PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ABP in zaken ondanks gevoel van chantage i'M m PZC Regeringsleger Tsjaad trekt zich verder terug Winst ondanks faillissement Paus als pelgrim in Lourdes Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? NHOUDRAPPORT-GRUIJTERS UITGELEKT Betoging voor Solidariteit Aap bijt kind A merikaanse gratie naar goud vandaag !6e jaargang no. 190 no:jlaandag 15 augustus 1983 Zonnig Zonnig en droog. Middagtempera- luur ongeveer 24 graden. Tot matig toenemende wind uit zuid lol zuid- n ij fSCH lANPi Een al in 1980 failliet verklaarde veehandelaar uit het tegen de veehouder wegens valsheid in geschrifte, het onttrekken van gelden lem fiderse Wisch blijkt in anderhalf jaar tijd meer dan een miljoen gulden te aan schuldeisers en bedrieglijke bankbreuk, aldus een woordvoerder zaler- bben omgezet en daarbij tenminste vijftigduizend gulden winst te hebben dag. maakt, zonder dat zijn curator en schuldeisers daar ook maar van iets De rijkspolitie is begin dit jaar in samenwerking met de algemene inspectie- n Vi 5ten- Bovendien slaagde de man enn voor een bedrag van 35.000 gulden aan dienst uil Zwolle een onderzoek begonnen naar de malafide praktijken van de dl ingen tc sluiten bij banken. De rijkspolitie heeft proces-verbaal opgemaakt veehandelaar, de 38-jarige A W -el 3 )EN HAAG (GPD) De top van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is zaken lijven doen met de in Engeland wonende zakenman W. Meijer, ondanks het feit dat men bij et ABP het gevoel had door hem gechanteerd te worden. Volgens ABP-directeur dr. J. W. van er Dussen zou het verbreken van contacten met personen als Meijer betekenen dat het Ues pereren van het ABP op de onroerend goed-markt nagenoeg onmogelijk zou worden. Het ,g j ras in het belang van het ABP toch zaken te blijven doen met Meijer, aldus Van der Dussen. erf! it blijkt uit het tijdens het weekeind wot [(gelekte rapport-Gruijters. Gruij- irs heeft in opdracht van minister letkerk (binnenlandse zaken) bij het BP een onderzoek ingesteld. Hij Irie Nederlanders i ingekomen bij ngeval in DDR BLIJN/DEN HAAG (DPA/ANP) e Nederlanders zijn vrijdagavond een verkeersongeval omgekomen de autoweg Helmsledt-Berlijn ter igtevan het Oostduitse Barleben. I zijn de 72-jarige C. M. Herben, fi Ü-jarige vrouw E. Herben- i?.' wadluen hun 11-jarige kleinzoon R. rei trben, allen uit Den Haag. ouders van de jongen, beiden i. zijn zwaar gewond opge ien in een ziekenhuis in Maagden- Dit heeft de ANWB zondag :eai;®ekend gemaakt. kor ie personenauto waarin zij zaten bot- t frontaal op een tegenligger die nor onbekende oorzaak van de eigen ma eghelft raakte. Dit meldt het West- de: Utse persbureau DPA. Ook de uit -Berlijn afkomstige bestuurster m de tegenligger is met verwondin- een ziekenhuis opgenomen. olgens ooggetuigeverklaringen ging auto van de Westberlijnse plotse- ig slingeren, raakte op de andere fghelft en kwam na de frontale otsing op de Nederlandse auto te- cht lederlandse vrouw in lepal gearresteerd fa egens goudsmokkel ITMANDU (AP) Een Nederland vrouw is in Katmandu in Nepal irrtsteerd op beschuldiging van smokkelen van vijf kilogram a Thailand naar Nepal. Dit heeft politie zondag meegedeeld. moest daarbij nagaan of er bij een beperkt aantal onroerend goed-trans- acties van het ABP, waarbij Meijer betrokken was, sprake is geweest van chantage Minister Rietkerk heeft steeds gewei gerd het rapport-Gruijters openbaar te maken. Vorige week stemde hij erin toe het rapport strikt vertrouwelijk en zonder bijlagen ter beschikking te stellen van de ambtenarencentrales en de kamercommissies van ambte narenzaken en financiën. Het rapport-Gruijters werd vrijdag dan ook bij de ambtenarencentrales bezorgd. CCOOP (christelijke centra le), CMHA (middelbaar en hoger per soneel) en het Ambtenarencentrum accepteerden het rapport onder de door Rietkerk gestelde voorwaarden De ACOP (algemene centrale) weiger de het rapport, omdat men niet ak- icludeert in het rapport Hu welijkscadeau LAS VEGAS iRTR) - De 23- jarige Annette Barrios uit Ca- liforme die op haar huwelijks reis Las Vegas bezocht, heefl daar zondag met een inzet van zes dollar 1 065.358 dollar ion geveer 3 miljoen gulden i ge wonnen. Het ivas de grootste pot die ooit het spel mei een gokautomaat in het Amen kaanse gokcentrum heefl. op geleverd Na haar succes zei zij verontschuldigend „Ik ben eigenlijk niet zo n gokker SU1'. X ,U(1 Ier waarde van 330.000 gulden 11 in Th.il.nj xti r,:< i u M) GDANSK (UPI/DPA) Zondag is in Gdansk een betoging gehouden voor de verboden vrije vakbond Solidari teit. De betoging werd zonder ernsti ge incidenten verspreid door gewone en rellenpolitie. Drie jaar geleden begon de staking op de Leninwerf die had geleid tot hel ontstaan van de bond. De politie voorkwam een mars naar het monument bij de hoofdingang van de werf ter herdenking van de doden die daar in 1970 vielen. Dit gebeurde na een herdenkingsdienst in de Brigit- ta-kerk. Bij het uitgaan van de mis, die werd bijgewoond door Lech Wale-, sa, vormde zich een menigte van naar schatting tienduizend mensen. Wale sa liep met mee. maar ging na afloop van de mis naar huis. Toen de stoet naar het oordeel van de politie van de kerk te ver in de richting van het monument toog greep zij zonder verdere waarschu wing in Zij zat betogers na met witte gummiknuppels en verrichtte enige arrestaties. Gelovigen die naar de kerk gingen waren vooraf door de politie streng gecontroleerd op hun identiteitspa pieren Walesa werd na afloop van de mis door duizenden naar zijn auto bege leid. Zij schreeuwden 'Solidariteit' en 'Lech Walesa' en maakten het v-te- ken. dat de contacten met Meijer heel moeilijk kunnen worden verklaard zonder aan te nemen dat er met hem ongeoorloofde betrekkingen bestaan. Meijer werd volgens Gruijters bij transacties ingeschakeld tegen ver goedingen voor andere prestaties dan normale bemiddeling. De gang van zaken bij het ABP omschrijft Gruijters als „een sfeer van zaken doen met miljoenen-projecten zonder dat er sprake is van strakke procedures, onderling overleg en con trole, en allerminst in overeenstem ming met de omvang van belangen waarover men gezamenlijk te waken heeftAan het slot van zijn rapport merkt Gruijters op dat. wil er klaar heid komen in deze affaire, er met een veel bredere kring van personen ge sproken moet worden dan hij heeft gedaan Als reactie op het bekend worden van de inhoud van het rapport-Gruijters laat de ABP-directie weten dat men weliswaar onder druk is gezet om bepaalde transacties te doen. maar dat men nooit voor die druk is bezwe ken. De woordvoerder van het ABP. die de inhoud van het rapport overi gens nog niet kende, merkt op dat Gruijters ook geen bewijzen heeft voor het feit dat de directie transac ties onder druk heeft moeten doen. Daarom pleit Gruijters ook voor een nader onderzoek. {Zie ook pagina 3i Een Tjadische jongen met een T-shirt waarop het portret van president Hissene Habre prijkt, maakt een praatje met enkele Franse militairen in een straat van de hoofdstad N'Djamena. FRANSE TROEPEN NAAR FRONTLIJN N'DJAMENA (AFP L'PLRTR DPA) daarom gekant te zijn tegen ingrijpen le is zaterdag een drie-daagse mini- Met de terugtrekking van de rege- van Frankrijk in de Tsjadische bur- top van de Organisatie van Afrikaan- ringstroepen tot builen het bereik geroorlog. se Eenheid (OAE) over de oorlog in van de Libische jachtbommenwer- Jn de Kongolese hoofdstad Brazzavil- Tsjaad begonnen, pers en de stationering van Franse ROTTERDAM (ANP) Een inwoner van Rotterdam heeft van de politie een proces-verbaal gekregen, omdat hij zijn twee apen op de Oude Dijk in de Maasstad had vastgebonden aan een lantaarnpaal om vervolgens een café in de Kettingstraat te bezoeken. Terwijl de man een consumptie nut tigde beet een van de twee achterge bleven apen een drie-jarig jongetje in de arm. Het kind moest naar een ziekenhuis voor een tetanus-injectie el gil ri?)i ieb vrouw, wier naam werd opgegeven D lEdna Urhold, kwam donderdag uit °&!ïok in Katmandu aan Met het wasi Qd in haar koffer verborgen pas- h r de douane- maar werd aan- ue.i jouden toen zij haar bagage in een 'r het luchthavengebouw gepar- ■rde auto laadde, aldus de politie, i verder geen bijzonderheden ver- iet "Sekte. 'etsontwerp [■Wijziging wet («etensbez waarden afg P1' HAAG (ANP) Minister De xv.ë "rinR van sociale zaken en werkge- ^ftnheid en minister Korthals Altes 11 justitie hebben bij de Tweede Ul i >dcr een wetsontwerp ingediend nde! 'wijziging van de tuchtrechtelijke si: !ds en de strafbepalingen in de dn gewetensbezwaren militaire ^st. Dit staat in een persbericht de twee ministeries. liet ontwerp worden de formulerin- c van het tuchtrecht die ontleend c aan het militair tuchtrecht, ver- I Bl!en door formuleringen die ont- :lUl ziJn aan de tuchtrechtelijke Ma die gelden voor ambtenaren. Ik wordt voorgesteld beroep tegen JE" wiegde tuchtstraffen mogelijk te ufo* «en bij een in te stellen kamer bij Dii 1 kchtbank in Den Haag. Die kamer «staan uit twee rechters en één ite krijgt de minister van socia len en werkgelegenheid de be- Muïid om ontslag uit vervangen- Jt te verlenen als de tewerkge- juri» "j® veroordeeld is tot een onvoor- p het "delijke vrijheidsstraf. LOURDES (ANP/AFP) Na een kort verblijf in het Zuidfranse Tar- bes is paus Johannes Paulus II zondagmiddag aangekomen in de bedevaartplaats Lourdes. Op het vliegveld van Tarbes waren presi dent Mitterrand en de Franse bis schoppen ter begroeting aanwezig. De paus legde er in een korte toespraak de nadruk op. dat hij als pelgrim naar Lourdes was geko men. Vandaag zal de paus samen met vele pelgrims in Lourdes het feest van Maria Hemelvaart vieren. Van avond keert hij naar het Vaticaan terug. „Door de verschijning van Mana en door haar boodschap aan een een voudig meisje uit dit land is Lour des een ontmoetingsplaats gewor den voor hen die in het evangelie geloven", aldus de paus. De paus sprak zijn waardering uit over de inspanningen van de Fransen voor vrijheid, broederschap en vrede in de wereld. In zijn woord ter begroe ting prees president Mitterrand de invloed van de kerk op de menselij ke cultuur Hij legde de nadruk op het werk van de paus voor vrede en gerechtigheid en diens verzet tegen de ongerechtigheid, waar ook ter wereld. Na de begroetingsceremonie op het vliegveld vloog de paüs met een helicopter naar Tarbes, waar hij een gesprek van een uur had met presi dent Mitterrand Daarna begaf hij zich eveneens met een helicopter naar Lourdes. waar de burgemees ter. de gemeenteraad, de bevolking en de bedevaartgangers hem een hartelijk welkom bereidden. Enige uren voor de aankomst van de paus in Lourdes is zondag op nieuw een aanslag gepleegd op een religieuze instelling in Zuid-Frank- rijk Onbekenden staken op vijf plaatsen het gebouw van het rooms- katholieke blad 'La croix du Midi' in brand in Toulouse. Niemand stel de zich nog verantwoordelijk voor de aanslag Drie van de twintig personen die in verband met de aanslag, vrijdag, op een kruisweg statie in Lourdes waren opgepakt kregen zondag een arrestatiebevel onder ogen. Twee jonge Franse vrouwen, uit Parijs en Toulouse, alsmede een jonge Corsicaan gin gen op grond daarvan de gevange nissen van Tarbes en Pau in. De andere zeventien verdachten werden vrijgelaten. De verdachten behoren tot een anarchistische be weging. Paus Johannes Paulus II wuifl naar de menigte als hij in een paus mobiel' de basiliek van de bede vaartplaats Lourdes passeert eenheden in het oosten en westen is Tsjaad in twee ongeveer evengrole delen opgeplitst. De oost-westlijn van Abeche naar Salal moet de op mars van de opstandelingen onder leiding van Goukouni Weddeye naar de hoofdstad N'Djamena verhinde- Een contingent van 150 Franse para chutisten werd zaterdag naar Abeche gestuurd, de voornaamste plaats in Oost-Tsjaad en een van d president Hissene Habre's bolwerken van waar uit hij ln juni 198*2 zijn succesvolle aanval op N'Djamena lanceerde en president Weddeye verdreef. Zondag kregen de Franse para's opdracht in Salal 350 km ten noorden van de hoofdstad, de regeringstroepen op te leiden in het gebruik van luchtdoelge schut en anti-tankwapens De Franse soldaten kregen het consigne zich buiten de gevechten te houden. Relatief rustig In regeringskringen werd gezegd dat de regering-Habre er nu alles aan gelegen is om na het verlies van de noordelijke oaseplaats Faya-Largeau in ieder geval de zuidelijke helft van het land te behouden Na de terug trekking van de regeringstroepen uit het noorden was hel dit weekeinde relatief rustig aan het front. Wel be schuldigde N'Djamena Libiè ervan dat het afgelopen week tot zaterdag de noordoostelijke "dorpen Oum Cha- louba en Kaïlat aanviel, die de rege ring zegt nog steeds in handen te hebben. Ook werd Salat volgens de regering bestookt, maar waarnemers betwijfelen dit De enige Libische toe stellen die Salat kunnen aanvallen zijn volgens hen de zware Toepolev- 22's. die op grote hoogte blijven en slechts enkele minuten bij Salat zou den kunnen blijven. Guy Penne. adviseur van president Francois Mitterrand voor Afrikaanse zaken, voerde zondag overleg met president Habré. Deze beschuldigde Penne er vorige week nog van tot de pro-Libische vleugel te behoren en Conferentie tegen racisme bereikt geen overeenstemming GENEVE (DPA) De tweede wereld conferentie tegen racisme en rassen discriminatie in Geneve is zaterdag morgen vroeg geëindigd zonder dat de deelnemende landen lot de ge hoopte eenheid van stellingname konden komen. Een slotverklaring en een program van actie werden door een meerder heidsbesluit van Afrikanen. Arabie ren, Aziaten en het oostblok tegen de stemmen van de Westerse minderheid of haar onthouding aangenomen. Het westerse blok keerde zich ertegen dat in het slotstuk heftige kritiek wordt geleverde op Israel en wordt opgeroepen tot 'gewapende strijd' tot het ten val brengen van het 'apart- heidsregime van Zuid-Afrika' De slotverklaring met de passages tegen Israel werd aangenomen met 101 tegen 12 stemmen bij drie onthou dingen Het program van actie voor de volgende tien jaar van bestrijding van racisme werd goedgekeurd met 104 stemmen voor, geen tegen en tien onthoudingen. Sierlijkheid en bevalligheid kun nen toch nog samengaan met atle tiek voor vrouwen. Dat bewees de gracieuze Amerikaanse Mary Dec ker. die met haar zwevende tred stijlvol naar haar tweede gouden medaille bij de wereldkampioen schappen m Helsinki ijlde Na de verwoestende krachtexplosies van de Tsjechische spierbundel Jarmi- la Kratochvïlova op de 400 en 800 meter u as de vloeiende vlucht van I de Amerikaanse hinde een verade- j ming. Eerder al snelde zij op de 3000 meter naar de wereldtitel en gistermiddag bezweek het Russi sche tempogeweld op de 1500 me ter onder haar soepele schreden. In de laatste meters van een zinde rende race sloeg de Russin Zamira Zaïtseva legen de grond, terwijl Mary Decker winnend over de eindstreep gleed. De Oostduitse Marita Koch was nog succesvoller (drie gouden medailles op de 100 meter, de 200 meter en de 4 x 400 meteri Maar de Amerikaanse stal zondagmiddag definitief de show in Helsinki Na het succes van Rob Druppers izilver op de 800 meter' beleefde Neerlands belangrijkste troef Ge rard Nijboer alleen maar teleur stelling en ontluistering. Op de marathon was h\j kansloos en fi nishte pas op de 29e plaats ln de race om de meeste gouden medail les won Oost-Duitsland tenslotte toch van Amerika. (PAGINA 9) Verdronken Voor de kust van Domburg zijn zaterdag drie zwemmers verdron ken bij opkomend tij De slachtof fers zijn twee Duitse toeristen en een 21-jang meisje uit Vaals Vol gens de politie zijn de zwemmers vermoedelijk verrast door stro mingen rond de paalhoofden (PAGINA 5) Oude meesters Trainer André Wurth van Middel burg treurt nog altijd om het ver lies van zijn topscorer Gerrie Ei kenhout. die het groen-tvit van Middelburg verruilde voor het rood-u it van Vlissingen Niettemin won Middelburg zaterdagmiddag moeiteloos zijn eigen Stadhuis- toernooi dankzij 'oude meesters' als Willem Dekker. Kees van der Sluis en Henme Wijs. Elders in Zeeland om precies te zijn in Clinge won het versterkte Vlis singen zijn eerste oefenwedstrijd (PAGINA'S 10 EN 11) Jan Raas Jan Raas zal zich in de criteriums moeten voorbereiden op het we reldkampioenschap wielrennen. De KNWU heeft de nationale kam pioen laten u eten dat er geen geld of gelegenheid is om de WK-selec tie deel te laten nemen aan enkele Italiaanse semi-klassiekers. Cirke lend om de kerktoren gaat Raas dus op weg naar Altenrhein. Giste ren in z'n woonplaats 's-Heeren- hoek werd hij tweede in de Regen- boogkoers. De winst was voor zijn vaste trainingsmaat Cees Priem (PAGINA 14) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 Provincie: 5 en 7 Sport: 9, 10, li, 12, 13 en 14

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1