Spoedig beslissing over cabel-tv in Terneuzen 'Onze rechtsstaat dreigt door bezuiniging in gevaar te komen 'Piekuren Zaamslag in verkeer niet geteld' ONT ACT AXEL/SAS WORDT BEKEKEN olksfeest in 'olphaartsdijk PZC/ provincie Verblijfsrecreant betaalt te veel voor levensmiddelen' VICE-PRESIDENT NOMES EN RECHTER FIBBE GEÏNSTALLEERD 1 'Pikante' filmopnames in Zierikzee ITERDAG 13 AUGUSTUS 1983 5BNEUZEN B en w van Terneuzen beslissen dit jaar over de aanleg van een kabelnet. Of gemeente zich alleen of in samenwerking met Axel en Sas van Gent bij een exploitant zal resenteren, wordt binnenkort bekeken. Het Terneuzense college heeft inmiddels opnieuw stgesteld dat de plaatselijke overheid op geen enkele manier betrokken wil worden bij de ploitatie van kabeltelevisie. Daarmee zijn beheersvormen als een stichting of een mmissie ex artikel 61 van de baan. zegt wethouder van openbare ^en drs A. Doorduyn. Hij infor- route, die b en w in gedachten hebben. «de donderdagavond - op vragen Terneuzen heeft twee bedrijven om n het VVD-raadslid W. de Zeeuw 'zijn' raadscommissie over de mars- een offerte gevraagd: de PZEM en Casema. Volgens Doorduyn bestu deert het college op dit moment de ILPHAARTSDIJK Zaterdag 20 pistus wordt in Wolphaartsdijk t jaarlijkse volksfeest gehouden, kdit jaar weer door de Muziek ver ging'Advendo in samenwerking •t enkele middenstanders. Het ootste gedeelte van het programma zich afspelen op het Wolferts- Middags is er voor de kinderen tot ■net twaalf jaar een groot kinder- st in het Dorpshuis, gepresenteerd Henk Out. Tijdens het kmder- stmaakt het tamboer-en trompet- SS. orps 'Jonge Kracht' uit Kapelle Drs A. Doorduyn rondgang door het dorp. der is er 's middags een wedstrijd- p voor atleten en een prestatieloop ir iedereen aan kan deelnemen. 19.00 uur opent burgemeester mi Blanken van Goes een groot meer- tussen buurtploegen en inpings uit Wolphaartsdijk Tevens ■dt er de gehele dag op het Wol splein een markt gehouden. voorkeur uitgesproken. Over de prij zen wilde hij zich niet uitlaten. Wél verbindt Terneuzen aan het verlenen van de opdracht stringente voorwaar den op het punt van onder meer de regionale werkgelegenheid. De gemeente wil in het kader van de plannen overleggen met eigenaren en beheerders van bestaande antenne- inrichtingen Doorduyn: ..Het gaat ons om de aanleg van een kabelnet voor de, hele gemeente, al zullen er ontwerp-contracten en is er nog geen ook kernen zijn, die niét worden aan- gesloten' Geluidsapparatuur gestolen uit woning Vlfesjngen VLISSINGEN - Bij een inbraak in een woning aan de Falckstraat in Vlissin- gen hebben onbekenden tussen dins dag 9 en donderdag 11 augustus goe deren buitgemaakt met een gezamen lijke waarde van ongeveer 2500 gul den. De daders van de inbraak kwamen de woning binnen door een raam te force ren. Zij verdwenen met een rekenma chine. een electronische flitser, een horloge en een complete geluidsin stallatie bestaande uit een platenspe ler. cassetterecorder, versterker en tuner. lütomobilist twee eer in botsing iet dezelfde auto BSINGEN Bij een aanrijding hoogte van de stoplichten Paul Bgerstraat Badhuisstraat in Vlis- vrijdagavond een automo- list twee keer achtereen in botsing komen met dezelfde auto. ongeluk gebeurde om half negen. 24-jarige C. J. M. uit Middelburg :met zijn auto over de Paul Kru- traat en stopte voor de stoplich- Achter hem stopte eveneens de rige Vlissingse automobilist M J. Toen M. wilde optrekken, reed H. de achterzijde van zijn auto. fiéóe bestuurders spraken daarna af fizaak verder af te handelen in de luisstraat. Toen M. in de Bad- sstraat stopte, reed H opnieuw (n de auto van de Middelburger H. werd door de politie Vlissin- een bloedproef afgenomen. Aan 1deauto's ontstond lichte materiele hade [ommissie publieke -reiken Zierikzee g Dudt vergadering BRIKZEE De commissie 'ies en bijstand voor publieke rken Zierikzee komt dinsdag 16 lustus in openbare vergadering !tn in de raadzaal van het stad- s De commissie bespreekt de kre- tverlening voor het bouwrijp ma- in Kaaskenswater ten behoeve jdenieuwbouw verpleeghuis Cor- iastiehting. De kosten van het '«rijp maken worden geraamd op gulden. der komen kredieten aan de orde ir diverse werken in de bestem- ■plannen Haringvlietplein en imbacht VII. Daarbij gaat het een bedrag van 165.000 gulden r trottoiraanleg en groenvoorzie- 18 Haringvlietstraat en omgeving, [passing van de openbare verlich- 8 en aanleg van voetpaden en het Bsen van zitbanken in het Hat- Spark Een bedrag van 180 000 «n is nodig voor ondermeer be- tags- en herbestratingswerken in ortambacht VII. Tevens bespreekt ■onunissie het uitvoeren van enige Meningen in het jeugdsoosge- Brogum. De kosten worden ge- i op 15.000 gulden. De commis- grgadering begint om 17 00 uur. KOEWACHT De vijftienjarige Boudwijn Rietjens is vrijdag als veertigduizendste bezoeker aan het Koewachtse zwembad ontvan gen. Hij ontving hiervoor het ge bruikelijke jaarabonnement voor het volgend zwemseizoen en een boekje met oude ansichten over Axel. Alvorens dit te overhandi gen stond wethouder P. T. A. M. R. Apers van Axel even stil bij dit heuglijke feit. Met het passeren van de veertig duizendste bezoeker werd duidelijk aangetoond dat het Koewachtse zwembad in een behoefte voorziet, meende Apers. Als streekzwembad zeffs meer dan het moderne bad in Axel. Hij leidde dit af uit het grote aantal dagkaarten dat in Koe wacht wordt verkocht, zelfs door bezoekers uit Moerbeke. Stekene. Antwerpen en St Niklaas Hij waar schuwde echter niet al te optimis- tich te zijn. Het gemeentebestuur heeft immers in bezuinigingsmaat regelen het besluit genomen om dit bad alleen in het hoogseizoen open te stellen. Onder druk van de bevol king is dit besluit teruggenomen. Door het bijzonder gunstige weer van deze zomer lijkt deze beslissing gerechtvaardigd. Of dat werkelijk zo is zal het naseizoen moeten bewijzen. Hij hoopte dat ook deze beslissing gerechtvaardigd wordt. De veertigduizendste was overi gens geen toevallige bezoeker. Bou- dewijn Rietjens trekt iedere dag zijn baantje in het Koewachtse bad en verklaarde dat zeker nog tot het eind van het seizoen te zullen doen Wethouder Apers van Axel luiterst linksi en de bezoekers van het Koeioachtse zwembad applaudiseren voor Boudewijn Rietjens. de veer tigdiazendste bezoeker van het openlucht-bad. Gemeenteraad Goes over bouwprogramma GOES Op donderdag 18 augustus vergadert vanaf 19 00 uur de gemeen teraad van Goes in het stadhuis. Aan de orde komen onder meer: het meer jarenprogramma nieuwbouw 1984- 1986; het opstellen van een hinderwet- uitvoeringsprogramma; een krediet voor het treffen van voorzieningen in de veiling ten behoeve van de muzie- krepetities. Helicopter landde op sportpark in Vlissingen VLISSINGEN - Op één van de velden op het sportpark Bonedijke in Vlis singen is gistermorgen een helicopter van de Belgische luchtmacht geland. Het betrof een pilolenoefening van de Belgische luchtmacht, die in geval van calamiteiten op de Weslerschel- de, het loodswezen en de brandweer bijstaat bij het afvoeren van slacht offers. Om slachtoffers zo dicht mogelijk bij het ziekenhuis in Vlissingen te krij gen, wanneer de nood aan de man is. heeft de Belgische luchtmacht de be schikking gekregen over een veld op het sportpark Wanneer zich een ramp voordoet, moet de regionale brand weer op het veld klaarstaan met een blusvoertuig en een ambulance. Dat gebeurde vrijdag dan ook Hoewel er van een grootscheepse oefening geen sprake was, werkten brandweer, loodswezen en de Belgische lucht macht de onaangekondige oefening vlekkeloos af. Oud-wethouder van Middelburg J.S. Hoek overleden MIDDELBURG - In Middelburg is donderdag op 87-jarige leeftijd overleden oud-wethouder van finan ciën en onderwijs J. S. Hoek. Van 1961 tot 1966 bekleedde hij deze func tie, nadat hij vanaf 1945 als AR- raadslid in de gemeente zitting had. De heer Hoek werd 24 november 1895 geboren in Beverwijk Hij begon zijn loopbaan bij de belastingdienst in zijn geboorteplaats. In 1922 trad hij in dienst ais adjunct-commies bij het belastingkantoor in Middelburg. In de functie van hoofdcontroleur werd de heer Hoek in 1961 gepensioneerd, na dat hij in oktober 1960 - bij zijn 50-jarig ambtsjubileum - werd be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In 1966 trad hij af als wethouder Hij bleef echter nog tot 1974 als onbezol digd beeldconservator en archivaris in dienst van de gemeente en als archivaris legde hij de basis voor het huidige gemeentearchief. De begrafenisdienst is dinsdag 16 au gustus om 14.00 uur met een dienst m de Getuigeniskerk en de begrafenis om 15.00 uur op de algemene begraaf plaats te Middelburg fci* v -oeggttgl - 'V:. - - 'Vv-vv Vvjfjfeï SLUIS Half en soms geheel aan het oog onttrokken staat in de monding van Het Zwin de loodzware gietijzeren grenspaal, min of meer op de plaats waar Nederland ophoudt en België begint en omgekeerd natuurlijk. De paal is al jaren een zorgenkindje. Door de aanslibbing is de markering grotendeels bedekt met zand. En soms is er helemaal niets meer van te Omdat hij vindt dat de gietijzeren paal op het droge thuishoort heeft burgemeester J. Asselbergs van Sluis al geruime tijd geleden contact opgenomen met de commissaris van de koningin. Die heeft de verplaat sing weer aangekaart bij het ministerie van binnen landse zaken, tot op heden kreeg 'Middelburg' nog geen reactie Daarom verstuurde het kabinet van de Zeeuwse commissaris onlangs een tweede brief Ambtelijke molens draaien langzaam, zeker in deze internationale kwestie. Want ook de Belgische overheden tot het ministerie van binnenlandse zaken toe moeten er goedkeuring aan hechten Om de grenspaal op het droge te brengen moet een speciale commissie worden ingesteld, waarin naast de burgemeesters van Sluis en Knokke-Heist nog zwaar gewichten van het Zeeuwse kadaster en de twee ministeries zitting dienen te krijgen Dat alles volgens een vergeeld tractaat uit 1849, waarin de burgemeesters van de twee grensgemeenten ook worden verplicht één keer per jaar de gesteldheid van de palen in ogenschouw te nemen De oprichting van zo n commissie kan nog wel even op zich laten wachten, vertelde vrijdag berustend een zegsman van het kabinet van de Zeeuwse commissaris Het is een moeizame aangelegenheid'zei hij. Intussen gaat de plechtige markering van de grens nog regelmatig kopje onder' in Het Zwin WERKGROEP VOORZIET ACTIES VANUIT BEVOLKING ZAAMSLAG In Zaamslag dreigen acties vanuit de bevolking als de raad van Terneuzen niet met een oplossing komt voor de verkeerson veiligheid in de kom van het dorp. praten over een versnelde aan- rapport, dat de gemeente aan de leg van de (rijks)weg Driewegen/Ter- situatie heeft gewijd. De tellingen van hole. In de tussenliggende periode het aantal auto's zijn uitgesmeerd zouden er verkeersmaatregelen moe- over een etmaal, terwijl het volgens de ten gelden, zoals een verscherpt poli- werkgroep moet gaan om 'piekuren'. Dat zeggen leden van de werkgroep tietoezicht. een hetere markering van zoals de aankomst van de veerboot in 'Veilig Zaamslag". die ijvert voor het weggedeelte en een snelheidsbe- Perkpolder het openstellen van de maatregelen. Ze zijn teleurgesteld perking. brug bij Sluiskil en de doorstroming door de opstelling van de raadscom- Veilig Zaamslag' heeft de indruk dat van het verkeer bij de kruising Sint missie openbare werken. Die wil dat de risico's van Veerstraat en Plein Anna Pas dan krijg je een inzicht in b en w met de provincie en het rijk met goed in beeld zijn gebracht in het de onveiligheid van het dorp. Als je 's nachts telt. is er niks aan de hand. want dan zie je niemand op straat" De leden hebben sterk de indruk dat de weg öm Zaamslag. die het Zeeuws- Vlaamse dorp van zijn verkeersellen de zou moeten verlossen, inzet is geworden van een spelletje 'politiek pingpong' tussen de gemeente Ter neuzen en de provincie. „Ze zijn sa men verantwoordelijk voor de veilig heid van de bevolking en het wordt beeld Scheveningen. de prijzen van tijd. dat de raad dat eens begrijpt De CONSUMENTENBOND: VLISSINGEN - Zeeland, en dau met name Walcheren en SchouwenDuive- land, is samen met de Zuidhollandse eilanden de duurste plaats in Neder land voor de verblijfsrecreant. Dat is raadsleden zullen moeten controleren kleine versnaperingen hoog Ook Wal- clieren en Schouwen-Duiveland zijn b fn nu mtoid&ad gaan overleg- uitschieters Op die plaatsen brengen ff" met het provinciaal bestuur en „v veel mensen hun hele vakantie door. ]?en Haag gebleken uit een prijspeiling in de De prijzen van levensmiddelen, de Een delegatie van ruim veertig inwo- badplaatsen. die de consumenten- dagelijkse boodschappen, zijn daar ners gaf donderdagavond in de com- vijftien procent hoger dan op een missievergadenng zwijgend blijk van willekeurige plaats ergens in Neder- zijn gevoelens ook gebleken dat hoge land De consumentenbond tekent Overigens wil de werkgroep leen bond in juli heeft gehouden. Overigens prijzen elders in Nederland net zoveel hierbij aan dat in andere gebieden. opvallend gebeuren in het kalme. voorkomen als in de badplaatsen waar verblijfsrecreanten geconcen- verrc van actiebeluste dorp) de in- Alleen hier en daar vallen uitschieters treerd zijn. ook een grote concentratie druk wegnemen dat zij protesten vanuit de bevolking op gang brengt. „We staan er wel achter maar niet te noteren Zo znn in plaatsen waar van elkaar beconcurrerende groot- veel dagjesmensen komen, bijvoor- kruideniers te vinden is. (ADVERTENTIE I 14 augustus ZENDINGS- BUSSENZ0NDAG vooraan. Wij zijn een werkgroep, waarin over oplossingen wordt ge praat. Voor acties heb je een actie groep nodig. En zo beschouwen we ons niet". Baad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk Postbus 12 2340 AA Oegstgeest Giro 6074 MIDDELBURG - „Onze rechtsstaat dreigt in gevaar te komen. Wanneer de van overheidswege aangekondig de bezuinigingen doorgaan, kan het noodzakelijke werk niet meer wor den gedaan. In de wet is de rechtsbe scherming van de burger vastgelegd. Maar wanneer de rechters de straf- en civiele zaken niet meer tijdig kunnen behandelen, dan komt de burger niet aan zijn recht toe en bestaat het gevaar dat hij dan eigen rechter gaat spelen". Deze noodkreet uitte de president van de Middelburgse rechtbank, mr G. André de la Porte. vrijdagmiddag tijdens de installatie van een vice- president en een rechter De recht bankpresident rekende de vele aan wezigen in de Middelburgse rechts zaal voor, dat het arrondissement op het ogenblik beschikt over 9.5 rech ters. terwijl dat er volgens de gelden de normen 14 zouden moeten zijn. ..De uitbreiding van de rechtsbescher ming kwam tot stand in tijden van hoogconjunctuur Daarmee is echter ook het aantal strafrechterlijke en civiele zaken toegenomen De bezet ting van de rechtbank heeft met die toename echter geen gelijke tred kun nen houden Dat is ook landelijk het geval, maar dit tekort aan gekwalifi ceerde rechters doet zich toch vooral voor in de buitengewesten en daar is Zeeland er een van", aldus mr André de la Porte. Hij liet ook nog een positief geluid horen: „Vandaag kunnen we mr R. Fibbe installeren als nieuwe rechter en mr G. Nomes als derde vice-presi dent van deze rechtbank. Ik ben blij dat we in staat zijn nu een aantal jonge rechters aan te trekken Ik verwacht over niet al te lange tijd dat we nog drie mensen, die nu werkzaam zijn als gerechtsauditeur, tot rechter kunnen benoemen' vertelde de rechtbankpresident „En het moet mogelijk zijn zo langzamerhand de achterstanden in te lopen". Mr G Nomes is sinds september 1980 aan de Middelburgse rechtbank ver bonden. Hij is werkzaam als voorzit ter van de meervoudige kamer en als politiérechter. De zestigjarige heer Nomes is afkosmtig uit Amsterdam waar hij ook al vice-president van de rechtbank was Mr Fibbe (34i kwam in april 1982 als gerechtsauditeur Middelburgse recht bankgebouw binnen In september werd hij benoemd tot rechter-plaats- vervanger Door omstandigheden moest hij het werk van de rechter commissaris waarnemen in de ge ruchtmakende fraudezaak van de ge broeders De Jonge. Mr André de la Porte: „U bent als het ware in het diepe gegooid en u heeft het werk naar volle tevredenheid gedaan De heer Fibbe is eveneens afkomstig uit Amsterdam waar hij werkte als advocaat. Het woord werd tevens gevoerd door officier van justite mr R Daverschot. Ook hij ging in op de 'bezuinigings- woede' van het ministerie van justitie en zei „er heerst op het ogenblik terecht grote verontrusting binnen de rechterlijke macht De doelmatige handhaving van het recht vereist een zodanige capaciteit op het gebied van opsporing en vervolging, dat de nood zakelijke werkzaamheden blijven lig gen Kijk bijvoorbeeld naar de toena me van het aantal fraudezaken De bestrijding daarvan is tot nu toe nau welijks of gebrekkig van de grond gekomenaldus mr Daverschot. De officier zei tot mr Nomes dat. ondanks het tekort aan rechters en officieren, de contacten altijd op bij zonder plezierige wijze werden onder houden Tegen mr Fibbe zei bij dat door de omstandigheden zijn loop baan in Middelburg tot nu toe kort maar hevig was geweest Na de toe spraken werd een receptie gehouden in de Gobelinzaal van het rechtbank- gebouw aan het Middelburgse Hof plein. Mr G Nomes rechtsen mr R. Fibbe ZIERIKZEE Opvarenden van jachtjes in de Zierikzeese haven wreven zieh vrijdagavond van verbazing bijna de ogen uit bij hel zien van vrijmoedige vrija ges in het gras aan de Haven- dijk. Daar speelden zieh langdu rig pikante liefdesscènes af die aanleiding gaven tot afkeuren de of ook wel stimulerende op merkingen. niet in de laatste plaats van zich aan het Luitje verpozende wandelaars. Sommigen informeerden bij de havenmeesters of er aan de Zie rikzeese havenkant mogelijk een sexfilm werd opgenomen Dat dit niet het geval was bleek uit de woorden van de 'spelleidster Barbara Meter, die vertelde dat de activiteiten werden gefilmd voor een speelfilm over relaties, met name tussen man en vrouw Volgens Barbara Meter maakt ze de rolprent in opdracht van het ministerie van welzijn, volksge zondheid en cultuur (wvc). „Dit wordt een kunstfilm, bestemd voor het alternatieve filmcir cuit". aldus de regisseur van de film waarin optreden Ineke Ver berk en Thieu Gutschmidt Barbara Meter zei tijdens de opnamen nogal hinder te heb ben ondervonden van kijkers 'aan de overkant „Want er wer den allerlei flauwe opmerkingen gemaakt die erg storend waren voor de geluidsregistratie"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7