HAGEL Taptoe Bruinisse werd grote teleurstelling 98 Straatfestival Vlissingen had succesvol verloop mwwmmmm Kom ook GOED - GOEDKOOP - GEZELLIG winkelen bij AGRIMARKT Voor deze twee wel heel erg bijzonder T£'EFtKSTUNTS bijvoorbeeld MA/NZEP DOMHERR WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PZC/streek Eerste Thool I fietsdag succesvol Korfbalweek bij Animo succesvol 1 Maandag, dinsdag en woensdag: Andijvie Gehakt half om half 08 A vem CHOCOLADE MAANDAG 15 AUGUSTUS 1983 TOEKOMST EVENEMENT AAN ZIJDEN DRAAD BRUINISSE De Stichting Festivi teiten Bruinisse is zeer teleurgesteld over het verloop van de zaterdag avond gehouden taptoe op het sport terrein in Bruinisse. Van de ver wachtte 1000 bezoekers kwam iets meer dan de helft, een aantal van ongeveer 600. Volgens de secretaris van de stichting, J. Braber. is dit aantal te weinig om uit de kosten te komen en de toekomst van de Bruse Taptoe hangt dan ook, wat hem be treft, aan een zijden draad. „Het is een allopende zaak", aldus Braber De stichting had voor deze taptoe al goedkopere korpsen gear rangeerd. omdat ook vorig jaar het bezoekersaantal tegenviel. Als een van de mogelijke oorzaken van het mislukken van de taptoe noemt Bra ber een ongecoördineerd festiviteiten- beleid in de gemeente „Aquadelta organiseert hier natuurlijk ook veel. maar van coördinatie tussen onze evenementen en de hunne is nauwe lijks sprake Zo was'er zaterdag in Aquadelta één of ander stuntteam en mogelijk dat dit bezoekers bij de taptoe weggehouden heeft. Aan het weer kan het m ieder geval niet gelegen hebben, want dat was prima", meent Braber De secretaris is van mening dat er over een eventueel voortbestaan van de taptoe idit jaar was de dertiende keen nog duchtig gepraat moet wor den. Scholengemeenschap Commissie vergadert )bo Goes voortaan in Sas van Gent Auto uitgebrand bij Schoondijke sas van gent - De financiën van de gemeente Sas van SCHOONDIJKE Bij de Groeneweg Gent vergadert vandaag, maandag, bij Schoondijke is zaterdagmorgen in het gemeentehuis aan de Westka- omstreeks half elf een auto geheel de. De vergadering begint om 19.00 uitgebrand. De bestuurder, A. R. C. uur. uit Philippine, reed over de rijksweg De agenda vermeldt onder meer hei en hoorde plotseling een knal onder aanvragen en aanvaarden van een de motorkap. geldlening van ruim 437.000 gulden Vervolgens viel de motor stil. Hij zette voor de bouw van vier bejaardenwo- de auto langs de kant van de weg en mngen. het garanderen van een geld- nam een kijkje onder de motorkap, lening van 40 mille voor Philten. een Daar vanonder kwam een flinke voorstel tot vergoeding van de exploi- steekvlam, waarna de auto volledig tatiekosten van Philten en de vast- uitbrandde. De brandweer van Oost- stelling van de verordening heffenmg burg moest eraan te pas komen het vuur te blussen. 'Groot Stelle' Verkeerscommissie Reimerswaal houdt vergadering KRUININGEN De verkeerscom missie van de gemeente Reimerswaal vergadert dinsdag 23 augustus in het gemeentehuis te Kruiningen, aan vang 13.30 uur. Op de agenda staan onder meer: aanbrengen verkeers drempels in de Zwartebessestraat Krabbendijke; instellen wisselend parkeerverbod Oude Polderstraat Hansweert; verkeerssituatie Nieuwe Kerkstraat Yerseke: verkeerssituatie Nieuwlandse binnendijk Oostdijk: parkeerverbod Swaanhilstraat Ril land, parkeerverbod strandje Roels- hoek Krabbendijke: parkeerverbod Rozenlaan Yerseke; vrachtwagenver- keer door de G. van Zoelenstraat Yerseke. onroerend-goedbelasting. Auto in de sloot TERHOLE - Bij een eenzijdig ongeval op Rijksweg 60 nabij Terhole is in de nacht van vrijdag op zaterdag de auto van J. A. uit Terhole zwaar bescha digd. Bestuurder A. passeerde met een veel te hoge snelheid een voor hem rijdende auto In een daarna komende bocht raakte hij de macht over zijn stuur kwijt, waardoor hij over het fietspad en via de berm met zijn auto in de sloot terecht kwam, Theo Vermeulen IJzendijke won keizerbolling GOES Met ingang heet de scholengemeenschap ger beroepsonderw lengemeenschap 'Groot bestuur van de slichting gezet onderwijs heeft dat besloten. De scholengemeenschap is gevestigd in gebouwen aan de Bergweg en de Palijnweg. De naam Stelle in zijn oorspronkelijke betekenis duidt op een veilige, verhoogde plaats in het schorrengebied. De scholengemeenschap is ontstaan uit een fusie van de vroegere am bachtsschool. de voormalige' afdeling lager huishoud- en nijverheidsonder wijs van de vakschool en de rk-nijver- heidsschool en omvat - uitgezonderd de grafische richting - alle mogelijke richtingen binnen het lager econo misch en administratief onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonder wijs en lager technisch onderwijs. Ruilbeurs KIELDRECHT De Kieldrechtse Verzamelaarsvrienden houden zon dag 21 augustus weer een ruilbeurs voor verzamelaars van postzegels, ou de munten, stickers, oude ansicht- en prentbriefkaarten. sigarenbandjes, doodsprentjes en lucifersdoosjes in feestzaal 'Het Centrum' in Kieldrecht. Verder is er ook een speciale stand waar Artispunten en Soubrypunten geruild kunnen worden van 1 september V 1 eenschap voor la- .A-' -. v ijs in Goes scho- -- '.-y; - -■ iroot Stelle'. Het V' - hting voor voort- -."-vyi- - - Het Zienkzeese korps Rust Roest tijdens de taptoe in Bruinisse. VLISSINGEN - De culturele raad van Vlissingen heeft zaterdag, de laatste dag van het Vlissingse Straatfestival, een groot aantal mensen op ccn uitgebreid program ma getractecrd. Op allerlei plaat sen in Vlissingen. maar in het bij zonder op het festival terrein aan de Commandoweg, konden de mu ziek-, dans- en theatergroepen zich verheugen in een grote belangstel ling van het publiek. De organisatoren van het Vlissingse straatfestival ide culturele raad on der leiding van Klaas Overdam en zon veertig vrijwilligers) hebben zich kennelijk laten inspireren door het Amsterdamse Festival of Fools en de Gentse Feesten Het festival in Vlissingen hield in elk geval het midden tussen die twee evenemen ten: doorlopende voorstellingen op tal van plaatsen in heel de stad. voor het grootste deel gratis toegan kelijk. Het programma werd zorgd door een groot aantal arties ten en groepen uit binnen- en tenland. Gekozen was echter vooi typische straatvoorstellmgen. die meerdere keren voor een beperkt publiek konden worden opgevoerd. Op een podium op de Zeilmarkt konden artiesten en amateurmuzi kanten hun eigen kunsten tonen. Van die gelegenheid werd zaterdag middag ook gebruik gemaakt De gemeentepolitie van Vlissingen kon geen schatting maken van het aantal mensen dat zaterdag het festival bezocht heeft. Wèl wist de politie te melden dat het hele ge beuren van woensdag tot en met zaterdag vlekkeloos is verlopen. THOLEN De Thoolse fie krijgt wellicht een vaste plaatsi jaarlijkse evenementenkalende 2' hangt af van de resultaten vaiin:. nabespreking die binnenkort «r gehouden en waarbij met nam financieel aspect aan de ordei^ Organisatorisch was er tijdens eerste Thoolse fietsdag zaterdaj probleem. Zaterdag klommen 188 deelnens hun Fiets. Oudste deelnemer»! 79-jarige C. Beckers uit Thoie deelnemers reden de 48 kilt? over de Thoolse binnenwegen: i eigen tempo. De grootste deels i de in groepen waren de u» m 'Tandje- Bij' uit Sint-Maartensd 'De Pluimpot' uit Scherpeniss. AR> Het officiële startschot werd zate fan morgen gegeven in Sint-Maaxtes ers bij het clublokaal van toerclub! noo je Bij' Raadslid van Tholen J.<ü|Ten stuurde een peloton van 35 tria Ma op pad. De organiserende street ent Tholen zorgde voor verschi ldu startpunten. Massale toeloop noteerde hetstï- reau ln Tholen. Vanaf 'Hof vtt land' vertrokken 61 fietsers; inSyr nisse waren dat er maar 8. Q Maartensdijk 50. Oud-Vossen* Poortvliet 20; Sint-Annaland Seherpenisse 13. Het begeleiiB team bestaande uit twee reparalB servicewagens en het ThoolseïB Kruis hadden een gemakkelijÉB want ongelukken deden zklfj voor Beiaardconcert Grote Kerk Goes GOES In het kader van de: avond-beiaardconcerten zal beiaard van de Grote Kerk in donderdag 18 augustus bespeelt den door Eddy Marien, beiaard) het Belgische Mechelen. Dat gel tussen 19.00 en 20.00 uur. Op het plein tussen amrobank» Ostende zijn stoelen gezet e: gramma's beschikbaar. Tijden BR concert, op initiatief van de sl m Goese beiaard, zal Marien onder ten gehore brengen Preludius het beiaardboek van J. de Giui; |'j) Vlaamse volksliederen, sonate. archaique. Engelse volksdansa geuzenliederen, Charles Gouna Igi Weinig toeristen op de been voor braderie Haamstede OOSTBURG Theo Vermeulen van de bolclub Molenzicht uit IJzendijke mag zich het komende seizoen keizer noemen. Hij won de Nederlandse keizerbolling, die zaterdag werd ge houden op de banen van Raak tegen Staak in Oostburg. Aan dc wedstrij den namen dertien kampioenen uit heel Zeeuwsch-Vlaanderen deel. Tweede werd A. van de Gezelle van de bolclub Raak tegen Staak en de derde HAAMSTEDE - De voorlaatste ring- plaats was voor R. de Geeter van de promotion-dag in Burgh-Haamstede Grensbollers uit Eede De keizer van trok zaterdag met een braderie geen het vorig jaar. E Minnaard. was er grote groepen mensen naar de Ring niet om z'Jn titel te verdedigen in Haamstede, 's Ochtends kwamen Wethouder J. Vergouwen van Oost- er nog wel wal toeristen om de burg reikte de beker van de gemeente braderie een gezellige aanblik te ge- en de sjerp uit. C. de Crook overhan- ven, maar in de middaguren ver- digde namens de VVV een prijs aan de dween het leeuwendeel naar het nieuwe keizer De keizerbolling werd strand. georganiseerd door de bolclub Raak De atletiekvereniging Delta Sport tegen Staak, onder auspiciën van de wist met de voorlaatste prestatieloop. VVV. naast 98 deelnemers, ook weer veel Na de keizerbolling werd nog een publiek te trekken. Snelste loper was prijsbolling gespeeld Daaraan namen Simon Blom. De tocht voerde over 75 boilers r~ acht, vier of twee kilometer. Ook de twee popgroepen, die voor hotel Bom in Haamstede optraden hadden met over belangstelling te klagen. Het Schouwse 'Tno plu één' en Kees en de snelbinders, ook uit Schouwen, lieten met hun muziek 's avonds het publiek in de straten bijeen drommen. bolsters deel De uitslag is: 1 drietal mevrouw C. Rieteco- A van de Gezelle' Cambier; 2 mevrouw M. Ghijs'C. de Crook/R. d'Hondt; 3 K Hu- bregtse'Ph Wage'A, Herrewegh Geslaagde braderie Sint-Philipsland SINT-PHILIPSLAND - De zaterdag gehouden braderie in Sint-Philips- land is een succes geworden, Niet alleen de middenstanders en vereni gingen waren tevreden, ook de organi satoren van het programma en de 40 deelnemers keken met voldoening te rug op dit mid-zomerevenement, Vele braderiegangers maakten ook van de mogelijkheid gebruik om een rondrit te maken met een paardenkoets. De finale van het touwtrekken 's avonds bracht enorm veel mensen naar het haventerrein. Winnaar werd het team van Reyngoudt Hun naaste belagers Filius en Clisan lieten zij ruim achter zich. De winnaars namen het vervol gens op tegen twee paarden van de stallen Brooymans uit Oud-Vosse- meer Dit onderdeel verliep aanvan kelijk niet vlekkeloos De viervoeters Anja en Margriet hadden te veel zand als ondergrond. Toen het strijdtoneel werd verplaatst naar het naast de baan gelegen grasveld was er meei evenwicht in de strijd, maar uiteinde lijk moest het paardenduo het afleg gen tegen tien mensen OOST-SOUBURG in de laatste week van de schoolvakantie heeft Zeelands grootste korfbalvereniging. Animo uit Souburg, de jeugd van Souburg kennis laten maken met de korfbalsport. In de verschillende wij ken werden dagelijks evenementen gehouden voor jongeren van zeven lot en met veertien jaar. Het leverde de club aan het eind van die 'korfbal- week' een aantal nieuwe leden op. Behalve demonstratiewedstrijden wa ren er een vossenjacht, een sport- en spelmiddag en een straattekenwed strijd. Elke deelnemers kreeg behalve een sticker ook een informatiebulletin mee Gezien het succes van de eerste korfbalweek zal Animo er een terug kerend evenement van maken iedereen leest de krant altijd en overal. KNUIT SERVICE CENTRUM I is een elektrotechnisch reparatiebedrijf speciaal voor het repareren van uw wasautomaat, vaat- j wasser, wasdroger, stofzuiger, etc Ongeacht I welk merk of waar gekocht. Alsook het plaatsen of repareren van uw t.v-antenne. Ruim 90% van I alle reparaties wordt binnen een tijdsbestek van j 1-5 werkdagen voor een, redelijke prijs verhol- j pen. KNUIT SERVICE CENTRUM VVerrilaan 31. 4453 CA 's-Heerenhoek. tel 01105-1690 of 1270 klasse 1, per kilo gekruid, f ftO 1 per kiloO.yö Maximaal 3 eenheden per klant. MARCONISTRAAT 1 GOES 400 GRAM: ADVIES- PER TIEG PR us 495 ZOLANG DE VOORRAAD STREKT MAX- Ml FLESSEN PER KLANT en agrimarkt heeft nog veel meer extra voordeli MELK of POOR MAX. 6 PAK PEP KLANT Toiletpapier i2 toi op^opjief 450 Dixan 2kiio nu nvt gratis flacon 1200 ml Siian geconcontroonj JSf 699 Knakworst 200 gram Adviesprijs ^a57)pop Soep 169 109 i-i.j-i Trimbrokken j 363 Radion Vat a38kiloS* Op-Op 748 Nutroma Koffiemelk SJOg.amJJff 119 BROOD BANKET Bakker Goud 800 gum gesneden J99' 189 Bolussen Pr 5 59 Kwarktaart 475 gram 495 ZUIVEL Jonge komijne kaas Per kilo9SB 890 Goudkuipje Perdukjw 109 VLEESWAREN Leverkaas 100 gram JST 89 'Gekookte Gelderse aan'islnk Per lOOgiamW 79 WIJNEN GEDISTILLEBt 1495 1895 Nieuw in de Blommenmartll Uitgebreid assortiment boeketten en opgemaakte stukjes droogbloemen Droogbloemen Welkom bij Zeelands drukst bezochte levensmiddelen-warenhuis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 18