ZEELAND" Giftige poppen blijven voor onrust zorgen 1 Rondweg enige oplossing voor verkeer Zaamslag Kamerlid bepleit meer soelaas voor De Schelde PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT oude sanering bedreigt buitengewoon onderwijs AL 6.000 STUKS IN BESLAG GENOMEN TUSSENTIJDSE MAA TREGELEN NODIG Hasjvondst in café Domburg Sluis presenteert mosselbroodje VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1983 PAGINA 11 IDDELBURG - Als de plannen van de minister van onderwijs en ;etenschappen doorgaan, zal in Zeeland binnen het buitengewoon (speciaal) ■derwijs een koude sanering plaatsvinden. Dat valt af te leiden uit een eschrijving van de nu bestaande situatie van het buitengewoon onderwijs i Zeeland, die is gemaakt door een werkgroep uit de afdeling basisonder- .js en speciaal onderwijs van de Provinciale Onderwijs Raad (POR). Ie minister heeft in een concept-circulaire aangeduid, wat na 1987 de normen voor opheffing en stichting van scholen voor buitengewoon onderwijs zouden moeten zijn Daarbij wordt in het algemeen uitgegaan van veel grotere aantallen leerlingen dan nu het geval is De werkgroep, die de situatie in het buitengewoon onderwijs heeft geïnventariseerd stelt ..Deze nieuwe normen zijn wellicht nog toe te passen in gebieden met een grote bevolkingsconcentra tie, in Zeeland met op dit moment al minimale spreiding van onderwijsvoorzie ningen heeft dit desastreuze gevolgen" [ERNEUZEN In Zeeland zijn donderdag zeker tien 'giftige' poppen aan het licht gekomen laeen publikatie in de PZC waarin werd vastgesteld dat de bewuste speelgoedpoppen op 18 uli ook in Breskens zijn verkocht. nmiddels is gebleken dat de poppen een totale partij van 14.000 stuks uit Spanje dooi en groot aantal middenstanders en marktkooplieden aan de man is gebracht. De [euringsdienst van Waren heeft donderdag bekendgemaakt dat de poppen niet kankerver wekkend zijn. Ie bevatten te hoge concentraties ontwikkelen weten we nog niet We olueen en xyleen, verspreiden een verwachten wei nog partijtjes giftige lucht die de luchtwegen aantast poppen op te sporen." n hebben een licht bedwelmende lerking. an de 14.000 poppen van het merk ïsvi' heeft de Keuringsdienst er de fcelopen weken al ruim 6.000 opge- poord. Via de importeur is een lijst an afnemers opgesteld, die nu door Keuringsdienst benaderd worden, londerdag maakte de PZC melding an een Breskens gezin dat een'gifti- TERNEUZEN In pop had gekocht op de Breskense nachtelijk Terneuzen larmarkt. De vier gezinsleden het zijn opnieuw twee mcn- ihtpaar Oosterling en hun twee sen op straat beroofd, tehters hebben wekenlang last De 18-jarige I. S. en de hoofdpijn, een zere keel en 14-jarige I. A. uit de raakneigingen. Maar volgens een Scheldestad dwongen oordvoerder van de Keuringsdienst woensdagnacht een 37- an Waren is dat nauwelijks mogelijk, jarige Terneuzenaar, Dat lijkt me hoogst onwaarschijn- die rond 3.30 uur door |k", vertelde plaatsvervangend chef de Dijkgang liep, om tn de buitendienst B. van Stokkem. zijn geld 135,—) en Het gevaar is op zich betrekkelijk, horloge af te geven. De ilieen als een kind een dergelijke pop zich in bed heeft, met dekens over, kunnen zich dergelijke ver zinselen voordoen." Verspreiding van de giftige poppen loncentreert zich volgens Van Stok en in de regio Rotterdam. Maar londerdag werd duidelijk dat de be ruste poppen ook zijn verkocht tij- het standwerkersconcours in tetburg op 3 augustus. BVLissingen hebben zich in de loop in de dag verscheidene mesnen bij politie gemeld die de laatste tijd hi pop van het merk 'Esvi' hebben (kocht. Eén pop werd aangeschaft lode jaarmarkt op Walcheren, enkele Kleren kwamen van een postorder- if. Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen ramen enkele meldingen binnen. Keuringsdienst van Waren meent it de aanwezigheid van tolueen en 'leen in de poppen het gevolg is van (n produktiefout bij de Spaanse 'irikant. „Voor zover ons bekend it het om de héle partij Esvi- ipen die dit jaar via de importeur Nederland is verspreid", zei de irdvoerder van de Keuringsdienst Waren. h samenwerking met officier van Jistltie mr. J. Schoonard in Rotter- n is de dienst een strafrechterlijk fnderzoek begonnen. „In eerste in- 'antie zijn de handelaren zelf aan- akelijk". vertelde Van Stokkem jonderdag „Maar hoe zich dat zal Mevrouw C Hennekv uit Krabbendij- ke kocht vorig jaar tijdens Sin terklaas een 'Esvi'-pop bij een plaat- politie hield het tweetal - dat nog in bezit was van de buit - later aan in de Terneuzense bin nenstad. Tijdens het verhoor be kenden S. en A. dat zij roofd van 300.— en een gouden aansteker, gou den ketting en gouden horloge, die vervolgens werden verkocht Dinsdagavond 16 augus tus waren A. en G. be- vrijdag 12 augustus - trokken bij het beroven geassisteerd door de 18- van een inwoner van jarige A. G. uit Temeu- Terneuzen op de Smids zen - in de Roeiersgang wal in zijn woonplaats, een 39-jarige inwoner Ze maakten toen van Sluis hadden be- 130 buit. selijke middenstander. De pop is ech ter van Oostduitse makelij en hoort dus niet tot dezelfde partij waar de Keuringsdienst nu jacht op maakt. Toch heeft ze klachten over de speel goedpop. Twee van haar kinderen die samen op een kamer slapen, hebben volgens de moeder geruime tijd 'klachten' gehad ..Ze hadden vaak keelpijn en voelden zich niet lekker zodat ze niet naar school wilden", herinnert ze zich. Een van haar kinderen nam de bewuste pop altijd mee naar bed en waste het vaak met zeep. „Mijn man had al eens gezegd: doe die stinkende pop weg", zegt ze nu ..Het ding stonk inderdaad verschrikkelijk en je ruikt het nog Intussen zet de Keuringsdienst van Waren het onderzoek naar de achter gronden voort, in samenwerking met de officier van justitie. Mensen die een dergelijke pop in hun bezit heb ben kunnen die bij de Keuringsdienst in Rotterdam inleveren. De keuringsdienst van waren in Goes gaat een onderzoek instellen naar giftige speelgoedpoppen in de ge meente Goes. Bedrijven, die de pop pen in hun voorraad hebben, kunnen contact opnemen met de keurings dienst. particulieren kunnen of de poppen weggooien, of ze enkele maan den op een luchtige plaats bewaren (buiten het bereik van kindereni zo dat giftige stoffen vervliegen -1: Auto op klaarlichte lag opengebroken IDDELBURG - Onbekenden heb- Ïiop klaarlichte dag een auto open- roken in Middelburg. Ze gingen met een autoradio, casseterecor- vier autogeleuidsboxen, een kin zitje en een tas met badkleding andoor. Beroepen Op die middelbare school in Middelburg werd onlangs in één van de derde klassen on der leiding van de mentor ver vooruit gekeken. Over de be roepen. waar de leerlingen be langstelling voor hadden, ging het. Er bleken nogal wat toekom stige piloten en stewardessen in de klas te zitten. Maar ook was er dat meisje, dat zei „iets met kinderen of iets met die ren" te willen gaan doen. De mentor legde de kwestie voor aan de klas. „In welke richting zou zij moeten den ken"? vroeg hij Met antwoord kwam onmid dellijk. Van een jongen op wie de emancipatiebeweging nog geen vat heeft gekregen „Ze moet zo gauw mogelijk zien te trouwen en een hond kopen", zei hij. "umiI (ryf Dat de verkeersproblemen bij de bevolking van Zaamslag leven, bewees de grote publieke belangstelling tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond, waarin de verkeerssituatie ter sprake kwam TERNEUZEN De verkeersproblemen in dc dorpskern Zaamslag kunnen maar op één manier worden opgelost: door de aanleg van de rondweg Drieucgen-Terhole, rond Zaamslag. De gemeenteraad van Terneuzen nam donderdagavond een motie aan, waarin b. en w. werd opgedragen er alles aan te doen om de aanleg van die rondweg te bespoedigen. Dal betekent dat de aanleg in liet rijkswegenplan vooruit geschoven moet worden. Gebeurt dat niet dan is de aanleg niet voor 1990 te realiseren. De motie werd direct overgenomen door b en w. Het college was het roerend met de raad eens gezien de huidige verkeerssituatie in Zaam slag is die rondweg de enige oplos sing. Het gemeentebestuur zal dat zo snel mogelijk duidelijk maken aan rijkswaterstaat En daarbij werd gerekend op de steun van provinciale staten van Zeeland Vol gens de raad zou de provincie nog een stapje verder kunnen gaan en nu al kunnen besluiten de weg Terhole-Driewegen aan te leggen om die vervolgens in een later sta dium over te dragen aan het rijk De provincie heeft, zo maakte de indieners van de motie de PvdA-er J. M Hamelijk duidelijk, tenslotte al ongeveer zeven miljoen gulden gespendeerd aan grondaankopen voor de weg Niets staat dus eigen lijk een initiatief van de provincie in de weg. De raad besloot de tekst van de motie ter kennis te brengen van de minister van verkeer en waterstaat, de vaste kamercommissie voor ver keer en waterstaat en provinciale staten van Zeeland. Interruptie Dat dc bevolking van Zaamslag zit te springen om een oplossing voor de verkeersproblemen werd don derdagavond nog eens onder streept. Tientallen inwoners van Zaamslag - in tegenstelling tot eer dere optredens, bijvoorbeeld van spandoeken - woonden de raads vergadering in het stadhuis van Terneuzen bij. Een enkeling sloor- de zich zeer aan het verloop van de discussie in de raad. Toen wethou der drs. K Dourduyn topenbare werken» inging op de hele situatie werd hij door een van de dorpsbe woners onderbroken. „Er worden hier niet veel zinnige dingen ge zegd", riep hij. Burgemeester C. Ockeloen overkwam niet veel later hetzelfde. Ook hij werd regelmatig onderbroken. Maar op een bepaald moment keerde een groep veront ruste bewoners zich van de raad af met de opmerking „wij zijn dat gedoe hier beu. Dan zullen we zelf wel maatregelen nemen". Met die woorden verliet de groep de raads zaal (overigens begeleid door een aantal agenten-in-burger). De raadsfracties waren het over één ding eens de rondweg verdient prioriteit De PvdA-er P. Remijnsen voegde daar een andere wens aan toe zo snel mogelijk tussentijdse maatregelen treffen, die in ieder geval tot gevolg hebben dat het verkeer Zaamslag zonder nog meer brokken te maken, passeert Re mijnsen somde op: het verleggen van de grens van de bebouwde kom (en daarmee het 'manipuleren' van de snelheid), intensieve radarcon trole. het plaatsen van gele knipper lichten bij de voetgangersover steekplaatsen én extra aandacht voor de fietser op de doorgaande weg Remijnsen vond andere raads leden aan zijn zijde. Iedereen was voor verscherpte controle en tijde lijke maatregelen als bij voorbeeld verscherpte politie-controle. Raadslid A. Persijn (links Perspec tief) plaatste overigens vraagtekens Slot zie pagina 13 kolom li Commissaris der koningin in Zeeland dr. C. Boertien nam gisteren ten huize van zijn 'collega' Geertsema Irechts i het eerste exemplaar van de Elseviers-uitgave 'Kijk op het groene Zeeland' in ontvangst. Gisteren verschenen ook 'groene' exemplaren over Gelderland en Overijssel. Links op de foto commissaris der koningin in Overijssel Niers. t Van onze Haagse redacteuri DEN HAAG-DE STEEG Commissaris der koningin Boertien heeft donderdagmiddag het eerste exemplaar van de Elseviers-uitgave 'Kijk op het Groene Zeeland' in ontvangst genomen. Dat gebeurde 'thuis' bij zijn collega Geertsema, commissaris van Gelderland, en nog voor enige tijd, tot aan zijn pensionering, bewoner van het het kasteeltje 'Midde- nachten' bij De Steeg. Behalve het boek over Zeeland verschenen gisteren 'groene' exemplaren over Gelderland en Overijssel, waarvan de eerste werden overhandigd aan Geertsema en Overijssels commissaris Niers. De 'Kijk op'-boeken zijn geschreven door Sietzo Dijkhuizen, de vele kleurenfoto's zijn van Kees Scherer. De 'Kijk op'-sene nadert zijn vol-, tooiing, slechts over de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zijn nog gééij boeken verschenen. Dijkhuizen schrijft in zijn nieuwe boek dat Zeeland een provincie is die een duidelijke relatie kent tus sen 'groen' aan de ene kant en 'blauw' aan de andere, de relatie land-water dus. „Misschien zou het boek dan eigenlijk ook wel "Kijk op het blauw-groene Zeeland' moeten heten", zei hij. Dijkhuizen in zijn boek: „Het nieu we Zeeland Ijkt menigeen strak, met een landschap overheerst door dammen, dijken en bruggen. Maar van de strijd tegen de zee getuigen ook stukjes land die nu natuurreser vaat zijn. en waar de strijd nog onbeslist is valt het oerlandschap te zien dat het Zeeland toont van vele eeuwen geleden" Volgens een woordvoerder van de uitgeverij is het de bedoeling van de boeken om lezers niet alleen een fraai, gefotografeerd en beschreven landschap te laten zien. maar hen ook te stimuleren dat zelf te gaan bekijken. Dr Boertien ontving zijn eerste ex emplaar uit handen van in Zeeuwse klederdracht gehulde Middelbur gers. Ieder deel uit de serie kost. afhankelijk van de vraag of er voor af mgetekend is. ƒ29,50 dan wel 32,50 RAAD COMMISSARISSEN PAS DINSDAG BENOEMD VLISSINGEN Hel PvdA-tweede- kamerlid Jaap van der Doef zal begin volgende week stappen ondernemen om te trachten de koninklijke maat schappij De Schelde in Vlissingen één of twee maanden langer de tijd te geven om de zo belangrijke opdracht voor de bouw van vier korvetten voor Marokko te verwerven. Van der Doef wil een klemmend beroep op minister Van Aardenne van economi sche aken doen om de KMS nog enig respijt te geven. Van der Doef zal proberen ook de kamerfracties van het CDA en de VVD mee te krijgen. Hij heeft dat donderdagavond aange kondigd. Zoals donderdag in de PZC gemeld achten gedeputeerde drs R C. E. Barbé en een woordvoerder van economische zaken de kans. dat een eventueel verzoek om uitstel van de zijde van de KMS-directie ingewilligd zal worden, uiterst gering Zoals bekend heeft de KMS tot 1 september '83 de tijd gekregen be langrijke buitenlandse marine-op drachten (in dit geval de Marokko- ordert binnen te halen Dat kwam de tweede kamer in mei van dit jaar met de minister overeen Zou dat niet lukken, dan moet de capaciteit van de scheepsnieuwbouwafdelmg inge krompen worden Dat kost mogelijk nog eens zo'n honderd arbeidsp plaat sen Volgens Van der Doef heeft de KMS het afgelopen halfjaar echter niet 'nor maal en volwaardig kunnen functio neren Dat komt, zegt het PvdA- kameriid, doordat de Schelde veel later uit surséance van betaling is gekomen dan aanvankelijk werd aan genomen Ook heeft de benoeming van de raad van commissarissen veel DOMBURG Dc rijkspolitie heeft woensdagavond laat een inval ge daan in cafe 'Domburg' in Domburg en een geringe hoeveelheid hasj in beslag genomen. De eigenaar van het eafe, de 33-jarige G. L. uit Domburg, werd aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Daar bekende hij in verdovende middelen te hebben gehandeld. De inval werd gedaan door tien man van de rijkspolitie groep Veere en de recherchegroep Middelburg In het café werd een kleine hoeveelheid hasj gevonden, verdeeld in kleine porties Er zijn geen verdere arrestaties ver richt langer op zich laten wachten dan destijds werd verwacht. Dat alles heeft de kamer m mei toen de afspraak werd gemaakt niet kun nen voorzien. Hij vindt het dan ook alleszins reëel, dat de termijn waar binnen de opdracht op zak moet zijn verlengd wordt. Commissarissen De aandeelhoudersvergadering heeft in haar vergadering van dinsdag de commissarissen van de BV Konink lijke Maatschappij 'De Schelde' be noemd. De raad van commissarissen zal gaan bestaan uit de heren E. A. van Walsum. J. S. C. Schoufour. mr R. C. van den Heuvel, drs R. C. E. Barbé en de vice-admiraal b.d. J. L. Langen- berg. Deze benoemingen zullen ingaan op de datum waarop de statuten van 'De Schelde' zodanig zijn gewijzigd, dat hierin het instituut van de raad van commissarissen is opgenomen De heer Van Walsum, die voor zijn pen sionering de functie van plaatsver vangend voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke Nedlloyd Groep lïV vervulde en op dit. moment werkzaam is in verschillende bestuur lijke en toezichthoudende functies, zal het voorzitterschap van de raad van commissarissen op zich nemen, De raad van bestuur van de in sur séance van betaling verkerende RSV - waar 'De Schelde' zich onlangs uit terugtrok - zal worden ingekrompen in verband met de afneming van de werkzaamheden. De heer Th. A.. Jan sen zal zijn functie per 1 oktober beëindigen, waama hij nog een kwar taal beschikbaar blijft voor de afwik keling van verschillende zaken Ir M J. Spanraft legt op dezelfde wijze per 1 januari zijn functie neer Dan blijft alleen nog de heer J. van Rijn over. SLUIS „Het wordt een groot succes, of het wordt niks". Met die woorden kenschetste voorzitter P. Koster van het actiecomité 'Hier is Sluis' de overlevingskansen van het nieuwe 'Sluise Mosselbroodje' dat donderdag werd gepresenteerd. Het broodje is 'bedacht' door restaura teur Rudv Geysels van hotel 'Sanders de Paauw', in samenwerking met bakker Jacques van de Linde. Het Sluise Mosselbroodje is onge- bedrag, dat ruimschoots lager ligt veer rond en gevuld met mosselen, dan de gebruikelijke horecaprij- ui. paprika, champignons, mossel- zen. kruiden, peper en zout. Het brood- Aan de Mosselfeesten is een brade- deeg is rechtstreeks afgeleid van ne van de winkeliers gekoppeld, en het al bekende palingbroodje. De een muziekfestival op zondag, nieuwe snack moet volgens de Vanaf 13 uur worden die dag door bereiders warm worden gegeten, elf West.-Zeeuws-Vlaamse muziek niet een glas Muscadet of Bokbier korpsen, drumbands en majoret- Voor de komende 'mosselfeesten' tenpelotons uitvoeringen en muzi- op 2. 3 en 4 september hebben de kale rondgangen gehouden. Om samenstellers gerekend op een af- halfzes is zondagmiddag een geza- zet van minstens 3000 stuks Het is menlijke taptoe op de Markt Het de bedoeling dat het broodje na de muziekfestival wordt georgani- mosselfeesten nog een lang leven seerd door 'Apollo' uit Sluis beschoren zal zijn Tijdens de mosselfeesten worden drie dagen lang antiek- en rommel- Het driedaagse feest in Sluis is een markten gehouden. Er zijn stand- voortzetting van de al bekende werkers, er staan een antiek draai- 'Kaaispugersfeesten Maar de orgel en er wordt een biljarttoer- naam is veranderd om in te spelen nooi georganiseerd Bij de toe- op het speciale mosselkarakter gangswegen tot SLuis worden gra- van de komende gebeurtenissen, tis mosselhapjes uitgereikt, alsme- Op 2, 3. en 4 september zullen de de receptenboekjes en een info- bezoekers in alle restaurants van krant over Sluis. Sluis een normale portie van deze De orgamsatgie is in handen van lekkernij kunnen eten voor een het actiecomité

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11