ML rie badgasten bij omburg verdronken Restauratie in Veere valt veel duurder uit Demonstratie Turken in Middelburg Eivol ernielingen in cafetaria Vlissingen Vragen boekhoudkundige trucs rapport Oosterscheldewerken almanak TEGEN ARMEENS GEWELD XERMOEDELIJK VERRAST DOOR STROMINGEN EXTRA REPARATIES NODIG Briefstallen jfi Vlissingen Politie pakt gelddieven ZEEUWSE Het verschil te' gebeurde tijdens een ver jaardagsfeestje in Goes, waar teer des huizes een kroon .Jaar vierde. U kent het soort Ofsprekken wel. Een uitwisse- 'jn9 van familienieuwtjes. De 'harige zoon Jan-Kees vond J® gesprekken maar matig in teressant, totdat hij oom Leo mrde zeggen, dat zijn oudste farmacie ging studeren. 'Jan-Kees, die al een beetje tepels kende, vroeg oom Leo telangstellend waarom neef John nu opeens boer ivilde terden. terwijl hij tegen hem ted verteld apotheker te wil- worden. What's in a name, Eenpriar? MAANDAG 15 AUGUSTUS 1983 fcsSLNGEN - De Viissingse gemeentepolitie heeft vrijdagavond drie Jteoners van Vlissingen aangehouden, die vernielingen hadden aangericht een frituurzaak van P.J. in de Badhuisstraat. jtgaat om de 30-jarige A.C.H., de 20-jarige E.J. van D. en R.R (19) Het Ütal kreeg tegen halftien aanvankelijk woorden met de exploitant van de gngover de kwaliteit van de geboden waar. Het meningsverschil sloeg volgens een woordvoerder van de politie al snel om in ,een ordinaire zaak van vermeiingen" Daarbij werd een (koel)vitnne vernietigd en ook werd veen stoel door een raam gegooid. De schade was aanzienlijk. Eén van de betrokkenen werd door het toegestroomde publiek aan de politie overgeleverd, de beide anderen werden door de politie aangehouden. gegeven (64 mille gemeentelijk). Voor het ongesubsidieerde deel (ook bijna 64 mille) komen b en w later met voorstellen, na overleg met de stich ting Veere Uit de uitvoerige toelichting bij het voorstel blijkt, dat het bestek voor de restauratie van de stadhuistoren door Gemeentewerken is opgemaakt zon der dat de buitenkant van de toren eerst goed kon worden onderzocht: dat was pas mogelijk nadat de stei gers waren geplaatst. Toen bleek, dat tal van constructieve reparaties en verbeteringen nodig zijn. die nog niet waren gesignaleerd; voor een klein deel (11 millel gelden die het carillon. ..Het zal u duidelijk zijn." schrijft het Veerse college aan de raad. ..dat een dergelijke overschrijding van het kre diet de gemeente voor grote proble men plaatst Uit contacten met Monu- ADVERTENTIE i varel alarmgroep Inbraakbeveiliging Brandmeldinstallatics Volgens verzekeringseisen met TBBS-opleveringsbewijs. WISSE-VAREL B.V. 01100-27072, Verrijn Stuartweg 3, 4462 GE Goes. mentenzorg is ons gebleken, dat noch de dienst gemeentewerken noch Mo numentenzorg hebben kunnen voor zien. dat de stadhuistoren in zo'n slechte staat verkeerde" In verband met de inzet, die de stichting Veere in het verleden aan de dag heeft gelegd - ook financieel - bij de restauratie en de bespeelbaarheid van het carillon is met het bestuur ook nu overleg gaan de. aldus b en w. Het college laat weten, dat een deel van het bijkomende werk ivoor bijna 72 mille) vier of vijf jaar zou kunnen worden opgeschoven. Men voelt daar echter niet veel voor* de toren staat nu m de steigers, waardoor het werk goedkoper kan gebeuren dan wanneer over enkele jaren opnieuw steigers moeten worden geplaatst; dat komt op 40 tot 50 mille. Men stelt de raad voor de 223.000 gulden beschikbaar te stellen en in een volgende vergadering besluiten over de manier, waarop de nog niet gedekte 64 mille zullen wor den verstrekt. De Veerse raad wordt voorgesteld deel te nemen aan de districtsgezond heidsdienst Zeeland. B en w zijn voorts bereid om met de Rabobank mee te doen aan de uitgave van een kleurenplattegrond voor de gemeente Veere: daarvan zullen 4000 exempla ren worden gedrukt, als de raad ermee instemt. Het college laat de raad weten, dat men het bestuur van de tennisvereni ging Zer Oirts uit Serooskerke heeft beknord omdat er bij de tennisbanen aan de Zandput /.onder vergunning een clugebouw is neergezet. Begrip voor de noodzaak van zo'n lokaliteit heeft men wel; daarom wordt de raad voorgesteld dit planologisch ook mo gelijk te maken. gezien toen zij op zijn kamer ramen. Vervolgens maakten de in pers zich snel uit de voeten. De fkeers zijn binnengekomen via een buifraam. Zij doorzochten de bene mij Dverdiepmg en op de bovenverdie- kwamen zij in de kamer van de des huizes, die wakker bleek te MIDDELBURG Een groep van on- tocht door de Middelburgse binnen- actie richtte zich volgens een verkla- terreur, gericht op Turkse diploma- geveervijftig Turken heeft zaterdag- stad geprotesteerd tegen wat zij ring van het organiserend comité ten en vertegenwoordigingen'. De de- middag met een demonstratieve op- noemden 'de Armeense terreur'. De met name ook legen 'de Armeense monstratie door de drukke binnen- rustig verloop. Met spandoeken werd uiting gegeven aan de opvatting, dat er in de jaren van de eerste wereldoorlog geen spra ke zou zijn geweest van een 'slachting onder de Armeniërs door Turkije'. In het verlengde van deze mening werd ook een recente tv-uitzending over de relatie Armenièrs-Turkije aangeval len: 'Weg met opruiende tv-program- ma's van de VARA' Over de bomaan slagen van de laatste tijd wordt in de verklaring van de organisatoren on der meer gezegd, dat ze 'niet los gezien kunnen worden van de binnen landse terreur, die gericht is op desta bilisatie van Turkije en hun oor sprong vinden in het buitenland' Van de kant van de organisatoren werd desgevraagd gezegd, dat de op komst tegenviel Men had gerekend op een paar honderd deelnemers. De groep demonstranten bleef beperkt tot vooral op Walcheren wonende Turken. Turkse demonstranten in te Middel burgse binnenstad Het aantal constructieve reparatiewerkzaamheden dat aan de Veerse stadhuistoren moet worden verricht blijkt veel groter te zijn dan aanvankelijk is berekend. ZUIDDORPE Tijdens de Boek weitfeesten in Zuiddorpe is er al tijd wel een of andere 'eetwed- strijd'. Waren hel in voorgaande jaren taarten of rijstepap, dit keer waren de eieren aan de beurt. Zon dagavond werkte Marnix van Lae- re uit Koewacht er veertieneneen- half naar binnen. Hij werd" daar mee winnaar van de wedstrijd, waaraan zes eters deelnamen. In de categorie tot veertien jaar 'sleepte Stannie Sarmijn uit Zuid dorpe het eremetaal in de wacht Hij at zo'n acht eigeren op. Het comité had tweehonderd eieren ge kookt. Die zijn beslist niet allemaal opgegaan. Zuiddorpe vierde het af gelopen weekeinde de zesde Boek- weitfeesten. Het was zaterdag met de opening, die werd verricht door burgemees ter A. Hack van Axel. flink druk. De wandeltochten (over vijf. tien en vijftien kilometer i trokken iets min der belangstellenden dan in voor gaande jaren Bij het touwtrekken doorentegen was veel publiek aan wezig. De caféploeg Cambrinus ging met de eer strijken Tweede werd de ploeg van de rijkspolitie en het team Zeelandia uit Koewacht be zette de derde plaats. De ploeg In Den Herberg uit Zuiddorpe werd vierde Naast activiteiten als schie tingen. kaartingen, poppenkast en een demonstratie aerobic dansen, waren er stands met onder meer boekweitkoeken, machinaal breien, kalligrafie, oude boeken, glas grave ren en tweede-handskleding wordt gepresenteerd en tegelijk 13 miljoen als tegenvaller hoe zit dat; is het correct om twee miljoen als meevaller voor het wegvallen van hydraulisch onderzoek voor de ge schrapte lïftsluis op te voeren en bij de tegenvallers een bedrag van een miljoen voor grondonderzoek jacht- sluis wat vindt de minister van een jaarlijkse accountantscontrole en doelmatigheidscontrole voor de Oos- terscheldewerken. Drs Eversdijk informeert naar de posi tie van de weg over de pijlerdam (een verkeersweg of werkweg) en naar de financiering ervan, daarbij aanne mend dat de minister het idee van een tolweg verlaten heeft. Hij vraagt voorts naar: alternatief werk voor het verdichtingsschip Mytilus: de ervarin gen met de toplaagstorter voor het aanbrengen van zware breuksteen bij de pijlerdam; de ervaringen met het pijlerplaatsen, de inrichting van het gebied bij de Roompotsluis „Wordt bij de inrichting van het Roompot- sluisgebied ook rekening gehouden met het feit dat op de sluis in de nabije toekomst controlewerkzaam heden kunnen worden verricht door de koninklijke marechaussee (onge wenste vreemdelingen, drugsbestrij ding); immers deze sluis maakt een eind aan het volstrekt ongecontro leerd binnenkomen in een flink stuk van Nederlandaldus Eversdijk. Zoet Zout Ten aanzien van de compartimente ring verzoekt de CDA-er informatie over; het zout-zoct-scheidingssys- teem bij de Kreekraksluizen (zolang dat er niet is moet Belgie ruim drie brandweer begonnen een zoekactie. Het meisje werd rond negen uur zater dagavond levenloos aangetroffen op de vloedlijn, bij een paalhoofd, in de buurt waarvan zij te water moet zijn gegaan Een arts constateerde, dat ook zij door verdrinking om het leven OMBURG - Langs de kust, aan weerszijden van Domburg, zijn zaterdag drie mensen erdronken. Dat is gebeurd bij opkomend tij; de politie vermoedt, dat de zwemmers zijn errast door stromingen rond de paalhoofden. Het gaat om twee Duitse toeristen, de 36-jarige Otten uit Wassenberg-Ophoven en de 57-jarige mevrouw I.E. Weiss uit Hamm, en de ■jarige Petra Hermann uit Vaals. De verdrinkingsgevallen deden zich los van elkaar voor. beide Duitse badgasten verdron- Mevrouw I.E. Weiss verdronk om on- j om ongeveer drie uur zaterdag- geveer dezelfde tijd. in dezelfde omge- Iddag op een strand tussen de grens ving. Een groep van ongeveer vijftien Et Westkapelle en het golfterrein, zwemmers werd eveneens verrast hoogte van de mini-camping Mal- door sterke stromingen. Mevrouw ars Op dit strand is geen bewaking Weiss kon de kant niet meer bereiken nwezig. en werd door anderen uit het water 136-jarige man raakte in moeilijkhe- gehaald. Omstanders pasten mond op li, toen hij met zijn twee kinderen mond-beademing toe, maar dit bleek n liet zwemmen was. Beide kinde- niet meer te helpen, n hadden een luchtbed bij zich en 1 inden het strand bereiken, hun va- jn loop van de zaterdagavond werd lukte dat niet meer. duidelijk, dat er nog een derde toerist bij Domburg moest zijn verdronken. De rijkspolitie kreeg in het begin van de avond de melding, dat sinds twee uur 's middags de 21-jarige Petra Hermann uit Vaals werd vermist. Zij was - aldus de politie - rond die tijd gaan zwemmen in zee bij het strand ter hoogte van de watertoren Dom burg. Politie, reddingsbrigade en 2.500. schotten van de slachtoffers werden overgebracht naar het mortuarium van het Gasthuis in Middelburg. Indruk Burgemeester P. A. D. Diepenhorst van Domburg liet zondag naar aan leiding van de drie verdrinkingsge vallen desgevraagd weten, dat een eerste onderzoek liem niet de indruk had gegeven dat er in de bewaking fouten zijn gemaakt. Wel zal de ge meente deze week, in overleg met de reddingsbrigade en de Stichting Bad- fs gekomen. P|a^elangen bekijken of nadere hii rfo ,o Wownn o0nn,0. veiligheidsmaatregelen voor de eiligheidsmaatregelen stranden nodig en mogelijk zijn. De heer Diepenhorst sprak van „een bij de watertoren is bewaking zig en wordt vla borden gewaar schuwd niet in de buurt van paalhoof- - den „swen.me-.D, stotter pvc,- SSÜ3SÏ!Sr^ÏÏS£ JSSINGLN - Het afgelopen wcek- ze'e ide is in Vlissingen bij de politic et R ngifte gedaan van enkele dicfstal- OPS L s.l een woning werden een bedrag n 95 gulden en een fotocamera ter irde van enkele honderden gul- ■j e ontvreemd. Uit een auto (aan de itelijke Bermweg) van een Lim- u;:. rjse automobilist werd een pol- sje met waardepapieren en twee n?' otoestellen gestolen. Er was eeii van de auto kapotgeslagen, politie lichtte na een inbraak in woning aan de Hobeinstraat - rbij zes gulden werd ontvreemd 20-jarige Vlissinger A.C. van zijn Hij bekende de inbraak; in ver- Imet deze zaak moeten nog ande- i"K«den gehoord, aldus de politie, wwd J. A. N. uit Vlissingen ?ehouden. die bekende bij de Ven een fiets te hebben gestolen; hij de buit intussen verkocht. Iwemmer moest .1 lassief toezien ei» 10e motorrijder ijn spullen stal s ROEDE Een nog onbekende mo- jaB^ jrijder heeft zondagmiddag tegen Ttje ie uur een portefeuille met drie- r 2-01 nderd gulden en een verrekijker ldefi) stolen van een recreant aan de KelÈ alendijk in Groede. .irora C. B uit Goes had zijn kleren en en; 3; tspullen op de dijk gelegd en was els ui i weg naar de zee om te zwemmen. Cli: .moest - op flinke afstand - toezien uste e de motorrijder in zijn spullen Bi aaide en - naar achteraf bleek - de Hefeuille en de verrekijker mee- Dl. oor 250 gulden f'an kleingeld in aamslag gestolen I1AMSLAG Bij een inbraak in lse. J d woning in de nacht van vrijdag uierdag in Zaamslag is zo'n twee- nderdvijftig gulden aan losse gul- I is en rijksdaalders gestolen. Het II11 vermoedelijk om twee inbre- B. zoon van de bewoner D. B. heeft Velgen gestolen opkomend tij en een aanlandige wind, zo zei hij. en de reddingsbrigade heeft op hel bewaakte deel van het strand nn,TT»T,nor, T de gele vlag gehesen, die aanduidt dat BRUINISSE In de nacht van vnjdag baden „Snachtighe.d geboden is. op zaterdag zijn van een bi. Aqua Naar aanIeidinE va„ de ve,drin- Delta in Bru.msse geparkeerde auto kinesEcva„„ op hel bc„aakte de vier velgen gestolen De waarde kustsl.d„lta ai hij: ,Ik ben nie, van de velgen bedraagt ongeveer ïan ovcr,uisdi da, a„e badCTS aich bewust zijn van de risico's". VAN KAMERLID EVERSDIJK IIEINKENSZAND Het tweede ka merlid drs II. Eversdijk (CDA) wil van minister drs N. Smit-Kroes van verkeer en waterstaat weten in hoe verre er bij de dertiende voortgangs rapportage over de Oosterschelde werken sprake is van 'boekhoudkun dige trucs'. Volgens hem worden ver schillende zaken in de voortgangs rapportage mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn, zodat er met name in financieel opzicht een verte kend beeld ontstaat. Eén en ander valt af. te leiden uit een reeks van 43 vragen die Eversdijk aan minister Smit-Kroes heeft voorge legd. ter voorbereiding van de, parle mentaire discussies over de dertiende voortgangsrapportage. Zo wil het kamerlid onder meer weten op welke wijze rijkswaterstaats Delta dienst en de aannemerscombinatie Dosbouw via 'creativiteit en inventi viteit' een bedrag van 78 mfljoen gulden zullen besparen. Hij vraagt zich af of er een nieuwe methode is uitgevonden om de mee- en tegenval lers te presenteren (niet meer onaf hankelijk van elkaar, maar per saldo), en of het uiteindelijke negatieve saldo van de dertiende voortgangsrapporta ge (113 miljoen) is doorgeschoven naar andere ministeries Ervan uit gaande dat de stormvloedkering in 1986 klaar is is Eversdijk benieuwd waarom voor 1987 toch nog een be drag van 110 miljoen begroot is. Andere vragen van het tweede kamer lid: wanneer wordt nu precies de Philipsdam voltooid; was de tegenval ler van 33 miljoen voor de grindwie- penmatten niet eerder te voorzien; het is opmerkelijk dat voor de sluis bij Hansweert 31 miljoen als meevaller ton per jaar betalen en toestaan dat er water uit de Antwerpse dokken wordt weggepompt); het tijdstip van sluiting van de Krammer; de afme tingen van de jachtsluis in de Oester- dam (waarom 34 bij 6,5 meter); de totale kosten van herstel van de Marki/.aalskade; de ingebruikname van hel doorlaatmiddel in de Marki zaatskade: de gevolgen van uitstel van de l'hilipsdam voor visserij en milieu, met name als het daarbij onomkeerbare milieueffecten be- trert. Drs Eversdijk wijst erop dat behalve vertraging van de compartimente- rmgswerken, ook versnelling van deze werken aandacht verdient, omdat daardoor wellicht een geringer stroomsnelheid in de Oosterschelde- monding ontstaat, waardoor weer aanmerkelijke besparingen kunnen optreden Het tweede kamerlid beklemtoont dat de veiligheid van het sluizencom- plex bij Hanseert zo gering is, dat uitstel van nieuwbouw niet verant woord is. „Wanneer gaat de eerste spade daadwerkelijk in de grond? wil hij weten. Hij vestigt voorts de aandacht op de werken ten behoeve van ruilverkavelingen langs het ka naal: kunnen deze werken nu onge hinderd voortgang vinden en treden er thans bij realisatie knelpunten op? Drs Eversdijk vraagt verder wanneer de nota 'beheer stormvloedkering ge reed is; of de verzanding van de haven G'olijnsplaat een gevolg is van de bouw van de pijlerdam en of er aan dc buitenzijde van de pijlerdam een aanleg- en losplaats kan komen voor vissers die in Colijnsplaat wil len veilen. VEERE - Dc restauratiekosten van het stadhuis in Veere zullen meer dan het dubbele worden van het bedrog dat eerst is geraamd: er moet aan zienlijk meer gebeuren om het monu ment bouwkundig weer in goede staat te krijgen dan het geval leek. In plaats van bijna 2 ton worden de kosten nu begroot op ruim 420.000 gulden. Burgemeester en wethouders van Veere vragen de raad in de vergade ring van woensdag 24 augustus een aanvullend bedrag van ruim 220 mil le; de verwachting is, dat in die meer kosten 160.000 gulden subsidie wordt SCHOONDIJKE De rijkspolitie groep Wcst-Zeeuwsch-VIaanderen heeft het afgelopen weekeinde twee mannen aangehouden, die ervan wor den verdacht uit de kas van het garagebedrijf Wijffels in Schoondij- ke 1100 gulden te hebben ontvreemd. Een derde verdachte werd in Vlissin gen door de Viissingse gemeentepoli tie gearresteerd. Vrijdagmiddag omstreeks twee uur reed een rechercheur van de groep West-Zeeuwsch-Vlaanderen toevallig langs het garagebedrijf Hij zag in eerste instantie twee mannen weg vluchten en zette per auto de achter volging in. Later, te voet, zag hij kans één van de 'weglopers' aan te houden. Het was P. P. P. L. uit Middelburg. De verkeerspolitie van de groep West- Zeeuwsch-Vlaanderen wist later op de dag de tweede aan te houden. K. G. A. H. uit Vlissingen. Inmiddels had de garagehouder de politie ingelicht dat uit zijn kas 1100 gulden was ont- veemd Bij het verhoor kwam naar voren, dat er nog een derde bij de diefstal was betrokken. Deze man, R. A. H. uit Vlissingen, werd de volgende dag. zaterdag, aangehouden door de Viissingse politie, waarna hij naar het. bureau in Oostburg werd gebracht Het drietal heeft bekend Zij zijn in de loop van zaterdagavond vrijgelaten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17