directielid, maar om een zieken huisorganisatie met ongeveer 1200 be trokken medewerkers en patiënten. Om tal van belangrijke zaken die om beslissingen vragen Om dagelijkse voortgang van een grote onderne ming Om bouwplannen die hoogste prioriteit moeten hebben Om de voortgang van werken die 10 jaar grote aandacht en veel geld hebben gekost. Het gaat om de image en geloofwaardigheid, niet van het be stuur en dokter Lampe, maar van de ziekenhuiszorg op de Bevelanden en Schouwen-duiveland". Het bestuur wijst erop dat onderling, in alle span ningen en emoties, de saamhorigheid en eenheid werden bewaard Voorzitter Loeve legt er de grootste nadruk op dat directeur Lampe bij zijn komst naar Goes géén chaos aantrof, maar een actieve ziekenhuis organisatie. zich voorbereidend op nieuwbouw en uitbreiding van fme- dischei voorzieningen. Volgens Loeve mag dokter Lampe wellicht als een 'motor' van het ziekenhuis be schouwd worden, maar dan wel één die voortdurend een onnodige dosis lawaai produceerde, zonder vooruit te komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13