Opheldering geëist over WIR-premies voor ABP pzefi Opnieuw 12 jaar geeist in ontvoering Van der Valk Druk toeristisch verkeer verwacht het weer Betoging in Frankfurt tegen uitwijzing Turk Bewaker bekent hulp bij ontsnappen Gelli Loze granaat in NS-bagagekluis na bommelding d LINKSE FRACTIES WILLEN OORDEEL KABINET ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1983 PZC/ bin n en-buiten land lVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG De linkse fracties in de Tweede Kamer hebben van het kabinet opheldering geëist over de ontvangst door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van WIR-premies. De fracties van PPR, CPN, PvdA en PSP hebben hierover vrijdagmiddag vragen gesteld aan minister Ruding van financiën en aan minister Van Aardenne van economische zaken. Zoals deze krant vrijdag al meldde is het ABP eigenaar van "zeker zes bv's", die tot doel hebben de WIR-premies op onroerend goed transacties te incasseren. Vooruitzichten voor zondag fm woensdag: perioden met zon en later mogelijk een bui. Middagtempera- luur ongeveer 23 graden. Deltagebied yal een mm besls ieniK nenlr ■kkem lijke olkst aar hf it acte zaken Dat bl; de Ei Et' •t Af/ efensu deelt* it bedri an o» dolle' ee. b t teres zuliï gepti m eij! i uit hi en W uld If it fit Na het passeren, gistermiddag, van een zwak koufront met veel bewolking gaat vandaag een opbouwende rug van hogedruk een merkbaar stempel op het weer drukken. Deze rug lag gisteren tussen Schotland en IJsland. De trekrichting is zuidoostwaarts en vandaag ligi de rug al dicht bij ons land De windrichting is noordioest en de aangevoerde lucht is van hoge breedten afkomstig, zodat ondanks de nog vrij sterke zonnestraling de lucht temperatuur niet veel hoger wordt dan 20 graden. Het blijft droog en er is goed zicht Zondag heeft zich boven Nederland een aparte hogedrukkern ontwikkeld. Het is dan zonnig en droog. De temperatuur is weer hoger, namelijk 25 graden. Hautisch bericht Wind: noordwest 2 tot 3, vanmiddag mogelijk 3 tot 4 Beaufort, vanavond weinig ivind; zicht, goed, zondagmor gen mogelijk mistbanken; tempera tuur kustwater: 19 gradenafwijking waterstanden: geen afwijking van be tekenis; maximum golfhoogte mon ding Scheldesongeveer een halve wter bij hoog water. ZON EN MAAN 14 augustus op 06.21 onder 21 07 op 13.37 onder 23.50 De kamerleden vragen om een over zicht van de omvang van de door het ABP op deze wijze ontvangen WIR- premies. Daarnaast willen zij verne men welk oordeel de bewindslieden hebben over de door het ABP gekozen constructie, die ertoe leidt dat het tegen de bedoeling van de wet in premies ontvangt. Beleggingsraad In twee andere series vragen gaan de linkse kamerleden verder in op de rol van de Centrale Beleggingsraad. Vol gens de Kamerleden Beckers-Dc Bruin (PPR), Brouwer (CPN) Kom brink (PvdA) en Willcms (PSP) be schikt deze raad, die de beleggingen van het ABP moet goedkeuren, over te weinig deskundigheid op het ge bied van onroerend goed. Financiële deskundigheid is daarentegen over vertegenwoordigd, schrijven de Ka merleden. In hun vragen laten de kamerleden weten het vreemd te vinden dat vaak slechts twee of drie leden van de raad bepaalde grote „beleggingsprojecten behoefden goed te keuren. Daarbij zou ook worden afgegaan op 'summie re telex en veelal slechts fragmentari sche telefonische contacten', aldus de kamerleden. De vragenstellers vinden dan ook dat de voltallige raad vaker bijeen moet komen. De vier fracties vragen aan minister Rietkerk (binnenlandse zaken) nade re uitleg over de positie van de make laar Van Zadelhof, die een bedrag van circa zeven miljoen ontving voor zijn bemiddeling bij de aankoop van on roerend goed door het ABP. Voorts zou Van Zadelhof een vergoe ding van 1 miljoen ontvangen hebben voor zijn hulp bij het bieden tijdens een veiling voor onroerend goed. na dat een directe aankoop van het pand door het ABP eerder met was doorge gaan. Ook vinden zij het vreemd dat Van Zadelhof niet alleen optrad als taxa teur ten behoeve van het ABP. Hij zou eveneens als onderhandelaar voor het ABP zijn opgetreden. Volgens de ambtenarencentrale ACOP maakt minister Rietkerk van binnenlandse zaken het de ambtena renbonden onmogelijk op adequate wijze voor de belangen van hun leden op te komen door het rapport-Gruij- ters over het ABP niet integraal tot hun beschikking te stellen. De ambte narencentrale vindt deze handelwij ze onrechtmatig en eist in kort ge ding dat minister Rietkerk het rap port alsnog ter beschikking stelt. Het kort geding tegen de staat dient op maandag 29 augustus. Raad van state Minister Rietkerk heeft zijn besluit om het rapport-Gruijters over het ABP met openbaar te maken onvol doende gemotiveerd. Dat zegt de voorzitter van de afdeling recht spraak van de Raad van State, dr M. Troostwijk. Hij deed gisteren uit spraak inzake een beroep dat NRC- Handelsblad bij hem had ingesteld op grond van de wet openbaarheid van bestuur In liet besluit van de minister moet er een duidelijke afweging van belan gen plaatsvinden, en daarvan is niets terug te vinden, aldus dr. Troostwijk. Hel besluit is daarom in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur en dient te worden vernietigd. De uit spraak betekent echter nog niet dat Rietkerk het rapport onmiddellijk openbaar moet maken. De minister zal wel een nieuwe beschikking moe ten afgeven, waarin hij zijn beslis sing beter motiveert. BONN (UPI) West-Duitsland heeft vrijdag de Turk Sami Nemes aan Turkije uitgeleverd ondanks protes ten in binnen- en buitenland dat hem marteling wacht: 45 andere Turken werden in het kader van de nieuwe wetgeving het land uitgewezen. De Westduitse regering heeft 5 augus tus besloten Nemes uit te wijzen in antwoord op een verzoek van de Turk se regering, Turkije wil Nemes berech ten voor hel neerschieten en verwon den van een man in een cafe in Turkije. Linkse groeperingen in bin nen- en buitenland menen echter dat hem een politiek proces wacht. Ongeveer 150 Turken en leden van de Gruenen-partij betoogden op het ■vliegveld van Frankfurt tegen Nemes' uitlevering en trachtten, vergeefs, te voorkomen dat het vliegtuig met Ne mes kon opstijgen. Uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen werden vrijdag 45 Turken, onder wie zeven kinderen, uitgewezen. Volgens een woordvoerder werden ze huis waarts gestuurd omdat ze misdrijven in West-Duitsland hadden begaan of illegale immigranten waren De justitiewoordvoerder in Bonn ver klaarde dat momenteel ongeveer 1000 Turken in Westduitse gevangenissen zitten. Van hen hebben volgens hem 512 gevraagd naar hun vaderland te worden teruggestuurd. Maan 15 augustus op 06.23 op 14.54 onder 21.05 Hoog water Zaterdag, 13 augustus cm uur cm VUssingen 06.01 235 18.20 231 Terneuzen 06.27 256 1847 254 166 Zierikzee 07.41 170 19.20 Hansweert. 0721 263 19.29 260 Wemeldinge 07 54 200 20.09 193 Kreekrak 07 53 233 20.09 225 Bnttnisse 08 23 203 20.39 195 Zondag, 14 augustus VUssingen 06.42 213 1902 210 Terneuzen 07.10 235 19.30 233 Zlerikzee 08.17 158 20.05 156 Hansweert 07.58 244 20.07 242 Wemeldinge 08 34 187 20.45 182 Kreekrak 0834 218 20.46 213 Bmlnisse 09 07 190 21 16 184 Maandag, 15 augustus. E.K. 14.47 VUssingen 07 25 189 19.53 188 Temeuzen 07 53 209 20.20 210 Zlerikzee 08.50 147 20.55 147 Hansweert 0835 223 20.53 222 Wemeldinge 09.10 171 21.26 169 Kree krak 09 11 201 21 27 199 Bmlnisse _09J4 174 21.58 171 Laag water Zaterdag, 13 augustus VUssingen Temeuzen Zlerikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bmlnisse Zondag, 14 augustus VUssingenlIÉ Temeuzen Zlerikzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bmlnisse Maandag. 15 augustus. VUssingen Temeuzen Zicrikzee Hansweert Wemeldingi Kreekrak 12 25 12.56 13 05 01 21 01.17 01 36 01.23 lus 13.05 01.32 01 34 01.57 01.58 02.16 02 05 187 00.56 213 13.20 13 27 13.44 13.47 DRIEBERGEN (ANP) Versprei de terugkeer van vakantiegangers met pieken vandaag rond het mid daguur en zondag. Dat is de prog nose voor dit weekeinde van de verkeerspolitie in Driebergen. Een groeiende verkeersstroom met een hoogtepunt rond twaalf uur zal ontstaan, wanneer vakantiegan gers, die vanmorgen voor tien uur hun vakantiehuisjes moeten verla ten, zich massaal huiswaarts bege ven. Ook voor zondagmorgen voor ziet de politie een groter aanbod op de wegen omdat, gezien de zomerse temperaturen die het KNMI voor het weekeinde voorspelt, er een grote trek naar de kust, bos en hei wordt verwacht. Op zondag wordt in het Olympisch Stadion in Am sterdam het internationale voet baltoernooi 'Amsterdam 708' voort gezet. Dit zal zondag extra drukte met zich meebrengen op de toe voerwegen naar Amsterdam. De politie adviseert bezoekers daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voor Zeeland. Noord-Brabant en Lim burg komt dit weekeinde een einde aan de schoolvakanties. De verkeerspolitie voorziet weer de nodige vertragingen op de geijkte knelpunten, zoals op de A-2 en de A-67 ter hoogte van Eindhoven, op de A-12 tussen Woerden en Maarn, op de N-50 tussen Arnhem en Apel doorn (op het enkelbaansgedeelte in beide richtingen), op de N-59 tussen Hellegatsplein en Zlerikzee en verder op de wegen rond Breda De Belgische politie verwacht een van de drukste weekeinden van het seizoen. Voor onze zuiderburen zit er een lang weekeinde in het vat omdat Maria Hemelvaart op maan dag valt en een extra vrije dag betekent. De Duitse verkccrscentrale voor spelt een redelijk druk weekeinde van vrijdag rond het middaguur tot zondagavond laat. Vertragin gen zullen onder meer optreden op de autoweg Frankfort-Keulen- Oberhausen-Nederlandse grens in beide richtingen. Geen Brits optreden tegen bezetters van Peros Ranhos (Van onze correspondent LONDEN - De Britse regering is „op dit moment" niet van plan op te treden tegen 35 handelaren in kokos noten uit Mauritius, die zich illegaal OP een eilandje in liet Britse gedeelte van de Indische Oceaan bevinden. Een woordvoerder van het ministe rie van buitenlandse zaken in Londen heeft dat gezegd. De woordvoerder reageerde daarmee op berichten in Britse kranten, vol gens welke het marineschip „Andro meda" naaf het eilandje, Peros Ban- hos. zou zijn gestuurd om de sinds een maand daar zonder toestemming ver blijvende Mauritianen weg te halen. Het betrokken eiland maakt deel uit van de Chagos-archipel waarvan het belangrijkste eiland Diego Garcia is. Dat eiland is door de Britten ver huurd aan de Verenigde Staten, die er in de loop der jaren een van hun grootste marinehavens hebben aan gelegd. Diego Garcia en diipei.e omgeving, waarbij ook Peros Banhos, is door Groot Brittannie tot verboden gebied verklaard, in het bijzonder voor Mau ritius. dat de gehele archipel al sinds laren opeist Een vergelijking met de Falklandei- landen noemde het ministerie van defensie en van buitenlandse zaken „niet bestaand, uit de lucht gegre pen". Oudste Spanjaard De oudste Spanjaard is 113 jaar Hij woont in een bejaardentehuis m Sevilla en is de Andalusiér Manuel Gonzalez Millan. Overigens had Manuel zijn aartsva derlijke leeftijd bijna niet bereikt, want toen hij 93 jaar was zag men hem in een ziekenhuis op zeker ogenblik voor dood aan en kistte hem Bij de overbrenging kwam ik bij bewustzijn en heb m'n omgeving de stuipen op het lijf gejaagd Mijn uur had gewoon nog niet geslagen", vertelt hij tADVERTENTIE BREDASEWEG 223 ROOSENDAAL 01650-37990 gelegen aan snelweg Breda-Bergen op Zoom De Zwitserse politie toonde de s opende lel. dte de gevangenisdeur voor Gelli GENÈVE (Reuteri Een bewaker van de gevangenis Champdollon in Genève heeft bekend Licio Gel li, de leider van de Italiaanse vrij metselaarsloge p-2, geholpen tc hebben bij zijn ontsnapping. Dit heeft een Zwitserse rechter vrij dag gezegd. Jean-Pierre Trembley. de onder zoeksrechter die de zaak behan delt. wilde niet zeggen wie de bewa ker was. maar hij vertelde dat hij Gelli met zijn.eigen auto vanuit de gevangenis over de grens met Frankrijk had gebracht De rechter zei tijdens een perscon ferentie dat er geen twijfel was dat Gelh uit de gevangenis was ont snapt en niet was ontvoerd zoals eerst de veronderstelling was. De bewaker had voor zijn diensten een beloning van 30.000 gulden ontvan gen, ..De bewaker gebruikte zijn eigen sleutels om de cel van Gelli te openen Gelli liep door de gang naar beneden en verborg zich in de auto van de bewaker", aldus Trem bley. Hij zei dat de bewaker Gelli recht streeks naar de Franse grens bracht De grens is daar gemakke lijk te overschrijden omdat het een bosrijk gebied is zonder grensafras- tering. De politie zei dat de bewaker tij dens Gellis gevangenschap als boodschapper optrad en dat het duidelijk was dat vrienden van de vluchteling hem opwachten. De gerechtelijke autoriteiten zet ten het onderzoek voort met de jacht op mogelijke medeplichtigen aan de vlucht. De Italiaanse minister van binnen landse zaken. Oscar Luigi Scalfaro. leverde ongezouten kritiek op de Zwitserse autoriteiten. Tegenover het dagblad La Stampa verklaarde hij: „Er is iemand uit de gevangenis verdwenen in een land. waar alles perfect lijkt te functioneren. Deze keer heeft kennelijk alleen Gelli perfect gefunctioneerd" Geen herziening zaak-Li ndbergh NEWARK-NEW JERSEY (RTRj De weduwe van de man die in 1936 werd geelektrokutcerd voor de ontvoering van én moord op het zoontje van de Amerikaanse luchtvaartpionier Charles Lindbergh heeft donderdag aan het kortste eind getrokken waar zij probeerde herziening van het von nis te krijgen. Federaal rechter Frederick Lacey ver klaarde dat de 83-jarige Anna Haupt- mann er niet in was geslaagd bewijs te leveren dat de grondwettelijke rech ten van haar man tijdens zijn proces geweld waren aangedaan. Voorts vfas hij van mening dat de affaire was verjaard Mevrouw Hauptmann had in oktober 1981 een eis tot schadever goeding van 100 miljoen dollar inge diend en gezegd dat de rechten van haar man Bruno Richard Hauptmann door de toenmalige minister van justi tie van New Yersey. Richard Wileritz, waren geschonden In de eis was ook gezegd dat het lijk waarvan werd gezegd dat het dat van de baby van Lindbergh was, niet Charles Lindbergh Junior was. hoewel het door de vader was herkend. On derzoek van het stoffelijk overschot had volgens mevrouw Hauptmann aangetoond dat het 85 cm lang was. terwijl het kind van de Lindberghs op het ogenblik van de ontvoering maar 73.6 cm lang was Wilentz zou willens en wetens de waarheid hebben ver draaid en met de krantenkoning Hearst hebben samengespannen om Hauptmann te beroven van een eer lijk proces, „in overeenstemming niet de toenemende antipathie tegen Duit sers en Duitse immigranten in .die tijd" Ook zou hij in strijd met de wet de telefoon van mensen van de verde diging hebben laten aftappen- De rechter zei dat mevrouw Haupt mann voor dit alles geen wettig en overtuigend bewijs had aangevoerd. Nederlanders in Spanje betrokken bij steekpartij BLANKS DEN HAAG (AFP) Twee jonge vakantiegangers uil Eindho ven zijn vrijdagmiddag aangehouden in de Spaanse stad Blanes. omdat zij betrokken waren bij een vechtpartij in die plaats, waarbij een dode viel. Dit heeft de politie bekendgemaakt. Een van de Eindhovenaren, de 22- jarige M. Vwordt ervan verdacht vrijdagmiddag rond drie uur op straat een dodelijke messteek te hebben toegebracht aan een 17-jarige Spaan se jongen V was in gezelschap yan zijn 21-jarige plaatsgenoot C. van-D.. die eveneens werd aangehouden^ VIERDE VERDACHTE MEDE-HOOFDDADER DEN BOSCH (ANP) De officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch, mr R. Peters, heeft vrijdag twaalf' jaar gevangenisstraf geëist legen de 34-jarige F. C. B. uit het Westduitse Konstanz, een van de vier verdachten die in ons land terecht staan voor hun aandeel in de ontvoe ringszaak van mevrouw A. van der Valk uit Nuland. De drie andere verdachten hoorden donderdag vijf. tien en twaalf jaar tegen zich eisen. C. B verklaarde vrijdag tegenover rechtbankpresident mr J. van der Loo als een onbelangrijke tussenschakel te hebben gefungeerd in de ontvoe ringszaak. Hij zou 'slechts' bood schappen hebben doorgespeeld van de ene ontvoerder naar de andere Het ging om de hoofduitvoerder van de ontvoering, de 32-jarige G. R teis: 12 jaari. en de contactman met de fami lie Van der Valk, de 35-jarige G T teis: 10 jaar). Mr Peters hechtte aan zijn verklaring weinig geloof. Hij werd daarin beves tigd rionr de tijdens de zitting afgeleg de getuigenverklaringen van twee me deverdachten. Mede op grond van die verklaringen stelde mr. Peters, dat C. B. ook bij de voorbereiding van de ontvoering betrokken was. Daarnaast zou hij twee maal de gang van zaken rond de overdracht van de twaall miljoen gulden losgeld hebben gere geld hebben en was hij bij de over dracht aanwezig Er is. aldus mr Pe ters. voldoende bewijs hem met alleen als mededader maar zelfs als een van mag gaan van de verdachte en dat de hoofddaders te beschouwen. Zijn een gevangenisstraf hoger dan drie lol was van het begin tot einde be- jaar bovendien onmenselijk en onzin- langrijk, en wezenlijk niet anders dan nig is. Uitspraak 25 augustus. die v G. R. Weersvooruitzichten voor Europese landen, medegedeeld door het KNMI, geldig voor zondag en maandag. Zwd-Scandmavie wolkenvelden en aan de •"'norse westkust maandag mogelijk regen «■ddagtemperatuur van 17 graden aan de 'estkust tot 23 graden in Zuid-Zweden eilanden. In Schotland wolkenvel den. elders zonnige perioden en droog. Middagtemperatuur van 20 tot 24 graden Benelux Duitsland' perioden met zon en "Tijwel overal droog Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 25 graden In het "tanenland. frafcridc zonnige perloden Aan de west- rist maandag kans op enkele buien Mtd- togtemperatuur 25 tot 30 graden .rjjoro Alpengebied perioden met zon. Middag- ijs rC i^nperatuur ongeveer 25 graden aan 4' °riu^al perioden met zon Maar aan de rist ook een enkele bul Middagtempera- ,"ur aan zee 22 graden ln het binnenland graden. zonnig en warm. Middagtempera- 32 graden h in-A P^9oslaviêzonnig. Middagtempcra- m 25 tot 30 graden. LOl'RDES (AFP) Ken zware explo sie heeft vrijdagochtend vroeg een deel van de kruisweg vernield in het Zuidfranse Mariahcdcvaartoord Lourdes in de Pyreneeën, waar paus Johannes Paulus II zondag en maan dag vertoeft. De springlading was aangebracht: bij de eerste van de veertien in beelden groepen samengevatte kruiswegsta ties. die van Jezus voor de landvoogd Pontius Pilatus. Het beeld Pontius Pilatus van een halve ton is verpul verd. Stukken brons werden tiental len meters verder teruggevonden In de loop van de ochtend belde iemand het Franse persbureau AFP op met de mededeling dat de groep 'Stop de geestelijkheid' verantwoor delijk was voor de bomaanslag. Hij zei ..Wij zijn verantwoordelijk voor de aanslag in Lourdes ter gele genheid van de komst van de presi dent-directeur van de multinationale onderneming Valicaan die de naamlo ze vennootschap van Soubirous be zoekt. Andere acties tegen de geeste lijkheid volgen in het weekeinde Alea Jacta est uïe teerling is geworpen)". De verdediger van C. B„ mr D. Mosc- kowicz, stelde dat op grond van het bewijsmateriaal alleen over mede plichtigheid gesproken kan worden. Hij merkte tevens op dat het doel van generale preventie niet ten koste UTRECHT (GPD) Een naar later bleek niet van een springlading voor ziene handgranaat heeft vrijdagmid dag op hel Utrechtse station voor consternatie gezorgd. Het wapen werd door de spoorwegpolitie aange troffen in een bagagekluis. nadat een onbekende man om twaalf uur een bommelding had gedaan aan de redactie van het ANP in Utrecht. Hij noemde daarbij het nummer van de kluis en verklaarde te spreken na mens de „Rode Commando's" in Ne derland. Politiemannen vonden in de kluis een plastic tas met daarin een kistje. De kluis werd onmiddellijk afgezet met strobalen en een deei van de station- straverse sloot men voor het publiek Het gevolg was dat in de stationshal geen treinkaartjes meer konden wor den verkocht en passagiers via andere routes naar de perrons moesten wor den geleid De gewaarschuwde Explosieven Op ruimingsdienst iEODi meende aan de hand van foto's dat de granaat op scherp stond. Met behulp van een op afstand bestuurd rupsvoertuig ver richtte de EOD de eerste ruimings werkzaamheden Om kwart over drie werd duidelijk dat de granaat geen springstof bevatte. Bonden: acties bij ziekenfondsen en bedrijfsverenigingen UTRECHT (ANP) De leden van de dienstenbond FNV bij ziekenfondsen en bedrijfsverenigingen isociale ver zekeringen) gaan acties voeren uit protest tegen hun aanwijzing tot trendvolgers door minister De Ko ning van sociale zaken en werkgele genheid. Daartoe hebben de twee landelijke groepsbesturen van de bond hij de ziekenfondsen en be drijfsverenigingen vrijdag besloten. Volgens een woordvoerder van de dienstenbond FNV za! er begin sep tember een actiedag de juiste da tum Is nog niet vastgesteld zijn met een staking Voorts komen er in de afzonderlijke bedrijven eomité's die stiptheidsacties moeten voorbereiden in november en december Directie K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: VliSsingen Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissin- gen, tel (01184) 15144 Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180! 27651 Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes. tel. (01100) 16140. Terneuzen Nieuwstraal 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (011501 94457 Hulst. Steenstraa: 6. 4561 AS Hulst, tel 101140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie (01194) 511 Advertentie-afdeling: (01186) 1584. 's-Zaterdags (01184' 15144 van 09.00-11 30 uur Redactie (01184)14796. Overlijdens advertenties maandag^ t/m vrijdagavond van 20.30 tol 22.00 uur 101184) 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22,00 uur Abonnementsprijzen: per kwartaal t 51,20. franco per post ƒ.72.-. per maand 21.-: losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw.i Postrek nr 3754316. t.n.v PZC ab.rek. Middelburg Advertentietarieven 122 cent per mm; minimumprijs per advertentie 18,30. ingezonden mededelingen 2Vz x tarief. Voor brieven bureau van dit blad t 4.25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Al ie advertentieprijzen exclusief 4 pet btw.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3