zeeland: Bedrijfsleven wil studie centraal Westerscheldeveer Gemeentepolitie in Middelburg verrichtte vijf aanhoudingen Frans jacht aan de grond voor Vlissingen almanak Vlissingse marine in Hamburg UITSTEL BOUW DERDE DUBBELDEKKER BEPLEIT Gedeputeerde De Voogd: niet aan beginnen Worm in zure mosselen was stukje eiwit ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1983' VLISSINGEN - Het Franse zeiljacht ■Keruva' is vrijdagmiddag omstreeks kwart over twee vastgelopen ter hoogte van het badstrand bij Vlissin gen. De reddingboot van de redding brigade die op het badstrand is gesta tioneerd heeft twee kinderen van zes en acht jaar van boord gehaald en overgebracht naar de Koopmansha ven in Vlissingen waar zij werden toevertrouwd aan de zorgen van de Vlissingse politie. Het jacht kwam een kwartier later op eigen kracht vlot en nam bij de slui zen van de Binnenhaven de kinderen weer aan boord. Het jacht 'Keruva' is eigendom van C. n .ui het. Franse Mauvaux. maar werd gevaren door de in Brussel gebo ren, maar m Garp.ua iKameroeni ver blijvende, G van D. Volgens de politie waren hij en de twee kinderen de enige opvarenden. De stranding van het jacht bezorgde de wandelaars op de boulevard een fraai schouwspel in de vorm van vijf sleepboten die op volle Vracht naar het jacht toevoeren. Hun assistentie was echter niet nodig Nadat de 'Keruva' op eigen kracht was vlotgekomen voer het. begeleid door de speedboat van de reddingbri gade naar de binnenhaven. Nadat de kinderen aan boord waren genomen zette het jacht de reis naar Middel burg voort overwegingen, die tot het pleidooi lijkheden. ze zullen bij de waldiensten en dus vervoersstromen gesitueerd voor studie hebben geleid de vrees gezocht moeten worden, meent men. voor nog sterk stijgende kosten voor Tot de voordelen van een centrale het bedrijfsleven. veerverbinding rekenen de organisa- De brief aan de minister: „De hoge ties de mogelijkheden van een even- tend wegennet, maar wij hebben ons MIDDELBURG - Organisaties van ondernemers menen, dat de plannen een derde dubbeldek ker voor de Westerscheldeveren te bouwen op dit moment „niet zonder meer mogen worden uitgevoerd". Aan minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat hebben zij „dringend" gevraagd de beslissing over de dubbeldekker uit te stellen. Eerst - zegt men - is onderzoek wense- De verschillende organisaties bena- lijk naar de mogelijkheid om voor de drukken in het schrijven aan de ffesterschelde beide veren te centrali- minister wel, dat de grootste indus- seren tot één verbinding en naar de trièle ontwikkeling in Zeeuwsch- mogelijkheid om de exploitatie van Vlaanderen de laatste twintig jaar de veerdiensten uit de overheidssfeer langs het kanaal Terneuzen-Gent en te halen en te privatiseren. Bij de in Temcuzen is geconcentreerd: daar provincie - zo verklaarde gedeputeer- ontstaat een belangrijk deel van het de J. D. de Voogd - acht men dit verkeersaanbod. Uit eerdere onder- pleidooi een „onverstandige doorkrui- zoekingen haalt men aan, dat 50 sing van het moeilijke overleg", dat procent van het verkeer over de het provinciaal bestuur over de Wes- Westerschelde provinciaal is, 25 pro- terscheldeveren heeft met Den Haag. cent voor overig Nederland bestemd De brief aan minister Smit-Kroes is is en 25 procent een internationale ondertekend door vertegenwoordi- bestemming heeft, gers van het Verbond van Nederland- Als het beleid ongewijzigd blijft zal de se Ondernemers Zeeland en door de stijging, door de bouw van de derde Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereni- dubbeldekker in de kapitaalslasten ging. door de Kamer van Koophandel veroorzaakt, ook onaanvaardbare een rol "gespeeld hebben". „voortdurend binnen het bereik leek te liggen" niet heeft willen doorkrui sen door alternatieve voorstellen naar buiten te brengen. Nieuwe situatie Die situatie is volgens de briefschrij vers nu veranderd: de gang van za ken rond de WOV heeft voor de Westerscheldeverbindingen een nieuwe situatie geschapen, „die tot een volledige heroriëntatie nood zaakt". „Het is onjuist," schrijft men de minister, „voort te borduren op de situatie die historisch gezien plaats bepalend is geweest voor de lokalise ring van de veren en de technische egingen die bij de lokatiekeuze n Fabrieken van Zeeuwsch-Vlaande- verhogingen v&n de tarieven tot ge- renen het Koninkljk Nederlands On- volg hebben. De ondernemers vinden dememersverbond Zeeuwsch-Vlaan- dat „alles gedaan moet worden om de deren. Het verzoek om uitstel van de kosten van het onderhouden van de bouw van de derde dubbeldekker en veerverbindingen over de Wester een voorafgaande studie naar een schelde zo laag mogelijk te houden", alternatief voor de Westerscheldeve- ren is gebaseerd op „een nieuwe situa tedie volgens de ondernemers-or- zo stelt men in de brief. Vijftig procent positie van het bedrijfsleven gezien ganisaties is ontstaan nu het doek van de kosten van de PSD bestaat over de VOW - althans voorlopig - is daaruit. De bootbezetting op zich •allen. Daarnaast is een van de biedt maar beperkte besparingsmoge- In de brief noemen de organisaties geen concrete plaats, waarop de stu die voor de ene veerverbinding over de Westerschelde gericht zou moeten zijn. Voorzitter K. Horstra van de Zeeuws-Vlaamse kamer van koophan- Besparingen zullen vooral in de perso- del het desgevraagd echter weten, dat neelssfeer gevonden kunnen worden, een van de mogelijkheden - vanuit de de lijn Terneuzen-Sloegebied zou zijn. In dit verband wees hij erop. dat daar de omvangrijkste bedrijfsactiviteiten halfuurdienst 's avonds unplaats van een uurdienst) te varen, betere kansen om de inzet van materieel af te stem men op het verkeersaanbod, kosten verlaging door de vier veerpleinen terug te brengen naar twee stuks en de keuze van een lokatie. „welke beter is afgestemd op het verkeersaanbod", daarbij wijst men op de beperking van het aantal te rijden kilometers naar de centraal gelegen veerverbindingen. Zoals gezegd: daarnaast bepleit de brief aan de minister een onderzoek naar de haalbaarheid van private veerexploitatie. Dat zou zich moeten richten op de mogelijke voordelen als kostenbesparing en verbetering van de dienstverlening: men noemt de opvoering van hoeveelheid vaar ten en kwaliteit van de verbindingen bij een particuliere exploitatie. ADVERTENTIEI Vlissingen 25,26 en 27 augustus zijn. Horstra: „Het zwaartepunt zou daarheen verlegd kunnen worden. Er aan weerszijden een goed aanslui- costen, welke de verbindingen over de wichtiger bezettingsgraad van de bo- Vesterschelde met zich meebrengen ten, een kwartierdienst unplaats laren bij het bedrijfsleven steeds gro tere zorgen nu enerzijds geen verbete- iïï(E,te verwachten is door de aanleg van een vaste oeververbinding en aidetzijds de kosten van de veren 4oj Moormaximalisering van de rijksbij drage) zullen blijven stijgen. Boven dien bestaan in het kader van verdere bezuiniging gerede twijfels over de handhaving van de huidige dienstre geling' Men laat de minister weten, dat het bedrijfsleven de afgelopen jaren het provinciaal beleid heeft ge steund en omdat de vaste verbinding niet beziggehouden met de financiële mogelijkheden en eventuele vaartbe- overdag en een perkingen". Mei borden en spandoeken vestigden bewoners van de Stationsiveg in Heinkenszand gisteren de aandacht op de gevaarlijke verkeerssituatie in hun straat. Bovendien werden pamfletten uitgedeeld aan passerende automobilisten. HEINKENSZAND De bewoners van de Stationsweg in Heinkenszand wachten lijdzaam op het eerste dodelijke ongeval in hun straat. Verschillende keren zijn reeds kinderen aangereden door te snel rijdende auto's; tot nu toe zonder fatale afloop. Maar dat er doden zullen vallen is volgens twee bewoners, P. van Denderen en M. Nuijen, alleen maar een kwestie van tijd. Om de aandacht op het probleem te vestigen deelden buurtbewoners vrijdagmiddag pamfletten aan passerende automobilis ten uit. waarin hen werd gevraagd niet harder te rijden dan dertig kilometer per uur in het belang van de huisdieren en de kinderen van de Stationsweg. De straat is aan een kant groten deels bebouwd, maar heeft geen trottoirs. Er wonen gezinnen met huisdieren en schoolgaande kinde ren. die. naar de mening van de buurtbewoners, bijna dagelijks ge confronteerd worden met bijna-on- gelukken tengevolge van auto's die vaak met een snelheid van tachtig kilometer per uur langs de huizen scheuren. De intensiteit van het verkeer is sterk toegenomen sinds de route benut wordt door passan ten die naar de dichtbij gelegen Stelleplas gaan om te zwemmen of te surfen. Ook de mensen die naar de camping rijden komen door de Stationsweg. De Stelleplas en de camping zijn weliswaar bereikbaar langs een andere route, en dit is op de wegwijzers duidelijk aangege ven. maar de meeste automobilis ten schijnen toch de voorkeur te geven aan de kortere route door de Stationsweg. Zeer tot ongenoegen van de omwonenden. Al vier jaar lang voeren de mensen van de Stationsweg actie om de gemeente Borsele bereid te krijgen de snelheid van het verkeer door de straat wettelijk te verlagen tot der tig kilometer per uur. Tot dusver heeft de gemeente echter nog geen stappen ondernomen om aan de wensen van de ongeruste buurtbe woners tegemoet te komen, volgens Van Denderen. De verplichte dertig kilometer per uur is slechts één wens. Andere maatregelen zijn ook welkom, als het verkeer maar ge dwongen wordt om het in de Sta tionsweg een beetje kalmer aan te doen. Zo gaan de gedachten van de actievoerders ook uit naar verkeers drempels of andere snelheidsver- minderende obstakels. Geheel af sluiten van de straat vinden ze niet zo'n goede oplossing, temeer omdat de aanwezige winkeliers daar scha de van kunnen ondervinden. „We hebben indertijd een stuk of dertig handtekeningen naar de gemeente gebracht, maar dat heeft niet gehol pen Gesprekken hebben we gehad en nu hebben we net weer een brief naar de heren gestuurd Het heeft allemaal geen resultaat", aldus een verontwaardigde Van Denderen De betreffende ambtenaren van de ge.ee gemeente Borsele waren vrij dag niet bereikbaar voor commen taar Twee inbrekers op heterdaad betrapt VLISSINGEN In de nacht van donderdag op vrijdag zijn omstreeks half twee twee Middelburgers op heterdaad betrapt door de Vlissingse gemeentepolitie bij ccn inbraak in hel gebouw van de voormalige RSV- Montage aan de Prins Hendrikweg. De politie werd gealarmeerd door een man, die naast het gebouw woont en de inbrekers hoorde De inbrekers, W. J N (23) en P. P. P. L. <28) hadden bij hun aanhouding de sleutels van de "waardevolste kasten' bij zich. Hun auto werd in de nabijheid aangetrof fen. De twee Middelburgers zijn vrij dag in de loop van de dag na verhoor weer vrijgelaten, NASLEEP ONRUST MARKT EN DAMPLEIN De veerboot 'Prinses Irene' van de Provinciale Stoomboot Dienst (PSDi Reserveringen: diners - partijen - koffietafels a la carte vlees- en visspecialiteit ZEEUWSE Viertje „Een viertje bruin", zei die Bevelandse jongeman van de i week in een bakkerij in de Randstad, waar hij sinds kort 'f, als student een kamer heeft betrokken. jf Een viertje - want dat zei-ie jarenlang als hij thuis werd 8 uitgezonden om een half brood te halen. ;i Gesneden, meneer?" vroeg l de mevrouw achter de toon- jij: bank welwillend. 'A „Ja, graag". Het duurde even, maar daar- 'i na werd de bestelling afgele- verd. f. Vier héle broden bruin j Gesneden natuurlijk, i Hij durfde geen rectificatie te Maat sen, maar weet het nu: i een viertje heet in de randstad een hafie I een geluk, datie geen ochtje had besteld. Wmmmmtmimiiimm MIDDELBURG - Gedeputeerde J. D. de Voogd - in gs de portefeuille houder van de veerdiensten - ziet niet veel in de voorstellen, die Zeeuwse organisaties van onder nemers over de organisatie van de Westerscheldeveren hebben ge daan. Hij meent, dat er inhoude lijk 'met te groot gemak' allerlei mogelijke voordelen worden opge somd van één centrale veerdienst en dat een privé-exploitatie niet anders dan kan leiden tot „achter uitgang van de dienstverlening en sterke verhoging van de tarieven, je moet er niet aan beginnen". Hij betreurt, dat men met de sugges ties naar de minister is gegaan, terwijl de provincie de verant woordelijke instantie voor de Wes terscheldeveren is, op een mo ment, dat er tussen Zeeland en Den Haag nog een 'dialoog' aan de gang is over de toekomst van de Wester scheldeveren. Naar de mening van de heer De Voogd kan de brief voor vertraging zorgen in de besluitvorming over de bouw van de derde dubbeldek ker. Hij meent dat uitstel onjuist zou zijn. maar acht het mogelijk de suggesties aandacht te geven in het gesprek over de hele exploitatie van de PSD. in relatie tot zowel de dubbeldekker als het voornemen van de minister de rijksbijdrage 'ast te zetten op 36 miljoen. Nadelen U Als nadelen van de door de onder nemers gesuggereerde ene centra le veerverbinding ziet De Voogd: een omvangrijke kapitaalsver nietiging op de bestaande veren Vlissingen-Breskens en Kruinin- gen-Perkpolder; omvangrijke nieuwe investe ringen voor havens en aanlegin- richtingen „bij Terneuzen en aan de andere kant"; een vergroting van de kwets baarheid bij de aanwezigheid van slechts één Westerscheldeveer bij storing of slecht weer; Procedureel acht hij de brief weinig gelukkig, omdat ze de dialoog tus sen Den Haag en het provinciaalbe- stuur doorkruist. „Er is nog altijd een uitspraak te van de tweede kamer over VOW en de veren te verwachten. Je moet daarover wel realistisch zijn. maar je mag je beleidslijn op langere termijn niet uit het oog verhezen." Wat de mogelijkheid van private exploitatie van eventueel één Wes- terschelde-veer betreft: „Ik denk dat je moet blijven streven naar gelijkblijvende dienstverlening. Dan is zo'n veer een verliesgevende zaak. Een private onderneming zal het gat moeten dichten. En de tarieven mogen, ook van de onder nemers. niet omhoog schieten. Toch zal dat het onvermijdelijke gevolg zijn. Met minder vaarten tast je de dienstverlening onaan vaardbaar aan. Ik ben geen tegen stander van privatisering, maar het moet wel mogelijk zijn Commercie en dienstverlening zullen hier niet samen kunnen gaan. Ergo: je moet er niet aan beginnen". MIDDELBURG - De gemeentepolitie van Middelburg heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vijf mensen .aangehouden. Vier in verband met de ongeregeldheden op en rondom de Markt en één vanwege mishandeling op het Damplein. Dit is vrijdagmid dag meegedeeld door de adjudanten De Kuiper en Traas. Drie van de vier mensen die tussen halftwaalf en het, middernachtelijk uur bij de Markt en omgeving werden opgepakt werden kort daarop, na ver hoor. weer heengezonden. De vierde, de 27-jarige Middelburger F. H. mocht in de loop van vrijdag het bureau verlaten. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. H. werd verdacht van brandstichting en openlijke geweld pleging op de Markt en heeft deze feiten bekend. Zijn plaatsgenoot T. B. P. (leeftijd bij de politie onbekend) werd ook pas in de loop van vrijdag losgelaten P. werd de nacht tevoren aangehouden op het Damplein. Hij verliet daar op luidruchtige wijze een bar Een omwo nende die daar kritische opmerkingen over maakte, kreeg van P. daarop de restanten van een eerder kapot gesla gen glas m het gezicht. De omwonen de liep daarbij verwondingen op. In het plaatselijke Gasthuis is eerste hulp verleend. Uit het onderzoek dat de politie ver richtte naar de onrust rond de Markt is komen vast te staan dat niet een vechtpartij in bar discotheek Seventy Seven de aanleiding was. De moeilijk heden begonnen tegen half elf toen de eerder genoemde F H. in de buurt van de bar in een boom klom en vanuit die positie benzine naar beneden gooide, waarmee hij een fiets in brand stak. Dat was het sein voor enkele vecht partijen waa. Ook werd toen brand gesticht achter de cinema, een kermi sattractie die tegen het stadhuis aan stond. Het vuur werd snel geblust door de Middelburgse brandweer In tussen werden ook, zoals gemeld, de ruiten van de benedenverdieping van café-restaurant Sint-Jons ingeslagen. Dat namen twee jeugdige Zuidmoluk- kers voor hun rekening die hun daad uitvoerden met behulp van enkele planken die ze uit de terrasbeschut ting van het etablissement weghaal den. Broeierig atmosfeer De relletjes volgden op de broeierige atmosfeer die maandag al was ont staan rond de kermis. In de nacht van zondag op maandag maakte de 23- jarige Molukse jongen G. M. uit Mid delburg corrigerende opmerkingen naar een groepje passerende jonge ren waaronder personeelsleden van de kermis. Deze namen het commen taar van M. niet en gooiden hem vervolgens in het ondiepe water van de Binnengracht in de buurt van de Molenberg. M. trok maandagmiddag de kermis op en herkende daar de 17-jarige E. de J. uit het Gelderse Duiven als één van de leden van de groep die hem in het water had doen belanden. E. de J. kreeg bij die confrontatie enkele mes steken toegediend. Aanvankelijk lie ten de verwondingen zich ernstig aan zien maar in het Gasthuis werd gecon stateerd dat het allemaal nogal mee viel waarna E de J. dezelfde dag nog het ziekenhuis kon verlaten. De kermisexploitanten hebben zich erbij de politie over beklaagd zich belaagd te voelen door groepen Zuid- molukse jongeren (niet alleen uit Mid delburg maar ook uit Souburg en Vlissingen afkomstig) die de Markt bezochten Volgens de woordvoerders van de gemeentepolitie waren de relletjes in de nacht van donderdag op vrijdag een confrontatie tussen politie en Zuidmolukse jongeren, alhoewel de aanleiding de ruzie tussen kermisex ploitanten en deze jeugdigen was. Bij de opstootjes noteerden zes politie mannen schade aan armen, benen, kleding en horloges. Na het incident van maandag waren er regelmatig mensen van de plaatse lijke Molukse wijkraad aanwezig om de gemoederen te sussen Volgens dé politie is het daaraan te danken dat de situatie uiteindelijk niet ernstiger uit de hand is gelopen dan in de nacht van donderdag op vrijdag het geval was. HAMBURG - Vrijdag is een groep van vier mijnenvegers van de Koninklijke Marine uit Vlissingen voor een driedaags bezoek in Hamburg aangekomen. Het zijn van links naar rechts de mijnenvegers 'Roermond'. 'Stap horst'. 'Sittard' en 'Naarden'. Het bezoek is een onderdeel van de jaarlijkse zomerreis van de marineschepen Volgend weekeinde <20-21 augus tusbrengt de mijnenbestrijdingsgroep, die een beman ning heeft van 147. een bezoek aan de Noorse havenstad Eistad Een week later wordt Kopenhagen aangedaan Van daaruit vertrekken de marineschepen weer naar Vlissingen. ROOSENDAAL (GPD) De „wormpjes" die in potjes zure mosselen van het merk Zee- lands Roem voor kunnen ko men, zijn volmaakt onschade lijk. Hel gaal om een stukje eiwit, dat bij het stomen van de mosselen vrij kan komen. Ge vaar voor de gezondheid door het nuttigen van deze lekkernij met-aanhangsel is er niet. Dat zegt de patholoog-anatoom Van Banning van het Rijksinsti tuut voor Visserij onderzoek in IJmuiden In opdracht van De Leeuw en Cornelisse BV in Yer- seke. het bedrijf dat de zure mosselen op de markt brengt, heeft hy het wormvormig aan hangsel onderzocht. Dat gebeur de naar aanleiding van klachten die bij het bedrijf waren binnen gekomen Consumenten en win keliers meenden een variant op de haringworm te hebben aange troffen. „Niets is minder waar", zegt de patholoog-anatoom „Weten schappelijk gezien betreft het de kristalsteel in de maagstreek van het schelpdier, die zorgt voor de enzymen voor de verte ring en het „omroeren" van het voedsel. Tijdens het stomen kan dan een eiwitstrengetje naar bui ten komen, dat de vorm van een worm heeft. Je kurt het vergelij ken met een ei dat gekookt wordt. Als de schaal barst krijg je ook van die uitstulpingen. Voor de firma is het erg verve lend. Maar het is een esthetisch probleem, het heeft geen invloed op de kwaliteit van het pro- dukt". De heer J. Laban van het bedrijf zegt, dat de klachten zich alleen maar voordoen aan het begin van het mosselseizoen. „De mos selen zijn dan heel eiwitrijk. Later in het jaar verdwijnen de klachten vanzelf'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5