Werkgevers tegen moties misbruik vennootschappen Ernstig zieke vrouv bevalt in vliegtuig Wrak VOC-schip bij IJsland komt mogelijk naar Nederland Zoon van Russische diplomaat wil asiel Overlijden statenlid kost CDA zetel senaat RCO DOET BEROEP OP TWEEDE KAMER Rentestijging zet fors door Kiesraad wil verkiezings statistieken Bonn beperkt afvallozing in Noordzee niet kwijt NA DE LANDING IN MELBOURNE \NEEKEND DOOR ONTBREKEN MUSEUMFACILITEITEN Record Oplichters ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1983 PZC/bmnen-bmtenkind DEN HAAG (ANP) De werkgeversorganisaties die samenwerken in de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) hebben de Tweede Kamer vrijdag gevraagd af te zien van twee moties tegen misbruik van buitenlandse rechtspersonen en van Nederlandse B.V.'s en N.V.'s. Aanvulling op bestaande en komende wettelijke bepalingen zijn volgens de RCO onvoldoende en voorkomen dat Nederland in een sterk afwijkende positie terechtkomt. De motie van de VVD-er Linschoten, die vraagt om bij overdracht van een B.V'. een verklaring van geen be zwaar te eisen, af te geven door het ministerie van justitie, betekent vol gens de werkgevers een diep ingrij pen in de eigendomsverhoudingen, waarbij overdracht van aanvaarde vormen van privé-bezit wordt onder worpen aan overheidstoestemming en afhankelijk is van antecedenten onderzoek van betrokkenen, zo schrijven de werkgevers de kamer. voor situaties waarin alle directeu ren in het buitenland wonen, door bij voorbeeld het bedrijf te verplichten een in Nederland wonende persoon aan te wijzen die met de dagelijkse leiding is belast. Ook de motie-Salomons (PvdA), die het toenemend gebruik van buiten landse rechtspersonen ter ontwijking van Nederlandse beschermingsbepa lingen wil beteugelen, vindt in de ogen van de werkgevers geen genade. Het gaat hierbij om de bescherming van minderheidsaandeelhouders, werknemers en crediteuren. Voor de minderheidsaandeelhouders is er volgens de RCO geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. Zij weten immers dat het betreffende bedrijf door buitenlands recht wordt geregeerd. In de bescherming van de werknemers voorziet reeds de wet op de ondernemingsraden en wat de cre diteuren-bescherming betreft zou de regeling van het derde misbruik-ont- werp uitkomst kunnen bieden, wat dan tot buitenlandse rechtspersonen moet worden uitgebreid Aanvaarding van de moties betekent een verhoging van de kosten van bedrijven, grotere ondoelmatigheid en zal bovendien buitenlandse inves teerders afschrikken, zo waarschu wen de werkgevers. Suggestie Als oplossing dragen de RCO-leden een civiel-rechtelijke persoonlijke aansprakelijkheid van de directeu rten) en personen achter de B.V. aan. Echter, alleen bij faillissement, om dat slechts dan eventueel sprake is van misbruik. Deze vorm staat reeds in het bestaande derde misbruik- ontwerp. dat moet worden aangepast Verdachte bloedbad Avignon opgepakt AVIGNON (AFP) De Franse politie heeft vrijdag in Montpellier in het zuiden van het land Christian Paris gearresteerd, een van de hoofdver dachten van het bloedbad in Avig non, zo is in welingelichte kringen vernomen. Pans was enkele dagen voor de over val met de vermoedelijke hoofddader Jean Roussel gesignaleerd. Roussel werd na de actie in de buurt van het hotel ingerekend met een wapen in de hand. Een vermoedelijke medeplichti ge. Jacques Gouttenoire. werd later vermoord in de buurt van Artes, bij Avignon, gevonden. Paris was een kennis van Gouttenoire. AMSTERDAM (ANP) De rentestij ging die deze week in Amerika en. Europa is ingetreden begint thans ook in ons land flink door te zetten. Werd eerder deze week het rood staan bij de banken al duurder, vrijdagmor gen verlaagden de meeste banken de afgifteprijzen van hun spaar- en bank- brieven. Hierdoor zijn de rendemen ten van deze waardepapieren geste gen. Gemiddeld kan men nu een rendement van 8.75 pet op deze stuk ken maken BRIEF AAN REAGAN WASHINGTON (UPI/RTR) De zoon van een functionaris van de Sowjet- Russische ambassade in Washington heeft president Reagan in een brief meegedeeld dat hij in de Verenigde Staten wil blijven, zo heeft het minis terie van buitenlandse zaken donder dag meegedeeld. Een woordvoerder zei ,,Wij hebben er de Sowjetambassade van in kennis gesteld dat wij de jongeman willen spreken om zijn bedoelingen te verne men en verzekeren dat hij nie,t het land verlaat". De woordvoerder heeft de naam van de schrijver van de brief noch zijn leeftijd of de functie van zijn vader bekendgemaakt, maar zei wel dat hij met de zoon was van ambassa deur Anatoli Dobrynm of diens plaatsvervanger. Volgens de New York Times gaat het om de 16-jarige Andrei Berezikov. zoon van de eerste secretaris van de ambassade. Valen tin Berezjkov. De Times, die liet we ten een afschrift van de brief van Reagan te hebben gekregen, schreef dat de jongeman had gezegd: „Ik haat mijn land en zijn regels en ik houd van uw land en wil er blijven". De New York Times berichtte dat Andrei Be rezjkov woensdag met de auto van zijn ouders was gevlucht maar don derdagmorgen vroeg weer naar huis in Bethesda in Maryland bij Washing ton was teruggegaan. In de brief zoals afgedrukt in De Times stond: „Ik heb geschreven aan mister president en ik hoop dat hij mij wil helpen. Ik ben bang dat als mijn ouders erachter komen ze me naar Siberie zullen sturen. Daarom loop ik op 11 augustus om 11 uur weg". BONN (DPA) Westduitse bedrijven mogen na eind 1984 geen giftig groen ijzerzout (ijzersulfaat-heptahydraat) meer in de Noordzee lozen. Vanaf de tweede helft van de jaren 80 zal ook een lozingsverbod van kracht wor den voor verdunde zuren. Dit heeft staatssecretaris Alfred Bayer vrijdag in Bonn bekendgemaakt. Zijn verklaring komt na de actie van de milieuorganisatie Greenpeace te gen de lozing van lichte zuren in de Duitse Bocht voor Helgoland afgelo pen woensdag. Bayer benadrukte dat de regering van de Bondsrepubliek met deze gefaseer de reducering van zuurlozingen in zee een voortrekkersrol speelt binnen de EG. De Westduitse regering heeft vol gens Bayer vergeefs geprobeerd de overige lidstaten tot. een gemeen schappelijk optreden te bewegen In plaats van het lozen van zuren in zee wordt nu overgeschakeld op ande re methoden Men speelt met de ge dachte de verdunde zuren weer in te dikken en opnieuw te gebruiken. Bronswerk De ondernemings raad van Bronswerk Ketel- en Appa ratenbouw in Utrecht stapt naar de ondernemingskamer van de recht bank als de directie en het moeder concern VMF-Stork de aangekondige- de sluiting doorzetten Dit heeft de or vrijdagmiddag aan de directie van Bronswerk laten weten. DEN HAAG (ANP) Minister Riet kerk van binnenlandse zaken moet alles in het werk stellen om te voor komen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn werkzaamhe den op het gebied van de verkiezings statistiek beëindigt. Dit vindt de kiesraad, het college dat de minister van binnenlandse zaken adviseert over kiesrechtzaken. De kiesraad maakt zich ongerust over plannen om in het kader van de bezuinigingen een einde te maken aan de werkzaamheden van het CBS op het gebied van de verkiezingsstatis- tiek 'omdat hiermee voor een groot aantal gegevens met betrekking tot de verkiezingen de enige (betrouwba re) bron zou verdwijnen' Het CBS heeft tot nu toe voor elke verkiezing van de tweede kamer, pro vinciale staten, gemeenteraden en Europese parlement een a twee jaar na die verkiezing een statistiek uitge bracht. Deze Statistieken zijn geba seerd op gegevens die van de gemeen ten zijn verkregen De Kiesraad wijst erop dat de cijfers over de aantallen kiesgerechtigden, de opkomst en de aantallen kiezers die bij volmacht of met een kiezerslegitimatiekaart heb ben gestemd door geen enkele andere instelling worden verzameld. Ook de aantallen stemmen, stemmenpercen tages en opkomstcijfers per gemeente worden volgens de kiesraad alleen door het CBS op toegankelijke wjjze gepubliceerd. WASHINGTON President Reagan van de Verenigde Staten heeft donderdag zijn nieuwe commissie voor Midden-Amerika ontvangen in het Witte Huis in Washington. Op de foto links zit de voorzitter van de commissie en oud-minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger, midden president Reagan en rechts het commissielia Lane Kirkland. Reagan droeg de commissie op te zoeken naar middelen om de grenzen in het betrokken gebiea te maken tot 'plaatsen van samenkomst in plaats van gewelddadigheid' ROANNE De beroemde Franse kok Jean Troisgros is donderdag in zijn woonplaats Roanne ten gravt gedragen Troisgrosdie 57 jaar werd. is de uitvinder van de Franse Nouvelle Cuisine'. Hij stierf maandag aar, een hartaanval bij het tennisspelen. Na de mis vormden de leerling-koks van de broers Troisgros een erewacht MELBOURNE (UPI) De verpleeg ster die als gevolg van kanker ten dode is opgeschreven en die aan boord van een 'Jumbo' het leven schonk aan een baby onder afwijzing van radiotherapie uit vrees voor het kind, maakt het goed. De 35-jarige Sheryl Skirton, die een speciale behandeling van haar lever kanker afwees, beviel in twintig minu ten tien weken te vroeg van een jongen, net nadat dinsdag een Boeing-747 'Jumbo' van British Air ways. na een vlucht van 27 uur uit Engeland, in Melbourne was neerge streken. „Mevrouw Skirton is hersteld van de vlucht en de geboorte van haar baby en zij heeft een goede en rustige nacht radio-tv en kunst De radio- en televisieprogram ma's van dit weekeinde vindt u op pagina 23 en 25 van de- weekendkrant. DEN HAAG (ANP) Het is vrijwel zeker dat het CDA bij de verkiezingen van de Eerste Kamer op 31 augustus niet de verwachte 27 zetels in de senaat in de wacht zal slepen, maar slechts 26. Dat komt doordat de CDA-fraetic in provinciale staten van Noord-Holland op de verkiezingsdag door het recente overlijden van een lid van de fractie niet op volle sterkte zal zijn. De zetel in de Eerste Kamer die nu aan de neus van het CDA voorbijgaat zal gaan naar de drie kleine linkse partijen die een lijstverbinding zijn aangegaan. De zetel zal ten goede komen aan de PPR, die als gevolg daarvan twee leden in de Eerste Ka mer zal krijgen, evenals de fracties van PSP en CPN. De leden van de Eerste Kamer worden in zogenaamde getrapte verkiezingen gekozen. De kiezers brengen hun stem uit voor provinciale staten en de leden van deze colleges kiezen de Eerste Kamer. Omdat de politieke samenstelling van provinciale staten bekend is valt uit te rekenen hoe de nieuwe senaat er uit zal gaan zien. Voor het vervullen van een vacature in provinciale staten zijn twee verga deringen nodig. Eerst wordt het nieu we lid benoemd en een week daarna vindt de beëdiging plaats. Pas daarna kan het nieuwe lid meedoen aan het werk in de staten en bij voorbeeld zijn stem uitbrengen voor de Eerste Ka merverkiezingen. Voor het op volle sterkte brengen van de CDA-fractie in Noord-Holland zou het dan ook nodig zijn dat er uiterlijk 24 augustus een extra vergadering van de staten bij eenkomt om het nieuwe lid te benoe men.. De beëdiging zou dan kunnen plaatsvinden op 31 augustus, vooraf gaand aan de stemming voor de Eer ste Kamer. Commissaris der koningin De Wit heeft echter, aldus CDA-fractievoor- zitter Rozen, geweigerd om een extra statenvergadering bijeen te roepen. Minimaal zestien statenleden kun nen tezamen een extra vergadering bijeenroepen, maar Rozen was er vrijdag nog niet in geslaagd om er zestien te bereiken in verband met afwezigheid door vakantie. gehad", vertelde donderdag woordvoerster van het Royal men's Hospital Ook de baby. een! weken te vroeg geboren zoon, na het volgens haar goed. De Britse echtgenoot van mevr» Skirton vertelde dat zij vastbeslts was geweest haar kind te krijget Australië Zij was verpleegster Bristol in Engeland, toen enï maanden geleden tijdens een n gerschapscontrole werd ontdekt! ze kanker had en niet langer mo hopen te leven dan drie tot zes ma den .Toen ze dat gehoord had wi ze beslist teruggaan naar haaroudi m Melbourne aldus de echtgrao diezijn vrouw en hun 3-jarigezoon: Viréent, vergezelde. „Ze was afis maar bang dat ze niet de krach;* hebben voor de vlucht" Dertig minuten voor de Jumbo landen kreeg mevrouw Ski weeen We dachten dat het pijn de kanker was. niet van de zwaa schap", aldus haar man. Per radio gewaarschuwd stond of luchthaven Tullamarine van bourne een ziekenauto klaar. Detx ders aan boord zagen meteen di, verlossing ter plaatse zou me/ plaatsvinden en dat was in tws minuten gebeurd. Het kind is in het ziekenhuis int couveuse gelegd. Moeder en v» moeten nog een naam vinden, bestond optimisme onder de AuS lische kankerspecialisten dal het leven van mevrouw Skirtoni kunnen rekken. Model-woonruimteverordenini De raad voor het Bmnenla Bestuur kan zich in grote trekken' verenigen met de gemeentelijke del-woonruimteverordening staatssecretaris Brokx van volksii vesting in april van dit jaar te gepresenteerd. Wel plaatst dit adv. college voor binnenlandse zaken enkele kanttekeningen bij. Dat te uit een communiqué dat de 8 vrijdag heeft gepubliceerd Anonieme dief brengt buit naar politie ROSMALEN (ANP) - Een tot nu toe onbekend gebleven mail heeft vrijdagmiddag een envelop met duizend gulden bij het bu reau van de rijkspolitie in Ros malen in de bnevenbus gestopt In een bnef schrijft de anonieme man dat hij de laatste tijd twee supermarkten in Rosmalen heeft overvallen en daarvan bijzonder veel spijt heeft. Hij vraagt de commissaris van de rijkspolitie de beide bedrijfsleiders van de supermarkten elk vijfhonderd gulden ter hand te stellen om op die manier zijn schuld aan de mensen te delgen. Dit heeft de politie meegedeeld. AMSTERDAM!ANP) Het wrak van het VOC-schip 'Het Wapen van Am sterdam'. dat voor de zuidkust' van IJsland sinds 1667 tien meter diep onder het zand bedolven ligt, wordt .na de berging ervan volgend jaar misschien naar Nederland getrans porteerd. De Nederlandse ambassadeur in IJs land, jhr. mr J. L, R. Huydecoper, vertelde vrijdag op een persconferen tie in Amsterdam dat enkele minis ters van IJsland voor deze gedachte zijn. aangezien IJsland vrijwel geen mogelijkheden heeft om het schip zelf te conserveren en te bewaren in een museum. Maar voordat hierover Iets geregeld kan worden moet er eerst een oplossing komen voor de vraag wie nu eigenlijk eigenaar van het wrak is. Beide landen claimen dat eigenaarschap. Rondom het wrak is de afgelopen weken een ijzeren damwand geslagen. De bedoeling is om het zand uit het zo gevormde dok weg te zuigen, waarna het wrak zichtbaar moet worden Half september verwacht men een eerste blik op het wrak te kunnen werpen. waarna het zand er weer over heen de winter doorkomen Volgend jaar gestort wordt. Daarmee moet het mei hoopt men het zand helemaal weg wrak dan goed ingepakt in het zand te kunnen zuigen, zodat het wrak geheel vrij komt. Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Maar de ploeg bergers, een dertigtal IJs landse particulieren die inmiddels de vereniging 'Het Goudschip' hebben opgericht, wil het wrak met plastic inpakken en vervolgens omhoog laten komen door water in het dok te laten lopen. Gaaf schip AMSTERDAM Hel VOC-schip 'Het Wapen van Amsterdam', dat in 1667 op de thuisreis voor de zuidkust van IJsland strandde, zal geborgen worden. De afgelopen weken is er rondom hel wrak een ijzeren damwand geslagen De bedoeling is om het zand uit het zo gevormde dok weg te zuigen, waarna het wrak zichtbaar wordt De verwachtingen omtrent het wrak zijn hoog gespannen. Volgens Ami Johnscn van de vereniging 'Het Goudschip' bestaat er alle kans dat een vrijwel compleet en intact schip tevoorschijn zal komen. Daardoor kan de vondst een uniek karakter krijgen. Het zand ter plekke is van een zodanige samenstelling dat het hout al die eeuwen nauwelijks is aangetast, aldus Johnsen. De bergers hebben de afgelopen maanden een weg van 22 kilometer lengte aangelegd voor de aanvoer van zwaar materieel. Door de zanderige zuidkust van IJsland lopen veel on diepe rivieren die. afhankelijk van de wind geregeld van loop veranderen. De bergers moesten daarom ook een dijk opwerpen om te voorkomen dat de plaats waar het wrak ligt niet onder water komt. Uit historisch onderzoek naar het schip is tot nu toe niet duidelijk geworden wat voor lading het schip aan boord had. .Het Wapen van Am sterdam' was in 1667 op de thuisreis en had dus veel oosterse goederen aan boord Maar ook is het mogelijk dat er ruwe diamanten aan boord waren. Uit de VOC-archieven blijkt dat direct na de stranding de VOC een onderzoek naar die diamanten heeft ingesteld. Maar niet duidelijk is of die inderdaad geborgen zijn. Ongerust Johnsen stelt nadrukkelijk dat het de bergers niet om de lading gaal, maar slechts om de historische waarde van het schip. Maar op vragen daarover zei Johnsen dat tot nu toe met nog geen enkele VOC-expert contact is opgenomen. Ook is tot nu toe van IJslandse zijde geen archeologische begeleiding aanwezig geweest. En met de berging zo spoedig in zicht maken Nederlandse VOC-experts zich toch wel ongerust over de juiste behandeling van dit mogelijk unieke wrak van een VOC-schip. LANDSHUT iAFPI - Er vrachtwagenchauffeur in 4 Bondsrepubliek blijkt in 28jae achter het stuur en 700.000 kilo meter met alleen nooit, brokkn te hebben gemaakt maar ooi nooit een rijbewijs te hebbfl bezeten. Donderdag reed de man in ót buurt van zijn huis in Landski in de val Er vond een routint controle plaats. Die hebben zifi werkgevers nooit gehouden. Dl chauffeur vertelde dat geen «8 hen ooit had gevraagd of hij a«' een rijbewijs had WASHINGTON iRTR) - toeleveringsbedrijf van het Af/ rikaanse ministerie van defend heeft de marine een onderdeel# van 4 dollarcent verkocht vM 110 dollar en een ander bedn! leverde een voorhamer van on geveer 15 dollar voor 436 dollM zo deeld het Pentagon mee. Dl firma's hebben beloofd het tevti betaalde geld terug te zö® storten Het Pentagon. geprX keld door de kritiek van zfi eigen boekhouding en vanuit M congres, maakte de namen W# de bedrijven bekend: Gould I* corporated en Sperry Corpori tion Omdat Gould de prijs W nog andere leveranties aan Amerikaanse krijgsmacht M opgedreven, zal de firma onmiddellijke terugbetalintvl 84.000 dollar aan het doen. zei de minister pd'1 sie. Weinberger.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2