Japan zoekt nieuwe opening economie Arke verlaagt prijzen komende winterreizen Aandelenemissie KLM valt slecht PZC/ financiën en economie 4 Minder graan VS Nettowinst Amrobank 21 pet hogei Nederlanders bergen schip bij Paaseiland ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1983 TRADITIONELE INDUSTRIE OP LAAG PITJE er vrjjwel geen sprake meer van groei De Japanse minister van handel en industrie, Sosuke Uno. vindt het moeilijk een beeld te schetsen van Japan in het jaar 2000. Japan heeft niet de beschikking over natuurlijke hulpbronnen en kan niet ongelimiteerd doorgaan met het ge bruiken van stukken land ten behoe ve van de industriële ontwikkeling, zo meent de minister Hij herinnerde eraan dat de Japanse industrie vr de TOKIO (ANP) De Japanse regering heeft vrijdag een economisch meerjarenprogramma laten publiceren. Het pro gramma, dat eigenlijk meer aanbevelingen bevat dan dat het doelstellingen aangeeft, loopt tot 1990 en voorziet een jaar lijkse groei van de economie met vier procent, een inflatie van drie procent en een werkloosheid van twee procent van de Japanse beroepsbevolking. De regering wil het financieringste kort, dat op het ogenblik ongeveer 155 Jniljard gulden bedraagt, zover ver kleinen dat zij niet meer een beroep hoeft te doen op de kapitaalmarkt. Deskundigen hebben gezegd dat dat niet getuigt van zin voor realiteit feezien de toenemende behoefte aan geld vooral voor de defensie Het programma bevat weinig concre te gegevens. De technologische indus trie moet versneld worden uitgebreid, •waarbij de particuliere sector een for- 'se vinger in de pap moet blijven houden. De landbouw moet worden hervormd om de afhankelijkheid van de import van voedsel te verminde ren. Bovendien moet de belasting druk lager blijven dan die in andere grote industrielanden. Nieuwe wegen Japan is op zoek naar nieuwe wegen voor de komende twintig jaar nu het de grenzen heeft bereikt van de groei in de traditionele sectoren waar het altijd succes heeft geboekt. De 118 miljoen Japanners slaan tegenover grote sociale en industrièle verande ringen die teweeg worden gebracht doordat de export van Japan wordt bedreigd door protectionisme en con currentie, doordat de inrichting van de maatschappij Is verouderd en doordat de schulden van de overheid sterk oplopen. Jlet Japanse instituut voor sociale en ■economische zaken heeft kortgeleden 'een blauwdruk gepresenteerd van de plannen voor de komende twintig jaar Tot nu toe heeft Japan zijn succes kunnen baseren op uitbreiding "van de industrialisering en op vergro ting van de produktie. Een groei van ,tien procent per jaar was in de jaren zestig geen uitzondering. Op het ogen blik vinden er veranderingen plaats, waarbij de nadruk niet zo sterk meer ligt op de industrie als wel op de dienstverlening. De regering hoopt dat de dienstverle nende sector, die meer dan-de helft .Van de Japanse beroepsbevolking werk biedt en goed is voor ruim zestig procent van het bruto nationaal pro- 'dukt. een basis kan vormen voor de binnenlandse economie, zodat Japan minder aihankelijk wordt van zijn uitvoer. In de Japanse welvaartsstaat geeft de consument steeds meer uit aan diensten nu de behoefte aan gpederen vrijwel is verzadigd, aldus het sociaal-economische instituut. Einde groei De explosieve groei van de jaren zestig zal zich waarschijnlijk niet meer voordoen. In de jaren zeventig was er een groei van ongeveer vijf procent per jaar en de laatste jaren is Afval In 1980 is totaal 3.6 miljoen ton aan bedrijfsafvalstoffen vrijgeko men, 92 procent daarvan werd ge stort, zeven procent verbrand en een procent gecomposteerd. Drieënveer tig procent van de hoeveelheid be drijfsafval werd in eigen bedrijf ver werkt. Dat blijkt uit het tweejaarlijk se onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) naar het vrijkomen van bedrijfsafvalstoffen in "Nederland Actie verbetering werkomstandigheden scheepsonderhoud iVan ome redactie economie) DEN HAAG Werknemers van ischeepsonderhoudsbedrijven hebben ]een zeer hoog ziekteverzuim. Tussen ■1978 en 1982 ging daardoor ongeveer .20 procent van de produktietijd ver- Horen. Arbeidsplaatsverbetering in deze bedrijfstak is noodzakelijk. Al- !dus de conclusie van een rapport dat het Bureau Humanisering van de Arbeid TNO maakte en dat staatsse- crelaris Kappeyne van de Coppello de Tweede Kamer heeft aangeboden. I Onderzoek naar een groot aantal v/erkzaamheden in scheepsondei- houdsbedrijven toonde aan dat daar- 1 bij vaak normen worden oversehre- den Veelal komen vuil. vocht en al of ■niet giftige stoffen vrij. Chemische ontvettingsmiddelen kunnen schade lijk zijn voor de gezondheid en brand- en exoplosiegevaar opleveren Ook I blijkt het gereedschap lang niet altijd aangepast bij de mensen die ermee .moeten werken. De werkzaamheden zelf worden vaak „in een slechte houding" uitgevoerd en bestaan in veel gevallen ook steeds weerkerende handelingen die lange tijd elkaar moeten worden verricht Op grond van deze tekortkomingen .doet het rapport aanbevelingen om •tot verbetering te komen. Modernere J gereedschappen, hulpmiddelen en ■machines, betere persoonlijke be schermingsmiddelen en aanpassin gen aan de dokken kunnen bijdragen tot vermindering van de lichamelijke belasting en verhoging van de veilig- heid der werknemers. Voorgesteld wordt om in een aantal bedrijven te experimenteren met ar- beidsplaatsverbetering. Daarna kan - dan worden beoordeeld of invoering in de hele sector mogelijk is. Het ministerie heeft de resultaten van het onderzoek nu in studie. Overheid, werkgevers en werknemers zijn ver- tegenwoordigd in de commissie Ar beidsplaatsverbetering in het Scheeps-, Industrieel- en Technisch Onderhoud die het onderzoek bege- leidde. tweede wereldoorlog werd gestimu leerd door een ongebreidelde binnen landse vraag, waardoor de basis werd gelegd voor de latere exportgroei. Volgens minister Uno hebben landen als Taiwan en Zuid-Korea het Japan se voorbeeld gevolgd. „Enkele min der ontwikkelde landen zitten ons op de hielen, net als Japan ooit dc Verenigde Staten op de hielen zat", verklaarde hij. Veel traditionele be drijfstakken, zoals de chemische in dustrie, de textielindustrie en de alu- miniumsmelterijen zitten nu in de rode cijfers. In de tijd van sterke economische groei stonden die indus trieën aan de top, maar nu gaat het er slecht mee, aldus Uno. die belast is met dc uitvoering van een program ma waarmee de genoemde sectoren op een lager pi tje moeten worden gezet. De nadelige effecten van het mooie zomenveer zijn maar al te duidelijk zichtbaar op dit stuk grond in Vernon, Texas. WASHINGTON (RTR) De Amerikaans boeren zullen dit jaar maar 141,5 miljoen ton mais oogsten na een recordoogst van 228,6 miljoen ton vorig jaar. zo raamt het Amerikaanse ministerie van landbouw. De sterke vermindering is een gevolg van grote droogte. Ook de oogst van andere graansoorten zal kleiner uitvallen Het is met uitgesloten dat de ramingen van het ministerie aan de hoge kant zijn. want ze zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld voordat er werkelijk van grote droogte sprake was Een andere factor die bijdraagt tot de vermindering van de oogst is het streven van de regering de landbouwprijzen te verhogen door het aanbod te verkleinen. Dat moet onder meer worden bereikt door boeren die een deel van hun land braak laten liggen graan ter beschikking te stellen uit de nationale voorraad. AMSTERDAM lANP) De beurs was vrijdag slecht te spreken over de door de KI..M op dc jaarvergadering aangekondigde emissie van ecu mil joen aandelen, waarbij het recht op voorkeur de bestaande aandeelhou ders door de neus wordt geboord. Ook het tijdstip van aankondiging (pas tijdens de vergadering nadat in de ochtend goede cijfers waren ge presenteerd) vond men weinig ele gant. In elk geval werd de winst van donderdag in één klap weggevaagd. De eerste prijzen lagen rond f 158,00 en dit betekende een verlies van f 5,30. Daarna trok de koers door dek kingsaankopen wat aan lot f 160,00. De andere internationale aandelen stonden ook enigszins onder druk als gevolg van winstnemingen voor het weekeinde, de stijging van de rente en de geringe daling van de dollarkoers Koninklijke Olie. die donderdag die met f 121 miljoen bijna de helft van de hele aandelenomzet wegplukte, moest f2,00 afstaan op f 145.70 Unile ver liep zeventig cent terug tot f 203.30 en Akzo. die maandagmiddag de half jaarcijfers presenteert, steeg eerst nog veertig cent tot f 75,70 om ook daarna af te brokkelen. Philips ging veertig cent achteruit tot f 49,70 Van de bankaandelen verkeerde men bij Amro m afwachting van de na beurs te publiceren cijfers Het fonds was op f 66.00 ruim prijshoudend ABN. die pas volgende week met de cijfers komt, trok f 1.50 aan en NMB f 1,00 Op de rest van de actieve markt waren de verschuivingen veel kleiner. Op de lokale markt was Wereldhave opvallend vast en mfet een winst van f 2.50 op 158.00 werd I J.OU ouven hel bod van PGGM en PVM gehandeld. De laatste dagen nemen deze pen sioenfondsen voortdurend aandelen Wereldhave uit de markt bij hoge omzetten en eerder deze week werd bekend dat zij al twintig procent van Wereldhave in handen hebben Op de beurs wordt vermoed dat dit percen tage inmiddels de 25 zal hebben over schreden. De opmerkelijke ontwikkeling rond om Wereldhave was zo ongeveer het enige dat de lokale markt in beweging bracht Elders was het vrijwel dood tij met voor de Telegraaf f3,00 winst op 1 145.50 en voor Grasso f 4,50 vooruit gang op f 145,00. Ook KNP en Naar- den noteerden wat beter. Reesink lag met een verlies van f 7,50 op f 242,00 flauw in de markt Op de parallel- markt steeg Medicopharma op het gunstige halfjaarbericht met f 6.00 tot f 301.00 Op de actieve markt nam de animo om zaken te doen verder af en mede hierdoor hadden de koersen in het algemeen de neiging iets af te glijden Pakhoed was echter f 1,20 hoger op i 57,00 als gevolg van een gunstige publikatie in een beleggingsblad Ahold was met een verlies van f 3,50 op f 166,50 aan de flauwe kant De staatsfondsen noteerden gemiddeld 0.2 punt hoger Er heerste op de Europese Optiebeurs (EOEi vrijdagmorgen een verdeelde stemming. De internationals waren lager, de bankaandelen hoger De dollar zakte iets in koers. De actiefst verhandelde klassen waren Akzo en Koninklijke Olie De omzet tot twaall uur omvatte 3462 contracten. ORONO. MAINE lAP) Dne deelnemers in een bijenbaardwedstrijd tonen trots hun niet geringe 'baardgroei'. De mannen namen deel aan een wedstrijd ter gelegenheid van een bijenhoudersconventie op de universiteit van Maine MINDER TOERISTEN NAAR BUITENLAND AMSTERDAM (ANP) De Ai bank heeft in het eerste halfjaar 1983 het brutoresultaat met ruim pet zien stijgen van f 419,5 tot f631 min. Dc nettowinst steeg veel mind namelijk met 21,8 pet tot f 105,6 als gevolg van een weer zeer 1 toevoeging aan de stroppenpot. alt de bank. Omdat voor geheel 1982 op lijke stijging van de nettowinst wort gerekend is besloten een deel vanli halfjaardividend in de vorm van aa delen ter beschikking te stellen Het halfjaardividend van f 1,50 ioi anderd) zal naar keuze geheel inca tanten kunnen worden ontvang dan wel voor f 0,60 in contacten ei 0,40 in gewone aandelen ten lastevj de agioreserve. Nieuwe aandelen r gerechtigd tot het slotdividend o* 1983 en volgende boekjaren In ir werd een halfjaardividend van f ij per aandeel uitgekeerd, geheel in co tanten. 'i De spaargelden daalden met 5,5 p tot f 0.8 miljard, wat de resultante van enerzijds een matige groei vani traditionele spaarvormen en ar.Q zijds een beduidende afneming u door particulieren geplaatste spa deposito's die werden geconverue in andersoortige via de effectenbeu verkregen kapitaalmarktbeleggingi De kredietportefeuille steeg met f! miljard tot f 63.9 miljard. AMSTERDAM (ANP) De prijzen goud en zilver zijn vrijdag als volgi u gesteld, tussen haakjes de vorige nolcru Goud onbewerkt 40.300-40 800 HOS i 40.8001. bewerkt verkoop 42 840 (42.810 Zilver onbewerkt 1120-1190 1115-1185. werkt verkoop 1250 (1250). ENSCHEDE (GPDi Arke, een van dc grootste touroperators van ons land, heitft voor de komende winterreizen een forse prijsdaling op vele vliegvakan tiebestemmingen doorgevoerd, in sommige gevallen tot 12 procent. Dat was niet alleen mogelijk door valutafactoren, maar vooral door dc toenemende concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen. Het was noodzakelijk, doordat het aantal passagiers dat in de eerste helft van dit jaar werd vervoerd, was gedaald. Hoeveel Nederlanders dit jaar in eigen land zijn gebleven dan wel met de eigen auto. tent of caravan of via eigen reserveringen naar het buiten land zijn gereisd, zal wel met bekend worden, feit is dat de touroperators minder mensen hebben vervoerd. Ar- ke-directeur F G Fransen, bij de presentatie van zijn winterprogram- ma hierover: „Ondanks de extra nega tieve invloed van het fraaie zomer weer is de achteruitgang bij ons be perkt gebleven tot 15 procent minder passagiers in het eerste halfjaar. Bij de vliegreizen was de achteruitgang 18 procent, bij onze busreizen 9 pro cent. bij de reizen met eigen auto echter was sprake van een groei van 4 procent." WHC Rotterdam De daling is dus het sterkst bij de vliegreizen. Volgens Fransen zijn de prijsafspraken tussen onze grote luchtvaartmaatschappijen (KLM. Martinair. Transavia) die onderling verweven zijn. daarvan een van de oorzaken Die verwevenheid heeft ge leid tot een voor de consument „on aanvaardbaar" prijsniveau, zei Fran sen. „Kijk maar naar de massale buspendel naar Spanje en de aange kondigde goedkope nachtvluchten van Martinair en Transavia" Air Holland Directeur Fransen is erg blij met de plannen voor een nieuwe maatschap pij, Air Holland, en gaf na enige aarzeling zelfs toe daarin desnoods ■en financieel belang te willen ne- komen. men. De komende winter laat Arke overigens tegen de 30 procent van cijn vliegstoelen door buitenlandse maatschappijen verzorgen. Voor •spanje staat met name Aviaco. een dochter van Iberia, hoog genoteerd. Die zal de nieuwste machines, waar onder de Airbus, inzetten. De komende winter biedt Arke goed kopere reizen aan dan vorig jaar. Sneeuwvliegvakantie naar Oostenrijk fijn met bijna 10 procent in prijs verlaagd, naar Italië met 3 procent. (Jok reizen per eigen auto zijn ge naaid: Frankrijk met 8 pet. Duitsland met 5 pet en Zwitserland zelfs met 13 pet. Arke hoopt daarmee een groter aandeel in het vervoer te bereiden. Men is optimistisch, omdat de laatste jaren steeds meer mensen een sneeuwvakantie willen. Vooral het goedkopere buspendelvervoer wint aan populariteit. Arke wil verder nog meer op personeel bezuinigen, zo is meegedeeld. Er zijn al zo'n honderd mensen minder in dienst, maar men rekent door natuurlijk verloop uu nog van 225 mensen op 200 te geen succes ROTTERDAM (ANP) Het bedrijfs leven toont zo weinig belangstelling voor het achl jaar geleden geopende Wereld Handels Centrum (WHC) in Rotterdam dat de twee aandeelhou ders (dc gemeente Rotterdam en de kamer van koophandel) hebben moe ten besluiten het aantal personeelsle den van acht terug te brengen naar vijf. In antwoord op vragen van het. WD- raadslid W Baggerman schrijft het Rotterdamse college van burgemees ter en wethouders dat het van het begin af aan de bedoeling is geweest dat de bijdragen van de twee aandeel houders na verloop van tijd zouden afnemen en dat daarvoor andere in komsten in de plaats zouden moeten komen ROTTERDAM (ANP) Het Rotter damse bergingsbedrijf Smit-Tak In ternational heeft opdracht gekregen om het op 1 juli op een van de Paaseilanden gestrande Panamese vrachtschip 'Regent Oak' (16.000 ton) te bergen. Volgens Smit heeft het met 24.000 kubieke meter hout geladen schip ernstige schade opgelopen aan de ruimen. Als gevolg van de stranding verliest de "Regent Oak' bovendien ook olie. Het Rotterdamse bergingsbedrijf heeft opdracht gekregen om eerst de olievervuilmg van de zee tegen te gaan. De 'Smit Salvor' is inmiddels van Curacao vertrokken naar de Paaseilanden. Deze bergingssleper is uitgerust met oliebestrijdingsmate- riaal De zeesleper 'Noordzee' van Smit In ternationale in Rotterdam gaat dezer dagen beginnen aan een non-stopzee- reis van 15.000 mijl met aan de trossen de Griekse tanker 'Glaros'. De Neder landse sleper moet de tanker van Piraeus naar Taiwan brengen, waar de 'Glaros' zal worden gesloopt. Amsterdamse wisselmarkt Pond sterling Duitse maik - 1001 Franse frank ilOOi Belgische (rank Zweedse kroon «lOOi Deense kroon '100- Noorse kroon 1100 Canadese dollar Oosl shilling ilOOi 3 05275 0555 4.5105-5155 111.920-970 38.3C 1-410 Anlll ns t Surm. fis Saoedl riyal 31,065-115 40 335-385 2 46675-1695 15 9210-9310 3,^330-5430 1 9870 9970 2,6575-6075 1,6900-7100 1 0975-7275 87,90-8,15 BUITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM -ANP- De advieskoer- 1 sen (aan- en verkoopprijzeni voor bulten lands bankpapier geldend in Amsterdam op de volgende werkdag luidden giste Engelse pond Belgische lr -10( Duitse mark ilCK Canadese dollar Franse Ir (lOOi Zwitserse Ir 1100) Zweedse kroon (lOOi Deense kroon (lOOi Ooslenr s)i 1100" Spaanse pes 100> Griekse drachme Finse mark Joegosl dinar 1100) Ierse pond 30.00 137,25 37,00 Algemeen 82 80 Algemeen-lokaal 86 90 Inlematlonals 78 40 Industrie 64.00 Scheep- en Luchtv 154.10 148.70 Banken 204 60 Verzekering 172.80 Handel e a 70.10 CBS-obhg Index 78 70 Rendem Slaalsl. 12.21 I 5 jr 12.16 248 10 241,00 115,80 waarvan 5 8 jr. 1 8 Ir en langer 12 20 nieuwste drie 12 18 rend BNG-Ieningen 12 12 rend bankleningen 12.20 rend pandbrieven 13.76 9,18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4