Kraampjesdagen kregen feestelijk Arnemuiden besluit Taptoe Bruinisse werd grote teleurstelling Folkloreshows Veere hadden veel bekijks Straatfestival Vlissinge had succesvol verloop Maandag, dinsdag en woensdag: jakobsen \NOON IDEEËN Ül SHOP SUCCESVOLLE DAGEN MET VEEL PUBLIEK Korfbalweek bij Animo succesvol Eerste Thoolse fietsdag succesvol Mulder V Andijvie klasse 1, QQ per kilo«70 Gehakt half om half gekruid, C QO per kiloO.JÖ Geldig van maandag 15 l/m woensdag 17 augiislus 1983. fff Maximaal j 3 eenheden COOSJE BUSKENSTRAAT 135, VLISSINGEN WEGENS VERBOUWING ZIJN WIJ dinsdag en woens dag gesloten Heropening donderdag 18 augustus MAANDAG 15 AUGUSTUS 1983 ARNEMUIDEN De kraampjesdagen in Arnemuiden, die vijf weekeinden lang zijn gehouden, kregen zaterdag een feestelijk besluit met een aantal attractieve evenementen. Er waren roeiwedstrijden in het Arnekanaal, er werd touw geklommen over dit water, parachutisten maakten sprongen vanuit een sportvliegtuigje en het drumkorps Blue Spirit gaf een show. De feestelijkheden, die in de middaguren werden gehouden, trokken naar schatting zo'n zesduizend bezoekers. De heer M A. Stoffels, woordvoerder van het organiserende comité, noem de het 'succesvolle dagen' die ontzet tend veel publiek hebben getrokken Dit jaar waren de activiteiten van de Amemuidse middenstand opnieuw opgezet en deze nieuwe vorm leverde een bijzonder positief resultaat op. kon de heer Stoffels na afloop consta teren. reden voor het comité om op deze manier verder te gaan Een hoogtepunt was zaterdagmiddag de show van het drumkorps Blue Spirit uit Middelburg. Voor dit korps was het optreden in Arnemuiden hel eerste officiële vertoon voor het pu bliek. Vorig jaar oktober werd Blue Spint opgericht. Het drumkorps, dat bestaat uit 46 jeugdige muzikanten en twaalf color-guards, oogstte zaterdag veelvuldig applaus van het talrijke publiek. PZC/streek Ook het touwklimmen over het Ar nekanaal trok veel belangstelling In totaal probeerden zo'n dertig moedige Arnemuidenaars de overkant te ha len. maar niet iedereen slaagde in deze poging. Het waren vooral de ongelukkigen die in het water terecht kwamen, die voor het vermaak van het publiek zorgden. De roeiwedstnjden werden verzorgd door scoutingleden en leden van de vereniging De Honte uit Middelburg. Wijkavond voor TOEKOMST EVENEMENT AAN ZIJDEN DRAAD BRUINISSE De Stichting Festivi teiten Bruinisse is zeer teleurgesteld over het verloop van de zaterdag avond gehouden taptoe op het sport terrein in Bruinisse. Van de ver wachtte 1000 bezoekers kwam iets meer dan de helft, een aantal van ongeveer 600. Volgens de secretaris van de stichting. J. Braber. is dit aantal te weinig om uit de kosten te komen en de toekomst van de Bruse Taptoe hangt dan ook, wat hem be treft, aan een zijden draad. ,,Het is een aflopende zaak", aldus Braber. De stichting had voor deze taptoe al goedkopere korpsen gear rangeerd, omdat ook vorig jaar het bezoekersaantal tegenviel. Als éen van de mogelijke oorzaken van het mislukken van de taptoe noemt Bra ber een ongecoördineerd festiviteiten- beleid in de gemeente. ..Aquadelta organiseert hier natuurlijk ook veel. maar van coördinatie tussen onze evenementen en de hunne is nauwe lijks sprake Zo was er zaterdag in Aquadelta een of ander stuntteam en mogelijk dat dit bezoekers bij de taptoe weggehouden heeft. Aan het weer kan het in ieder geval niet gelegen hebben, want dat was prima", meent Braber. De secretaris is van mening dat er over een eventueel voortbestaan van de taptoe (dit jaar was de dertiende keen nog duchtig gepraat moet wor den. Het muziektheater KIP verzorgde zaterdag tijdens het straatfestival tivee keer een voorstelling van ruimte-opera SAR-2. KIP icist tot twee keer toe een grote groep kinderen èn volwassenen te boeien. Het touwklimmen over het Arnekanaal trok veel belangstellenden. OOST-SOUBURG In de laatste week van de schoolvakantie heeft Zeelands grootste korfbalvereniging. Animo uit Souburg, de jeugd van Souburg kennis laten maken met de korfbalsport. In de verschillende wij ken werden dagelijks evenementen gehouden voor jongeren van zeven tot en met veertien jaar. Het leverde de club aan het eind van die 'korfbal- week' een aantal nieuwe leden op. Behalve demonstratiewedstrijden wa ren er een vossenjacht, een sport- en spelmiddag en een straattekenwed- stnjd. Elke deelnemers kreeg behalve een sticker ook een informatiebulletin mee. Gezien het succes van de eerste korfbalweek zal Animo er een terug kerend evenement van maken. THOLEN De Thoolse fietsdag krijgt wellicht een vaste plaats op de jaarlijkse evenementenkalender. Dat hangt af van de resultaten van een nabespreking die binnenkort wordt gehouden en waarbij met name het financieel aspect aan de orde komt. Organisatorisch was er tijdens deze eerste Thoolse fietsdag zaterdag geen probleem. Zaterdag klommen 188 deelnemers op hun fiets Oudste deelnemer was de 79-jarige C. Beckers uit Tholen. De deelnemers reden de 48 kilometer over de Thoolse binnenwegen in zijn eigen tempo. De grootste deelnemen de in groepen waren de tourclub 'Tandje Bij' uit Sint-Maartensdijk en 'De Pluimpot' uit Scherpenisse Het officiële startschot werd zaterdag morgen gegeven in Sint-Maartensdijk bij het clublokaal van toerclub 'Tand je Bij' Raadslid van Tholen J. de Bres stuurde een peloton van 35 trimmers op pad De organiserende streek-VW Tholen zorgde voor verschillende startpunten. Massale toeloop noteerde het startbu reau in Tholen Vanaf 'Hof van Hol land' vertrokken 61 fietsers: in Stave- nisse waren dat er maar 8; in Sint- Maartensdijk 50. Oud-Vossemeer 21; Poortvliet 20; Sint-Annaland 15 en Scherpenisse 13, Het begeleidings team bestaande uit twee reparatie- en servicewagens en het Thoolse Rode Kruis hadden een gemakkelijke dag, want ongelukken deden zich met voor. bewoners Vlissingse wijk Paauwenburg VLISSINGEN - Buurthuis De Paraplu in Vlissingen houdt donderdag 18 augustus een wijkavond voor inwo ners van de wijk Paauwenburg. De avond begint om 20.00 uur en is bedoeld om de behoeften van de buurtbewoners ten opzichte van het buurtwerk te peilen. Aanvang competitie zaalvoetbal Vlissingen VLISSINGEN Woensdag 17 augus tus beginnen de competitiewedstrij den zaalvoetbal in het rayon Vlissin gen. Dit jaar zijn de Vlissingse verenigin gen ondergebracht in zeven klassen, de regiohoofdklassen (Vlissingen - Middelburg), overgangsklasse (Vlis singen - Middelburg), eerste, tweede, derde, vierde en vijfde klasse. De wedstrijden worden gespeeld in de sporthallen Baskenburg, Souburg en de sporthal van hel Internaat van het Maritiem Instituut. Wedstrijdprogramma woensdag 17 augustus sporthal Baskensburg; RCS 1 - Uiterton 2. BW 1 - PGV 1. Prov Zeeland 1 - Schinkel Assurantie 2; Markt Boys 1 - Walcheren 1. Uiterton 1 - PZEM 2. SSVW 1 - FC Hertel 2; Vlissingen 1 - ZV Banti 1. Sporthal Souburg. Hoechts Boys 1 - De Stoof 1, Douane Vliss. 1 - Haven van Vlissin gen 1; BW 2 - PVS 2; VPS 1 - De Belt 1; SVBK 1 - SKA 1; Mentö 1 - Pechiney 1; donderdag 18 augustus sporthal Souburg; De Pauw - SC Torna 2. BW 3 - FC Total: Miro - Roovers Sport 2; VAW 2 - RCS 2; PVS 3 - Uiterton 3; z.v.v. Westkapelle - z.v.v. Bam 2. Geslaagde braderie Sint-Philipsland SINT-PHILIPSLAND De zaterdag gehouden braderie in Sint-Philips- land is een succes geworden Niet alleen de middenstanders en vereni gingen waren tevreden, ook de organi satoren van het programma en de 40 deelnemers keken met voldoening te rug op dit mid-zomerevenement. Vele braderiegangers maakten ook van de mogelijkheid gebruik om een rondrit te maken met een paardenkoets. De finale van het touwtrekken 's avonds bracht enorm veel mensen naar het haventerrein Winnaar werd het team van Reyngoudt. Hun naaste belagers Filius en Clisan lieten zij ruim achter zich. De winnaars namen het vervol gens op tegen twee paarden van de stallen Brooymans uit Oud-Vosse meer. Dit onderdeel verliep aanvan kelijk niet vlekkeloos. De viervoeters Anja en Margriet hadden te veel zand als ondergrond. Toen het strijdtoneel werd verplaatst naar het naast de baan gelegen grasveld was er meer evenwicht in de strijd, maar uiteinde lijk moest het paardenduo het afleg gen tegen tien mensen Het Zierikzeese korps Rust Roest tijdens de taptoe in Bruinisse. Onze vakantieperiode is weer voorbij. Wij openen morgen onze deuren, en hopen u i weer van dienst te zijn met onze welbekende kwaliteit. Maar ook het adres voor al uw koude schotels. Met als reclame: 500 GRAM SAUCIJZEN. Tot ziens in: 6pecialiteitenölcic/ery j.de visser &zn Oude Koudekerkseweg 26, 4335 CD Middelburg Tel (01180) 13021. GEMEENTE VEERE BEKENDMAKING an di Burgemeester en wethouders van Veere. gelei artikel 31 van de wet algemene bepaling iX- milieuhygiëne, maken bekend dat zij aan de te A. E. Vos. Veerseweg 103 te Veere voor bi uitbreiden van een bestaand melkveebedrijf ia een vergroting van de ligboxenstal, een o grondse gasolietank en een tijdelijke bovs grondse propaangastank. gelegen aan de Veeo weg 103 te Veere. vergunning hebben verlefl ingevolge de hinderwet onder het stellen 30-1 voorwaarden om gevaar, schade of hinder w Kio de omgeving te ondervangen. DDI De beschikking en andere ter zake zijnde sla uur ken liggen op de gemeentesecretarie. Kerkstrt asthi 7 te Veere ter inzage en wel van 15 augustus to' t september 1983. elke werkdag van 9 00 tot II L1SS uur en van 13.00 tot 16.00 uur. alsmede d maandag, na telefonische afspraak, van 1800'. Be p 21.00 uur. Krachtens artikel 44 van de wet algemene be;, lingen milieuhygiëne staat tot 15 september IK ,pG beroep open bij de Kroon voor: a de aanvrager, b. de betrokken adviseurs; c. degenen die overeenkomstig artikel 20.2!.! tweede lid, of artikel 28. eerste lid, onde: bezwaren hebben ingebracht; d. enige andere belanghebbende die aantóo dat hij redelijkerwijs niet in staat is gewei overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid, oil nem le lid. onder c. van de wet algemene beptS ïcer gen milieuhygiëne bezwaren in te brengt DES De beschikking wordt na afloop van de berc*: txsi termijn van kracht, tenzij voor deze da:: 30 e beroep is ingesteld en met toepassing van aria 60a van de wet op de raad van state een vend |uur: wordt gedaan tot schorsing van de beschikte jg, dan wel tot het treffen van een voorlopi 118 voorziening dD[ Het beroepschrift moet worden gericht aan MT-- Majesteit de Koningin en worden toegezorJ aan de Raad van State. Afdeling voor de gesdj*5" len van bestuur, Binnenhof 1.2513 AA 's-Gran hage. jj;E' Het verzoek om schorsing of een voorlopi p» voorziening moet worden gericht aan de voon Bnti ter van de afdeling voor geschillen van bests tNit van de raad van state. De beschikking wordt niet van kracht dannjdjes. op dat verzoek is beslist. Veere, 15 augustus 1983. bami Vakantie Jentc de krant helpt u op W m binnenhui 21 23 lelelcon (0(180) H VEERE De folkloristische show in Veere trok zater dagmiddag veel belangstelling. Zowel het ringrijden door de Gapingse ringrijdersvereniging op het Bastion als de Walcherse klederdrachten-show en het optreden van de folkloristische dansgroep 'Walacra' in en om de Grote Kerk hadden over belangstelling niet te klagen. Het gebeuren in de Grote Kerk trok een kleine vijfhonderd bezoekers die werden verwelkomd door de heer M. van Boven, voorzitter van de stichting Delta Cultureel. 'Het onvervalste stukje folklore' zoals de heer Van Boven de evenementen noemde, werd zaterdagmiddag opgenomen door de Tros-televisie Regisseur Kitly Knappert was naar Veere gekomen om opnamen te maken voor het program ma 'Holland ze zeggen een programma dat op een nog nader te bepalen datum wordt uigezonden. De Walcherse klederdrachtenshow stond onder leiding van mevrouw M de Jager-de Pagter. die ook uitgebreide uitleg gaf over de vele en vaak zeer oude kostuums die werden getoond Ook over het gevarieerde progri dat Walacra bracht werden de bezoekers uitvoerig ge meerd De jeugdgroep van Walacra trad eveneens e keren op Vooral deze kleintjes wisten de show te s". Op het Bastion hield een zestiental leden van óe Gap ringrijdersvereniging een wedstrijd. Hoewel er ee',1 wind stond werden de verrichtingen van de rijden door een groot publiek gevolgd. De beste prestatie» [Wc Ab Paauwe. Hij miste in 35 beurten slechts twee:, erde veroverde hiermee de beker van de gemeente Vee tweede plaats en de beker van de Tros-televisie was ringen voor C. Langebeeke jr. derde werd H. van de: f\_ met 28 ringen, goed voor de beker van de stichtingl Cultureel en de trofé van de Middenstand van Veei naar Conno Franke met 28 ringen. De pri jsuitreiking vond plaats op het Bastion. Ill |fni waren ook de deelnemers aan de klcderdrachtcnshs de leden van de dansgroep aanwezig. HLS VLISSINGEN - De culturele raad van Vlissingen heeft zaterdag, de laatste dag van het Vlissingse Straatfestival, een groot aantal mensen op een uitgebreid program ma getracteerd. Op allerlei plaat sen in Vlissingen, maar in het bij zonder op het fcstivalterrein aan de Commandoweg, konden de mu ziek-, dans- en theatergroepen zich verheugen in een grote belangstel ling van het publiek. De organisatoren van het Vlissingse straatfestival (de culturele raad on der leiding van Klaas Overdam en zo'n veertig vrijwilligers) hebben zich kennelijk laten inspireren door het Amsterdamse Festival of Fools en de Gentse Feesten. Het festival in Vlissingen hield in elk geval het midden tussen die twee evenemen ten: doorlopende voorstellingen op tal van plaatsen in heel de stad, voor het grootste deel gratis toegan kelijk. Het programma werd ver zorgd door een groot aantal arties ten en groepen uit binnen- en bui tenland. Gekozen was echter voor typische straatvoorstellingen, die meerdere keren voor een beper publiek konden worden opgevc Op een podium op de Zeili konden artiesten en amateuma kanten hun eigen kunsten Van die gelegenheid werd zatertü middag ook gebruik gemaakt. De gemeentepolitie van Vlissini kon geen schatting maken van aantal mensen dat zaterdag festival bezocht heeft. Wèl wisti politie te melden dat het hele beuren van woensdag tot en zaterdag vlekkeloos is verloped woe L Ima Ii Hl. 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6