}eld werkgelegenheidsfonds oor nieuw hotel Westduin Vissershaven Brasserie en Citycomplex Middelburg gaan dicht Hulst: voor 5 jaar inzeemetZIKV 'DE COST GAET VOOR DE BAET UYT' Uitleenadministratie Axelse bibliotheek geautomatiseerd PZC/ provincie ter geld voor e Zeeuwse schaapskudde ^deputeerde bij slaan eerste paal PANDEN WORDEN VERBOUWD TOT WINKELS ERDAG 13 AUGUSTUS 1983 ®0ELBl'RG - Het dagelijks Stuur van de provincie wil de kbting Zeeuwse Schaapskud de komende jaren van een dmere subsidie voorzien dan afgelopen jaren. Aan de Kuwsc staten wordt voorge- *ld de stichting de komende |trjaar een bijdrage te geven I dc kosten van zowel een tder als een hulp-herder. Voor jj komt de bijdrage neer op 15 te de afgelopen drie jaar de provincie uil van een diebedrag van 10 mille. [Khrijven nu. dat de stichting iwse Schaapskudde door wijze van beheer van de 'elandse bloemdijken haar jtaansrecht bewezen heeft aantal vegetaties is aan- 'baar vergroot, er zijn min- tegale vuilstortingen, de be swaarde van de dijken is >ot en - zegt het college - er leer begrip voor natuurbe- Sing ontstaan bij zowel als agrariër Men stelt, de kudde „gunstige uitstra- ri ^effecten" heeft gehad en weent daar de motivering aan „„./deprovinciebijdrage te ver- 011! 0[en De heren Van Es trechtsi en Van Gent zetten zich in voor het behoud van de Vissers- en Koopmanshaven. Uitvoering van het definitieve herstel van de Vlissingse Vissershaven vóór 1987 is een illusie. Dat stelt de heer J. J. van Gent in een namens vijftien Vlissingse organisaties geschreven brief aan het gemeentebe stuur waarin wordt aangedrongen om toch in ieder geval voor voor het zomerseizoen 1984 tijdelijke maatregelen te treffen, zodat de haven gebruikt kan worden als ligplaats voor het museumschip 'Schorpioen' en als passanlenhavcn. „Een definitief herstel van de Vissershaven kan op z'n vroegst in 1987, maa het is niet uitgesloten dat dat pas in 1990 gebeurt. Als nu tijdelijke voorzieningen worden getroffen en de defini tieve opknapbeurt in '87 wordt uitgevoerd, dan zijn de kosten tot dat moment ongeveer dertigduizend gulden per jaar. Voor dat geld wordt dan wel t de heer Van Gent, „Het ETI noemt stukje binnenstad opgevijzeld, ont- de gemeentelijke notitie Vissersha- staat werkgelegenheid en wordt 'onderbelicht' wat betreft de verdere aftakeling van de histori- inkomsten. Die bestaan niet alleen sche haven voorkomen" aldus de uit te innen liggelden van de heer Van Gent die deel uitmaakt jachten die in de haven verblijven, van de werkgroep Vlissingen Pro- maar ook uit een hogere opbrengst motie Hij wordt in zijn betoog van de onroerend-goedbelasting. bijgevallen door de heer M E. van Dc panden aan de N'ieuwendijk Es die zich al vele jaren inzet voor stijgen beslist in waarde als de het behoud van de Vissers- en Vissershaven wordt opgeknapt. De Koopmanshaven m Vlissingen middenstanders aldaar krijgen Beide heren tonen wemig begnp meer werk, zodat sluiting van be de voorwaarde dat de haven een functie zou krijgen Die voorwaarde zou. als daar niet op korte termijn aan wordt voldaan, een gevaar voor het behoud van de Vissershaven kunnen beteken-enaldus de heer Van Es. De raihmg van de opbrengsten van liggelden is erg moeilijk te maken, zo blijkt uit de uiteenzetting van de heren. „De leden van de fracties van PvdA en CDA vroegen daar donder dag, toen wij epn gesprek met hen hadden, ook ai naar Ik weet het echt niet, dat is van een aantal factoren afhankelijk Maar in ieder geval ben ik ervan overtuigd dat de exploitatie sluitend gemaakt kan worden", aldus de heer Van Es voor de houding van het gemeente bestuur v van b en jaar geen geld uit te trekken voor tijdelijke voorzieningen. Daarvoor werden toen door wethouder D J paalde winkels - en dat is in de Vlissingen Het college huidige situatie beslist niet denk- besloot in mei van dit beeldig wordt voorkomen. Dat be tekent weer minder mensen in de ww en dat scheelt de gemeente uiteindelijk weer een aantal uitke- P. Bruinooge (PvdAi van onder ringen dat betaald moet worden", meer welzijn en werkgelegenheid Het standpunt van het Vlissingse twee redenen aangevoerd. De ge- gemeentebestuur baart beide heren meente heeft geen geld en boven- de nodige zorg Voor de heer Van Es dien zou een werkgroep met verte- was het zelfs aanleiding te bedan- genwoordigers van gemeente, pro- ken als lid van de gemeentelijke vincie en ministeries van WVC en werkgroep Koopmans- en Vissers- VROM binnen een jaar met een haven Hij had hierin zitting na- sluitend plan voor het definitieve mens het actiecomité 'Behoud herstel komen Allemaal leuk en aardig, vinden de heren Van Gent en Van Es. maar, zeggen zij. ..Voor daarna alle hinder nissen zijn genomen en het herstel daadwerkelijk is uitgevoerd leven we al in 1987 Tijdelijke voorzienin gen vergen een bedrag van ruim drie ton Het noodzakelijke bagger- werk vergt twee ton. maar dat kun je geen tijdelijke voorziening noe men. want gebaggerd moet er toch worden Overigens is er een bedrijf dat het werk voor aanzienlijk min der dan twee ton wil uitvoeren. Na aftrek van die post blijft nog 116.000 gulden over. onder meer voor aan passing van de voormalige vismijn ten behoeve van de havenmeester Dat geld ben je uiteindelijk kwijt als het gebouw moet worden gesloopt, zoals rijkswaterstaat wil Maar dan nog heb je voor dertigduizend gul den per jaar een bruikbare Vissers haven Daar komt volgens de heren Van Es en Van Gent nog bij, dat het Vlissingse college volledig voorbij is gegaan aan de inkomsten die uit een tijdelijk herstel van de haven voortvloeien. „Het Economisch Technologisch Instituut voor Zee land geeft ons daarin gelijk", aldus Koopmans- cn Vissershaven, dat in 1975, toen het er naar uitzag dat het doel was bereikt, zichzelf op non- actief stelde, Na het opzeggen van zijn lidmaatschap van de werk groep blies de heer Van Es het comité opnieuw leven in Zoals gezegd, het gemeentelijk be leid vervult de heren Van Gent en Van Es met zorg. De reden daarvan ligt eigenlijk in het. nog niet zo heel erg. grijze verleden Tien jaar gele den begonnen we met de actie voor het behoud van de havens Rijkswa terstaat wilde in het kader van de plannen voor het op Deltahoogte brengen van de zeeweringen, de Vissershaven dempen en de Koop manshaven door middel van een drieënhalve meter hoge muur van het achterliggende gebied afscher men Dat hebben we door onze acties weten te voorkomen, maar rijkswaterstaat verbond aan het open houden van de Vissershaven Met enige verbazing hebben de heren kennis genomen van het in de notitie Koopmans- en Vissers haven opgenomen bedrag van 260.000 gulden dat nodig zou zijn voor afmeervoorzieningen voor het ramschip 'Schorpioen'. „Daar heeft de stichting Schorpioen nooit om gevraagd en bovendien kan dal voor een veel geringer bedrag. Dat zou pas echt weggegooid geld zijn' meent de heer Van Geut. De heer Van Es is er van overtuigd dal veel zaken tot stand kunnen komen zon der dat daar grote bedragen mee gemoeid zijn. omdat niet alles nieuw hoeft te zijn. De heer Van Es: „We konden bijvoorbeeld een gang way kopen voor een bedrag van 2000 gulden. Een nieuwe zou al gauw tien keer zoveel kosten. Maar ja, dat ding is inmiddels verkocht. We hadden ook een offerte voor d" aanschaf van drijvende pontons voor hel afmeren van de jachten. Die pontons zijn nog steeds be schikbaar voor een bedrag van 15.000 tot 20.000 gulden. En dat is geen weggegooid geld. omdat dc pontons ook bij het definitieve her stel gebruikt kunnen worden. Maar ja, ik ga nu niet achter dergelijke zaken aan. Ik heb de mensen al eens moeten vertellen dat het niet door ging en toen voeltle ik me behoor lijk in m'n hemd staan". Wat de reden van de houding van het dagelijks bestuur van Vlissin gen kan zijn - het argument dat de financiële middelen niet aanwezig zijn doet volgens hen geen opgeld, zoals uit het voorgaande blijkt is voor de heren Van Gent en Van Es een raadsel „We zijn ervan over tuigd dat b en w de Vissershaven beslist willen herstellen, dat lijdt geen twijfel", zo zeggen zij. ,.B en w schijnen alleen met ie beseffen dat een oud en beproefd gezegde nog steeds van kracht is en dat luidt: 'De cost gaet voor de baet uyt*. Hans Verbeek evolg van de herziening schade geleden. Dit op voorwaarde dat gemeenteraad hiermee tenminste oord kan gaan. voerman was tot voor kort eigenaar een pand in de Hemelstraat. In werd de bestemming gewijzigd 'bedrijven' in 'woondoeleinden en ïbroeders De Witte uit Kapelle- wilden het gebouw kopen om itinrichting en werkplaats in :igen, maar op grond van de bestemming kon geen hinder- worden verleend, ketste de verkoop op af. Met de Jlwe bestemming heeft de eigenaar grkoop 58.000 gulden minder ont- fin dan verwacht. Dat is dan ook ihadeclaim De taxateur van de eente komt echter niet verder dan verschil van 35.000 gulden voor en le bestemmingswijziging B en w len het redelijk dan voor niet meer 25 000 gulden tegemoetgekomen worden in dit verschil. iraak strandpost Breskens I8KENS In de nacht van dins- op woensdag is ingebroken in de idpost Zeebad te Breskens. Er 1 /i en een radio-cassetterecorder en bedrag van 40 gulden ontvreemd, op| ladensi kwam de strandpost bin- kAJ door het slot te foreprpn AXEL Na Hulst en Kloosterzande begint in Zeeuwsch-Vlaanderen ook de christelijke openbare bibliotheek in Axel met een geautomatiseerde uitleenadministratie. Dat betekent dat op vrij eenvoudige wijze uitge leende boeken worden geregistreerd in de computer, die in de provinciale bibliotheek in Middelburg staat op gesteld. De Axelse wethouder J. M. van Schaik en een jeugdig lid, dat die dag jarig is, lenen woensdagmiddag om 14.00 uur het eerste boek. Met een soort (leespen' wordt over de streepjescode van de lezerskaart en de code van het boek gestreken Op datzelfde moment staan boek en lezer geregistreerd m de computer in Mid delburg. Als het bock wordt terugge bracht wordt weer met de pen over de streepjescode gestreken, waarmee het boek van de naam van de lezer wordt gehaald. Dankzij deze verlichting van het administratieve werk zullen de bibliotheekmedewerkers meer tijd krijgen voor onder meer het beant woorden van vragen van lezers en organiseren van activiteiten Automatisering is duidelijk een zaak van de toekomst, vindt voorzitter F. van Vliet. Daarom is het volgens hem belangrijk dat nu vooral de jeugd er sterk bij wordt betrokken en dat een verbinding met het onderwijs wordt gelegd. De rest van de week zullen extra terminals (toetsenborden» aan wezig zijn voor demonstraties Be langstellenden mogen daar ook zelf mee spelen'. Verder is er een tentoon stelling over informatieverschaffing en automatisering. Zo zijn er demon straties van teletekst en wordt het viditelsysteem getoond. Demonstra ties van de mogelijkheden van het gebruik van de computer zijn vooral op de onderwijswereld gericht Die demonstraties zijn woensdag en don derdagmiddag Vrijdagmiddag en -avond en zaterdagmorgen kunnen bezoekers zelf met de apparatuur a de gang. De Axelse bibliotheek, die 2900 lezers telt, heeft 30.000 titels in huis. Met aansluiting op dc computer in Mid delburg is de beschikking gekregen over een bestand van 83.000 titels. Boeken in andere bij de provinciale bibliotheekcentrale aangesloten bi bliotheken kunnen eenvoudig aange vraagd worden. De Axelse bibliotheek heeft een jaar nodig gehad om alle boeken in te voeren in de computer. Naast de bibliotheken in Hulst, Kloosterzande en Axel zijn ook de bibliotheken Goes, Heinkenszand. Kapelle en Vlis singen op de computer aangesloten. Met Oostburg en Sas van Gent is men bezig en wat betreft Terneuzen is de beslissing nog niet genomen Daar vormen financiën een struikelblok. De Axelse bibliotheek zal woensdagmid dag om 15 00 uur voor het publiek opengaan Zo worden in de toekomst de lezer en het boek. geregistreerd in de computer in Middelburgmet de 'leespen'. MIDDELBURG - Cafe-restaurant De Brasserie en de speolautomatenhal (in de al eerder gesloten City-bio scoop» gaan definitief dicht. Beide panden, gelegen aan de Lange Delft in Middelburg, sluiten de deuren om dat er, na ingrijpende verbouwingen, winkels in worden gevestigd. De Brasserie gaat dicht op 30 septem ber, in de automatenhal kan voor het laatst op 20 augustus worden ge speeld De twee gebouwen, eigendom van projectontwikkelaar De Waal Vastgoed bv te Weesp. zullen worden 'omgetoverd' tot een winkelopper vlakte van achttienhonderd vierkante meter Over dat laatste is inmiddels overeen stemming reikt tussen De Waal en de gemeente Middelburg Om tot uitvoe ring van de plannen te kunnen komen is een voorbereidmgsbesluit voor De Brasserie en het Citycomplex nodig Burgemeester en wethouders van Middelburg vragen de raadsleden dat besluit vast te stellen Het komt aan de orde m de raadsvergadering van maandag 22 augustus, aanvang 14.00 Over de invulling van de winkelruim te aan de Lange Delft is nog niets bekend. De verantwoordelijke wet houder A Bergshoeff van onder meer ruimtelijke ordening en stadsvernieu wing) zei vrijdagavond desge6naagd: „Ik weet alleen dat er een grote verbouwing plaats zal vinden, ik kan niets zeggen over het aantal en het type winkels dat er zal komen. We willen een voorbereidingsbesluit ne men, omdat je daarmee kunt voorko men dat er m de tussentijd andere plannen tot ontwikkeling worden ge bracht. die niet stroken met de huidi ge opzet" Mevrouw Visser mede-exploitante van De Brasserie en de automatenhal, wilde niet veel kwijt over de nieuwe ontwikkelingen. „We gaan eruit en dat is een logisch gevolg van het feit dat ons huurcontract met De Waal is beëindigd We gaan ook weer verder Ergens op Walcheren zullen we weer opnieuw beginnen, maar waar en wanneer weet ik niet" De Brasserie was bijna zestien jaar aan de Lange Delft gevestigd. Zoals bekend gaat De Waal ook de Gravenstraat van aangezicht veran deren. Daar komt. de aanvangsdatum is nog niet bekend, een winkelgalerij met naar schatting zestig kleine win keltjes. Het pand w aarin vroeger gara ge Blaas was gevestigd, zal ruimte bieden aan de toegang tot de overdek te winkelpassage De plannen voor deze verbouwingen zijn in een ver gevorderd stadium. Het wachten Is nog op de definitieve goedkeuring door de Middelburgse gemeenteraad Voor die tijd zal de commisie ruimte lijke ordening zich erover bulgen woensdag 17 augustus raanvang 19 30 uur». Gaat de gemeenteraad akkoord, dan moet nog een zogenaamde 'verkla ring van geen bezwaar' \an Gedepu teerde Staten worden afgewacht. De vroegere plannen van De Waal om een doorlopende winkelpassage te maken van de Gravenstraat naar de Lange Delft zijn van de baan. HULST B en w van Hulst willen zich voor een periode van vijf jaar verbinden aan het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming in de nieuwe structuur. In het Z1KV zitten nu nog maar vijf gemeenten. Middel burg. Terneuzen. Ooslburg, Zierikzee en Hulst. Drie gemeenten zijn met ingang van het komende cursusjaar uitgetreden. De nieuwe opzet houdt in meer zelf standigheid voor de afdelingen en meer invloed van cursisten en docen ten op het inhoudelijk aspect van de cursusprogramma's Volgens b en w is de bestaanszekerheid van het ZIKV alleen gewaarborgd zolang de vijf ge meenten een eenheid blijven vormen Zodra één of meerdere gemeenten alsnog uitstappen worden de lasten voor de resterende deelnemers te hoog. Hulst wil dan ook de komende vijf jaar alleen deel blijven nemen als ook de overige vier gemeenten in het ZIKV blijven voor de komende perio de van vijf jaar In de gemeentebegroting van de ge meente Hulst is voor 1983 voor het ZIKV 160.000 gulden geraamd. Van het rijk wordt 105.000 gulden terug ontvangen wlidatie-overleg Kapelle bijeen 'ELLE - Het provinciaal overleg de revalidatie houdt donderdag ,?ustus in 'De Vroone' te Kapelle 'cpenbare vergadering, aanvang aur Aan de orde komt het lerpjaarverslag 1982; de bouw een activiteitencentrum voor li ceiijk gehandicapten in Bergen Zoom en een cursus adviseur liver gehandicaptenvoorzienin- -regelingen. iilst wil 25 mille hde betalen na zigen bestemming ST De herziening van het Mnmingsplan Sint-Jansteen in W» taa\ de gemeente Hulst 25.000 Wen kosten. Dat is het bedrag dat a» van Hulst w illen uitkeren aan inwoner van Sint-Jansteen, die hotel, omdat het op een strook grond komt te staan die was gereserveerd voor eventueel in de toekomst uit te voeren zeewcringswerken. Een door het waterschap ingediend schor- singsverzoek werd echter niet geho noreerd door de Raad van State. Eén en ander heeft echter wel tol Het hotel, gevolg dat het vijf miljoen gulden kostende project een jaar la ter gereed komt dan aanvankelijk was gepland. De bouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf P Flipse uit Koudeker ke, naar een ontwerp van architecten bureau Wisse'Tuinhof'Slemmer. Het hotel krijgt 84 twee-persoonskamers en twee zalen, die door middel van paneelwanden kunnen worden opge splitst in vier eenheden Het hotel dat naar verwachting in juli 1984 open gaat wordt daardoor volgens de heer Izeboud bijzonder geschikt als con greshotel. Gedeputeerde Ventevogel ontving voor het verrichten van de officiële handeling een exemplaar van het boek 'Zeeland in oude kaarten' uit handen van Jules Izeboud, het zoon tje van de hoteldirecteur. Inbraak en diefstallen in Terneuzen TERNEUZEN In het winkelcen trum Zuidpolder in Terneuzen is donderdagnacht ingebroken bij de rijwielhandel K. De daderlsl forceer- delnl met een stuk gereedschap een bovenraam bij de voordeur. Het is niet duidelijk of er iets wordt ver mist. Uit de auto van de Amerikaan J. R H B uit Florida, die was geparkeerd in het Temeuzense Pastersbos, verdwe nen in de nacht van zondag op maan dag enkele tassen met voedingsmid delen De gemeentepolitie van Ter neuzen signaleert de laatste dagen toenemend vandalisme in de wijk Oudevaart in Terneuzen. Er worden herhaaldelijk auto's opengebroken In één geval deed de eigenaar aangifte. Bermpaaltjes moesten het ontgelden op Veerplein Breskens BRESKENS In de nacht van don derdag op vrijdag hebben onbeken den een dertigtal bermpaaltjes uit de grond gehaald Dit gebeurde aan het Veerhavenplein te Breskens WETHOUDER 'LEENT' WOENSDAG EERSTE BOEK waar vroeger het inmiddels gedeelte lijk afgebroken restaurant Huvers stond, heeft niet zonder problemen kunnen beginnen. Zoals gemeld maakte het Waterschap Walcheren bezwaar tegen de komst van het Gedeputeerde J. B Ventevogel sloeg vrijdagmorgen zijn 'eerste eerste paal'bi] het officiële begin van de bouw van hel Westduin Budget Hotel in Koudekerke. UDEKERKE - De bouw van het Westduin Budget Hotel is één van de projecten waarvoor beroep is gedaan op het provinciale werkgelegenheidsfonds. Dit zei gedeputeerde J. B. itevogel vrijdag in zijn toespraak ter gelegenheid van het heien van de officiéle eerste paal de start van de bouw in van het hotel aan de Galgeweg in Koudekerke inluidde. De eputeerde verrichtte de handeling - het was zijn 'eerste eerste paal' - in aanwezigheid van Hallen genodigden, onder wie opdracht gever tot de bouw, de heer E. J. P. Izeboud, en gemeester S. Francke van de gemeente Valkenisse. De laatste klappen die de heipaal de nd indreven werden begeleid door ontploffend vuurwerk. muteerde Ventevogel van onder recreatie en toerisme zei in zijn jraak weliswaar geen voorstan te zijn van maatregelen die de te beid op de ondernemersstoel tsen, „maar in een sector waar moeilijk is iets van de grond te jn, moet de overheid toch hei- De steun vanuit het werkgele- eidsfonds aan het Westduin Bud- Hotel is daar een voorbeeld van", leer Izeboud ontving uit het werk- genheidsfonds 200.000 gulden in 'Z-l'Jvorm van een achtergestelde le- De aanvraag van de heer Ize- was de eerste die door het Üge college van gedeputeerde sta- werd gehonoreerd. „Wie een stap mt zoals de heer Izeboud heeft ian, is een teken van hoop", aldus jedeputeerde. „De overheid mag met aan zich voorbij laten gaan. imoet daarbij helpen". '4ëemeester Francke noemde in zijn praak de steun van de provincie [eken van een ander beleid. „Daar weals gemeente erg blij mee zo hij •oblemen bouw van het hotel op de plaats

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9