TE KOOP GEVRAAGD WOONHUIZEN -t Openlucht-schaakspel voor wijkvereniging Molenbuurt Ouwerkerk viert feest bij gerenoveerde kiosk WISSEL SCHOUWEN Polotoernooi van De Ganze Voorbereiding van Tjoba PZC/ streek weekenddiensten kerkdiensten huizenopkoopmij. ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1983 NIEUWBOUWPLAN NIVO'S OPGELEVERD GOES De wijkvereniging 'De Mo lenbuurt' is sinds vrijdag een fraai openlucht-schaakspel rijker. Ter ge legenheid van de officiële oplevering van het nieuwbouwplan Nivo's werd Kindervakantieweek Tholen geslaagd THOLEN I)e eerste kindervakan- tiewerkweek in Tholen georgani seerd door wijkvereniging Buiten zorg is in alle opzichten geslaagd. Bij vrijwel alle onderdelen was er een goede belangstelling. Een kampvuur in de oesterputten vormde de afsluiting van een voor de kinderen laatste vakantieweek. On der toezicht van de plaatselijke Mandweer en met medewerking van muziekvereniging Concordia zagen kinderen, ouders en leiders hoe de eerder gebouwde hutten in vlammen opgingen. Eerder op de dag werd tijdens Stuif- es-in de gouden stuiver uitgereikt aan Sonja van Wijke die een playback nummer liet horen Muziakel Muzika le medewerking bij dat onderdeel was er van Radio Tractor Johnny Voorts was er een feestmiddag met onder meer spelletjes en touwtrekken met muzikale medewerking van de band 'Ibis'. GOES Zondag houdt de ZPC De Ganze uit Goes het jaarlijkse water- polotoemooi. De aanvang is 11 00 uur. Er wordt gespeeld in het gemeentelijk zwembad in Goes. De deelnemende ploegen zijn- AZL Leidschendam. DZV Delft, Ganee Goes. Hierronymus Roosendaal. LZ1886 Leiden. Merwede Dordrecht 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN - In de voorbereiding op de competitie heeft de korfbalvereniging Tjoba zijn oefenprogramma rond De eerste se lectie neemt vandaag, zaterdag, deel aan een vierkamp bij ONDO. op zater dag 20 augustus ontvangt men KC Kapellen, waarna op 27 augustus de Belgische hoofdklasser Borgerhout als tegenstander fungeert in het jubi- leumtoemooi van de KV Zaamslag Voorafgaand aan die i demonstratie- iwedstrijd gaat Tjoba 1 vanaf donder dag 25 augustus in een trainingskamp in Huybergen het spel aangeboden door de voorzit ters van de woningbouwcorporaties Nieuw Goes (L. Duvekot) en Willi- brordus iJ. Polflict) aan bestuurslid A. Dierkx van de wijkvereniging. De architect (Treffers en Polgar uil Wad- dinxveen) en bouwer (Schrijver bv uit Goes) van het plan Nivo's zorgden voor een bijpassende opbergkisl, die een vast plaatsje op het Bastion krijgt. Met veel enthousiasme haal den kinderen uit de wijk de schaak stukken uit een auto van de woning stichting samenwerking Goes (SSG). Directeur J. Franken van de SSG toonde zich in een korte toespraak blij met de wijze waarop de nieuwe wijk achter de Goese kaden tot stand is gekomen. Hij wees op het bijzondere karakter van het plan Nivo's en noemde het een wijk die elders in het land zijn weerga niet kent. Franken prees ook de manier waarop in korte tijd de wijkvereniging was ontstaan en opge bouwd Hij vond het een goede zaak dat de twee corporaties die de huizen in het plan bouwden, de wijkvereni ging met een geschenk bedachten. De overhandiging van het openlucht- sehaazk openlucht-schaakspel was onderdeel van een middagje stadsver nieuwing in de Goese binnenstad. Naast de oplevering van het plan Nivo's werd aandacht besteed aan diverse andere activiteiten in liet cem trum. Zo onthulde voorzitter Duvekot van Nieuw Goes de naam van het pand Beestenmarkt 1, een voormalig patriciërshuis waarin tien kleine wooneenheden zijn gerealiseerd. Door het wegtrekken van een vlag kwam de tekst '1600-1983. Het Witte Klaver blad' tevoorschijn SSG-direeteur Franken maakte duidelijk dat de naam is afgeleid van de eerste eige naar van het huis. die ernaast een brouwerij had Hans de Brouwer in de Clavery Vervolgens werd aan de oVer- kant van het gebouw een ander pro ject bezichtigd verbouw van het pand Beestenmarkt 2 tot dertien wooneen heden. Schrijver bv is in beide geval len de aannemer, voor de architectuur tekenden M. van Doom (Beesten markt 2) en H. Weertman (Beesten markt li Via de Stbofstraat. waar binnenkort de vernieuwbouw van twaalf kleinere eengezinswoningen en tweeenveertig wooneenheden door de christelijke woningstichting Zuid- en Noord-Be veland (onder architectuur van Tref fers en Polgar) begint, gingen de geno digden naar de kop Nieuwstraat s- Heer Hendrikskinderenstraatwaar Willibrordus eenentwintig wooneen heden en zes kleinere eengezinswo ningen bouwt (aannemer Schrijver, architect Weertman) Ook werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 'Stadsherstel door samenspel. 10 jaar stadsherstel rond de Goese kaden'. Grote afwezige was de Goese wethouder L. de Leeuw (met vakantie). Met name door zijn beleid en inzet als eerstverantwoor delijk wethouder voor volkshuisves ting en ruimtelijke ordening, werd de afgelopen tien jaar het kaalslagge- beuren in het centrum van de binnen stad omgezet in een wederopbouw. De gerenoveerde kiosk in de dorpskom van Ouwerkerk RECONSTRUCTIE EN SANERING KOM OUWERKERK In Ouwerkerk op Duiveland wordt zaterdag 27 augus tus een groot Ringfeest gehouden naar aanleiding van de thans vrijwel voltooide renovatie van de muziek tent. De bevolking en voor de leden van het muziekgezelschap 'Nieuw Le ven' zijn zeer ingenomen met het behoud van de kiosk aan de Ring. te meer omdat er niet zo lang geleden bij sommigen de gedachten leefde, dat het wellicht beter zou zijn om de kiosk maar af te breken. Maar dat is mede op aandringen van de bevol king gelukkig niet gebeurd, aldus M. A. Swenne van 'Nieuw Leven', wiens zuster in 1929 de eerste steen legde. „En dat was destijds een hele gebeur tenis in het dorp". Swenne. zoon van de toenmalige diri gent, herinnert zich als de dag van gisteren dat de bouw van de Ouwer- kerkse muziektent nog geen 1.000,- kostte En hij kijkt dan ook wat verbaasd op van de mededeling dat voor de renovatie bijna ƒ30.000.- is gespendeerd. Maar daarvoor is de muziektent dan ook weer voor jaren toegerust met een geheel nieuwe over kapping De tent is geschilderd en er is een nieuwe opgang aangebracht. Heel Ouwerkerk lijkt op de been te gaan komen om het Ringfeest rond om de herstelde kiosk tot een feeste lijk gebeuren te maken De Ring wordt versierd en verlicht, vertelt Jan I Ned. Herv. Kerk. SCHOUWEN-DUIVELAND: Brou wershaven 10 ds. Bartelings; Bruirus- se 10 dhr. J. Kooy. 19 ds. Vreugdenhil. Burgh 10 ds. Baas. Dreischor dienst in Noordgouwe, Eikerzee (Scharendijke. 10 ds Duk, Haamstede 9 30, 19 ds. Wassenaar. Kerkwerve 11 ds. Rouwi; Nieuwerkerk 9.30 ds. v. d. Ban. Noord- gouwe 10 mevr. De Boon, Noordwelle 9 30 ds. Fahner; Oosterland 9.30. 18 ds. Kielder, Ouwerkerk 9.30 ds Rouw. Renesse 9 ds Engelse, 10 ds. De Waal, 19 ds Fahner: Serooskerke 10 ds. Bolijn; Sirjansland 10. 18.30 ds. Stel wagen; Zierikzee Gasthuiskerk 9.30 ds. De Blank; Zonnemaire 10 ds. Schneider. Toeristenmarkt in Sint-Annaland SINT-ANN ALAND - Op woensdag 17 augustus wordt in Smt-Annaland voor het eerst m de geschiedenis een toeristenmarkt gehouden Aan deze markt doen drie of vier middenstan ders mee De rest zag van medewer king af in verband met de zeer recent gehouden braderie De markt wordt gehouden op de Ring van 14.00 tot 2100 uur Tennistoernooi Ador De Braakman begint met kwart-finales HOEK Het eerste tennistoernooi van TC Ador in De Braakman is na vier dagen van strijd beland bij de halve- en kwartfinales die vandaag (zaterdag) beginnen. In de afgelopen vier dagen waren in alle klassen wel verrassingen te note ren. In het damesdubbel zorgden Jan- ny Huisman Georgette de Vnes voor die verrassing door het geplaatste duo De Bruyn/Walraven in drie sets uit te schakelen. In het heren-enkel sneuvelde Han Matthijssen tegen Peter van de Sloot en hoewel Willy van Laethem het in het heren E niet haalde tegen Alexan der Bun. imponeerde Van Laethem toch door zijn ruim dertig jaar jongere tegenstander tot het uiterste te dwin gen. Eerste finaliste is inmiddels A. Ver- gauwe in het dames-enkel E. Zij krijgt de winnaar van de partij Van de Velde-Van Hoyen in de eindstrijd te genover zich. Vandaag wordt begonnen met ge noemde halve- en kwartfinales in alle klassen. Nu het veld kwalitatief dicht opeen komt te zitten mag ver wacht worden dat dit toernooi naar een schitterende finale gaat. Morgen staan de finales op het programma. THOLEN: Oud-Vossemeer 10, 18.30 ds. v. d. Heyden, Poortvliet 10, 18 30 ds. De Jong, Scherpenisse 9.30. 14.30 ds. De Jong, Sint-Annaland 10 ds. Geuze. 18 ds. Cysouw. Stavenisse 10. 18 ds. Den Butter: Sint-Maartensdijk 9.30,14.30 ds. Van Loon: Rehoboth 10 ds. v d. Sluys, 19 ds. Van Gent; Sint-Philipsland 9.30 ds. Cysouw, 14.30 ds. Geuze: Tholen 9 kand Van Herk, 16.30 ds De Jong; Immanuel 10 dhr De Jong. Gerei'. Kerk. SCHOUWEN-DUIVELAND: Brou wershaven 10 ds. Schneider, 18 30 drs. Gilhuis: Nieuwerkerk en Oosterland 10 dhr. Maas. 17 drs. Gilhuis; Scharen dijke 10 ds. Boomsma. 19 ds. Kamer mans. Zierikzee 10.18 30 ds. Blokland THOLEN: Oud-Vossemeer 10. 15 ds Stam; Poortvliet 10. 14 30 ds. Talsma. Tholen 10 mevr. Distel. 17 kand. Stam. Geref. Gem. SCHOUWEN-DUIVELAND Haam stede 10. 15 ds Verweij Nieuwerkerk 9.30 (HAi 15.30 ds. Van Gelder. Oos terland 10. 14 30 leesdienst. 18.30 ds. Van Gelder THOLEN' Poortvliet 10. 14.30, 18 30 leesdienst, Scherpenisse 9,30,14,18 30 ds. A F. Honkoop; Sint-Annaland 9.30, 14. 18 leesdienst. 18 8 19.30 ds. Meeuse. Sint-Philipsland 9 30 lees dienst. 15 kand v. d Heiden, 18 8 19 30 stud Gunst: Tholen (in N.H Kerki 11 18 30 leesdienst. Oud-Gercf. Gem, SCHOUWEN-DUIVELAND: Bruims- se 10, 17 leesdienst; Oosterland 9.30, 14. 18 leesdienst. THOLEN' Sint-Maaitensdijk 9 30 14. 18 leesdienst. Sint-Philipsland 9 30. 14 30, 18 leesdienst, Stavenisse 9.30. 14. 18 leesdienst. Chr.-Gcref, Kerk. SCHOUWEN-DUIVELAND Haam stede 11, 17 ds v d Veer. Kerkwerve 10. 18 ds v d Sluys; Zierikzee 10, 18 ds. De Graaf THOLEN: Oud-Vossemeer 10. 14.30, 18 30 leesdienst; Tholen 10, 18.30 ds. Roos Geref. Gem. in Ned. SCHOUWEN-DUIVELAND Brumis- se 10, 17 leesdienst. Nieuwerkerk 9 45. 15 30 leesdienst: Zierikzee 1145. 16.30 leesdienst THOLEN: Oud-Vossemeer 10 14 30. 18 30 leesdienst. Sint-Annaland 9.45. 14 15. 18 15 leesdienst: Sint-Maartens dijk 9.30. 14 18 leesdienst. Leger des Hei Is. Zierikzee 10-19 samenkomst Rooms-Kath. Kerk. Haamstede zat. 19. zon 10, Oud- Vossemeer zat. 19, zon. 9; Tholen zat. 17 30, zon. 10 30: Zierikzee zat 19. zon. 10. Renesse zat. 19. zon. 10. Pinkstergem. SCHOUWEN-DUIVELAND Zierik zee iMeelstraat) 10, woe. 20 samen komst. Eerste officiële Oosterscheldetocht THOLEN - De eerste officiële Ooster- sclieldezwemtocht wordt zaterdag 20 augustus gehouden De tocht, met een lengte van 3200 meter, begint bij Strijcnham en gaat naar De Zwarte Trap. De zwemmers worden begeleid door volgboten, duikers en hel Rode Kruis. De deelnemers ontvangen na afloop een herinneringsvaantje. In de zomer van '82 werd een dergelij ke tocht gehouden en het organise rend comité besloot daarna een offi ciële tocht te gaan houden Deze zou eerst op 9 juli gezwommen worden maar toen was de watertemperatuur niet geschikt Belangstellenden kun nen zich inschrijven aan de kassa van zwembad 'De Spetter' in Tholen Er is een routekaart voor de tocht beschik baar. Op deze kaart is tevens een wandelpad langs de dijk aangegeven zodat supporters 'hun zwemmer' kun nen volgen De tocht begint 's mid dags om 13.30 uur. Oud-papier SINT ANNALAND - De koninklijke fanfare Accelerando' uit Sint-Anna land zal maandag vanaf 18.30 uur oud-papier ophalen in Sint-Annaland. Leden van de fanfare halen het papier op m wijk 1 en wijk 2. Wethouder J. Groen opent Zierikzeese Theo Thijssenschool ZIERIKZEE De nieuwe openbare lagere Theo Thijssenschool aan de Kaersenmakerstraat in Zierikzee wordt vrijdag 26 augustus officieel in gebruik genomen. Wethouder van on derwijs J. Groen verricht om 14.00 uur de openingshandeling Gevonden voorwerpen GOES In de maand juli 1983 wer den m het politiebureau Goes en de postbureaus Wolphaartsdijk. 's-Heer Arendskerke. De Piet en de Schelp- hoek de volgende voorwerpen als ge vonden aangegeven en nog niet afge haald Inlichtingen hierover dagelijks tussen 09.00 en 18.00 uur aan genoem de bureaus Div.sleutels: dlv handschoenen, dlv. porte monnees; dameshorloge, regenjack, wollen sok; tas met shirts; portefeuille dameshor loge. jongensjasje, kinderkleren; zwemvlie zen: blouse, Engels paspoort, eurocheques, herdershond, kat, dameshorloge, schake larmband, kettinkje, bril, herenhorloge, ro de kat. rijbewijs etc., schildpadwitte kat; surfzeil. boodschappenwagentje, hanger tje. tas met sportkledmg, Mechelse herder, legerjas: surfzeil; trainingsjack. zomerjack, kentekenplaat, horloge, popje, kanarie, sportjack, surfmast met zeil: kinderschoen tje. konijn, verz.plaatje minialuurau- tootjes. dameshorloge spijkerjasje: wiel dop. kettinkje armband, onderdeel keu kenmachine; tortelduif, surfzeil: jack; giro pasje. kunststof kapje Postbureau Wolphaartsdijk. Oostkerke- straat 24. tel 01198-1552: kentekenplaat, reflector. Posthuis 'De Schelphoek'. tel 01198-1698; handdoek; pet Posthuis 'De Piet', tel. 01198-1503. surf plankzwaard; damesvest, schoenklompje, sleuteltje, handdoek, duikbril, surfplank- zeil autosleutels; surfplankzwaard, surf plank Postbureau 's-Heer Arendskerke Ridder straat 3. tel. 01106-1516; hooivork; regen pak Holm van de culturele vereniging. Voor de kinderen wordt een ruilbeurs georganiseerd, de ouderen kunnen op het grasveld rondom de kerk terecht voor een spelletje Jeu de boule. Ver der wordt ook het dorpshuis aan de Ring bij het gebeuren betrokken met een tentoonstelling van prenten, oude kaarten en foto's van 'zoals de Ring was en is'. En vanzelf geeft 'Nieuw Leven' tijdens het feest de toon aan met een concert in de herstelde mu ziektent en een uitgebreide mars door het dorp. Na het herstel van de kiosk zal ook het verdere aanzien van de Ring Ou werkerk nog verbeterd worden Op stapel staat de aanleg van wandelpa den. het planten van groen en het plaatsen van enige zitbanken Daar mee zal over enkele weken een aan- Zierikzee bespreekt verhuur van De Val ZIERIKZEE B en w van Zierikzee hebben de gemeenteraad vrijdag voorgesteld een deel van de haven 'De Val' te verhuren aan Homarus Holland bv. ten behoeve van een ligplaats voor een kreeflenverwater- schip. tegen een huurprijs van 4.500,- per jaar. Het schip (Homarus I) heeft een vaste ligplaats. Er wor den uit het buitenland afkomstige kreeften in opgeslagen. De huurover eenkomst krijgt de aandacht van de raad in de vergadering op maandag 22 augustus. In deze vergadering (aanvang 19.30 uur) buigt de raad zich verder over een voorstel van het college een voor- bereidingsbesluit te nemen ten aan zien van een gedeelte 's-Heer Arend- straat. gelegen in het bestemmings plan Dam-Oude Haven. Dit teneinde de bouw aan de s-Heer Arendstraat mogelijk te maken van veertien be jaardenwoningen. Daarvoor wordt thans een bouwplan ontwikkeld door Planoform bv Arnhem, in opdracht van de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden in Hoofddorp vang worden gemaakt, verwacht ge meentewerken Duiveland Bestuurlijk worden verder voorberei dingen getroffen voor de bouw van twee in stijl aan het dorpsbeeld aan gepaste woningen in het huidige 'gat' aan de Ring De oude landbouw- schuur ter plekke is onlangs afgebro ken in het kader van het reconstruc tie- en saneringsplan Ouwerkerk- korn In dat kader moet ook nog een schuur in de Zuidstraat worden opge ruimd waar ruimte komt voor drie woningen. Woningbouw De gemeente wilde in totaal vijf te bouwen woningen liefst in één bouw- stroompje realiseren waarvoor in middels contacten zijn gelegd met de woningbouwvereniging Beter Wo nen, aldus gemeentesecretaris J. van der Maas. De afgebroken schuur aan de Ring en de schuur aan de Zuid straat behoren tot één bedrijf dat momenteel wordt verplaatst naar de polder aan de Zwanenburgseweg. De schuren zijn door de gemeente aange kocht met financiële steun van het rijk ingevolge het besluit 'bijdragen reconstructie- en saneringsplannen'. Sch.-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland 13 en 14 augustus Alarmnummer Sch.-Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en St.-Philipsland 0011 Artsen: Zierikzee: v a. vr 19.00 uur tot ma 8.00 uur. I-I. J M. Sleegers. Noordgou we. tel. 01112-1480' spreekuur voor spoedgevallen 11 00-11 30 uur Westhoek en Brouwershaven: v a. vr. 18 00 uur tot ma. 8 00 uur Brouwershaven: LAM Bruel. Markt 32. tel 01119-1280. Renesse: J L Flact., J van Renesse- weg 6. tel. 01116-1280. Burg li-Haamstede: G. van Beek-Ver beek en J. Ph P. Stengel'. Burghsewcg 54. tel 01115-1861. spreekuur voor spoedgevallen 11 30-12 00 uur en 16 30-17.00 uur Bi uinisse: v a. vr. 18.00 u tot ma. 7 30 uur; A Dorresteijn. tel. 01113-1280 Oosterland en Nieuwerkerk: v.a. vr 18 00 u tot ma. 7 30 uur M. M v. d. Berg Nieuwerkerk. tel. 01114-1810 Stavenisse, Sl.-Maartcnsdijk. St.-An- naland en Scherpenisse: ipatienten dokter Van de Bei) J M v d. Bel. St-Maartensdijk, tel. 01666-2400 St.-Philipsland en Nw.-Vossenreer: C H M de Groot. Nw -Vossemeer. tel. 31676-2545 Poortvliet. Oud-Vossemcer. Tholen en Scherpenisse: patiënten dokter Padti E N Mellema. Hertenkamp 7. Tholen. tel. 01660-2377. - Dierenartsen: Haamstede: M K. Buth, tel 2254 V a. zat. 9.00 u St -Maartensdijk: A Rir.fc /u' '1666-2596; spreekuur vrijda? 9 00 uur en zat 9.00-9.30 uc Tandartsdiensten: 'D II de Kup, Vroonweg 4,; n.<amstede. tel 01115-1359., uui voor spoedgevallen zat 7 00-i 30 uur nt al ede nt ir? on' Apotheek: Apotheek 'Zierikzee Dam lil 10-2906. Geopend zat. 9.00-ilL.. en 10 30-17.30 uur. Zondag 12: uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging: Tholen en St.-Philipsland. Schot, Tholen. tel. 01660-f Bruinisse en Duiveland: Velde, Schouwenbank 34, Z; tel. 01110-6397. Schouwen: zr. A v. d. Scheld slop 14. Brouwershaven, te 1682. Zierikzee: zr. G H duCroo.K icg 30. Haamstede, tel. 0111! Driedaagse reeks evenementen in Sint-Maartensdijl doorslaand succes sspi Kinderspeelweek Serooskerke (Sch.) goed verlopen Gemeenteraad over bouwprogramma voor Kortgene KORTGENE De gemeenteraad van Kortgene vergadert op donderdag 18 augustus, aanvang 19.30 uur. in het gemeentehuis. De raadsleden zullen onder meer aandacht besteden aan de lijst nieuwbouw/vernieuwbouw van woningen voor de periode 1984 tot en mei 1986. Aan de orde komt ook het beschik baar stellen van een subsidie voor het peuterspeelwerk in Kats. het slopen van woningen in Kats. ten einde er nieuwe huizen te kunnen bouwen, een krediet voor het opknappen van we gen (Westdijk. delen van de Torendijk en de Oostdijk en de Noordlangeweg tussen Kats en tolplem Zeelandbrug). SEROOSKERKE (Sch) - De vakan- tiespelenweek in Serooskerke (Schou wen) is vrijdag afgesloten met een fietspuzzeltocht voor ouderen en een bezoek van de kleintjes aan het pop pentheater 'Al te klem' m Zierikzee Deze activiteiten begonnen 's mid dags om half twee. De spelweek verliep vlekkeloos. Maandag werden de activiteiten ge opend met strandspelen op het strand bij Brouwershaven. Na afloop kregen de kinderen pannekoeken in het dorpshuis in Serooskerke Dinsdag kon de jeugd terecht op het sportveld voor verspringen, hoogspringen, bal- werpen en zakiopen. Woensdag be zochten de oudere kinderen de mid get golfbaan in Renesse en de jongere deelnemers volgden een sprookjes speurtocht in 'De Schelpenhoek'. Donderdag vermaakten de jongere kinderen zich opnieuw op het Schelp- hoekstrand, terwijl de wat oudere jeugd zich bezighield met een vossen jacht. Het jeugdwerk in Serooskerke had de organisatie in handen. M SINT-MAARTENSDlJK openluchtzwembad van rtihij park Haestinge in Sint-Maar werd vrijdagavond de evenr l0\ driedaagse afgesloten. Htm vormde het gehouden Vehikel-festival nog groter succes jaar. Tijdens deze vijfhonderd toeschouwersdii derdeel meemaakten. Bij het onderdeel vaartuigen-I PEI gen de zeventien deelnemen :de dracht om met eigengemaal ugi tuigen het circuit af te leg twintig meter Hans de Kon 5 u PTT-hulpbesteller in unifora rerj gebeuren deelnam, stal des werd winnaar. Daarbij liet hl mei: Arnold Verjaal-Adriaan Hft achter zich De derde plaatsf Danny Boon. Een fietsbehert en race met 29 durvers leverde op voor Frans van Es deelnemers haalden zonder pak de overkant. GOES Goes is vrijdag de traditionele jaarlijkse kermis begonnen. Op het tol Molenplein omgedoopte Evenemententerrein staan bijna 28 attracties, waaronder een lunapark, poliep, rups ivoorzien van de eigentijdse benaming 'muziek express'): diverse goktenten, een palingboer, een schiettent en uiteraard de botsauto's De kermis duurt tot en met woensdag en is steeds vanaf-12.00 uur geopend. Op zondag zijn de attracties gesloten Al kort na de opening was het flink druk op het Molenplein. Het weer werkte voor de kermisexploitanten ook meegeen strandiveer, maar stadsweer. 5 ils Ook werd de meerdaagse P beëindigd. De 24 deelnem twaalf tot vijftien jaar ware Zl met zwemmen, tafeltennis. T en schieten. De superstar naar Alex Hoogendoorn di«! en; vergaarde Haestinge was tevreden ovij^" loop van de dergelijke Raad Brouwersl 'gei. houdt vergadenn BROUWERSHAVEN lid van b en w van Brouwershr de gemeenteraad voorgesld ®J nemen aan de gemeenscki regeling districs gezondbt Zeeland. Tot de voordekt totstandkoming van deze kenen b en w onder andere lijkheid in te spelen op samenhangend met de reert de in het kader peerwet. bou 'h h ib, niet [en De districtsgezondheidsciier.' cha> wordt onder andere belas: beleidsvoorbereidende (aai deelnemende gemeenten. Bil ontwerpbegroting 1984 wed gemeenten geen hogere bijé 250 langd dan 3.- per inwoner.il w van Brouwershaven. De raad bespreekt de deelt (jj'j de regeling in de openbars ring op maandag 22 augus'- pk orde komt voorts de vasUU V' het welzijnsprogramma 1981 IKi /ergadert vanaf 19.30 uur ir. huis te Brouwershaven. HOFLEVERANCIEJ zilveren vriend- schaps- ringen FflBERY Df JOB Ponywedstrijd in Bruinisse BRUINISSE Zondag komen op de terreinen van manege De Korenzol der in Bruinisse ongeveer 230 pony combinaties in actie tijdens de wed strijd van de paarden- en ponyclub Schouwen-Duiveland. De wedstrijd is een onderdeel van de strijd om de zomerbokaal 1983. een competitie die door het hele seizoen loopt en die aan de combinatie met de minste plaatsingspunten het recht geeft om het eremetaal in ontvangst te nemen. De wedstrijd begint zondag om 9.00 uur met het springen in de lichtste rubriek: de B-klasse Tegelij kertijd beginnen ook de dressuurproe- ven in alle klassen De zwaarste springrubrieken starten om 14 15 uur. Om 16.00 uur is de parade en de uitreiking van de prijzen. Fuchsialaan 16 Yerseke tel. 01131-2533 jpu erg dpo

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 32