TE KOOP GEVRAAGD WOONHUIZEN Openlucht-schaakspel voor wijkvereniging Molenbuurt Ouwerkerk viert feest bij gerenoveerde kiosk WISSEL BEVELANDEN PZC/ streek weekenddiensten Polotoernooi van De Ganze Voorbereiding van Tjoba kerkdiensten huizenopkoopmij. ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1983 NIEUWBOUWPLAN NIVO'S OPGELEVERD GOES De wijkvereniging 'De Mo lenbuurt' is sinds vrijdag een fraai openlueht-schaakspel rijker. Ter ge legenheid van de officiële oplevering van het nicuwbouwplan Nivo's werd Kindervakantieweek Tholen geslaagd het spel aangeboden door de voorzit ters van de woningbouwcorporaties Nieuw Goes (L. Duvekoti en Willi- brordus (J. Polflieti aan bestuurslid A. Dierkx van de wijkvereniging. De architect (Treffers en Polgar uit Wad- dinxveen) en bouwer (Schrijver bv uit Goes) van het plan Nivo's zorgden voor een bijpassende opbergkist. die een vast plaatsje op het Bastion krijgt. Met veel enthousiasme haal den kinderen uit de wijk de schaak stukken uit een auto van de woning stichting samenwerking Goes (SSG). Directeur J. Franken van de SSG toonde zich in een korte toespraak blij met de wijze waarop de nieuwe wijk achter de Goese kaden tot stand is gekomen. THOLEN De eerste kindervakan- tiewerkweek in Tholen georgani seerd door wijkvereniging Buiten zorg is in alle opzichten geslaagd. Bij vrijwel alle onderdelen was er een goede belangstelling. Een kampvuur in de oesterputten vormde de afsluiting van een voor de kinderen laatste vakantieweek. On- K(. nn,„0 i,o..airtCr der toezicht van de plaatselijke Hl-> ^ees op het bijzondere kaïakter brandweer en met medewerking van van het. p'an h?? ,iin muziekvereniging Concordia zagen een wijk die elders in het land zij kinderen, ouders en le.ders hoe de weerga met kent Frankeri prees ook eerder gebouwde hutten in vlammen de mamei waai op in koite tijd de oneineen wijkvereniging was ontstaan en opge- Eerder op de dag werd tijdens Stuif- d°uwd. Hij vond het_een zaak es-in de gouden stuiver uitgereikt aan dat de twee corporaties die de huizen Sonja van Wijke die een play-back- in het Plan bouwdem de wijkverem- nummer liet horen Muziakel Muzika- g>"g met een geschenk bedachten. Ie medewerking bij dat onderdeel was Qe overhandlging van hel openlucht er van Radio Tractor Johnn>Vo°rts schaazk openlucht-schaakspel was W8S Y»» nuddaoe stadsver- Ook werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 'Stadsherstel door samenspel. 10 jaar stadsherstel rond de Goese kaden'. Grote afwezige was de Goese wethouder L. de Leeuw (met vakantie). Met name door zijn beleid en inzet als eerstverantwoor delijk wethouder voor volkshuisves ting en ruimtelijke ordening, werd de afgelopen tien jaar het kaalslagge- beuren in het centrum van de binnen- Jeugdige bewoners van het plan Nivo's in Goes namen meteen de gelegenheid stad omgezet in een wederopbouw, te baat om een spelletje schaak te spelen op het nieuwe openlucht-schaakspel RECONSTRUCTIE EN SANERING KOM Artsen: 01100-20656; visites zo mogelfi vragen voor 9.00 uur. Yerseke en omg. (kleine ht waarnemer praktijk -8 meer spelletjes en touwtrekken met muzikale medewerking van de band 'Ibis'. meuwing de Goese binnenstad. Naast de oplevering van het plan Nivo's werd aandacht besteed aan diverse andere activiteiten in het cen trum. Zo onthulde voorzitter Duvekot van Nieuw Goes de naam van het pand Beestenmarkt 1. een voormalig patriciërshuis waarin tien kleine GOES Zondag houdt de ZPC De wooneenheden zijn gerealiseerd Door Ganze uit Goes het jaarlijkse water- het wegtrekken van een vlag kwam ue polotoernooi. De aanvang is 1100 uur. tekst. '1600-1983, Het Witte Klaver- Er wordt gespeeld in het gemeentelijk blad" tevoorschijn. SSG-directeur zwembad in Goes. Franken maakte duidelijk dat de De deelnemende ploegen zijn: AZL naam is afgeleid van de eerste eige- Leidschendam. DZV Delft, Ganze naar van het huis, die ernaast brouwerij had: Hans de Brouwer i Clavery. Vervolgens werd aan de over kant van het gebouw een ander pro ject bezichtigd: verbouw van het pand Beestenmarkt 2 tot dertien wooneen heden. Schrijver bv is in beide geval len de aannemer, voor de architectuur tekenden M van Doorn (Beesten markt 2) en H. Weertman (Beesten markt 11 Via de Stoofstraat, waar binnenkort Goes Hierronymus Roosendaal brouwerij had: Hans de Brouwer in de gisteren dat de bouw van de Ouwer- T^fnó/, T o V bkerkse muziektent. noe seen f 1.000 - LZ1886 Leiden, Merwede Dordrecht. 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN In de voorbereiding op de competitie heeft de korfbalvereniging Tjoba zijn oefenprogramma rond. De eerste se- de vernieuwbouw van twaalf kleinere lectie neemt vandaag, zaterdag, deel aan een vierkamp bij ONDO. op zater- eengezinswonmgen en tweeenveertig wooneenheden door de christelijke dag 20 augustus ontvangt men KC woningstichting Zuid- en Noord-Be- Kapellen. waarna op 27 augustus de veland (onder architectuur van Tref- Belgische hoofdklasser Borgerhout fers en Polgar i begint, gingen de geno- als tegenstander fungeert in het jubi- digden naar de kop Nieuwstraat's- leumtoemooi van de KV Zaamslag. Heer Hendnksklnderenstraat. waar Voorafgaand aan die (demonstratie- Willibrordus eenentwintig wooneen- iwedstrijd gaat Tjoba 1 vanaf donder- heden en zes kleinere eengezmswo- dag 25 augustus in een trainingskamp mngen bouwt (aannemer Schrijver, in Huybergen. architect Weertman). OUWERKERK In Ouwerkerk op Duiveland wordt zaterdag 27 augus tus een groot Ringfeest gehouden naar aanleiding van de thans vrijwel voltooide renovatie van de muziek tent. De bevolking en voor de leden van het muziekgezelschap 'Nieuw Le ven' zijn zeer ingenomen met het behoud van de kiosk aan de Ring. te meer omdat er niet zo lang geleden bij sommigen de gedachten leefde, dat het wellicht beter zou zijn om de kiosk maar af te breken. Maar dat is mede op aandringen van de bevol king gelukkig niet gebeurd, aldus M. A. Swcnne van 'Nieuw Leven', wiens zuster in 1929 de eerste steen legde. ..En dat was destijds een hele gebeur tenis in het dorp". Swenne. zoon van de toenmalige diri gent. herinnert zich als de dag kerkse muziektent nog geen 1.000,- kostte En hij kijkt dan ook wat verbaasd op van de mededeling dat voor de renovatie bijna ƒ30.000.- is gespendeerd- Maar daarvoor is de muziektent dan ook weer voor jaren toegerust met een geheel nieuwe over kapping. De tent is geschilderd en er is een nieuwe opgang aangebracht. Heel Ouwerkerk lijkt op de been te gaan komen om het Ringfeest rond om de herstelde kiosk tot een feeste lijk gebeuren te maken. De Ring wordt versierd en verlicht, vertelt Jan Goes: v a vrijdag 19.00 uur tot zondag Cornelisse. Molenlaan 24. Yers h 23.00 uur: F van Peer, Oostsingel 132. 01131-2756 tel. 15306: spreekuur voor spoedgeval- Walcheren: dierenartsenjr De len 10.00-10.30 en 17.00-17 30 uur. Oostkapelle. tel. 01188-1443, s Hcinkenszand, 's-H. Arendskerke, uur 13.00 en 19.00 uur Oude Do; een Nieuwdorp. Wolphaartsdijk: de prak- seweg 33a. consult na telef dan tijk van J J Harten. G A. C. Aarnout- visites aanvragen 8-9 uur. se en A P v. d. Vlugt wordt waargeno- -. vprnipfy;nfr men door D. P. van Driel, Vermetstr. 1Jl" erpiegiug 23. 's-H Arendskerke. tel. 01106-1202. Goes, Wilhelminadorp. 1 boodschappen zo mogelijk tussen Kattendijke: zr J. Muller, te! 9.00-10 00 uur- 13243. Heinkenszand e.o.: v.a. vrijdag 18.00 Borssele, Nieuwdorp, Leuedt uur tot ma. 8.30 uur C. T. Miermans. Heerenhoek. Heinkenszand. i Heinkenszand, tel. 01106-3074; b.g.g. Ellewoutsdijk. Driewegen, B» Uil 01103-1434 Oudelande, Kwadendamme, Hans weert, Kruiningen, Yerseke: v.a. kenskerke, Ovezande, s-H. i TIJ vrijdag 19 00 uur tol zo. 22.00 uur. P. kerke, 's-H. H. Kinderen, 's-G Polderman, Yerseke, tel. 01131-1300; polder,'s-H. Abtskerke: zr K spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 's-Gravenpolder, tel. 1 103-1831 l 11.15 en 17,00-17.15 uur. boodschap- Zuid-Beveland-Oost: zr. L Lr BKl pen zo mogelijk voor 10 uur se-Bolier,-Bathseweg 52, RiluJ" Krabbendijke. Waarde, Rilland- 01135-1605. Bath: v.a.'vrijdag 19.00 uur tot zo. Noord-Beveland en Wolphar 22.00 uur J. d. Barendregt, Krabben- zr- Jv. d. Kreeke. Nieuwst: 2f /an de culturele vereniging, vang worden gemaakt, vernacht ge- dijjce, tel 01134-1544. spreekuur voor perland, tel. 01107-1920. Voor de kinderen wordt een ruilbeurs meentewerken Duiveland georganiseerd, de ouderen kunnen op Bestuurlijk worden verder voorberei- het grasveld rondom de kerk terecht dingen getroffen voor de bouw van voor een spelletje Jeu de boule. Ver- twee in stijl aan het dorpsbeeld aan- der wordt ook het dorpshuis aan de gepaste woningen in het huidige 'gat' Ring bij het gebeuren betrokken met aan de Ring. De oude landbouw- een tentoonstelling van prenten, oude schuur ter plekke is onlangs afgebro- kaarten en foto's van 'zoals de Ring ken in het kader van het reconstruc- was en is'. En vanzelf geeft 'Nieuw tie- en saneringsplan Ouwerkerk- Leveri tijdens het feest de toon aan kom. In dat kader moet ook nog een met een concert in de herstelde mu- schuur in de Zuidstraat worden opge- ziektent en een uitgebreide mars door ruimd waar ruimte komt voor drie het dorp. woningen. Na het herstel van de kiosk zal ook het verdere aanzien van de Ring Ou werkerk nog verbeterd worden. Op stapel staat de aanleg van wandelpa- Woningbouw De gemeente wilde in totaal vijf te bouwen woningen liefst in één bouw den. het planten van groen en het stroompje realiseren waarvoor in- plaatsen van enige zitbanken Daar- middels contacten zijn gelegd met de woningbouwvereniging Beter Wo nen, aldus gemeentesecretaris J. van der Maas. De afgebroken schuur aan de Ring en de schuur aan de Zuid- straat behoren tot één bedrijf dat momenteel wordt verplaatst naar de polder aan de Zwanenburgseweg. De Z1ER1KZEE B en w van Zierikzee schuren zijn door de gemeente aange- hebben de gemeenteraad vrijdag kocht met financiële steun mee zal over enkele weken een aan- Zierikzee bespreekt verhuur van De Val 17 15 uur; boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele. Hoedekensker- ke. 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: de praktijk van J. Geld of, E. Th. Klapwijk, J. M. A. Kole. A. Korstanje en H, H M. Zwartelé wordt waargenomen door S. F. J. Wost- mann. Nieuwstr. 18a, Ovezande. tel. 01195-450 Kloetinge, Kapelle. Wemeldinge: v a zat. 8.00 uur wordt de praktijk van H. J. Entink. J. K. J. Eckhardt en D. Vreeswijk waargenomen door M, B. Riemeijer, Kapelle, tel. 01102-1264; spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: de praktijk van Driedaagse reeks evenementen in Sint-Maartensdi doorslaand succes IRl' SINT-MAARTENSDIJK openluchtzwembad van rr I2P park Haestinge in Sint-Maar. 0E werd vrijdagavond de evenu Dag driedaagse afgesloten. Hooi ar: vormde liet voor dc tweei ?'cc gehouden Vehikel-festival nog groter succes werd dr '.de Hasken wordt" waargenomen jaar. Tijdens deze avond DDI door J. A. van Arkel. Wissenkerke. tel. vijfhonderd toeschouwers d« 01107-1318; spreekuur voor spoedge- derdeel meemaakten, vallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van W. J. Klem Wassink wordt waargeno men door J. A. Kersseboom. Kortge- ne. tel. 01108-1319: spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11 30 uur. voorgesteld t i deel 'De Val' te verhuren aan Homarus Holland bv, ten behoeve van een ligplaats voor een kreeftenverwater- schip, tegen een huurprijs van 4.500;- per jaar. Het sehip (Homarus I) heeft een vaste ligplaats. Er wor den uit het buitenland afkomstige kreeften in opgeslagen. De huurover eenkomst krijgt de aandacht van de raad in de vergadering op maandag 22 augustus. In deze vergadering (aanvang 19.30 uur) buigt de raad zich verder de haven rjjk ingevolge het besluit 'bijdragen •constructie- en saneringsplannen'. Ned.hervormde kerk. ZUID-BEVELAND Baarland. 9.00 dhr. Sies, 'Scheldeoord'. 19.00 dhr. Lorier; Biezelmge. 10 00 ds. De Graaf. Borssele. 9.00 uur dhr. Trimpe: Drie wegen, 10.30 dhr. Tnmpe (Herv 'Ger.i; Ellewoutsdijk, 9.00 ds. Radstake, Goes. Grote Kerk, 10.00 ds. Buunk (HA), 19.00 dhr. Bergwerff, De Spinne 10.15 ds Van Diggelen; De Hoogte 9 15 ds. Van Diggelen. Ter Valcke 9 45 ds. Kroes; Ziekenhuis De Bevelanden (Bergzichti 9.45 ds. Schreuder: 's-Gra venpolder 9.30 dhr. Janse; Hansweert dhr. Buurman; 's-Heer-Abtskerke 10.30 ds. Van Zanten. 's-Heer-Arends- kerke 9.30 ds v. d Heide: 's-Heer- Hendrikskinderen 9.30 mevr. ds Kohl; Heinkenszand 10 00 ds. Hiensch. Hoedekenskerke 10.30 dhr Sies, Kapelle 10 00 ds. Harleman; Kattendijke 10 00 dhr. v. d. Berg; Kloetinge 9.30 dhr De Bie; Krabben dijke 9.30 ds. Wullïraat 14 30 dhr. Mesu; Kruiningen 10.00 ds Van Loon; Lewedorp 10.00 dhr Van Leerdam. Nieuwdorp 9.30 dhr. Geuze Nisse 9 00 ds. Van Zanten. Oudelande 10.30 ds. Radstake. Ovezande 9.30 dhr Stee- naard; Rilland-Bath 10.00 ds. Otte, Schore en Vlake 9 30 ds Hoekstra; Waarde 10.00 dhr Allewijn. Wilhelmi nadorp 10.30 ds. v d. Windt; Wol phaartsdijk 10.00 ds Da Costa, 14,30 ds Weijs: Yerseke 10.00 ds. Schipper. 17.00 dhr. Van Wallinge. NOORD-BEVELAND Colijnsplaat 9.30 ds. Hilhorst, 14.30 dhr. Maliepaard; Geersdijk 10.00 ds. v. d. Hauw (Geref kerk), 14 30 ds. Lees- temaker: Kamperland 9.30 ds. v. d. Hoek, 19.00 (m Ger. kerk' kand Weijs; Kats 9.30 ds. Leestemaker. Kortgene 9.00,18.30 (pensiontehuis) ds Attema; Wissenkerke 10.30 ds. Leestemaker. 19.00 ds. Melse. Herv /Geref. kerkgemeenschap. We meldinge 10.00 ds Raatjes Gereform. kerk ZUID-BEVELAND Baarland 9 00 dhr. Wouters, 14.30 ds. De Graaf, Borssele 10.00 kand Job- sen, 14.30 dhr. Walhout, Driewegen 10.30 dhr. Trimpe. 14.30 dhr. Van Leerdam; Goes. Weslerkerk 10 00 ds Van Exel. 17 00 ds. Stolte; Oosterkerk 9.00 ds. Stolte. 17.00 ds Van Exel. 's-Gravenpolder 10 30 dhr Wouters. 14.30 (in Baarland) ds. De Graaf. Heinkenszand 10.00, 17.00 ds. Bouw- kamp; Kapelle 10.00, 17.00 ds. Nies- sen. Krabbendijke 9.30 un NH kerk) ds. Wulffraat, 14 30 ds. Stolte. Krui ningen 9 30. 14.30 ds. Vos; Lewedorp 10.00 dhr. Van Leerdam, 14.30 ds Blok; Nieuwdorp 10.00, 14.30 ds. Noordhof, Rilland-Bath 9.45 dhr. Hon- dius, 14.30 ds. Joosse; Wolphaartsdijk 10.00 ds Nijhuis. 14 30 ds. Weijs; Yer seke 9.30, 14.30 dhr. Terlaak NOORD-BEVELAND Colijnsplaat 9.30 dhr. Schoenmaker. 14.30 dhr v. d. Hauw, Geersdijk 10.00 dhr. v.d Hauw. 14.30 ds. Leestemaker (N H kerk); Kamperland 9 30 dhr Kamermans, 19 00 kand Weijs. Wis senkerke 10.30 ds. Leestemaker. 19.00 dhr. Melse Geref. bond Goes, Oosterkerk 10.30 ds. Van Vliet, nen volgen. De tocht begint 's mid- 18.30 kand. De Koeyer; Waarde 14.30 dags om 13 30 en 18.30 ds. Van Wingerden. Yerseke 14.30 ds. Van Bennekom. 14.30 dienst Geref. gem. ZUID-BEVELAND Borssele 9.30 en 18.00 ds. Zijderveld. 14.00 leesdienst: Goes 9.30 en 18.00^ds. Schreuder, 14.00 leesdienst, s-Gra venpolder 9 30 en 18.00 (HD) ds West- strate. 14.00 leesdienst; Hoedekens kerke 10 00 en 14.30 leesdienst; Kapel- le-Biezelinge 9.30,14 en 18.00 iHD> ds Vogelaar; Krabbendijke 9 30. 14 en 18 00 leesdienst; Kruiningen 9.30, 14 en 18 00 ds. Hage: Nieuwdorp 9.30, 14.00 leesdienst, 18.00 ds. C. Harinck, Nisse 9.30. 14 en 18 00 leesdienst; Rilland-Bath 9.30. 14 en 18.00 lees dienst. Waarde 9.30 (HA). 14 en 18.00 ds Kleppe: Wemeldinge 10 en 16.30 leesdienst. Wolphaartsdijk 9.30. 14 en 18.00 leesdienst. Yerseke 9.30. 14 en 18.00 ds. v. d Poel. NOORD-BEVELAND Colijnsplaat 10.00 en 16.00 leesdienst, Kamperland 10.00 leesdienst, 14.30 ds. Schreuder: Kortgene 10.00. 14.30 en 18.30 leesdienst; 17 8 19.30 ds. Baayens. Geref. kerk (vrijgem.) Kamperland 10.00 ds De Snoo. 14.30 ds. Boersma Oud-Geref. Gem. 's-Gravenpolder 9.30. 14 en 18.00 dienst, 17 8 19 30 ds. v. d Meer. Christ.-Geref. Kerk Eerste officiële Oosterscheldetoeht THOLEN - De eerste olficièle Ooster- een voorstel van het college een voor- schcldezvvemtocht wordt zaterdag 20 bereidingsbesluit te nemen ten aan- auguslus gehouden De tocht, met een zjen van een gedeelte 's-Heer Arend lengte van 3200 meter, begint bij straat, gelegen in het bestemmings- Strijenham en gaat naar De Zwarte pian Dam-Oude Haven Dit teneinde Trap. De zwemmers worden begeleid de bouw aan de 's-Heer Arendstraat door volgboten, duikers en het Rode mogelijk te maken van veertien be- Kruis. De deelnemers ontvangen na jaardenwomngen Daarvoor wordt afloop een hcrinneringsvaantje. thans een bouwplan ontwikkeld door In de zomer van '82 werd een dergelij* Planoform bv Arnhem, in opdracht ke tocht gehouden en het organise- van de Stichting Gereformeerde rend comité besloot daarna een ofS- Bouwcorporatie voor Bejaarden m ciéle tocht te gaan houden Deze zou Hoofddorp eerst óp 9 juli gezwommen worden maar toen was de watertemperatuur niet geschikt, Belangstellenden kun nen zich inschrijven aan de kassa van zwembad 'De Spetter' in Tholen Er is een routekaart voor de tocht beschik baar. Op deze kaart is tevens een wandelpad langs de dijk aangegeven zodat supporters 'hun zwemmer' kun- Gemeenteraad over bouwprogramma voor Kortgene Bij het onderdeel vaartuigen-a )os' gen de zeventien deelnemen dracht om met eigengemadi 130 tuigen het circuit af te lea twintig meter. Hans de Kori PTT-hulpbesteller in uniforr, in gebeuren deelnam, stal des ngri werd winnaar. Daarbij liet hij: 'eeï Arnold Verjaal'Adriaan Ho- 3 ui achter zich. De derde plaatse ff™!?""..?.' =e"=z;?dK?.0.T" Danny Boon. Een fietsbehen US: Chirurgendienst Dr. J. A. Kopp, tel. 01100-14396. Tandartsdiensten 10.00-11 00 uur; Kastanjestr. 307, Goes. 16374. race met 29 durvers leverde tra op voor Frans van Es. Sle and deelnemers haalden zonder pak de overkant. imt Apotheek an De Zeeuwsche Apotheek. Gr. Markt Ook werd de meerdaagse 'si 18 10. tel. 15255; geopend voor spoedge- beëindigd. De 24 deelnen vallen zat. 8.30-17 30 uur zondag twaalf tot vijftien jaar ware 10.00-11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Ziekenauto's KORTGENE Dc gemeenteraad Kortgene vergadert op donderdag 18 augustus, aanvang 19.30 uur. in het gemeentehuis. De raadsleden zullen onder meer aandacht besteden aan de lijst nieuwbouw/vernieuwbouw van woningen voor de periode 1984 Centr. Post Ambulance Ver tot en met 1986. 01100-14444. Aan de orde komt ook het beschik- baar stellen van een subsidie voor het dierenartsen peuterspeelwerk in Kats. het slopen Goes. Ovezande, Kruiningen: J L. J. van woningen in Kats. ten einde er Gaakeer. Ovezande. tel. 01195-283; vi- nieuwe huizen te kunnen bouwen, een sites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 krediet voor het opknappen van we- uur. gen (Westdijk. delen van de Torendijk Goes, Heinkenszand, Noord-Beve- en de Oostdijk en de Noordlangeweg land: dr M. P C. Karelse. 's-Heer tussen Kats en tolplein Zeelandbrugè Hendrikskinderendijk 118. Goes. tel. houdt vergaderiii - H« Oud-papier SINT ANNALAND - De koninklijke fanfare Accelerando' uit Sint-Anna- land zal maandag vanaf 18.30 uur oud-papier ophalen in Sint-Annaland. Leden van de fanfare halen het papier op in wijk 1 en wijk 2. Wethouder J. Groen opent Zierikzeese Theo Thijssenschool ZIERIKZEE De nieuwe openbare lagere* Theo Thijssenschool aan de Kaersenmakerstraat in Zierikzee wordt vrijdag 26 augustus officieel in gebruik genomen. Wethouder van on derwijs J. Groen verricht om 14.00 uur de openingshandeling. Gevonden voorwerpen GOES In de maand juli 1983 wer den in het politiebureau Goes en de postbureaus Wolphaartsdijk. 's-Heer Arendskerke. De Piet en de Schelp- hoek de volgende voorwerpen als ge vonden aangegeven en nog niet afge- Biezelinge 10 en 17.00 ds v. d. Heuvel: haald. Inlichtingen hierover dagelijks 10 1-7 nn ,11 Goes 10 en 17 00 ds. Verhage. Vrije Evangelische Gem. Goes 10 en 18 30 dhr. Sinke. Wemel dinge 10 en 17 00 (HA) dhr. De Leeu- werk; Rilland-Bath 10 en 14.30 dhr. v. d. Vrie. Doopsgezinde Gem. Goes 10.00 dhr. Breeuwen. Leger Des Heils Goes 10 en 19.30 dienst, l'nie van Baptistengem. Goes (Westwal 411 16 30 dienst. Geref. Gem. in Ned, Div sleutels, div. handschoenen, div porte monnees; dameshorloge, regenjack; wollen sok. tas met shirts; portefeuille, dameshor loge; jongensjasje, kinderkleren, zwemvlie zen blouse; Engels paspoort, eurocheques; herdershond, kat, dameshorloge, schake larmband. kettinkje, bril, herenhorloge; ro de kat, rijbewijs etc., schildpadwitte kat. surfzeil; boodsehappenwagentje. hanger tje. tas met sporl.kleding, Mechelse herder: legerjas. surfzeil; trainingsjack. zomeijack. kentekenplaat, horloge, popje, kanarie. mu GOES In Goes is vrijdag de traditionele jaarlijkse kermis begonnen. Op het tot Molenplein omgedoopte Evenemententerrein staan bijna 28 attracties, waaronder een lunapark, poliep, rups voorzien van de eigentijdse benaming 'muziek express'i. diverse goktenten, een palingboer, een schiettent en uiteraard de botsauto's. De kermis duurt tot en met woensdag en is steeds vanaf 12 00 uur geopend. Op zondag zijn de attracties gesloten. Al kort na de opening was hel flink, druk op het Molenplein. Het weer werkte voor de kermisexploitanten ook mee: geen strandweer, maar sladsweer. BROUWERSHAVEN iirj8.5 van b en w van Brouwershi de gemeenteraad voorgesld nemen aan de gemeenscb regeling districs gezondhö Zeeland. Tot de voordele! „em totstandkoming van dczedi kenen b en w onder andere lijkheid in te spelen op pf n,n samenhangend met de reere de in het kader van de nie: |unci peerwet. De-distnctsgezondheidsdien!n z< wordt onder andere belast dof beleidsvoorbereidende taai deelnemende gemeenten. B: 120 ontwerpbegroting 1984 wo:: gemeenten geen hogere bp 'OES langd dan 3,- per inwoner.) UO w van Brouwershaven. De raad bespreekt de deel' de regeling in de openbar; pi ring op maandag 22 august; H orde komt voorts de vasts'i jr 1 het welzijnsprogramma 1951 1J vergadert vanaf 19.30 uur huis te Brouwershaven mdi KVE met zwemmen, tafeltennis,hl pf, en schieten. De superstaS naar Alex Hoogendoorn diei: tel. vergaarde. qqe Haestinge was tevreden oir Kr loop van de dergelijke j,|D Raad Brouwersl f'! BERi HOFLEVERANCIER zilveren vriend- schaps- ringen FABERY DE 10» JUWELIERS SINDS 1834 Langs Kerkstraal 30 Goes 9.15. 14 30 en 18.30 dienst; Krui- sportjack, surfmast met zeil: kinderschoen- ningen 9.30. 14 en 18.00 leesdienst, Yerseke 10 en 14.30 leesdienst. Volle Evang. Gem. Goes (Turikade 1) 1100 dhr. v. d. Meer. Rooms-Kalholieke Kerk. Goes. Parochiekerk 8.30 en 10.00. za terdag 17 00. St.-Johanna 9 45 past. konijn, verzplaatje; miniatuurau- tootjes; damestiurluge, spijkerjasje, wiel dop, kettinkjearmband. onderdeel keu kenmachine. tortelduif, surfzeil. jack; giro- pasje. kunststof kapje Postbureau Wolphaartsdijk. Oostkerke- straat 24. tel 01198-1552 kentekenplaat, reflector Posthuis 'De Schelphoek'. tel 01198-1698: handdoek, pet. Wouters; De Hoogte 11 30; Hansweert Posthuis 'De Plet', tel 01198-1503 surf- 11 00. zaterdag 17.00; 's-Heerenhoek 9 Plankzwaard, damesvest. schocnklompje; en 1(130 7'iterda" 19 00 Hemkens- sleule'tje: handdoek, dulkbnl; surfplank- IV ze», autosleutels surfplankzwaard, surf- zand 9 en 10.30. zaterdag 19.00. Kwa- p]ank dendamme 10.30. zaterdag 19.00. Le- Postbureau 's-Heer Arendskerke Ridder- wedorp 9.00, zaterdag 19.00; Ovezande straat 3. tel 01106-1516; hooivork, regen- 8 en 10.00, zaterdag 19.00 uur. pak Ponywedstrijd in Bririnisse BRUINISSE Zondag komen op dc terreinen van manege De Korenzol der iu Bruinisse ongeveer 230 pony- comhiuaties in actie tijdens de wed strijd van de paarden- en ponyclub Schouwen-Dui veland. De wedstrijd is een onderdeel van de strijd om de zomerbokaal 1983, een competitie die door het hele seizoen loopt en die aan de combinatie met de minste plaatsingspunten het recht geeft om het eremetaal m ontvangst te nemen De wedstrijd begint zondag om 9.00 uur met het. springen in de lichtste rubriek de B-klasse. Tegelij kertijd beginnen ook de dressuurproe- ven in alle klassen. De zwaarste spnngrubneken starten om 14.15 uur Om 16.00 uur is de parade cn de uitreiking van de prijzen. Fuchsialaan 16 Yerseke tel. 01131-2533 .15 iade !5,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 34