eld werkgelegenheidsfonds mor nieuw hotel Westduin Vissershaven Brasserie en Citycomplex Middelburg gaan dicht wacmtuavaa 1 Hulst: voor 5 jaar in zee met ZIKV Uitleenadministratie Axelse bibliotheek geautomatiseerd WEPUTEERDE BIJ SLAAN EERSTE PAAL PZC/ provincie 4eer geld voor e Zeeuwse thaapskudde 'DE COST GAET VOOR DE BAET UYT' f PANDEN WORDEN VERBOUWD TOT WINKELS vierdag 13 augustus 1983 ten: oUDEKERKE - De bouw van het Westduin Budget Hotel is éen van de projecten waarvoor n beroep is gedaan op het provinciale werkgelegenheidsfonds. Dit zei gedeputeerde J. B. entevogel vrijdag in zijn toespraak ter gelegenheid van het heien van de officiële eerste paal jtde start van de bouw in van het hotel aan de Galgeweg in Koudekerke inluidde. De S deputeerde verrichtte de handeling - het was zijn 'eerste eerste paal' - in aanwezigheid van zal entallen genodigden, onder wie opdracht gever tot de bouw, de heer E. J. P. Izeboud, en iirgemeester S. Francke van de gemeente Valkenisse. De laatste klappen die de heipaal de ïond indreven werden begeleid door ontploffend vuurwerk. am 00 deputeerde Ventevogel van onder waar vroeger het inmiddels gedeelte- kunnen beginnen. Zoals gemeld 121 ier recreatie en toerisme zei in zijn lijk afgebroken restaurant Huvers maakte het Waterschap Walcheren espraak weliswaar geen voorstan- stond, heeft niet zonder problemen bezwaar tegen de komst van het j te zijn van maatregelen die de erheid op de ondernemersstoel an(l latsen. ..maar in een sector waar '262' moeilijk is iets van de grond te 2 |gen. moet de overheid toch hel- 4 1 1 De steun vanuit het werkgele- iheidsfonds aan het Westduin Bud- Hotel is daar een voorbeeld van", w' sheer Izeboud ontving uit het werk- egenheidsl'onds 200.000 gulden in 00 vorm van een achtergestelde le- 011:; g De aanvraag van de heer Ize- ud was de eerste die door het idige college van gedeputeerde sta- i werd gehonoreerd. „Wie een stap (mt zoals de heer Izeboud heeft daan. is een teken van hoop", aldus gedeputeerde. „De overheid mag JJ| "niet aan zich voorbij laten gaan. Uljl ai moet daarbij helpen". rgemeester Francke noemde in zijn CCS spraak de steun van de provincie lteken van een ander beleid. „Daar - we als gemeente erg blij mee zo n n hij. roblemen H« bouw van het hotel op de plaats Gedeputeerde J B Ventevogel sloeg vrijdagmorgen zijn 'eerste eerste paal' bij het officiële begin van de bouw van het Westdum Budget Hotel in Koudekerke. mlidatie-overleg Kapel Ie bijeen ;ik PELLE Het provinciaal overleg iea r de revalidatie houdt donderdag stus in 'De Vroone' te Kapelle openbare vergadering, aanvang 5 uur. Aan de orde komt het rerp-jaarverslag 1982; de bouw dei een activiteitencentrum voor li et hij melljk gehandicapten in Bergen Ha Zoom en een cursus adviseur.' iatsj ijzer gehandicaptenvoorzienin- en-regelingen ilst wil 25 mille iade betalen na 5 zigen bestemming ILS1 - De herziening van het temm'ragsplan Sint-Jansteen in gaat de gemeente Hulst 25.000 oy Iden kosten. Dat is het bedrag dat tnw van Hulst willen uitkeren aan inwoner van Sint-Jansteen, die gevolg van de herziening schade f5|| tft geleden. Dit op voorwaarde dat ■gemeenteraad hiermee tenminste rj||( koord kan gaan. man was tot voor kort eigenaar een pand in de Hemelstraat. In I werd de bestemming gewijzigd 'bedrijven' in 'woondoeleinden en Gebroeders De Witte uit Kapelle- g wilden het gebouw kopen om ipuitinnchting en werkplaats in c estigen. maar op grond van de Re bestemming kon geen hmder- fergunning worden verleend. i.iCtt r ketste de verkoop op af. Met de „ld iwe bestemming heeft de eigenaar verkoop 58.000 gulden minder ont gin dan verwacht. Dat is dan ook chadeclaim De taxateur van de «nte komt echter niet verder dan ii verschil van 35.000 gulden voor en n. E. de bestemmingswijziging. B en w en het redelijk dan voor niet meer 25 000 gulden tegemoetgekomen H worden in dit verschil. iraak strandpost S ebad Breskens In de nacht van dins- op woensdag is ingebroken in de idpost Zeebad te Breskens. Er een radio-cassetterecorder en *drag van 40 gulden ontvreemd, lertsi kwam de strandpost bin- •or het slot te forceren HULST B en w van Hulst willen zich voor een periode van vijf jaar verbinden aan het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming in de nieuwe structuur. In het ZIKV zitten nu nog maar vijf gemeenten. Middel burg, Terneuzen, Oostburg. Zierikzee en Hulst. Drie gemeenten zijn mei ingang van het komende cursusjaar uitgetreden. De nieuwe opzet houdt in meer zelf standigheid voor de afdelingen en meer invloed van cursisten en docen ten op het inhoudelijk aspect van de cursusprogramma's. Volgens b en w is de bestaanszekerheid van het ZIKV alleen gewaarborgd zolang de vijf ge meenten een eenheid blijven vormen. Zodra één of meerdere gemeenten alsnog uitstappen worden de lasten voor de resterende deelnemers te hoog Hulst, wil dan ook de komende vijf jaar alleen deel blijven nemen als ook de overige vier gemeenten in het ZIKV blijven voor de komende perio de van vijf jaar In de gemeentebegroting van de ge meente Hulst is voor 1983 voor het ZIKV 160.000 gulden geraamd. Van het rijk wordt 205 000 gulden terug ontvangen. hotel, omdat liet op een strook grond koml te staan die was gereserveerd voor eventueel in de toekomst uit te voeren zeeweringswerken. Een door het waterschap ingediend schor- singsverzoek werd echter niet geho noreerd door de Raad van State. Een en ander heeft echter wel lot Het hotel, gevolg dat het vijf miljoen gulden kostende project een jaar la ter gereed komt dan aanvankelijk w as gepland. De bouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf P. Flipse uit Koudeker ke. naar een ontwerp van architecten bureau Wisse Tuinhof Slemmer Het hotel krijgt 84 twee-persoonskamers en twee zalen, die door middel van paneelwanden kunnen worden opge splitst in vier eenheden Het hotel dat naar verwachting in juli 1984 open gaat wordt daardoor volgens de heer Izeboud bijzonder geschikt als con greshotel. Gedeputeerde Ventevogel ontving voor het verrichten van de officiële handeling een exemplaar van het boek 'Zeeland in oude kaarten' uit handen van Jules Izeboud. het zoon tje van de hoteldirecteur. Inbraak en diefstallen in Terneuzen TERNEUZEN In het winkelcen trum Zuidpolder in Terneuzen is donderdagnacht ingebroken bij de rijw ielhandel K. De daderisi forceer- de(ni met een stuk gereedschap een bovenraam bij de voordeur. Het is niet duidelijk of er iets wordt ver mist. Uit de auto van de Amerikaan J R H. B. uit Florida, die was geparkeerd in het Terneuzense Pastersbos, verdwe nen m de nacht van zondag op maan dag enkele tassen met voedingsmid delen De gemeentepolitie van Ter neuzen signaleert de laatste dagen toenemend vandalisme in de wijk Oudevaart in Terneuzen. Er worden herhaaldelijk auto's opengebroken. In één geval deed de eigenaar aangifte. Bermpaaltjes moesten het ontgelden op Veerplein Breskens BRESKENS In de nacht van don derdag op vrijdag hebben onbeken den een dertigtal bermpaaltjes uit de grond gehaald. Dit gebeurde aan het Veerhavenplein te Breskens. - Hd ndht WETHOUDER 'LEENT' WOENSDAG EERSTE BOEK AXEL Na Hulst en Kloosterzande begint in Zeeuwsch-Vlaanderen ook de christelijke openbare bibliotheek in Axel met een geautomatiseerde uitleenadministratie. Dat betekent dat op vrij eenvoudige wijze uitge leende boeken w orden geregistreerd in de computer, die in de provinciale bibliotheek in Middelburg staat op gesteld. Dc Axelse wethouder J. M. van Schaik en een jeugdig lid. dat die dag jarig is, lenen woensdagmiddag om 14.00 uur het eerste boek. Met een soort (leespen' wordt over de streepjescode van de lezerskaart en de code van het boek gestreken. Op datzelfde moment staan boek en lezer geregistreerd in de computer in Mid delburg. Als het boek wordt terugge bracht wordt weer met de pen over de streepjescode gestreken, waarmee het boek van de naam van de lezer wordt gehaald. Dankzij deze verlichting van het administratieve werk zullen de bibliotheekmedewerkers meer tijd krijgen voor onder meer het beant woorden van vragen van lezers en organiseren van activiteiten. Automatisering is duidelijk een zaak van de toekomst, vindt voorzitter F van Vliet Daarom is het volgens hem belangrijk dat nu vooral de jeugd er sterk bij wordt betrokken en dat een verbinding met het onderwijs wordt gelegd De rest van de week zullen extra terminals (toetsenborden) aan wezig zijn voor demonstraties. Be langstellenden mogen daar ook zelf mee 'spelen' Verder is er een tentoon stelling over informatieverschaffing en automatisering. Zo zijn er demon straties van teletekst en wordt het viditelsysteem getoond. Demonstra- DDELBURG - Het dagelijks ituur van de provincie wil dc chting Zeeuwse Schaapskud de komende jaren van een mere subsidie voorzien dan ^gelopen jaren. Aan de uwse staten wordt voorgc- de stichting de komende 'jaar een bijdrage te geven |de kosten van zowel een •erals een hulp-herder. Voor komt de bijdrage neer op 15 de afgelopen drie jaar de provincie uit van een idiebedrag van 10 mille, chrijven nu, dat de stichting twse Schaapskudde door wijze van beheer van de landse blo.emdijken haar lansrecht bewezen heeft, aantal vegetaties is aan- saar vergroot, er zijn min imale vuilstortingen, de be swaarde van de dijken is '°ot en - zegt het college - er eer begrip voor natuurbe- ■"tihg ontstaan bij zowel er als agrariër. Men stelt. Ie kudde „gunstige uitstra- effecten" heeft gehad en '«nt daar de motivering aan le Provinciebijdrage te ver- ties van de mogelijkheden van het gebruik van de computer zijn vooral op de onderwijswereld gericht. Die demonstraties zijn woensdag en don derdagmiddag Vrijdagmiddag en -avond en zaterdagmorgen kunnen bezoekers zelf met de apparatuur aan de gang De Axelse bibliotheek, die 2900 lezers telt. lieeft 30.000 titels in huis. Met aansluiting op de computer in Mid delburg is de beschikking gekregen over een bestand van 83.000 titels. Boeken in andere bij de provinciale bibliotheekcentrale aangesloten bi bliotheken kunnen eenvoudig aange vraagd worden. De Axelse bibliotheek heeft een jaar nodig gehad om alle boeken in te voeren in de computer Naast de bibliotheken in Hulst. Kloosterzande en Axel zijn ook de bibliotheken in Goes, Heinkenszand. Kapelle en Vlis- singen op de computer aangesloten. Met Oostburg en Sas van Gent is men bezig en wat betreft Terneuzen is de beslissing nog met genomen. Daar vormen financiën een struikelblok De Axelse bibliotheek zal woensdagmid dag om 15.00 uur voor het publiek opengaan. De heren Van Es (rechts) en Van Gent zetten zich in voor het behoud van de Vissers- en Koopmanshaven. Uitvoering van het definitieve herstel van de Vlissingse Vissershaven vóór 1987 is een illusie. Dat stelt de heer J. J. van Gent in een namens vijftien Vlissingse organisaties geschreven brief aan het gemeentebe stuur waarin wordt aangedrongen om toch in ieder geval voor voor hel zomerseizoen 1984 lijdelijke maatregelen te treffen, zodat de haven gebruikt kan worden als ligplaats voor het museumschip 'Schorpioen' en als passantenhaven. „Een definitief herstel van de Vissershaven kan op z'n vroegst in 1987. maa het is niet uitgesloten dat dat pas in 1990 gebeurt. Als nu tijdelijke voorzieningen worden getroffen cn de defini tieve opknapbeurt in '87 wordt uitgevoerd, dan zijn de kosten tot dat moment ongeveer dertigduizend gulden per jaar. Voor dat geld wordt dan wel een de heer Van Gent. „Het ETI noemt stukje binnenstad opgevijzeld, ont- de gemeentelijke notitie Vissersha- staat werkgelegenheid en wordt ven 'onderbelicht' wat betreft de verdere aftakeling van de histori- inkomsten. Die bestaan niet alleen sche haven voorkomen" aldus de uit te innen liggelden van de heer Van Gent die deel uitmaakt jachten van de werkgroep Vlissingen Pro- maar ook motie. Hij wordt in zijn betoog bijgevallen door de heer M E van De panden Es. die zich al vele jaren inzet voor stijgen beslist in de haven verblijven, it een hogere opbrengst de onroerend-goedbelasting. endijk aarde als de het behoud van de Vissers- en Vissershaven wordt opgeknapt. De Koopmanshaven in Vlissingen. middenstanders aldaar krijgen Beide heren tonen weinig begrip meer werk. zodat sluiting van be- voor de houding van het gemeente- paalde winkels - en dat is in de bestuur van Vlissingen. Het college huidige situatie beslist niet denk- van b en w besloot in mei van dit beeldig wordt voorkomen. Dat be- jaar geen geld uit te trekken voor tekent weer minder mensen in de tijdelijke voorzieningen. Daarvoor ww en dat scheelt de gemeente werden toen door wethouder D J uileindelijk weereen aantal uitke- P Bruinooge (PvdAi van 'onder ringen dat betaald moet worden", meer welzijn en werkgelegenheid Het standpunt van het Vlissingse twee redenen aangevoerd. De ge- gemeentebestuur baart beide heren meente heeft geen geld en boven- de nodige zorg. Voor de heer Van Es dien zou een werkgroep met verte- was het zelfs aanleiding te bedan- genwoordigers van gemeente, pro- ken als lid van de gemeentelijke vincie en ministeries van WVC en werkgroep Koopmans- en Vissers- VROM binnen een jaar met een haven. Hij had hierin zitting na- sluitend plan voor het definitieve mens het actiecomité Behoud herstel komen. Allemaal leuk en aardig, vinden de heren Van Gent en Van Es. maar, zeggen zij, „Voor daarna alle hinder nissen zijn genomen en het herstel daadwerkelijk is uitgevoerd leven we al in 1987 Tijdelijke voorzienin gen vergen een bedrag van ruim drie ton. Het noodzakelijke bagger- werk vergt twee ton. maar dat kun je geen tijdelijke voorziening noe men, want gebaggerd moet er toch Koopmans- cn Vissershaven, dat in 1975. toen het er naar uitzag dat het worden. Overigens is er een bedrijf doel was bereikt, zichzelf op non dat het werk voor aanzienlijk min- actief stelde Na het opzeggen van der dan twee ton wil uitvoeren Na aftrek van die post blijft nog 116 000 gulden over, onder meer voor aan zijn lidmaatschap van de werk groep blies de heer Van Es het comité opnieuw leven in passing van de voormalige vismijn Zoals gezegd, het gemeentelijk be ten behoeve van de havenmeester Dat geld ben je uiteindelijk kwijt als het gebouw moet worden gesloopt, zoals rijkswaterstaat wil. Maar dan nog heb je voor dertigduizend gul den per jaar een bruikbare Vissers haven". Daar komt volgens de lieren Van Es en Van Gent nog bij. dat het Vlissingse college volledig voorbij is gegaan aan de inkomsten die uit een tijdelijk herstel van de haven voortvloeien. „Het Economisch Technologisch Instituut voor Zee land geeft ons daarin gelijk", aldus leid vervult de heren Van Gent en Van Es met zorg. De reden daarvan ligt eigenlijk in het, nog met zo heel erg. grijze verleden. „Tien jaar gele den begonnen we met de actie voor het behoud van de havens. Rijkswa terstaat wilde in het kader van de plannen voor het op Deltahoogte brengen van de zeeweringen, de Vissershaven dempen en de Koop manshaven door middel van een drleénhalve meter hoge muur van het achterliggende gebied afscher men. Dat hebben we door onze acties weten te voorkomen, maar rijkswaterstaat verbond aan het open houden van de Vissershaven de voorwaarde dat de haven een functie zou krijgen Die voorwaarde zou. als daar met op korte termijn aan wordt voldaan, een gevaar voor het behoud van de Vissershaven kunnen beteken-en". aldus de heer Van Es. De raming van de opbrengsten van liggelden is erg moeilijk te maken, zo blijkt uit de uiteenzetting van de heren. „De leden van de fracties van PvdA en CDA vroegen daar donder dag. toen wij een gesprek met hen hadden, ook al naar Ik weet het echt niet. dat is van een aantal factoren afhankelijk. Maar in ieder geval ben ik ervan overtuigd dat de exploitatie sluitend gemaakt kan wordenaldus de heer Van Es. Met enige verbazing hebben de heren kennis genomen van het in de notitie Koopmans- en Vissers haven opgenomen bedrag van 260.000 gulden dat nodig zou zijn voor afmeer voorzieningen voor het ramsehip 'Schorpioen'. „Daar heeft de stichting Schorpioen nooit om gevraagd en bovendien kan dal voor een veel geringer bedrag. Dat zou pas echt weggegooid geld zijn", meent de heer Van Gent. De heer Van Es is er van overtuigd dat veel zaken tot stand kunnen komen zon der dat daar grote bedragen mee gemoeid zijn, omdat niet alles nieuw hoelt te zijn. De heer Van Es: „We konden bijvoorbeeld een gang- uay kopen voor een bedrag van 2000 gulden. Een nieuwe zou al gauw tien keer zoveel kosten. Maar ja. dat ding is inmiddels verkocht. We hadden ook een offerte voor de aanschaf van drijvende pontons voor het afmeren van de jachten. Die pontons zijn nog steeds be schikbaar voor een bedrag van 15.000 tot 20.000 gulden. En dat is geen weggegooid geld, omdat de pontons ook bij hel definitieve her stel gebruikt kunnen worden. Maar ja, ik ga "nu niet achter dergelijke zaken aan. Ik heb de mensen al eens moeten vertellen dat het niet door ging en toen voelde ik me behoor lijk in m'n hemd staan". Wat de reden van de houding van het dagelijks bestuur van Vlissin gen kan zijn - hei argument dat de financiële middelen niet aanwezig zijn doet volgens hen geen opgeld, zoals uit het voorgaande blijkt is voor de heren Van Gent en Van Es een raadsel ..We zijn ervan over tuigd dat b en w de Vissershaven beslist willen herstellen, dat lijdt geen twijfelzo zeggen zij. B en w schijnen alleen niet te beseffen dat een oud en beproefd gezegde nog steeds van kracht is en da: luidt 'De cost gaet voor de baet uyt" Hans Verbeek n de toekomst de lezer en het boek geregistreerd in de computer in met de 'leerden' MIDDELBURG - Café-restaurant Dc Brasserie en de speelaiilomateuhal (in de al eerder gesloten City-bio scoop) gaan definitief dicht. Beide panden, gelegen aan de Lange Delft in Middelburg, sluiten de deuren om dat er. na ingrijpende verbouwingen, winkels in worden gevestigd. De Brasserie gaat dicht op 30 septem ber, In de automatenhal kan voor het laatst op 20 augustus worden ge speeld. De twee gebouwen, eigendom van projectontwikkelaar De Waal Vastgoed bv te Weesp. zullen worden 'omgetoverd' tot een winkelopper vlakte van achttienhonderd vierkante meter Over dat laatste is inmiddels overeen stemming reikt tussen De Waal en de gemeente Middelburg. Om tot uitvoe ring van de plannen te kunnen komen is een voorbereidingsbesluit voor De Brasserie en het Citycomplex nodig. Burgemeester en wethouders van Middelburg vragen de raadsleden dat besluit vast te stellen. Het komt aan de orde in de raadsvergadering van maandag 22 augustus, aanvang 14.00 uur. Over de invulling van de winKelruim- te aan de Lange Delft is nog mets bekend. De verantwoordelijke wet houder A. Bergshoeff (van onder meer ruimtelijke ordening en stadsvernieu wing) zei vrijdagavond desgeönaagd „Ik weet alleen dat er een grote verbouwing plaats zal vinden, ik kan mets zeggen over het aantal en het type winkels dat er zal komen. We willen een voorbereidingsbesluit ne men, omdat je daarmee kunt voorko men dat er in de tussentijd andere plannen tot ontwikkeling worden ge bracht. die niet stroken met de huidi ge opzet". Mevrouw Visser, mede-exploitante van De Brasserie en de automatenhal, wilde niet veel kwijt over de nieuwe ontwikkelingen. „We gaan eruit en dat is een logisch gevolg van hel feit dat ons huurcontract met Dc- Waal is beëindigd We gaan ook weer verder Ergens op Walcheren zullen we weer opnieuw beginnen, maar waar en wanneer weet ik niet" De Brasserie was bijna zestien jaar aan de Lange Delft gevestigd Zoals bekend gaat De Waal ook de Gravenstraat van aangezicht veran deren. Daar komt, de aanvangsdatum is nog niet bekend, een winkelgalerij met naar schatting zestig kleine win keltjes. Het pand w aarin vroeger gara ge Blaas was gevestigd, zal ruimte biedeaaan de toegang tot de overdek te winkelpassage. De plannen voor deze verbouwingen zijn in een ver gevorderd stadium. Het wachten is nog op de definitieve goedkeuring door de Middelburgse gemeenteraad Vóór die tijd zal de commisie ruimte lijke ordening zich erover buigen woensdag 17 augustus (aanvang 19.30 uur). Gaat de gemeenteraad akkoord, dan moet nog een zogenaamde 'verkla ring van geen bezwaar' van Gedepu teerde Staten worden afgewacht. Dc vroegere plannen van Dc Waal om een doorlopende winkelpassage te maken van de Gravenstraat naar de Lange Delft zijn van de baan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 33