ïeld werkgelegenheidsfonds oor nieuw hotel Westduin Vissershaven Brasserie en Citycomplex Middelburg gaan dicht K Hulst: voor 5 jaar inzeemetZIKV Uitleenadministratie Axelse bibliotheek geautomatiseerd X x- PZC/ provincie EDEPUTEERDE BIJ SLAAN EERSTE PAAL 'DE COST GA ET VOOR DE BAET PANDEN WORDEN VERBOUWD TOT WINKELS rus TERDAG 13 AUGUSTUS 1983 r- t. )lTDEKERKE - De bouw van het Westduin Budget Hotel is één van de projecten waarvoor n beroep is gedaan op het provinciale werkgelegenheidsfonds. Dit zei gedeputeerde J. B. Itevogel vrijdag in zijn toespraak ter gelegenheid van het heien van de officiële eerste paal |t de start van de bouw in van het hotel aan de Galgeweg in Koudekerke inluidde. De leputeerde verrichtte de handeling - het was zijn 'eerste eerste paal' - in aanwezigheid van [tallen genodigden, onder wie opdracht gever tot de bouw, de heer E. J. P. Izeboud, en -emeester S. Francke van de gemeente Valkenisse. De laatste klappen die de heipaal de |nd indreven werden begeleid door ontploffend vuurwerk. )pi puieerde Ventevogel van onder Er recreatie en toerisme zei in zijn ijiraak weliswaar geen voorstan- te zijn van maatregelen die de Jieid op de ondernemersstoel n, „maar in een sector waar leilijk is iets van de grond te ren, moet de overheid toch hel- i De steun vanuit het werkgele- jeidsfonds aan het Westduin Bud- Jlotel is daar een voorbeeld van", [heer Izeboud ontving uit het werk- Jgenheidsfonds 200.000 gulden in vorm van een achtergestelde le- lg De aanvraag van de heer Ize- ic was de eerste die door het Uee college van gedeputeerde sta- vrerd gehonoreerd. „Wie een stap mt zoals de heer Izeboud heeft laan, is een teken van hoop", aldus gedeputeerde, „De overheid mag niet aan zich voorbij laten gaan, ar moet daarbij helpen". 5emeester Francke noemde ln zijn praak de steun van de provincie (eken van een ander beleid „Daar als gemeente erg blij mee ".zo b blemen Bouw van het hotel op de plaats rulidatie-overleg Kapelle bijeen 'ELLE Het provinciaal overleg de revalidatie houdt donderdag in 'De Vroone' te Kapelle openbare vergadering, aanvang uur Aan de orde komt het verslag 1982; de bouw een activiteitencentrum voor li- nelijk gehandicapten in Bergen en een cursus adviseur/ ijzer gehandicaptenvoorzienin- en -regelingen. waar vroeger het inmiddels gedeelte- kunnen beginnen. Zoals gemeld lijk afgebroken restaurant Huvers maakte het Waterschap Walcheren stond, heeft niet zonder problemen bezwaar tegen de komst van het rkec Gedeputeerde J. B. Ventevogel sloeg vrijdagmorgen zijn 'eerste eerste paalbij hel officiële begin van de bouw van hel Westduin Budget Hotel in Koudekerke hotel, omdat het op een strook grond komt te staan die was gereserveerd voor eventueel in de toekomst uit te voeren zeeweringswerken. Een door het waterschap ingediend schor- singsverzoek werd echter niet geho noreerd door de Raad van State. Eén en ander heeft echter wel tot Het hotel, gevolg dat het vijf miljoen gulden kostende project een jaar la ter gereed komt dan aanvankelijk was gepland. De bouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf P Flipse uit Koudeker ke, naar een ontwerp van architecten bureau WisseTuinhof/Slemmer. Het hotel krijgt 84 t.wee-persoonskamers en twee zalen, die door middel van paneelwanden kunnen worden opge splitst in vier eenheden Het hotel dat naar verwachting in juli 1984 open gaat wordt daardoor volgens de heer Izeboud bijzonder geschikt als con greshotel. Gedeputeerde Ventevogel ontving voor het verrichten van de officiéle handeling een exemplaar van het boek 'Zeeland in oude kaarten' uil handen van Jules Izeboud, het zoon tje van dc hoteldirecteur. Inbraak en diefstallen in Terneuzen TERNEUZEN In het winkelcen trum Zuidpolder in Terneuzen is donderdagnacht ingebroken bij de rijwielhandel k. De dader(s) forceer- delni met een stuk gereedschap een list wil 25 mille iade betalen na (zigen bestemming De herziening van het jönnöagsplan Sint-Jansteen in I gaat de gemeente Hulst 25.000 !en kosten. Dat is het bedrag dat .an Hulst willen uitkeren aan inwoner van Sint-Jansteen, die evolg van de herziening schade hi ll geleden. Dit op voorwaarde dat emeenleraad hiermee tenminste oord kan gaan. man was tot voor kort eigenaar een pand in de Hemelstraal. In werd de bestemming gewijzigd 'bedrijven' in 'woondoeleinden en Gebroeders De Witte uit Kapelle- wilden het gebouw kopen om spuitimlchting en werkplaats in estigen. maar op grond van de ffe bestemming kon geen hinder- ergunmng worden verleend, r ketste de verkoop op af Met de »e bestemming heeft de eigenaar erkoop 58.000 gulden minder ont- ger. dan verwacht. Dat is dan ook hooi chadeclaim. De taxateur van de ente komt echter met verder dan ifrschil van 35.000 gulden voor en e bestemmingswijziging. B en w tn het redelijk dan voorniet meer 25.000 gulden tegemoetgekomen 'worden in dit verschil. HULST B en w van Hulst willen zich voor een periode van vijf jaar verbinden aan het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming in de nieuwe structuur. In het ZIKV zitten nu nog maar vijf gemeenten, Middel burg, Terneuzen, Oostburg, Zicrikzee en Hulst. Drie gemeenten zijn met ingang van het komende cursusjaar uitgetreden. De nieuwe opzet houdt in meer zelf standigheid voor de afdelingen en meer invloed van cursisten en docen ten op het inhoudelijk aspect van de cursusprogramma's. Volgens b en w is de bestaanszekerheid van het ZIKV alleen gewaarborgd zolang de vijf ge meenten een eenheid blijven vormen Zodra één of meerdere gemeenten alsnog uitstappen worden de lasten voor de resterende deelnemers te hoog. Hulst wil dan ook. de komende vijf jaar alleen deel blijven nemen als ook de overige vier gemeenten in het ZIKV blijven voor de komende perio de van vijf jaar In de gemeentebegroting van de ge meente Hulst is voor 1983 voor het ZIKV 160.000 gulden geraamd Van het rijk wordt 105.000 gulden terug ontvangen. hij de voordeur. Het is niet duidelijk of er iets wordt ver- Uit de auto van de Amerikaan J. R. H. B uit Florida, die was geparkeerd in het Terneuzense Pastersbos. verdwe nen in de nacht van zondag op maan dag enkele tassen met voedingsmid delen De gemeentepolitie van Ter neuzen signaleert de laatste dagen toenemend vandalisme in de wijk Oudevaart in Terneuzen Er worden herhaaldelijk auto's opengebroken. In één geval deed de eigenaar aangifte. Bermpaaltjes moesten het ontgelden op Veerplein Breskens BRESKENS In de nacht van don derdag op vrijdag hebben onbeken den een dertigtal bermpaalljes uit de grond gehaald. Dit gebeurde aan het Veerhavenplein te Breskens. WETHOUDER 'LEENT' WOENSDAG EERSTE BOEK a «raak strandpost nw ebad Breskens ^szC SKENS In de nacht van dins- 'P woensdag is ingebroken in de dpost Zeebad te Breskens. Er Ved en een radio-cassetterecorder en fdrag van 40 gulden ontvreemd, iderisi kwam de strandpost bin- en k door het slot te forceren. i Kar - AXELNa Hulst en Kloosterzande begint in Zceuwsch-Vlaanderen ook dc christelijke openbare bibliotheek in Axel met een geautomatiseerde uitleenadministratie. Dat betekent dal op vrij eenvoudige wijze uitge leende boeken worden geregistreerd in de computer, die in de provinciale bibliotheek in Middelburg staat op gesteld. De Axelse wethouder J. M. van Schaik en een jeugdig lid, dat die dag jarig is. lenen woensdagmiddag om 14.00 uur het eerste boek. Met een soort (leespen' wordt over de streepjescode van de lezerskaart en de code van het boek gestreken. Op datzelfde moment staan boek en lezer geregistreerd in de computer in Mid delburg Als het boek wordt terugge bracht wordt weer met de pen over de streepjescode gestreken, waarmee het boek van de naam van de lezer wordt gehaald Dankzij deze verlichting van het administratieve werk zullen de bibliotheekmedewerkers meer tijd krijgen voor onder meer het beant woorden van vragen van lezers en organiseren van activiteiten, Automatisering is duidelijk een zaak van de toekomst, vindt voorzitter F van Vliet Daarom is het volgens hem belangrijk dat nu vooral de jeugd er sterk bij wordt betrokken en dat een verbinding met het onderwijs wordt gelegd. De rest van de week zullen extra terminals itoetsenborden) aan wezig zijn voor demonstraties Be langstellenden mogen daar ook zelf mee 'spelen' Verder is er een tentoon stelling over informatieverschaffing en automatisering Zo zijn er demon straties van teletekst en wordt het viditelsysteem getoond. Demonstra- '3,« J. leer geld voor e Zeeuwse chaapskudde en ndijt 6 ©delburg - Het dagelijks Stuur van de provincie wil de chting Zeeuwse Schaapskud- fd»T kokende jaren van een S'ibsidie voorzien dan afgelopen jaren. Aan de rat UHSe stalcn wordt voorge le de stichting de komende r Jaar een bijdrage te geven de kosten van zowel een arseen hulp-herder. Voor jj komt de bijdrage neer op 15 de afgelopen drie jaar de provincie uit van een idicbedrag van 10 mille. drijven nu, dat de stichting euwse Schaapskudde door r w'fze van beheer van de nv I elanc!se bloemdijken haar itaansrecht bewezen heeft, aantal vegetaties is aan haar vergroot, er zijn min- tuegale vuilstortingen. de be swaarde van de dijken is root en - zegt het college - er Al?' meer begrip voor natuurbe- Oud' enning ontstaan bij zowel ient^per als agrariër. Men stelt, kudde „gunstige uitstra- ®0ecten" heeft gehad en 'i daar de motivering aan ge: de provinciebijdrage te ver- •iec pi ties van de mogelijkheden van het gebruik van de computer zijn vooral op de onderwijswereld gericht. Die demonstraties zijn woensdag en don derdagmiddag Vrijdagmiddag en -avond en zaterdagmorgen kunnen bezoekers zelf met de apparatuur aan de gang De Axelse bibliotheek, die 2900 lezers telt. beeft 30.000 titels in huis. Mei aansluiting op de computer in Mid delburg is de beschikking gekregen over een bestand van 83.000 titels. Boeken in andere bij de provinciale bibliotheekcentrale aangesloten bi bliotheken kunnen eenvoudig aange vraagd worden. De Axelse bibliotheek heelt een jaar nodig gehad om alle boeken in te voeren in de computer Naast de bibliotheken in Hulst. Kloosterzande en Axel zijn ook de bibliotheken in Goes, Heinkenszand, Kapelle en Vlis- singen op de computer aangesloten Met Oostburg en Sas van Gent is men bezig en wat betreft Terneuzen is de beslissing nog met genomen Daar vormen financien een struikelblok De Axelse bibliotheek zal woensdagmid dag om 15.00 uur voor het publiek opengaan. De heren Van Es irechtsen Van Gent zetten zt^h in voor het behoud van de Vissers- en Koopmanshaven. Uitvoering van het definitieve herstel van de Vlissingse Vissersha vóór 1987 is een illusie. Dat stelt de heer J. J. van Gent in een i vijftien Vlissingse organisaties geschreven brief aan het gemeentebe stuur waarin wordt aangedrongen om toch in ieder geval voor voor het zomerseizoen 1984 tijdelijke maatregelen te treffen, zodat de haven gebruikt kan worden als ligplaats voor het museumschip 'Schorpioen' en als passantenhaven. „Een definitief herstel van de Vissershaven kan op z'n vroegst in 1987, maa het is niet uitgesloten dat dat pas in 1990 gebeurt. Als nu tijdelijke voorzieningen worden getroffen en de defini tieve opknapbeurt in '87 wordt uitgevoerd, dan zijn de kosten tot dat moment ongeveer dertigduizend gulden per jaar. Voor dat geld wordt dan wel een de heer Van Gent. „Het ETI noemt stukje binnenstad opgevijzeld, ont- de gemeentelijke notitie Vissersha- staat werkgelegenheid en wordt ven 'onderbelicht' wat betreft de verdere aftakeling van de histori- inkomsten. Die bestaan niet alleen sche haven voorkomen aldus de uit te innen liggelden van de heer Van Gent die deel uitmaakt jachten die in de haven verblijven, van de werkgroep Vlissingen Pro- maar ook uit een hogere opbrengst motie. Hij wordt in zijn betoog van de onroerend-goedbelasting. bijgevallen door de heer M. E van De panden aan de Nieuwendijk Es. die zich al vele jaren inzet voor stijgen beslist in waarde als dc het behoud van de Vissers- Koopmanshaven in Vlissingen. Vissershaven wordt opgeknapt. De middenstanders aldaar krijgen Beide heren tonen wemig begrip meer werk, zodat sluiting van be- voor de houding van het gemeente- paalde winkels - en dat is in de bestuur van Vlissingen. Het college huidige situatie beslist niet denk- van b en w besloot in mei van dit beeldig wordt voorkomen. Dat be- jaar geen geld uit te trekken voor tekent wei tijdelijke voorzieningen.'Daarvoor werden toen door wethouder D J r mensen in de icheelt de gemeente r een aantal uitke- P Bruinooge iPvdAi van onder ringen dal betaald moet worden". meer welzijn en werkgelegenheid Het standpunt van het Vlissingse twee redenen aangevoerd. De ge- gemeentebestuur baart beide heren meente heeft geen geld en boven- de nodige zorg. Voor de heer Van Es dien zou een werkgroep met verte- was het zelfs aanleiding te bedan- genwoordigers van gemeente, pro- ken als lid van de gemeentelijke vincie en ministeries van WVC en werkgroep Koopmans- en Vissers- VROM binnen een jaar met een haven Hij had hierin zitting na- sluitend plan voor het definitieve mens het actiecomité 'Behoud herstel komen Allemaal leuk en aardig, vinden de heren Van Gent en Van Es, maar, zeggen zij, „Voor daarna alle hinder nissen zijn genomen en het herstel daadwèrkelijk is uitgevoerd leven we al in 1937 Tijdelijke voorzienin gen vergen een bedrag van ruim drie ton Het noodzakelijke bagger- werk vergt twee ton. maar dat kun je geen tijdelijke voorziening noe men, want gebaggerd moet er toch Koopmans- cn Vissershaven, dat in 1975. toen het er naar uitzag dat het worden. Overigens is er een bedrijf doel was bereikt, zichzelf op dat het werk voor aanzienlijk min der dan twee ton wil uitvoeren. Na aftrek van die post blijft nog 116.000 gulden over. onder meer voor aan passing van de voormalige vismijn ten behoeve van de havenmeester. Dat geld ben je uiteindelijk kwijt als het gebouw moet worden gesloopt, zoals rijkswaterstaat wil. Maar dan nog heb ie voor dertigduizend gul den per jaar een bruikbare Vissers- haven" Daar komt volgens de heren Van Es en Van Gent nog bij, dat hel Vlissingse college volledig voorbij is gegaan aan de inkomsten die uit een tijdelijk herstel van de haven voortvloeien. „Het Economisch Technologisch Instituut voor Zee land geeft ons daarin gelijk", aldus actief stelde Na het opzeggen van zijn lidmaatschap van de werk groep blies de heer Van Es het comité opnieuw leven in Zoals gezegd, het gemeentelijk be leid vervult de heren Van Gent en Van Es met zorg. De reden daarvan ligt eigenlijk in het, nog niet zo heel erg. grijze verleden. „Tien jaar gele den begonnen we met de actie voor het behoud van de havens. Rijkswa terstaat wilde in het kader van de plannen voor het op Deltahoogte brengen van de zeeweringen, de Vissershaven dempen en de Koop manshaven door middel van een drieënhalve meter hoge muur van het achterliggende gebied afscher men Dat hebben we door onze acties weten te voorkomen, maar rijkswaterstaat verbond aan het open houden van de Vissershaven de voorwaarde dat de haven een functie zou krijgen. Die voorwaarde zou. als daar niet op korte termijn aan wordt voldaan, een gevaar voor het behoud van de Vissershaven kunnen beteken-en", aïdus de heer Van Es. De raming van de opbrengsten van liggelden is erg moeilijk te maken, zo blijkt uit de uiteenzetting van de heren „De leden van de fracties van PvdA en CDA vroegen daar donder dag. toen wij een gesprek met hen hadden, ook al naar Ik weet het echt niet dat is van een aantal factoren afhankelijk Maar in ieder geval ben ik ervan overtuigd dat de exploitatie sluitend gemaakt kan worden", aldus de heer Van Es Met enige verbazing hebben de heren kennis genomen van het in de notitie Koopmans- en Vissers haven opgenomen bedrag van 260.000 gulden dat nodig zou zijn voor afmeervoorzieningen voor liet ramschip 'Schorpioen'. „Daar heeft de stichting Schorpioen nooit om gevraagd en bovendien kan dat voor een veel geringer bedrag. Dat zou pas echt weggegooid geld zijn", meent de heer Van Gent. De heer Van Es is er van overtuigd dal veel zaken tot stand kunnen komen zon der dat daar grote bedragen mee gemoeid zijn. omdat niet alles nieuw hoeft te zijn. Dc heer Van Es: „We konden bijvoorbeeld een gang- wav kopen voor een bedrag van 2000 gulden. Een nieuwe zou al gauw tien keer zoveel kosten. Maar ja, dat ding is inmiddels verkocht. Wc hadden ook een offerte voor de aanschaf van drijvende pontons voor het afmeren van de jachten. I)ie pontons zijn nog steeds be schikbaar voor een bedrag van 15.000 tot 20.000 gulden. En dat is geen weggegooid geld. omdat de pontons ook bij het definitieve, her stel gebruikt kunnen worden. Maar ja. ik ga nu niet achter dergelijke zaken aan. Ik liêb de mensen al eens moeten vertellen dal het niet door ging en toen voelde ik me behoor lijk in m'n hemd staan". Wat de reden van de houding van het dagelijks bestuur van Vlissin gen kan zijn - het argument dat de financiële middelen niet aanwezig zijn doet volgens hén geen opgeld zoais uit het voorgaande blijkt is voor de heren Van Gent en Van Es een raadsel „We zijn ervan over tuigd dat b en w de Vissershaven beslist willen herstellen, dat lijdt geen twijfelzo zeggen zij. „B en w schijnen alleen met te beseffen dat een oud en beproefd gezegde nog steeds van kracht is en dat luidt 'De cost gaet voor de baet uyt'. Hans Verbeek Zo worden in de toekomst de lezer en het boek geregistreerd in de computer in Middelburg: met de 'leespen'. MIDDELBURG - Cafè-restaurant De Brasserie en de speelaulomatenhal (in de al eerder gesloten City-bio scoop) gaan definitief dicht. Beide panden, gelegen aan de Lange Delft in Middelburg, sluiten de deuren om dat er. na ingrijpende verbouwingen, winkels in worden gevestigd. De Brasserie gaat dicht op 30 septem ber. in de automatenhal kan voor het laatst op 20 augustus worden ge speeld De twee gebouwen, eigendom van projectontwikkelaar De Waal Vastgoed bv te Weesp, zullen worden 'omgetoverd' tot een winkelopper vlakte van achttienhonderd vierkante meter Over dal laatste is inmiddels overeen stemming reikt tussen De Waal en de gemeente Middelburg. Om tot uitvoe ring van de plannen te kunnen komen is een voorbereidingsbesluit voor De Brasserie en het Citycomplex nodig. Burgemeester en wethouders van Middelburg vragen de raadsleden dat besluit vast, te stellen, Het komt aan de orde in de raadsvergadering van maandag 22 augustus, aanvang 14 00 uur. Over de invulling van de winkelruim te aan de Lange Delft is nog niets bekend De verantwoordelijke wet houder A Bergshoeff tvan onder meer ruimtelijke ordening en stadsvernieu wing) zei vrijdagavond desge6naagd „Ik weet alleen dal er een grote verbouwing plaats zal vinden, ik kan niets zeggen over het aantal en het type winkels dat er zal komen We willen een voorbereidingsbesluit ne men, omdat je daarmee kunt voorko men dat er in de tussentijd andere plannen tot ontwikkeling worden ge bracht. die niet stroken met de huidi ge opzet" Mevrouw Visser, mede-exploitante van De Brasserie en de automatenhal, wilde niet veel kwijt over de nieuwe ontwikkelingen „We gaan eruit en dat is een logisch gevolg van het feit dat ons huurcontract met De Waal is beemdigd We gaan ook weer verder. Ergens op Walcheren zullen we weer opnieuw beginnen, maar waar en wanneer weet ik niet". De Brasserie was bijna zestien jaar aan de Lange Delft gevestigd Zoals bekend gaat De Waal ook de Gravenstraat van aangezicht veran deren. Daar komt. de aanvangsdatum is nog niet bekend, een winkelgalerij met naar schatting zestig kleine win keltjes. Het pand waarin vroeger gara ge Blaas was gevestigd, zal ruimte bieden aan de toegang tol de overdek te winkelpassage De plannen voor deze verbouwingen zijn in een ver gevorderd stadium I-itt wachten is nog op de definitieve goedkeuring door de Middelburgse gemeenteraad Vóór die tijd zal de commisie ruimte lijke ordening zich erover buigen woensdag 17 augustus aanvang 19 30 Gaat de gemeenteraad akkoord, dan moet nog een zogenaamde 'verkla ring van geen bezwaar' van Gedepu teerde Staten worden afgewacht. De vroegere plannen van De Waai om een doorlopende winkelpassage te maken an de Gravenstraat naar de Lange Delft zijn van de baan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 31