Raad Zierikzee behandelt brief aan werkvoorziening Koninklijk goud voor Kruininger W. Hasman Weeterings slimme winnaar in Sluiskil dansschool Janvier werd druk bezocht Vlissingse kunstenaars in Brugge UITVAARTVERZORGING DE 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 13 AUGUSTUS BOOSHEID OVER GUNNEN WERK AAN PARTICULIERE BEDRIJVEN ZIERIKZEE Burgemeester en wethouders van Zierikzee hebben een brief opgesteld naar aanleiding van de klacht van het werkvoorzieningsschap 'De Zuidhoek' over de door het college gevolgde procedure bij de toewijzing van het tuinonderhoud hij scholen. B en w hebben de brief vrijdag in ontwerp doen toekomen aan de raadsleden ter bespreking en vaststelling in de openbare vergadering op maandagavond 22 augustus. Het dagelijks bestuur van het werk- schooltuinen in te schrijven Zeker in voorzieningsschap had zich er bij de tijden van grote werkloosheid dient raad over beklaagd dat b en w voor de gemeente het mede tot haar taak het seizoen 1983-1984 ook particuliere te rekenen te bevorderen dat ook 'net bedrijven de gelegenheid bieden om particuliere bedrijfsleven een eerlijke in te schrijven voor objecten als on- kans krijgt tot verwerving van over- derhoud van schooltuinen. Dit gaf in heidsopdrachten". schrijven b en w. de juni-vergadering van de raad aan- En volgens het college geldt dit te leiding tot een uitvoerige discussie die meer omdat het betrokken bedrijf er uiteindelijk met name op aan- reeds enige keren daarop had aange- dringen van de PvdA-fractie toe drongen. leidde dat b en w hun oorspronkelijke B zierikzee maken het beantwoording van de klacht van het dageliiks bestuur vatfLt werkvoor- werkvnnrzieninPRKChnn temennmen T werkvoorzienmgsschap terugnamen, onder toezegging van een gewijzigde zieningsschap 'De Zuidhoek' duide lijk op grond van deze overwegingen ssssssraw» WSïïks raad in de komende vergadering. Het college maakt het dagelijks be stuur van 'De Zuidhoek' in de tweede het toewijzen van het onderhoud schooltuinen tot nu toe gevolgde ge- SeTooToptwetTóc^ëS dat het onderhoud van de schooltui- nen door het werkvoorzieningsschap „„k, 8h„hhm perkt te hebben gehouden door slechts voor twee schooltuinen bij het rk scholencomplex aan drie bedrijven de gelegenheid te bieden op het on- tot volle tevredenheid geschiedt. Ver der stellen b en w dat zij de hun in de wet sociale werkvoorziening opgeleg de gemeentelijke taak serieus opvat- co,_ ten en daarmee ook In de toekomst dertloud daa"a" v°" het se,20en terdege in hun beleid rekening blijven houden. „Dit laat echter aan een gemeentebe stuur onverlet de vrijheid om ook particuliere bedrijven de gelegenheid te bieden om voor het onderhoud van 1983-1984 in te schrijven. Voor het onderhoud van de overige negen schooltuinen werd het werkvoorzie ningsschap overeenkomstig de tot nu gevolgde gedragslijn weer als enige in de gelegenheid gesteld offerte uit te brengen, aldus b en w. Appèldienst van christelijke scholen Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE De christelijke scho len op Schouwen-Duiveland beginnen het nieuwe schooljaar met een geza menlijke appèldienst. Deze wordt ge houden in de christelijk gereformeer de kerk te Zierikzee op vrijdag 19 augustus en begint om 19 30 uur. Medewerking verlenen ds Kerssen uit Haamstede, organist Kees Groenleer en enige vocale en instrumentale groepen Een inleiding spreekt de heer W Hack, voorzitter van de pro- testants-chirstelijke rayonschoolraad Schouwen-Duiveland. Het college laat in de ontwerp-bnef aan het dagelijks bestuur weten voor het onderhoud van de twee tuinen bij de rk-scholen offerte te hebben ge vraagd aan drie bedrijven namelijk Braber Groenvoorziening. Habo Re- nesse en "De Zuidhoek'. De ontvangen prijsopgaven luidden 'De Zuidhoek' 6.705.-. Habo ƒ4 475- en Braber ƒ3695,- B en wr^.Het moet u duidelijk zijn dat wij het onderhoud van de twee schooltuinen hebben opgedragen aan de laagste inschrijver. Hadden wij dat niet gedaan, maar het werk bij voorbeeld aan het werkvoorzicnings- sehap gegund, dan zou ons college terecht een willekeurige onzorgvul dige en onbehoorlijke handcslwijze verweten kunnen worden". De Zierikzeese raadsvergadering be gint om 19.30 uur. Hulster Vrienden van Hartstichting HULST In Hulst is het comité Vrienden van de Nederlandse Hart stichting heropgericht. Dit comité hield enkele jaren geleden op te be staan. Inmiddels is het comité be scheiden begonnen met de jaarlijkse collecte. Deze heeft in Hulst 2900 gulden opgebracht Het comité staat dit jaar op de Hulster braderie met een stand. De braderie wordt van 26 tot en met 29 augustus gehouden SLUISKIL Niet altijd de sterkste wint een wielerwedstrijd; de afwach tende houding kan best tot resultaat leiden. Donderdagavond in Sluiskil, tijdens de liefhebberswedstrijd, kreeg niet de sterkste uit de kop groep de overwinning, maar de ver standigste. Tenminste, zo kan het wel betiteld worden, want winnaar Wil Weeterings wist dat de sterkste uit de kopgroep (Henk Vijfhoek) in de finale had geprobeerd om er alleen vandoor te gaan. Dat was telkens mislukt. „Ik wist dat hij daardoor te veel van zijn krachten had verspeeld", had Weete rings goed gezien. Wil Weeterings speelt het spel dus slim. Natuurlijk, zijn óverwinning mag niet alleen daaraan worden toe bedacht, want zodra het spel op gang kwam (Sam Broersma was in die beginfase erg actief) was de Braban der erbij om iedere aanval te pareren. En ook toen de beslissende demarra ge werd geplaatst was hij van de partij. Een sterk kwartet kwam aan de leiding. Willy de Feber was aanwe zig, Ruben de Wit liet zich zien en ook het Brabantse duo Henk Vijfhoek en Wil Weeterings reed vooraan. De spurt werd van ver ingezet door Henk Vijfhoek idie in de laatste kilometer twee maal demarreerde maar met de ruimte kreeg) maar in laatste instan tie werd hij nog voorbij gereden door Wil Weeterings. De uitslag: 1 WH Weeterings, Tilburg (42 kilometer in 1.02 06). 2 Henk Vijfhoek, Wil lemstad; 3 Willy de Feber. Hoek. 4 Ruben de Wit. Koudekerke. 5 op 32 sec Mattie Versteegen. Uden, 6 Christ van de Bergh. Oud-Gastel, 7 Ko Tolhoek. Yerseke; 8 Wim van Llenden, Berkel, 9 Kees van der Made, Berkel. 10 E. van Schalck, Helmond. 11 Leon van de Wiel, Breda; 12 Hans van Glnneken, Breda, 13 R. Riemens. Middel burg, 14 Wim Wielhouwer. Sommelsdijk, 15 Sam Broersma, Zoutelande Beroepingsberichten NED. HERV. KERK Beroepen te Rotterdam als predikant bijzondere werkzaamheden (jeugd- predikanti: Sj. Bruining te Zoutelan de die dit beroep heeft aangenomen, beroepen te Maasdijk: J M D. van den Berg te Werkendam Aangenomen naar Hoogblokland (toezegging) H. C. Bultman te Schoonhoven DOOPSGEZ. BRÜEDERSCH Beroepen te Broek op Langedijk J Dijkstra, leraar te Leeuwarden, laat stelijk predikant te Giethoorn. GOES De allernieuwste snufjes op heren- en damesmodegebied waren vrijdagavond te bewonderen bij de jubileumreceptie van danslcraar M. Janvier uil Goes. Piekfijn uitgedost kwamen leerlingen en oud-leerlingen vanuit heel Zeeland om de "2-jarige Janvier te feliciteren met zijn 50- jarig ambtsjubileum. De zeer druk bezochte receptie was in dc dans school van het bedrijf in Goes. Na mens de 1600 leerlingen bood burge meester mr W. Blanken de jubilaris een geschenk aan. Tegelijkertijd met de halve-eeuwviering van Janvier vierde een medewerker van de dans school. F. van Eykeren, zijn 10-jarig jubileum als danslcraar. Burgemeester Blanken noemde Jan vier een begrip in Goes en omstre ken' Na zijn toespraakje trok hij een laken weg, waardoor het geschenk van de leerlingen voor het zich kwam Althans dat was de bedoeling Het eigenlijke cadeau, een kunstwerk in glas in lood, was op het tijdstip van de receptie nog met klaar en daarom kwam bij de onthulling een tekening van het werkstuk tevoorschijn. De plaquette in glas en lood stelde een dansend paartje voor met daar omheen de afbeeldingen van muziek instrumenten Na de toespraak en de onthulling van het geschenk richtte een woordvoerder van de Nederlandse Bond van Dansleraren het woord tot de jubilaris Janvier slaagde op 7 augustus 1933 voor het diploma danslcraar. Aanvan kelijk begon hij met een dansschool in Bergen op Zoom. Spoedig begon de dansleraar ook les te geven in Goes. Terneuzen, Roosendaal, Zevenber gen. Tholen, Hulst. Graauw, Klooster- zande en Axel. Momenteel staat de naam Janvier voor een dansschool in Goes en een in Bergen op Zoom Inmiddels is ook een groot deel van de familie betrokken in het bloeiende dansbednjl" Twee jaar geleden heeft Janvier zich teruggetrokken als actief dansleraar. VLISSINGEN Drie Vlissingse kun stenaars, Jan Haas, Wilfried van den Boorn en Kees Roovers, exposeren tot 18 september in de galerij 't Leerhuys in Brugge (Groeninge). Van den Boom laat schilderijen en tekeningen zien. Has grafiek, brons- en terra cottaplastiek en tekeningen en Roovers schilderijen en gouaches. De officiële opening is zondag 21 augustus te 11 uur. De galerie s open elke dag (behalve maandag) van 14 tot 18 uur. Zondagborrel van 11 tot 12.30 uur 'De Eenhoorn' Oostburg houdt wandeltocht OOSTBURG - Het wandelsportcomi té 'De Eenhoorn' in Oostburg houdt zaterdag 20 augustus de tiende 'Een- hoorntocht'. Dc tocht, die is goedge keurd door de Zeeuwse Wandelsport bond heeft vier afstanden: 5, 10,15 en 40 kilometer. Het inschrijfbureau is gevestigd in sporthal 'De Veerhoek' en is open van 8.30 uur tot 17.30 uur. De veertig kilometer lange tocht be gint tussen 8 en 9 uur. De overige afstanden worden gelopen vanaf 13 uur. Elke deelnemen sten krijgt een herinneringsmedaille. De wandelaars die de 40 kilometer overbruggen krij gen een speciale herinnering. Leden van erkende wandelsportbonden krij gen reductie op het inschrijfgeld Er is medische begeleiding aanwezig. ADMINISTRATEUR ONDERSCHEIDEN KRUININGEN Vanwege zijn lang durige staat van dienst en zijn werk voor de gemeenschap heeft VV. Has man (63) vrijdagmiddag de ereme daille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau gekregen. De Rei- merswaalse burgemeester H. Boer speldde het koninklijk lintje op het jasje van Hasman in een bomvolle zaal van het Dorpshuis in Kruinin- gen. Dc bijeenkomst was tevens be doeld als afscheidsreceptie, aangebo den door het aardappelbedrijf C. Meijer B.V. uit Kruiningen, waar De Rcimersu-aalse burgemeester H Boer speldt de administrateur W. Hasman het koninklijk goud op tijdens diens afscheidsreceptie in hel Dorpshuis in Kruiningen Hasman gedurende een een periode van ruim 33 jaar administratief werk verrichtte. De werkgever van de scheidende func tionaris. H. Meier, hield een toe spraak Daarna volgde Boer, die de levensloop van de administrateur be lichtte Hasman maakt gebruik van de VUT-regeling. ..Een man die goed contact had met zijn medewerkers," zo typeerde Meier zijn vertrekkende hoofd-administra- teur. Ook de anecdotes van 33 jaar samenwerken waren vrijdagmiddag niet van de lucht. De directeur memo reerde voorts aan de begindagen van de werkperiode van Hasman. Burge meester Boer ging meer in op de activiteiten die de administrateur naast zijn dagelijkse werk ontplooide. Vier jaar raadslid in de gemeente Reimerswaal.' veertien jaar bestuurs lid van de Algemene Woningbouwver eniging Reimerswaal. waarvan vier jaar als secretaris en 5 jaar als pen- ningmester; mede-oprichter van de schaakvereniging De Zwarte Dame. een club die hij 18 jaar als voorzitter bestuurder en waarvan hij 6.5 jaar het secretariaat verzorgde. .De gemeen schap kan trots op u zijn." zei Boer. Hasman trad op 1 juni 1950 in dienst bij de firma C. Meier. De ontwikkelin gen en moderniseringen binnen het bedrijf heeft hij dan ook ten volle meegemaakt Of. zoals Boer het uit drukte ..U bent begonnen met de kroontjespen en geëindigd met de computer." GROTE VAART ALAMAK pass 12 Kp de Gata nr Malta. AMSTELBRINK 11 te Miami AMSTEL- MEER 11 885 z Diego Garcia nr Japan. AMSTELVOORN 11 440 zw Belawan nr Bandar Abbas, ANTILLA BAY 11 vn Tarra gona nr rede. ATLANTIC CROWN 11 vn New York nr Portsmouth, BAARN 11 800 zzw Valdez nr Tsmgtao. BROERE EME RALD pass 12 Oporto nr Birkenhead, CI- NTJLIA 11 vn Lvnaspomt nr Petit Couron- ne, COOLHAVEN 11 vn Ilheus nr Salvador CORAL ISIS 11 450 w Ouessant nr Rotter dam. DALLIA 11 125 nw Kingston nr Pajaritos, DOCKEXPRESS-11 12 210 no Okinawa nr Jubail, FELANIA 11 vn Guaya- ma nr Santa Marta. FELIPES 11 vn Singa pore nr Kikuma, FLAMMULINA 11 t a Aruba. FULGUR 11 210 n Dakar nr Gibral tar, HENDRIK ZANEN pass 10 Point Bar row nr Dutch Harbour. HILVERSUM 11 95 zzo Athene nr Malta. HONOLULU 11 90 zo Kp Hatteras nr Cristobal. INCOTRANS SPIRIT 11 te Longbeach, JO CYPRESS 12 te Norfolk. KYLIX 11 vn LarnenrTeesport, LATIRUS 11 210 zw Lagos nr Curacao. I.F.PTON 11 000 ono Paramaribo nr Escra- vos, MENTOR 12 500 zw Kp. Villano nr Rotterdam. MYDRECHT pass 11 Kp de Goede Hoop nr Onstano. NEDLLOYD ADELAIDE 12 te Owendo. NEDLLOYD ALKMAAR 11 te San Vincente. NEDL LOYD AUCKLAND 11 135 no Eastlondon nr Apapa. NEDLLOYD FLEVOLAND II 160 w Freetown nr Helsingborg, NEDL LOYD FORCADOS 12 te Pointe Noire, NEDLLOYD FUKUOKA 12 te Fort de France. NEDLLOYD GOOILAND 10 vn Fortaleza nr Recife. NEDLLOYD HO- BART 12 te Singapore. NEDLLOYD NA SSAU 11 vn Durban nr Singapore. NEDL LOYD ROTTERDAM 12 te Houston NEDLLOYD SINOUTSKERK 11 320 7 Guadalcanal nr Surabaja. NEDLLOYD TASMAN 11 vn Shuaiba nr Dammam. NEDLLOYD WESTERKERK 11 110 ono Port Natal nr Rotterdam, NEDLLOYD WISSEKERK 11 vn Belawan nr Padang. NISO 11 vn Hamburg nr Sullom Voc, ONOBA 11 440 zzo Groenland nr New York. PRINS FREDERIK HENDRIK 11 300 wnw Havanna nr Houston. PRINS MAURITS 11 720 o Porto Rico nr El Tablazo, RIO FRIO 11 vn Puerto Ltmon nr Gulfport, SCHEL- DEBORG 12 vn Rotterdam nr Delfzijl, VISTEN 11 vn Holmsund nr Montrose VITREA 11 te Lissabon. WOENSDRECHT 11 135 no Palembang nr Djakarta. ZARIA 12 445 zo Townsville nr Singapore KLEINE VAART ANNA BROERE 11 10 nw Corsica nr Livorno. ATLANTIC COAST 11 60 zo La Nouvelle nr Napels. ATLANTIC SEA 11 120 ono Tobroek nr Gabcs, BALTIC 11 rede Lagos. BATAAFGRACHT 11 te Amster dam. BICKERSGRACHT 11 20 z Kotka nr Zaandam. BLOEMGRACHT 11 vn Wismar nr Uusikaupunki. BREEHOEK 12 900 wzw Quito nr Adelaide CARAVELLE pass 11 Doggeisbank nr Hamburg, CORRIE BROERE 11 te Rotterdam. COSMOS 12 te Rotterdam. DUTCH FAITH 11 te Rotter dam, DUTCH MASTER pass 11 Noordhin- der nr Antwerpen. DUTCH SPIRIT 11 vn Rotterdam nr Tees, ELGER 11 200 o Sicilië nr Gulluk, ELSBORG 11 140 z Ouessant nr Casablanca, EMMELY 11 500 o San Salva dor nr Itajai, EVA DANIELSEN 11 20 w Den Helder nr Antwerpen HARMA 12 te Rotterdam. HOOP 11 20 zw Grlznez nr Gent, IDA SMITS 11 dw Yarmouth nr Haugesund. INA 11 vn Amsterdam nr Ham burg, INCA 12 60 o Algiers nr Amsterdam, IRISH PROVIDER 12 70 w Landsend nr Benghazi, LAURA CHRISTINA 11 700 ozo New Foundland nr Nueva Gerona LEID- SEGRACHT 11 rede Algiers. MAASHA VEN 11 vn Rotterdam nr Hamburg MARE IRATUM 12 vn Rotterdam nr Gulfhaven. MARE NOVUM 12 te Carrington. MARE SILENTUM 11 vn Rotterdam nr Le Havre, OCEANIC 11 vn Bahia Blanca nr Buenos Aires. PACIFIC EMPRESS 12 90 zw Aber deen nr Killybegs. PACIFIC LADY 11 70 wzw Galway nr Nigeria, PAULINA BRINK MAN 11 te Amsterdam RAAMGRACHT 12 te Archangelsk Heden overleed geheel onverwacht, na een sle pende ziekte, onze neef JAN MAARTENSE op de leeftijd van 63 jaar, Middelburg: P Maartense F. Maartense-Nijljes Rotterdam: D van Baarsel C M. van Baarsel-Contant en zijn vriend P. L van Dekken Papendrecht. 10 augustus 1983 Haagbeukhof 77 De begrafenis heeft heden, zaterdag 13 augus tus te 14 00 uur op de algemene begraafplaats a. d. Admiraal De Ruvterweg te Papendrecht plaats Vol verdriet, maar toch dankbaar voor de liefde en zorg die hij ons heeft geschonken, geven wij kennis, dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man. onze vader en opa TEUNIS RADINGS in de leeftijd van 69 jaar. Oost-Souburg. A Radings-Puijpe Oost-Souburg C F Radings L. Radings-Koppejan Middelburg. W Helbers-Radings W. J Helbers Serooskerke: M. Hamelink-Radings J. M. A. Hamelink Kapelle A M. J. Gorsse-Radings S. J. Gorsse Oost-Souburg J W Radings M L. Radïngs-Tholenaar Ritthem: T Radings M. J Radings-Dirven en kleinkinderen 4388 BN Oost-Souburg, 12 augustus 1983 Kanaalstraat 34 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen'. Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 15 augustus a.s. van 19 00-20.00 uur De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag 16 augustus 1983 om 12.45 uur in voornoemd rouw centrum, gevolgd door de teraardebestelling om 13 30 uur op de algemene begraafplaats te Oost-Souburg. Geen bezoek aan huis Plotseling is van ons heengegaan onze goede vriend en ken nis T. H. RADINGS Familie Bogaerd Van Visvlietstraat 26. Oost-Souburg FAMILIE BERICHTEN Met leedwezen geven wij kennis van het nog plotseling overlijden van ons lid, de heer T. RADINGS Wij wensen zijn naasten veel steun in deze moeilijke tijd. Bestuur en leden P.V De Luchtbode Souburg Enige kennisgeving Bij het concert des levens krijgt niemand een program! Heden overleed na een smartelijk lijden onze lieve man. vader en opa PIET DE NOOIJER op de leeftijd van bijna 70 jaar. Hij had in de wetenschap het volste vertrouwen, maar het heeft niet mogen baten. Uit aller naam: mevrouw A. W de Nooijer-Koonmg 4382 PM Vlissingen. 10 augustus 1983 Papaverlaan 10 Naar zijn wens heeft de begrafenis in stilte plaatsgevonden. Vervuld met droelheid. maar ook met dank, dat zij zo lang in ons midden was, geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot-, overgrootmoeder en schoonzus ter ADRIANA CATHARINA GOOZEN sinds 23 september 1977 weduwe van Willem van Sparreqtak m de gezegende ouderdom van 89 jaar. Gezang 336 6. Vrouwenpolder W van Sparrentak-Poppe M. P. van Sparrentak W. M van Sparrentak M W. van Sparrentak J. A. van Sparrentak- Meulenberg Marjo en Richard A J. van Sparrentak Amsterdam: M van Sparrentak Middelburg; M. van Sparrentak 4354 SE Vrouwenpolder. 11 augustus 1983 Rijkebuurtweg 11 Geen bloemen. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. De teraardebestelling zal D V. plaatshebben maandag 15 augustus a.s om 13 00 uur op de algemene begraafplaats te Vrouwenpolder. Vertrek van het Ontmoetingscentrum vgn de Gereformeerde Kerk. Fort den Haakweg, om 12.45 uur Na de teraardebestelling is er gelegenheid de familie te condoleren in het Ontmoetingscen trum Begrafenisonderneming P. Dahlmanns Doornlaan 23, Middelburg Tel. 01180-12557 Dag en nacht bereikbaar Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3. Vnssmgen tel. 01184-13417, b g g 12772 Na een langdurige ziekte is heden van ons heengegaan, onze lieve man. vader, grootvader, overgrootvader, broer en zwager LEUNIS MAAS op de leeftijd van bijna 82 jaar. Uit aller naam J Maas-Schoonenboom Geen bezoek aan huis De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur van 17 30-18 30 uur De crematie zal plaatshebben dinsdag 16 augus tus a.s. om 12.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek van huis om 11.30 uur. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de aula van het crematorium Psalm 90 1 Iberijmdi Heden nam God tot Zich na een gezegend en arbeidzaam leven op de leeftijd van 87 jaar JACOBUS SADRACH HOEK echtgenoot van A. Lindhout weduwnaar van Johanna Jacoba Danten ridder in de orde van Oranje-Nassau Middelburg: A Hoek-Lindhout Goes F. J Hoek Chr Hoek-Smilde 's-Hertogenbosch: J. S Hoek M. C. Hoek-Laihard Haarlem: F. H. Hoek Lelystad: P. C. van de Put-Hoek J. van de Put Zoetermeer. W. Faber-Damen Schalkhaar. M M J. Roos-ten Boske P. Roos Tilburg: A. M. Scholtens-ten Boske G. Scholtens Dieren W. F. ten Boske D. W. tenBoske-van de Voorea Kleinkinderen en achterkleinkinderen 4335 HM Middelburg. 11 augustus 1983 Poelendaeleweg 1 De dienst van Woord en Gebed, waarin zal voorgaan Ds. L. J. G IJkel. zal gehouden worden dinsdag 16 augustus a.s. om 14.00 uur in de Getuigeniskerk aan de Adr. Lauwereyszstraat le Middelburg U wordt uitgenodigd deze dienst met ons te houden. De begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Middelburg om 15.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren i de aula van de begraafplaats. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen Het gemeentebestuur van Middelburg geeft me; leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. S. HOEK wethouder van Middelburg van 1961 tot 1966 Hij bereikte de leeftijd van 87 jaar. Na zijn aftreden als wethouder heeft hu tot.1314 als onbezoldigd beeldconservator en archivaa. de grondslagen gelegd voor het huidige gemeeE| tearchief. Wij gedenken hem met eerbied. Burgemeester en wethouders van Middelburg. Drs P. A. Wolters. burgemeester Mr A Kerkhove, secretaris Middelburg. 11 augustus 1983 BEGRAFENISONDERNEMING GOES' B.V. P A. ROZEBOOM Gediplomeerd uitvaartleider Algehele dienstverlening Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar ZUIDVLIETSTRAAT 37, 4461 GW GOES TELEFOON 01100-16363 (DAG EN NACHT BEREIKBAAR) Begrafenis- en crematieverzorging f. Sinke "DE VOORZORG" H. G. vanZalen Vlissingen Industrieweg 20 01184-12760 Middelburg Molenwater 41 01180-27883 n BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT, J de Kok. tel. 01103-1517, b.g.g. 1327. PRUNUSSTRAAT 25, 4431 DC 's-GRAVENPOLDER. la- - voor begrafenis en crematie Wellinkwervestr 13. Middelburg 01180-12868, b.g.g. 25009 DAG EN NACHT BEREIKBAAR STEENHOUWERIJ 'DE KUIJPE» Grafmonumenten met 15 jaar schriftelijke gar'f Catalogus vrijblijvend ter inzage NIEUWSTRAAT 26, MIDDELBURG. TEL. 01180-12579.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6