jPlan voor schoolgeld vanaf twaalf jaar Justitie Utrecht treedt op tegen 'Golden Ten'-spel Garcia Marquez mag VS niet in Nkomo houdt zetel Libanese premier dreigt met aftreden na bezoek Arens aan Falangisten OOR STEL BIJ DEETMAN OP TAFEL Sowjet-ruimtevrachtschip DDR verlicht beperkingen reizen Polen Vandaag.... op pagina 8 BOGOTA (AFP) - De Colombiaanse schrijver en Nobel- se president Belisario Betancur. een vriend en bewonde- prijsimnnaar voor de literatuur 1982 Gabriel Garcia raar van de schrijver, in een brief aan de Universiteit van Marquez mag de Verenigde Staten niet binnen. De Kansas. Amerikaanse ambassade in zijn land weigerde een visum Deze had Marquez uitgenodigd voor het bijwonen van een aan de schrijver, zo staat in een brief van de Colombiaan- conferentie, die van 4 lot en met 9 september wordt gehouden ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van Simon Bolivar, aldus meldde het Colombiaanse persbu- Garcia Marquez reau Colprensa. (EN HAAG (GPD) Het gaat er steeds meer naar uitzien dat ouders vanaf september 1984 ok schoolgeld zullen moeten gaan betalen voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar. Tot nu toe oeft voor deze groep leerlingen geen schoolgeld betaald te worden, omdat ze nog serplichtig zijn. Minister Deetman van onderwijs denkt met deze maatregel op den duur 140 liljoen gulden te ontvangen. et is een van de vele voorstellen die minister Deetman op het bureau ggen als onderdeel van de onderwijs- egroting 1984. Het voorstel om ioolgeld te heffen voor leerlingen in et voortgezet onderwijs is voor Deet- aantrekkelijk omdat er door een «rgeiyke maatregel geld op tafel zonder dat er ontslagen vallen, oe de maatregel er precies uit zal in, is nog niet bekend. Vast staat ri dat als er een dergelijk voorstel «nt, de heffing afhankelijk zal zijn tl het Inkomen van de ouders. Ge- chten willen dat de hoogte van het loolgeld zal variëren van „zeer ge- voor de echte minima tot enkele len guldens per jaar voor hen ie wat ruimer bij kas zitten. ministerie was geen commen- banakrijgen op de mogelijke school- kllling Het werd ontkend noch ,Het is een van de maatre gelen die overwogen worden, maar er moeten nog beslissingen over geno men worden", aldus de woordvoerder van het ministerie. Minister Deetman liet voorts weten met belangstelling alle geruchten in de pers te volgen. De Tweede Kamer ging recent ak koord met een voorstel van Deetman om voor alle met-leerplichtige leerlim gen schoolgeld te heffen. Tijdens het debat over deze maatregel liet Deet man al doorschemeren de nodige vraagtekens te zetten bij het principe 'verplicht onderwijs moet gratis zijn'. Deetman stond toen op het stand punt dat het slechts van belang is dat alle leerlingen gelijke kansen hebben om onderwijs te volgen. Salariskorting Het staat verder vast dat ook volgend jaar de onderwijsgevenden geconfron teerd zullen worden met een salaris- korting van 1.85 procent. Het wetje waarin die korting geregeld is. legt immers een duidelijk verband tussen die korting en de herziening van de salarisstructuur in het onderwijs. De onderhandelingen daarover zijn nog niet afgerond en Deetman kan met een beroep op dat wetje de onderwijs gevenden opnieuw vragen om een Kolen Ten zuidoosten van Sittard is op 500 meter diepte een kolen waag aangeboord. Deze borin gen moeten uitsluitsel geven om de hoeveelheid en kwali teit van de kolen. (PAGINA 3) Spoorloos De spoorlijnen van Zeeu wsch- Vlaanderen naar Belgié wor den niet heropend. De ver voersvraag is te laag, vindt minister Smit-Kroes van ver keer en waterstaat (PAGINA 9) Vervuiling Volgens milieu-onderzoekers benadert de vervuilingsgraad tan de Westerschelde die van de Rijn. Milieu-organisaties oillen de rivier op een sympo sium eens nader onder de lou pe nemen. (PAGINA 11) RTV, kunst: 2. Binnen- .'buiten!.: 3 en 5. Financiën, economie: 4. Varia: 6 en 7. Provincie: 9, 11, 13 en 15. Sport: 17. voorschot te geven op die nieuwe salarisstructuur. Het ministerie van onderwijs heeft de extra kindertoelage voor beurs studenten afgeschaft. Tot nu toe kre gen studenten die gebruik maakten van een studiebeurs en kinderen had den. van het ministerie van onder wijs een extra toelage van maximaal 1440 gulden per kind per jaar. Een woordvoerder van het ministerie verklaarde dat de extra toelage is afgeschaft omdat deze studenten ook nog eens de gewone kinderbijslag van het ministerie van sociale zaken krij gen. Overigens is er voor studenten die in problemen komen door het wegvallen van de extra bijlage een overgangsregeling ontworpen. De overgangsregeling, die overigens voor elke student verschillend zal zijn, geldt voor studenten die vorig studie jaar nog de beschikking hadden over de extra bijlage. Studenten die daar voor in aanmerking willen komen, moeten dat schriftelijk aanvragen bij de afdeling studietoelagen van het ministerie van onderwijs. HARARE (UPI, RTRi De Zim- babweaanse oppositieleider Jos hua Nkomo behoudt zijn zetel in het parlement. De regering trok woensdag een verzoek aan het par lement in Nkomo te schorsen. De oppositieleider keerde dinsdag na een vrijwillige afwezigheid van vijf maanden in Engeland naar Zimbabwe terug om het parle- mentsdebat bij tc wonen over een motie hem zijn zetel af te nemen op grond van het feit dat hij zonder officiële toestemming 21 zittingen van het parlement niet had bijge woond Ondanks zijn aankondigingen ont hulde Nkomo niets over zijn plan om de problemen in zijn land te overkomen. Hij zei alleen dat hij ze schriftelijk aan de premier zou toe zenden en dat het parlement er te zijner tijd kopieën van zou krijgen. De minister voor parlementszaken, Eddison Zvobgo zei over de plan nen dat ze 'oude koek' zijn. UTRECHT (ANP) De Utrechtse politie heeft woensdagavond een in val gedaan in een gokclub in Utrecht waar het roulette-achtige 'Golden Ten'-spel werd gespeeld. Hoewel dit spel ook wel vierentwintigen of derby-roulette genaamd in ver schillende steden in Nederland door justitie wordt toegestaan, heeft het Utrechtse parket besloten tegen dit kansspel op te treden. Bij de inval zijn vijf medewerkers van de club en een speler aangehouden. De speelta fel is in beslag genomen. Het Golden Ten-spel werd sinds twee weken gespeeld in een zaal aan de Amsterdamsestraatweg Hoewel de Belgische exploitanten herhaaldelijk zijn gewaarschuwd dat de politie zou ingrijpen als zij met hun spel doorgin gen, hebben zij hun club tot de inval open gehouden. Volgens de zaaleige naar willen de exploitanten hiermee een proces uitlokken over het al dan niet strafbaar zijn van 'Golden Ten' de Utrechtse club hepen de inzetten van 2,50 tot 500 gulden. Inzetten is toegestaan tot de bal de onderste ring van de bak heeft bereikt. Vervolgens rolt het balletje in een van de 24 vakjes. De Hoge Raad der Nederlanden, he hoogste rechtscollege, heeft in 1965 in het zogeheten Saturne-arrest vastge steld dat de resultaten van de grote meerderheid van de spelers in de praktijk beslissend zijn. Kansspel Monastir De zieke president Habib Bourguiba van Tunesiè ontving woensdag in het presidentiële paleis in Monastir de Libische leider Gaddafi. 161 erez de Cuellar aar Zuid-Afrika M YORK'KAAPSTAD (RTR AFP I)- De secretaris-generaal van de 1(1 hnigde Naties, Perez de Cuellar, agl volgende week op uitnodiging Pretoria een bezoek aan Zuid- 'ka om met de Zuidafrikaanse fring besprekingen te voeren over ftankelijkheid van Namibië. 'Is van de zijde van de VN bekend- t. De Zuidafrikaanse minister buitenlandse zaken. Roelof Bo- het bezoek bevestigde, sprak een 'kort bezoek'. Perez de Cuel- van 22 tot 25 augustus in Afrika is, gaat daarna naar Na- en Angola Het is voor het eerst een bezoek van Kurt Waldheim, geleden, dat een secretaris- al van de VN naar Zuid-Afrika BEIROET/JERUZALEM (AFP/RTR/ AFP) De Libanese premier Chafic Wazzan denkt aan aftreden uit pro test tegen het bezoek dat de Israëli sche minister van defensie, Moshe Arens, dinsdag bracht aan Beiroet. Wazzan zegde woensdag al zijn af spraken af en een kabinetsvergade ring kon niet doorgaan omdat de premier weigerde zijn huis te verla ten. Met zijn bezoek heeft Arens olie op het vuur gegooid van Libanons inter ne conflicten, zö stellen waarnemers. Wazzans aftreden zou een regerings crisis toevoegen aan de groeiende sektarische strijd in Libanon. De mi nisters drongen er dan ook bij de premier op aan zijn functie niet op te geven. Arens hield dinsdag een persconferen tie in Baabda, dicht bij Beiroet, en werd in Oost-Beiroet ontvangen door de christelijke militieleider Fadi Frem en inspecteerde diens troepen. Vooral Arens bezoek aan het privé- leger van de Falangisten wordt door waarnemers gezien als een uitdaging aan het adres van Wazzan Syrië ver oordeelde het bezoek van Arens fel en de Libanese pers het zich over het algemeen kritisch uit De Israëlische minister van buiten landse zaken, Yitzhak Shamir, heeft de Roemeense leider, Nicolae Ceau- sescu, gevraagd bij te dragen tot de verbetering van de betrekkingen van Israël met de Sowjet-Unie en de ande re socialistische landen Dit is uit Israëlische kringen in Boekarest waar Shamir op bezoek is vernomen. De minister verhaalde de weigering van Israël deel te nemen aan een interna tionale conferentie over het Midden- Oosten met de Palestijnse Bevrij dingsorganisatie, PLO, de Sowjet- Unie en de Verenigde Staten zoals Ceausescu had voorgesteld. Het openbaar ministerie in het arron dissement Utrecht is van mening dat het Golden Ten-spel een 'keihard kansspel' is. Hoofdofficier van justi tie mr A. Herstel vindt dat hij „het risico niet kan lopen dat door een afwachtende houding het ene speel hol na het andere in Utrecht van de grond komt". Het OM in Utrecht heeft besloten om een consequent en duidelijk beleid ten aanzien van het spel te voeren. Op dit moment wordt het Golden Ten-spel in verschillende arrondisse menten, onderfneer Amsterdam, Rot terdam en Almelo gespeeld en door justitie getolereerd De rechtbank in Amsterdam veroordeelde onlangs een clubexploitant omdat het spel een kansspel zou zijn. De overweging daarbij was dat de deelnemers „in het algemeen geen overwegende invloed" op het spel kunnen uitoefenen. De rechtbank in Almelo oordeelde in een soortgelijke zaak echter dat Gol den Ten geen kansspel is. Bovendien hebben twee Brabantse exploitanten in Den Haag een kort geding tegen de staat aangespannen om uit te maken of Golden Ten strafbaar is of met Volgens mr Herstel wordt daarom in een aantal arrondissementen voorlo pig niet tegen het spel opgetreden. De president van de rechtbank in Den Haag doet op 23 augustus uitspraak in het geding Kernpunt bij het al dan met strafbaar zijn van het Golden Ten-spel is de mate waarin spelers door ervaring en behendigheid invloed kunnen uitoefe nen op de resultaten. In het spel brengt een zogeheten balleur een bal letje aan het rollen in een stilstaande metalen bak. Als de bal een ring in de bak is gepasseerd, mogen de spelers op een van de 24 getallen inzetten. In UTRECHT De Utrechtse politie heeft woensdagavond een inval gedaan in een gokclub in Utrecht waar het roulette-achtige 'Golden Ten' spel werd gespeeld Bij de inval zijn vijf medewerkers en een speler aangehouden De speeltafel is in beslag genomen. MOSKOU iRTRi De Sowjet-Unie heeft woensdag een ruimtevracht schip gelanceerd dat het qI 51 dagen in een baan om de aarde draaiende ruimtestation Saljoet-7 moet bevoorraden. Het Sowjetrussi- sche persbureau TASS meldde dat hel automatisch bestuurde onbe mande vrachtschip. Progress-17 genaamd, voedsel en andere voorra den aan boord heeft voor Wladimv Lyakhov en Alexander Alexandrov, de tweekoppige bemanning van de Saljoet. Vluchtweg van het schoolgeld "v-y-^s/ ryiot de bezuinigingsvoor- wj -i- stellen van het kabinet- I Lubbers die hun schaduwen - H vooruitwerpen behoort het - - al eerder in ambtelijke krin gen geopperde idee om schoolgeld in te voeren voor kinderen in een leef tijdscategorie, die binnen de leer plicht valt (12- tot 16-jarigen). Wan neer minister Deetman van onderwijs inderdaad op Prinsjesdag met een dergelijk plan komt zou hij een duide lijke grens overschrijden. Immers: leerplicht en vrijdom van schoolgeld zijn in het Nederlandse onderwijsstel sel twee elementen die heel nauw met elkaar in verbinding staan. Bij wet van 7 juli 1900 is de leerplicht inge voerd. Dat gebeurde in een tijd, toen algemeen de noodzaak van lager on derwijs voor iedereen werd ingezien. Nadien is deze leerplichtwet diverse malen aangepast, waarbij steeds leef tijd en de verplichting om een aantal jaren onderwijs te volgen werden ver schoven. Dat verplicht onderwijs in ieder geval geheel uit de rijksmidde len behoorde te worden betaald werd daarnaast in de loop van de jaren een vrij algemeen aanvaard beginsel, van belang ook vooral om de werking van de leerplichtwet zonder veel moeilijk heden te laten verlopen. Vanuit die redenering is de financiering van het voortgezet onderwijs in Nederland lang een zaak geweest die eveneens zo goed als voor honderd procent zonder schoolgeldheffingen is verlopen. In feite is in die vrij egale ontwikkeling pas kort geleden een ombuiging geko men. toen minister Deetman in het parlement een voorstel kreeg aan vaard om voortaan voor niet leer plichtige leerlingen schoolgeld te la ten betalen. De maatregel die nu kennelijk in Den Haag wordt voorgebakken om de vrijdom van schoolgeld te laten eindigen bij (zeg maar) de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is heel duidelijk een vluchtweg. Minister Deetman moet op zijn begroting voor 1984 nieuwe bezuinigingen doorvoeren in de orde van grootte van 350 miljoen. Aan extra salariskortingen voor on derwijsgevenden wil hij kennelijk niet blijvend zijn vingers branden. Boven dien is deze bewindsman naarstig op zoek naar besparingen die niet nóg meer banen in het onderwijs op de tocht zetten Bij een ambtelijke inven tarisatie van de mogelijkheden die dfrn nog overblijven dook enige tijd geleden al het denkbeeld op om de grens voor schoolgeldheffing naar be neden te verleggen. Nu is becijferd dat het ruwweg om bezuiniging van 140 miljoen zou gaan wanneer in de toe komst ouders van leerlingen boven 12 jaar gedurende vier jaar worden ver plicht niet alleen de leerplichtwet na te komen, maar eveneens een school geldheffing te voldoen. En over de bedragen waarin dan moet worden gerekend doen inmiddels allerlei gis singen de ronde. Zoals dat in de komende maand ongetwijfeld nog wel vaker het geval zal zijn lijken aanduidingen over dit soort bepaald 'inventieve' bezuinigingsvoorstellen bedoeld als proefballons. Het gaat tenslotte om denkbeelden over vrij grof snijden. Paardemiddelen, uitsluitend en al leen voorzien van financiële argumen ten En dan is het kennelijk uiterst nuttig op voorhand te peilen hoe ze 'vallen zonder dat er sprake is van uitgewerkte voorstellen. Als tegen hanger van voorstellen die de uitstoot van arbeidskrachten uit het onderwijs nog verder zouden bevorderen heeft zo'n plan om tot een verdergaande heffing van schoolgeld over te gaan zeker sympathieke trekken. Toch is het de vraag of een bezuiniging in deze vorm niet weer heel andere - en misschien nog bij lange na niet te overziene - nadelen heeft. Nadelen die langs een andere kant ook tot een duidelijke verarming van het onder wijs aanleiding kunnen geven. Een schoolgeldheffing binnen de leerplich tige leeftijd brengen wil zoveel zeggen als er komen twee soorten leerplicht, een onbetaalde en een betaalde. De druk op kortere vormen van voortge zet onderwijs zou er door kunnen toenemen, terwijl daartegenover de belangstelling voor langduriger oplei dingen bepaald wel eens zou kunnen teruglopen Kortom, de vrijblijvend heid waarmee een idee als dit op het ogenblik over tafel wordt geschoven is zeker geen waarborg dat het hier gaat om een weloverwogen plan Minister Deetman zelf houdt zich op dit mo ment nog behoorlijk op de vlakte. Toch gaat een discussie over zo'n idee - hoe de bewindsman zich ook opstelt - een eigen leven leiden. En in dat soort half serieuze aangelegenheden is het beter dat er sluitende argumen taties bij worden geleverd Tenslotte gaat het toch om een vrij principiële grensverlegging in het onderwijs. vdM WARSCHAU (DPA) De beperkin gen op het reizen tussen Polen en Oost-Duitsland zullen verlicht wordn. Dit is een van de resultaten van het bezoek dat de Oostduitse staats- en partijleider, Erich Honec- ker, momenteel aan Polen brengt. De beperkingen werden in oktober 1980 ingesteld, kort na de oprichting van de verbonden onafhankelijke vak bond Solidariteit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1