Drie badgasten bij Domburg verdronken zeeland: Restauratie in Veere valt veel duurder uit ML Demonstratie Turken in Middelburg vermoedelijk verrast door stromingen Vernielingen in cafetaria Vlissingen Vragen boekhoudkundige trucs rapport Oosterscheldewerken extra reparaties nodig almanak Mstallen n Vlissingen Politie pakt gelddieven jSSINGEN - De Vlissingse gemeentepolitie heeft vrijdagavond drie toners van Vlissingen aangehouden, die vernielingen hadden aangericht een frituurzaak van P.J. in de Badhuisstraat. ,om de 30-jarige A.C.H., de 20-jarige E.J. van D. en R.R. (19). Het ietal kreeg tegen halftien aanvankelijk woorden met de exploitant van de ring over de kwaliteit van de geboden waar. Het meningsverschil sloeg volgens een woordvoerder van de politie al snel om in ..een ordinaire zaak van vernielingen" Daarbij werd een ikoebvitrine vernietigd en ook werd veen stoel door een raam gegooid. De schade was aanzienlijk. Eén van de betrokkenen werd door het toegestroomde publiek aan de politie overgeleverd, de beide anderen werden door de politie aangehouden. OMBURG - Langs de kust, aan weerszijden van Domburg, zijn zaterdag drie mensen erdronken. Dat is gebeurd bij opkomend tij; de politie vermoedt, dat de zwemmers zijn "gel Irrast door stromingen rond de paalhoofden. Het gaat om twee Duitse toeristen, de 36-jarige otten uit Wassenberg-Ophoven en de 57-jarige mevrouw I.E. Weiss uit Hamm, en de ■jarige Petra Hermann uit Vaals. De verdrinkingsgevallen deden zich los van elkaar voor. beide Duitse badgasten verdron- Mevrouw I.E. Weiss verdronk om on- brandweer begonnen een zoekactie, „.i om ongeveer drie uur zaterdag- geveer dezelfde tijd. in dezelfde omge- Het meisje werd rond negen uur zater- üdóag op een strand tussen de grens ving. Een groep van ongeveer vijftien iet Westkapelle en het golfterrein, zwemmers werd eveneens verrast r hoogte van de mini-camping Mal- door sterke stromingen. Mevrouw ais. Op dit strand is geen bewaking Weiss kon de kant niet meer bereiken iioc inwezig. en werd door anderen uit het water e36-jange man raakte in moeilijkhe- gehaald. Omstanders pasten mond op k toen hij met zijn twee kinderen mond-beademing toe, maar dit bleek niet meer te helpen. schotten van de slachtoffers werden overgebracht naar het mortuarium van het Gasthuis in Middelburg. Indruk Burgemeester P. A. D. Diepenhorst van Domburg liet zondag naar aan leiding van de drie verdrinkingsge vallen desgevraagd weten, dat een eerste onderzoek hem niet de indruk dagavond levenloos aangetroffen op ri,t in bewaking de vloedlijn, bij een paalhoofd in de ?ad eeg*?en dat er m de bew aking buurt waarvan zij te water moet zijn gegaan. E.en arts constateerde, dat fouten zijn gemaakt. Wel zal de ge meente deze week. in overleg met de ook Zij door verdrinking om het leven bekaken'of "nadet is ppknmen Lanes het, strandeedeelte Plaatsbelangen, bekijken oi nadere ZUIDDORPE Tijdens de Boek weitfeesten in Zuiddorpe is er al tijd wel een of andere 'eetwed- strijd'. Waren het in voorgaande jaren taarten of rijstepap, dit keer waren de eieren aan de beurt. Zon dagavond werkte Marnix van Lae- re uil Koewacht er veertieneneen- half naar binnen. Hij werd daar mee winnaar van de wedstrijd, waaraan zes eters deelnamen. In de categorie tot veertien jaar 'sleepte Stanme Sarmijn uit Zuid dorpe het eremetaal in de wacht. Hij at zon acht eigeren op. Het comité had tweehonderd eieren ge kookt Die zijn beslist niet allemaal opgegaan Zuiddorpe vierde het af gelopen weekeinde de zesde Boek weitfeesten Het was zaterdag met de opening, die werd verricht door burgemees ter A Hack van Axel. flink druk. De wandeltochten (over vijf, tien en vijftien kilometer) trokken iets min der belangstellenden dan in voor gaande jaren Bij het touwtrekken doorentegen was veel publiek aan wezig. De caféploeg Cambrinus ging met de eer strijken. Tweede werd de ploeg van de rijkspolitie en het team Zeelandia uit Koewacht be zette de derde plaats. De ploeg In Den Herberg uit Zuiddorpe werd vierde. Naast activiteiten als schie tingen. kaartingen, poppenkast en een demonstratie aerobic dansen, waren er stands met onder meer boekweitkoeken, machinaal breien, kalligrafie, oude boeken, glas grave ren en tweede-handskledmg. tr lukte dat niet meer. is gekomen. Langs het strandgedeelte bij de watertoren is bewaking aanwe zig en wordt via borden gewaar schuwd niet in de buurt van paalhoof den te zwemmen. De stoffelijke over- an het zwemmen was. Beide kinde- hadden een luchtbed bij zich en iden het strand ^bereiken, hun va- jn ioop van de zaterdagavond werd duidelijk, dat er nog een derde toerist bij Domburg moest zijn verdronken. De rijkspolitie kieeg in het begin van de avond de meldmg. dat sinds twee uur 's middags de 21-jarige Petra Hermann uit Vaals werd vermist Zij was - aldus de politie - rond die tijd Delta in Bruinisse geparkeerde auto gaan zwemmen in zee bij het strand ter hoogte van de watertoren Dom burg. Politie, reddingsbrigade en JSSINGEN - Het afgelopen week- nde is in Vlissingen bij de politie ingifte gedaan van enkele diefstal ten woning werden een bedrag 95 gulden en een fotocamera ter rde van enkele honderden gul- as ontvreemd. Uit een auto (aan de Blelijke Bermweg) van een Lim- mse automobilist werd een pol- lelei isje met waardepapieren en twee toloestellen gestolen. Er was een It van de auto kapotgeslagen, politie lichtte na een inbraak in woning aan de Hobeinstraat - arbij zes gulden werd ontvreemd 20-jarige Vlissinger A.C. van zijn i Hij bekende de inbraak; in ver- iwimet deze zaak moeten nog ande er. w'Kden gehoord, aldus de politie. >tó werd J A. N. uit Vlissingen ingehouden, die bekende bij de Ven- een fiets te hebben gestolen; hij de buit intussen verkocht. (Zwemmer moest lassief toezien >oe motorrijder ijn spullen stal 10EDE Een nog onbekende mo- dt rrijder heeft zondagmiddag tegen ie uur een portefeuille met drie- nderd gulden en een verrekijker stolen van een recreant aan de alendijk in Groede. C B. uit Goes had zijn kleren en at spullen op de dijk gelegd en was weg naar de zee om te zwemmen, moest - op flinke afstand - toezien de motorrijder in zijn spullen •aide en - naar achteraf bleek - de rtefeuille en de verrekijker mee- m oor 250 gulden an kleingeld in aamslag gestolen (AMSLAG Bij een inbraak in won ng in de nacht van vrijdag taterdag in Zaamslag is zo'n twee- •derdvijftig gulden aan losse gul- en rijksdaalders gestolen. Het vermoedelijk om twee inbre- zoon van de bewoner D. B. heeft gezien toen zij op zijn kamer imen. Vervolgens maakten de in kers zich snel uit de voeten. De tkeers zijn binnengekomen via een ïuifraam. Zij doorzochten de bene- iverdiepmg en op de bovenverdie- lg kwamen zij in de kamer van de des huizes, die wakker bleek te veiligheidsmaatregelen voor stranden nodig en mogelijk zijn. De heer Diepenhorst sprak van „een hoogst ongelukkige samenloop van omstandigheden". Er was sprake van opkomend tij en een aanlandige wind. zo zei hij, en de reddingsbrigade heeft op het bewaakte deel van het strand j de gele vlag gehesen, die aanduidt dat BRLINISSE - In de nacht van vrijdag bij baden voorzichtlgheid geboden is. op zaterdag zijn vanjen^ bi^Aqua Naar aanleiding van de verdrin- kingsgevallen op het niet bewaakte kustgcdeelte zei hij: „Ik ben er niet van overtuigd, dat alle baders zich bewust zijn van de risico's". Velgen gestolen de vier velgen gestolen. De waarde van de volgen bedraagt ongeveer 2.500. VAN KAMERLID EVERSDIJK HE1NKENSZAND Het tweede ka merlid drs H. Eversdijk (CDA) wil van minister drs N. Smit-Kroes wordt gepresenteerd en tegelijk 13 miljoen als tegenvaller hoe zit dat; het correct om twee miljoen als verkeer en waterstaat weten in hoe- meevaller voor het wegvallen van r bij de dertiende voortgangs- hydraulisch onderzoek voor de ge- rapportage over de Oosterschelde werken sprake is van 'boekhoudkun dige trucs'. Volgens hem worden ver tind- schillende zaken in de voortgangs- sluis; wat vindt de minister van een rapportage mooier voorgesteld dan jaarlijkse accountantscontrole en ze in werkelijkheid zijn, zodat er met doelmatigheidscontrole voor de Oos- name in financieel opzicht een verte- terscheldewerken kend beeld ontstaat. Eén en ander valt af te leiden uit een reeks van 43 vragen die Eversdijk aan minister Smit-Kroes heeft voorge legd. ter voorbereiding van de parle mentaire discussies over de dertiende voor tgangsra pportage. Zo wil het kamerlid onder meer weten op welke wijze rijkswaterstaats Delta dienst en de aannemerscombinatie Dosbouw via 'creativiteit en inventi viteit' een bedrag van 78 miljoen gulden zullen besparen, Hij vraagt zich af of er een nieuwe methode is ton per jaar betalen en toestaan dat er water uit de Antwerpse dokken wordt weggepompt); het tijdstip van sluiting van de Krammer; de afme tingen van de jachtsluis in de Oester- dam (waarom 34 bij 6,5 meter); de totale kosten van herstel van de Markizaatskade; de ingebruikname van het doorlaatmiddel in de Marki zaatskade; de gevolgen van uitstel van de Philipsdam voor visserij milieu, met Drs Eversdijk informeert naar de posi- onomkeerbare milieueffecten schrapte liftsluis op te voeren en bij de tegenvallers een bedrag van één miljoen voor grondonderzoek jacht- VEERE - De restauratiekosten van gegeven (64 mille gemeentelijk) Voor mentenzorg is ons gebleken, dat noch het stadhuis in Veere zullen meer dan het ongesubsidieerde deel (ook bijna de dienst gemeentewerken noch Mo- het dubbele worden van het bedrog 64 mille) komen b en w later met numentenzorg hebben kunnen voor dat eerst is geraamd: er moet aan- voorstellen, na overleg met de stich- zien. dat de stadhuistoren in zo'n zienlijk meer gebeuren om het monu- ting Veere slechte staat verkeerdeIn verband ment bouwkundig weer in goede met de inzet, die de stichting Veere in staat te krijgen dan het geval leek. In Uit de uitvoerige toelichting Dij net het verleden aan de dag heeft gelegd- plaats van bijna 2 ton worden de voorstel blijkt, dat het bestek voor de ook financieel - bij de restauratie en kosten nu begroot op ruim 420.000 restauratie van de stadhuistoren door de bespeelbaarheid van het carillon is gulden. Gemeentewerken is opgemaakt zon- met het bestuur ook nu overleg gaan- Burgemeester en wethouders van der dat de buitenkant van de toren de, aldus b en w Veere vragen de raad in de vergade- eerst goed kon worden onderzocht: Het college laat weten, dat een deel ring van woensdag 24 augustus een dat was pas mogelijk nadat de stei- van het bijkomende werk ivoor bijna aanvullend bedrag van ruim '220 mil- gers waren geplaatst. Toen bleek, dat 72 mille) vier of vijf jaar zou kunnen le; de verwachting is, dat in die meer- tal van constructieve reparaties en worden opgeschoven Men voelt daar kosten 16U.000 guiden subsidie wordt verbeteringen nodig zijn. die nog niet echter niet veel voor: de toren staat waren gesignaleerd; voor een klein nu in de steigers, waardoor het werk deel (11 mille) gelden die het carillon, goedkoper kan gebeuren dan wanneer over enkele jaren opnieuw steigers .Het zal u duidelijk zijn." schrijft het moeten worden geplaatst, dat komt Veerse college aan de raad. „dat een 0p 40 tot 50 mille Men stelt de raad dergelijke overschrijding van het kre- voor de 223 000 gulden beschikbaar te diet de gemeente voor grote proble- stellen en in een volgende vergadering men plaatst. Uit contacten met Monu- besluiten over de manier, waarop de nog niet gedekte 64 mille zullen wor- SCHOONDIJKE De rijkspolitie als het daarbij SroeI» West-Zeeuwsch-Vlaanderen de weg over de pijlerdam (een treft, verkeersweg of werkweg) en naar de Drs Eversdijk wijst erop dat behalve heeft hel afgelopen weekeinde twee mannen aangehouden, die ervan wor den verdacht uit de kas van het garagebedrijf Wijffels in Schoondij- kellOO gulden te hebben ontvreemd. Een derde verdachte werd in Vlissin- financiering ervan, daarbij aanne- vertraging van de compartimente- mend dat de minister het idee van een nngswerken. ook versnelling van deze tolweg verlaten heeft Hij vraagt werken aandacht verdient, omdat vSn^'èémeentëpöii- voorts naar: alternatief werk voor het daardoor wellicht een geringer *ie Kearresteerd verdichtingsschip Mytilus, de ervarin- stroomsnelheid in de Oosterschelde- gen met de toplaagstorter voor het monding ontstaat, waardoor weer Vrijdagmiddag omstreeks twee uur aanbrengen van zware breuksteen bij aanmerkelijke besparingen kunnen reed een rechercheur van de groep de pijlerdam; de ervaringen met het optreden. West-Zeeuwsch-Vlaanderen toevallig pijlerplaatsen, de inrichting van het Het tweede kamerlid beklemtoont lanës het garagebedrijf. Hij zag in gebied bij de Roompotsluis „Wordt dat de veiligheid van het sluizencom- eerste instantie twee mannen weg- bij de inrichting van het Roompot- plex bij Hanseert zo gering is, dat vluchten en zette per auto de achter- uitgevonden om de mee- en tegenval- sluisgebied ook rekening gehouden uitstel van nieuwbouw niet verant- volging in. Later, te voet, zag hij kans Iers te presenteren (niet meer onaf- met het feit dal op de sluis in de woord is. „Wanneer gaat de eerste één van de'weglopers'aan te houden hankelijk van elkaar, maar per saldo), - D T *,u en of het uiteindelijke negatieve saldo van de dertiende voortgangsrapporta ge (113 miljoen) is doorgeschoven naar andere ministeries Ervan uit gaande dat de stormvloedkering in 1986 klaar is is Eversdijk benieuwd waarom voor 1987 toch nog een be drag van 110 miljoen begroot is. Andere vragen van het tweede kamer lid: wanneer wordt nu precies de Philipsdam voltooid; was de tegenval ler van 33 miljoen voor de grindwie- penmatten niet eerder te voorzien; het is opmerkelijk dat voor de sluis bij Hansweert 31 miljoen als meevaller nabije toekomst controlewerkzaam- spade daadwerkelijk in de grond?". Het was P- p P. U. uit Middelburg, heden kunnen worden verricht door wil hij weten Hij vestigt voorts de De verkeerspolitie van de groep West- de koninklijke marechaussee (onge wenste vreemdelingen, drugsbestrij ding); immers deze sluis maakt een naai: kunnen deze werken nu onge- eind aan het volstrekt ongecontro- hinderd voortgang vinden en treden leerd binnenkomen in een flink stuk er thans bij realisatie knelpunten op1 van Nederland", aldus Eversdijk. Zoet Zout Ten aanzien van de compartimente- ring verzoekt de CDA-er informatie aan de buitenzijde van de pijlerdam /ADVERTENTIE) varel alarmgroep Inbraakbeveiliging Brandmeldinstallaties Volgens verzekeringseisen met TBBS-opleveringsbewi)s. WISSE-VAREL B.V. 01100-27072, Verrijn Stuartweg 3, 4462 GE Goes over: het zout-zoet-scheidingssys- teem bij de Kreekraksluizen (zolang dat er niet is moet België r aandacht op de werken ten behoeve Zeeuwsch-Vlaanderen wist later op de van ruilverkavelingen langs het ka- dag de tweede aan te houden. K. G. A H. uit Vlissingen. Inmiddels had de garagehouder de politie ingelicht dat uit zijn kas 1100 gulden was ont- veemd. Bij het verhoor kwam naar voren, dat er nog een derde bij de diefstal was betrokken. Deze man, R. A. H. uit Vlissingen, werd de volgende dag. zaterdag, aangehouden door de Vlissingse politie, waarna hij naar het bureau in Oostburg werd gebracht. Het drietal heeft bekend. Zij zijn in de loop van zaterdagavond vrijgelaten. den verstrekt De Veerse raad wordt voorgesteld deel te nemen aan de districtsgezond heidsdienst Zeeland. B en w zijn voorts bereid om met de Rabobank mee te doen aan de uitgave van een kleurenplattegrond voor de gemeente Veere. daarvan zullen 4000 exempla ren worden gedrukt, als de raad ermee instemt Het college laat de raad weten, dat men het bestuur van de tennisvereni ging Zer Oirts uit Serooskerke heeft beknord omdat er bij de tennisbanen aan de Zandput zonder vergunning een clugebouw is neergezet. Begrip voor de noodzaak van zo'n lokaliteit heeft men wel: daarom wordt de raad voorgesteld dit planologisch ook mo gelijk te maken. Drs Eversdijk vraagt verder wanneer de nota 'beheer stormvloedkering ge reed is; of de verzanding van de haven Colijnsplaat een gevolg is van de bouw van de pijlerdam en of er een aanleg- en losplaats kan komen eoor vissers die in Colijnsplaat wil- 1 dr'e jen veilen. MIDDELBURG Een groep van on- tocht door de Middelburgse binnen- actie richtte zich volgens een verkla- terreur, gericht op Turkse diploma- geveervijftig Turken heeft zaterdag- stad geprotesteerd tegen wat zij ring van het organiserend comité ten en vertegenwoordigingen De de- middag met een demonstratieve op- noemden 'de Armeense terreur'. De met name ook tegen 'de Armeense monstratie door de drukke binnen- ZEEUWSE Hel verschil H'-l gebeurde tijdens een ier- joordagsfeestje m Goes, waar de heer des huizes een kroon jaar vierde. U kent het soort gesprekken wel. Een uitwisse van familienieuwtjes. De U;ange zoon Jan-Kees vond gesprekken maar matig in cessant. totdat hu oom Leo hoorde zeggen, dat zijn oudste **>on farmacie ging studeren. Ion-Kees. die al een beetje ^npels kende, vroeg oom Leo belangstellend icaarom neef John nu opeens boer uhlde borden, terwijl hij tegen hem j'aö verteld apotheker te wil- w worden What 's in a name. tielivaar? stad had een rustig verloop. Met spandoeken werd uiting gegeven aan de opvatting, dat er in de jaren van de eerste wereldoorlog geen spra ke zou zijn geweest van een 'slachting onder de Armeniërs door Turkije' In het verlengde van deze mening werd ook een recente tv-uitzending over de relatie Armeniérs-Turkije aangeval len. 'Weg met opruiende tv-program- ma's van de VARA'. Over de bomaan slagen van de laatste tijd wordt in de verklaring van de organisatoren on der meer gezegd, dat ze 'met los gezien kunnen worden van de binnen landse terreur, die gericht is op desta bilisatie van Turkije en hun oor sprong vinden in het buitenland'. Van de kant van de organisatoren werd desgevraagd gezegd, dat de op komst tegenviel Men had gerekend op een paar honderd deelnemers. De groep demonstranten bleef beperkt tot vooral op Walcheren wonende Turken. Turkse demonstranten i burgse bitmenstad Het aantal constructieve reparatiewerkzaamheden dat aan de Veerse stadhuistoren moet worden verricht blijkt veel groter te zijn dan aanvankelijk is berekend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5