Mwr Amerikaans filmbezit deels verpulverd televisie PZC/ radio-tv en kunst EXCELLENTIE PANDA EN DE STUIPENJAGER MAANDAG 15 AUGUSTUS 1983 NEDERLAND-1 NOS 09.30 en 13.00 Nieuws voor slech thorenden VOO 16.00 Mr. Merlin. Amerikaanse serie (herh.) 16.25 Story of the Merseybeat. Mu ziekprogramma (herh.) KRO 18.00 De Paus bezoekt Lourdes. Sa menvatting. TELEAC 18.45 Bloeddruk en hoofdpijn. KRO 18.55 Cijfers en letters. Spelpro- gramma. 19.25 Anna en de koning van Siam. Serie. Af! 8: „Het rapport van Chulalongkorn". NOS 20.00 Journaal KRO 20.26 Lou Grant. Amerikaanse serie. „Een koele ontvangst". 21.20 Brandpunt. Actualiteiten. 21.45 Sport op maandag. Beschou wingen op sportgebeurtenis sen. 22.25 Een blijvende toevlucht. Ma- riadevolie. 22.50 Music in time. De geschiede nis van de muziek. Afl. 12: „Vaderlandsliefde". NOS 23.50 Journaal 24.00 Nieuws voor slechthorenden NE0ERLAND-2 KRO 09.30-12.30 Eucharistieviering. Van uit Lourdes. NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slech thorenden 18.35 Staatsloterij 18.40 Sesamstraat 19.00 Journaal TROS 19.12 Gevaarlijke toeren 19.50 Euro country music festival. Muziekprogramma. 20.50 Oppenheimer. Britse serie. NOS 22.23 Journaal SOCUTERA 22.45 Stichting Nederlandse Vrijwil ligers NOS 22.55 Nieuws voor slechthorenden BELGIE-NED-1 09.30-12.00 Eucharistieviering te Lourdes. Opgedragen door Paus Johannes-Paulus II. 15.00-17.30 Het lied van Bernadette „The Song of Bernadette". Amerikaans film (z-w, 1943) van Henry King met Jennifer Jones. Charles Blickford en Lee J. Cobb: Bernadette Sou- birous, dochter van een arme arbeider uit Lourdes, heeft een ontmoeting met een boven aardse verschijning. Ze be looft gedurende twee weken naar dezelfde plaats terug te komen om er te bidden. Ber- nadettes verhaal doet als een lopend vuurtje de ronde. Het meisje moet het verzet van haar ouders en de priester overwinnen. Ook de plaatselij ke overheid wijst haar terecht' zij zou het stadje belachelijk maken. Op bevel van haar „verschijning graaft Berna dette met haar handen in het zand, en er ontspringt een bron die wonderlijke eigen schappen blijkt te bezitten. Nu gaat ook de Kerk geloof hech ten aan het verhaal van de verschijning. 18.00 Appie Kleuterserie. 18.05 Merlina. Vlaams jeugdfeuille- ton met Paul Ricour en Lea Cousin. 18.40 Foo Foo. Tekenfilm. 18.45 Juke Box O.M.D Maid of Orleans. 18.50 De robben van de Pribilofs. Natuurdocumentaire: De Pri- bilof-eilandengroep in de Be- ringzee. Vroeger verbleef hier het overgrote deel van de pelsrobbenpopulatie. die in een onvoorstelbaar tempo werd uitgemoord. Nu is de jacht wel gereglementeerd om het pelsrobbenbestand op peil te houden. 19.35 Tijdrover. Lieve plantjes. Van daag: Pelargonium. 19.40 Quarté. En o.a. mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Mozart. Zesdelige reeks over het leven van Mozart. Afl. 4: „De prijs van de vrijheid". 1781 Mozart bevindt zich in Wenen, ter gelegenheid van de begrafenis van keizerin Ma- ria-Theresia. Ook zijn brood heer Colloredo is daar aanwe zig. Mozart verzet zich nu openlijk tegen diens voogdij en wordt ontslagen. De vrij heid is echter van korte duur, want nu valt hij ten prooi aan de intriges van mevrouw We ber. 21.40 Uitzending voor derden. Pro gramma van Het Vrije Woord. 22.10 Quarté en Journaal Aansluitend Coda: „Dorp zon der ouders", van Anton Van Wilderode. BELGIE-NED-2 20.15-22.30 Jazz Middelheim. Re portage van het Jazz-festival in het Middelheimpark in Ant werpen. Op het programma: 20.10 uur rechtstreekse uitzen ding van het optreden van het Odean Pope Trio; om 20.30 uur reportage van het namid dagprogramma met Paoli Ra- doni Septet, Gut Markovic Sextet en Eric Melaerts Groep en om 21.00 uur rechtstreekse uitzending van „From the Roots to the Source" van Les ter Bowie. BELGIE-FRA-1 09.30 Eucharistieviering. Vanuit Lourdes met Paus Joannes Paulus II. 15.00 Le secret du chevalier d'Eon. Frans-Italiaanse avonturenfilm (1959) van Jacqueline Audry naar C. Saint-Laurent met An- drée Debar, Dany Robijn, Isa Miranda: Ridder d'Eon is ei genlijk de zevende dochter uit een vervallen adellijke familie die met het oog op een erfenis van een oude rijke oom door haar ouders als jongen ge kleed en opgevoed werd... 16.35 Chasseur d'ombres. „Shadow catcher". Gedramatiseerde documentaire (1974) van Teri McLuhan over Edward Curtis, een fotograaf, antropoloog en cineast, die tussen 1896 en 1930 geleefd en gewerkt heeft onder de verschillende India nenstammen van Amerika, tussen Mexico en de Poolcir kel. 18.10 Lollipop. Kinderprogramma 18 50 En Wallonië, a Bruxelles, en couleur. Spelprogramma 19.08 Ce soir. Regionaal magazine 19.30 Journaal 20.00 The inn of the sixth happines. Amerikaanse biografische film (1958) van Mark Robson naar „The small woman" van A. Burgess. Met Ingrid Bergman, Robert Donat, Curd Jurgens. De film volgt het leven van Gladys Aylward, die in de ja ren 30 als Anglicaans leke- missionaris naar China trok. 22.30 Journaal BELGIE-FRA-2 15.15 Paus Johannes Paulus II. Ver slag van de reis van de Paus naar Lourdes Aankomst in de basiliek, ontmoeting met de jeugd, tocht naar de grot, groeten van de zieken 17.00 Programma-overname Belgie Frans 1 19.30 Journaal. DUITSLAND-1 10.00 Journaal 10.03 Nickelodeon. Brits-Ameri kaanse film met Burt Reynolds (herh). 11.50Tagebuch. Religieus magazi ne. 12.10 Der schwarze Riese strau- chelt. Documentaire over het democratiseringsproces in Ni geria. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 15.10 Teletekst 15.25 Unsere kleine Farm Ameri kaanse serie. 16.10 Journaal 16.15 10e ostlicher Lange (2). Docu mentaire over Duitsland: De tweede etappe van de reis door Duitsland 17.20 Der Trotzkopf. Jeugdserie. Af 3 „Het spook" 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. Regionaal nieuws. 18.15 Sechs Richtige. Serie met Co- rinna Genest. 18.40 Zug-Vogel. Serie 19.00 Ein verruckte Familie. Franse komische serie NDR 18.00 Die Sportschau 18.35 Zandmannetje 18.40 Engel auf Radern 19.15 Berichte vom Tage 19. W5 Landesprogramme. 20.00 Journaal 20 15 Vom Webstuhl zur Wel- tmacht. Zesdelige serie met Ernst Jacobi en Klausjurgen Wussow. 21.15 Das Recht des Starkeren. Do cumentaire over de armoede in de Verenigde Staten. 21.45 Bitte Umblattern. Amuse mentsprogramma. 22.30 Journaal 23.00 Teufel im Leib. „Le diable au corps". Franse film (1947, zw) van Claude Autant-Lara met Micheline Presle, Gerard Phili- pe en Jean Varas: 00,45 Journaal Leeswijzer Met ingang van vanavond neemt de redactie van het Nieuws voor slech thorenden een proef met een zoge naamde leeswijzer. Deze bestaat uit een verticale balk van dezelfde (lichtblauwe i kleur als de achter grond van de teksten, links in het beeld, maar wel losstaand van die achtergrond. De balk wordt gelijk matig korter naar mate de tijd verstrijkt. Op deze wijze wordt aan gegeven hoever de lezer moet zijn om het bericht op tijd uit te kunnen lezen De proef duurt tot 1 septem ber. Country festival NED. II. 19.50 uur De TROS brengt vanavond de fina le van het Euro Country Festival op het scherm, die vorige maand in De Efteling te Kaatsheuvel plaats vond. Aan het festival namen deel: Mayflower (Finland); Ginnette (En geland); Joseph Lundberg (Zwe den). Western Union Duitslandi; Australia (Australië): Hillgrass Bel gie i; Philomena Begley iIerland). John Brack (Zwitserland) en de Silver Eagle Express (Nederland). Speciale gaste Rita Coolidge. De presentatie wordt verzorgd door Gerard de Vries en Ellen Brusse. Oppenheimer NED. II, 20.50 uur De voorlaatste aflevering van de Britse serie „Oppenheimer" omvat de slotfase van de Tweede Wereld oorlog. Een proef met de atoombom wordt een succes en het besluit valt om de oorlog nu snel te beslissen door twee A-bommen op de Japan se steden Hirosjima en Nagasaki af te werpen. Pas als beide steden vrijwel met de grond gelijk zijn gemaakt en duizenden doden zijn gevallen, dringt de vernietigings kracht van de A-bom tot iedereen door Robert Oppenheimer is diep onder de indruk van de gebeurtenissen in Japan en besluit al zijn invloed aan te wenden om de verbreiding van atoomwapens tegen te gaan. In 1949 wordt bij benoemd tot adviseur van de Atoom Energie Commissie in de VS. Zijn opstelling bezorgt hem talloze vijanden. De inmiddels ac tieve senator McCarthy maakt hier van handig gebruik. Zijn hetze te gen communisten en andere als „links" bekend staande openbare figuren in de VS speelt Oppenhei- mers tegenstanders een troefkaart in handen. De KRO'RKK besteedt vanavond (Ned. 1. 22,25 uur) aandacht aan Maria-devotie. Veel mensen gaan op bedevaart naar Lourdes zie fotomaar het Belgische Banneux is ook een geliefd bedevaartsoord. Enkele Nederlandse verslaggevers sloten zich aan bij een groep Nederlandse pelgrims naar Banneux. ter gelegenheid van het feit dat het feest van de Maria ten Hemelopneming al een halve eeuw gevierd wordt. TRIJFEL Nico Scheepmaker HOLLYWOOD (UPI) Amerika's filmbezit duizenden speelfilms die in de voorbije 80 jaar zijn gemaakt is grotendeels verpulverd en verpulverd nog dagelijks. Meer dan de helft van de films die vóór 1950 werden gemaakt zullen nooit meer gezien kunnen worden. Eenderde van de films en televisieshows gemaakt sinds 1950 is voor altijd verloren. Van de 11.000 speelfilms die vóór 1930 werden gemaakt, zijn er maar vijf aan brand of verval ontkomen. Velen in Hollywood zijn van mening (Ucla). is de campagne gestart onder dal films, zoals boeken, schilderijen het hoofd „The decade of preserva- en beeldhouwwerk, voor komende ge- tion. 1983-93". Reeds is resultaat nerattes geschiedenis, levens en peno- merkbaar een 18 000-tal films met des weerspiegelen Onder klassieke een waarde van 17 miljoen dollar is films die verloren zijn. zijn „Angel of door het AFI geconserveerd en onder- Contention" (1914) mét Lillian Gish, bracht in de Library of Congress, „The Arayan" uit 1916 met William S waaronder klassieken als „Citizen Ka- Hart, ..Cleopatra uit 1917 metTheda ne" en „Lost Horizon" maar het con- Bara en de Young Rajah uit 1922 met serveren van een enkele film als „Go- Rudolf Valentino Honderden opmei - ne with the wind" of „The wizard of kelijke spelprestaties van o a. W. C Oz", kost tussen de 25.000 en 45.000 Fields. Charlie Chaplin. Lon Chaney, dollar 'Het is daarom nodig dat alle Emil Jannings, John Barrymore en Amerikanen, niet alleen de filmindus- Laurel en Hardy zullen nooit, meer te trie, aan het conserveringsproject bij zien zijn. Omdat film vluchtig en dragen", zei Jean Firstenberg. direk- onbestendig is zet het verval in bijna teur van het AFI, aan het opnehtings- zo gauw als een produkt wordt opge- diner met Bette Davis. Jessica Lange slagen. Zelfs de meest recente films en James Caan als gastvrouwen en worden bedreigd door ernstig verval gastheer. Na vertoning van tien sce- van kleuren. Nu is in Hollywood een nes uit klassieke Bette Davis-films groep bezorgde mensen geld gaan aan het diner, zei de actrice dat er inzamelen voor het redden en conser- geen twijfel over kon bestaan dat film veren van zoveel mogelijk nog te de boeiendste kunstvorm was en dat redden films. Onder leiding van het iedereen erop moest toezien dat oude American Film Institute. RKO Pictu- films bewaard bleven voor kinderen res en het filmarchief van de Umversi- en kleinkinderen. James Caan klaag- t.eit van Californie in Los Angeles de dat oude films zijn „weggegooid als de krant van gisteren. Het negatief van Stage Coach, de grote film van John Wayne, is verloren, maar het AFI heeft gelukkig onlangs een be hoorlijke kopie gevonden en een du plicaat-negatief gemaakt Dit werk moet voortgang vinden". Jessica Lan ge waarschuwde dat films als Annie Hall en Star Wars eraan zouden gaan als oudere films als men niets onder nam Serie over Mozart bij KRO Van onze rtv-redactie) HILVERSUM De KRO-televisie zal vanaf maandag 22 augustus een zes delige serie over het leven van Wolf gang Amadous Mozart uitzenden. De serie, die met een wekelijkse frequen tie op hel scherm zal verschijnen is van Franse makelij. Regisseur Mar cel Bluwal trok drie jaar uit voor het voorbereidende werk. Daarna begon hij met de verfilming die vijf maan den in beslag nam en plaatsvond in Hongarije. Oostenrijk. Frankrijk en Italië. Meer dan 150 acteurs en actrices uit vijf landen werden voor de serie ge contracteerd Daarnaast namen ruim 2500 figuranten aan de opnamen deel De totale produktiekosten bedroegen vijf miljoen dollar De sene vertelt het verhaal van Mozart vanaf zijn achtste jaar. Hoewel het geen muzikale docu mentaire is geworden speelt de mu ziek uiteraard een belangrijke rol De muziek voor de film is uitgevoerd door Hongaarse symfonie- en kamerorkes ten De Hongaar Kocsis is als solist op de piano, orgel en klavecimbel te horen STOCKHOLM <PPA i De Zweedse popgroep Abba wordt in de herfst) met een frankeerzegel van 1,80 kronen. De directie van Abba-uitgeveriji Music heeft volgens de kranten van vrijdag al een grote hoeveelheid i reen om er nog jarenlang propaganda mee le kunnen maken. Tenniscrack osd Borg en Slalomskier Ingmar Stenmark twee andere lievelingen w do Zweedse publiek zijn al geruime tijd terug le vinden op postzegels. Br< Door Carsten Graa ER KAM MAAK. EEN VOLK 2l0N„, EN EEN PRE/U'ER voee AAefje Mee bi£Kj zo -ïmêl MiA5fc-ujk :itw on re vl WAAK -<£T loui? VANPAAW KL'MT en wie oe ooaeK-i ruw is met vakantie. i£ce«e£N weer. oat MMPÊKew vee-iTAL re vom wösléoc op oe rat jm een tëaapél. op or n OOKP-jrOeiH. Horizontaal: 1 mineraal. 4 pl. in Frankrijk; 7 hagedis. 8 roofdier; 9 bepaalde omstandigheid; 11 mimiek, 17 mist; 18 pl in Senegal, 19 zijde (uitdr.): 20 stokkaarten. Verticaal: 1 snotneus. 2 munt. 3 riv in China; 4 uittrekken. 5 riv in Frank rijk. 6 hoon: 10 pl. in Gelderland, 11 soort. 12 sidderen; 13 pl in Drente; 14 voegwoord; 15 gewicht; 16 pl. in Gel derland. Oplossing vorige puzzel ban Copyright c Los Editions ALBERT RENE GOSCINNY-UOE--' Toonder stud ~£3'Oo£z\ «£r iSGBR mn j'z bllendzung Al-WA-TE/Je. is ONS .AND BINNENGEZALLBN Nfcr gphe'/'CWENT. dat ,,t OP jouw AD/i£S ON~E-TWAARD6N -"E33E.NC/'- GES/'SEP v P-0£e>£\ W ££v PADSlO:TE RAADSHEER V tttr J=0 IK OAAl AAN? j£ 0£Nf 0NT- slagenvoor bedenk l£N JULAJE DOOR ZON PALciSWAO" N ËU'JNG£/ANG£NIS >=r ,/£pP£N 1W com c->*uw - •*S=SftMFf /OOP Ol - WA -TTJU VA N W. GEDACHTEN VERANDERT, I •euf/r-r-AvA-rVv/ PANDA. Dinsdag 16 augustus NOS Nieuws om 7.00. 7.30, 8 00. 8 30 9 30. 10 30. 11 30. 12 30. 13 00 13 30 14.E0. 15.30. 16.30. 17.30. 18.00. 20 00 22.30 en 23 55 uur KNMI 5 45 Het weer etc. KRO: 7.10 Gymnastiek 7 20 Programmaoverzicht. 7.22 Het leven de woord (RKK) 7 35 Echo. NOS 9 05 Gymnastiek 9.15 Werkbank 9.24 Wa terstanden KRO 9 33 In gesprek 10.00 KRO's Leestafel 7.02 Auto in9 AVRO aan. 9.03 Steun punt. 9.08 Arbeidsvitaminen. 1130 Soundtrack. uur 22 02 Candlelight. 23 tü i»t North Sea Jazz Festival 198) jM Dinsdag 16 augustus "f NOS Nieuws op elk heel uur J/. 7 02 VARA lijn drie onder iio.fi ning. mn HILVERSUM-2 HILVERSUM-1 99.8 MHz. kanaal 48 HILVERSUM-4 MG 298 m. 1(107 kHz. FM 87.85 MHz kanaal 3 Maandag 15 augustus 12 00 Boer en tuinder 12.16 Over heidsvoorlichting 12.26 Land- en tuinbouw (NOS). 12.36 Hier en nu. KM 9SI1 kanat'4 Maandag 15 augustus 13.06 Aktua 13 20 Raad een lied... of niet. 14.03 Gerard de Vries draait op verzoek 16.02 Café Chantant 16 30 Op stap 17 02 Piekuur 19 02 TROS Country 20.03 Coulissen 21 02 Made m Holland 22 02 Aktua Sport NOS: 23 02 Mededelingen 23 07 Met het oog op morgen AVRO. 00.02 Easy listening. 02.02 AVRO's Service Sta tion. 06.02-07.00 Auto in? AVRO aan Dinsdag 16 augustus NOS Nieuws op elk heel uur. AVRO: HILVERSUM-3 Maandag 15 augustus flH 13.05 Spektakel Magazine I3.5»r 'lage van alledaags en zeldzaaflBÉB Aan woorden voorbij. VARA 17 00 Dubbelconcert 20.00-231 H ziek 5^' Dinsdag 16 augustus ui NOS Nieuws om 7.00. 8.00 8 uur. TROS: 7 02 Capriccio 9J i,fI! hemde en verre. 9.30 Reci'i Opus Tien tot Twaalf. Ut 13.33 Kerk vandaag 13.55 Terug in de tijd. RVU 14.33 RVU VOO 14 53 Veronica Nieuwsradio 18 30 Ned.-Is raëlitisch Kerkgcn iNIKt 18 45 Bond Zonder Naam (BZNi 18 50 PM. 19.00 Veronica Sport. 20 00 De grote ver warring 21.00 Confrontatie. TELEAC 21.30 Div. curs. VOO: 22 40 Veronica Film 23.00 Het zwarte gat. 23.55-24.00 Nieuws Maandag 15 augustus 12.03 Hollands GIo::" 13 57 Per saldo 14.03 Muziek met Meta. 15.03 Het Steenen Tijdperk 16.03 Toppop Disco Show. 17.57 Per saldo NOS 18.04 De Avondspits AVRO 19.02 Sleepin' on the radio 20.02 Folklive. 21.02 Elpee-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2