eld werkgelegenheidsfonds oor nieuw hotel Westduin Vissershaven Brasserie en Citycomplex Middelburg gaan dicht Hulst: voor 5 jaar in zee met ZIKV Uitleenadministratie Axelse bibliotheek geautomatiseerd PZC/ provincie - 5 DEPUTEERDE BIJ SLAAN EERSTE PAAL 'DE COST GAET VOOR DE BAET PANDEN WORDEN VERBOUWD TOT WINKELS IUS|rEBPAG 13 AUGUSTUS 1983 park waar vroeger het inmiddels gedeelte lijk afgebroken restaurant Hu vers stond, heeft niet zonder problemen kunnen beginnen. Zoals gemeld maakte het Waterschap Walcheren bezwaar tegen de komst van het 3 cjfjUDEKERKE - De bouw van het Westduin Budget Hotel is één van de projecten waarvoor beroep is gedaan op het provinciale werkgelegenheidsfonds. Dit zei gedeputeerde J. B. ntevogcl vrijdag in zijn toespraak ter gelegenheid van het heien van de officiële eerste paal de start van de bouw in van het hotel aan de alge weg in Koudekerke inluidde. De in,j deputeerde verrichtte de handeling - het was zijn 'eerste eerste paal' - in aanwezigheid van lM» mtallen genodigden, onder wie opdracht gever tot de bouw, de heer E. J. P. Izeboud, en end rgeineester S. Francke van de gemeente Valkenisse. De laatste klappen die de heipaal de indreven werden begeleid door ontploffend vuurwerk. gaöfteputeerde Ventevogel van onder ho-: er recreatie en toerisme zei in zijn p»»k we waar geen voorstan- te zijn van maatregelen die de ïeid op de ondernemersstoel i, „maar in een sector waar jilijk is iets van de grond te moet de overheid toch hei- De steun vanuit het werkgele- leldsfonds aan het Westduin Bud- lotel is daar een voorbeeld van", ïeer Izeboud ontving uit het werk- genheidsfonds 200.000 gulden in vorm van een achtergestelde le- De aanvraag van de heer Ize- was de eerste die door het llge college van gedeputeerde sta- werd gehonoreerd. „Wie een stap nt zoals de heer Izeboud heeft an. is een leken van hoop", aldus 'gedeputeerd.-. „De overheid mag s liet aan zich voorbij laten gaan r moet daarbij helpen", jemeester Francke noemde in zijn praak de steun van de provincie «ken van een ander beleid. „Daar we als gemeente erg blij mee ".zo opc 6e> eheé uc:: oblemen an het hotel op de plaats Gedeputeerde J. B. Ventevogel sloeg vtijdagmorgen zijn 'eerste eerste paai bij het officiële begin van de bouw van het Westduin Budget Hotel, in Koudekerke '.ralidatie-overleg Kapelle bijeen 'ELLE Het provinciaal overleg de revalidatie houdt donderdag ugustus in 'De Vroone' te Kapelle openbare vergadering, aanvang 5 uur. Aan de orde komt het terp-jaarverslag 1982; de bouw een activiteitencentrum voor li- melijk gehandicapten in Bergen ;oom en een cursus adviseur; ijzer gehandicaptenvoorzienin- en -regelingen st wil 25 mille i-jiade betalen na zigen bestemming ST De herziening van bet temmngsplau Sint-Jansteen in gaande gemeente Hulst 25.000 kosten. Dat is het bedrag dat van Hulst willen uitkeren aan trui inwoner van Sint-Jansteen, die enl gevolg van de herziening schade flgeleden. Dit op voorwaarde dat uneentcraad hiermee tenminste kan gaan. HULST B en w van Hulst willen zich voor een periode van vijf jaar verbinden aan het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming in de nieuwe structuur In het ZIKV zitten Du nog maar vijf gemeenten. Middel burg. Terneuzen, Oostburg. Zierikzee en Hulst. Drie gemeenten zijn met ingang van het komende cursusjaar uitgetreden. De nieuwe opzet houdt, in meer zelf standigheid voor de afdelingen en meer invloed van cursisten en docen ten op hei inhoudelijk aspect van de cursusprogramma's Volgens b en w is de bestaanszekerheid van het ZIKV alleen gewaarborgd zolang de vijf ge meenten een eenheid blijven vormen. Zodra één of meerdere gemeenten alsnog uitstappen worden de lasten voor de resterende deelnemers te hoog. Hulst wil dan ook de komende vijf jaar alleen deel blijven nemen als ook de overige vier gemeenten in het ZIKV blijven vóór de komende perio de van vijf jaar. Iii' de gemeentebegroting van de ge meente Hulst is voor 1983 vuur het ZIKV 1(50.000 gulden-geraamd. Van bet rijk wordt 105.000 gulden terug ontvangen hotel, omdat hel op een strook grond komt te staan die was gereserveerd voor eventueel in de toekomst uit te voeren zeeweringswerken. Een door het waterschap ingediend schor- singsverzoek werd echter niet geho noreerd door dc Raad van State. Eén en ander heeft echter wel tot Het hotel, gevolg dat het vijf miljoen gulden kostende project een jaar la ter gereed komt dan aanvankelijk was gepland. De bouw wordt uitgevoerd door bouwbedrijf P Flipse uit Koudeker ke, naar een ontwerp van architecten bureau Wisse/TuinhoüSlemmer Het hotel krijgt 84 twee-persoonskamers en twee zalen, die door middel van paneelwanden kunnen w orden opge splitst in vier eenheden Het hotel dat naar verwachting in juli 1984 open gaat wordt daardoor volgens de heer Izeboud bijzonder geschikt als con greshotel. Gedeputeerde Ventevogel ontving voor het verrichten van de officiële handeling een exemplaar van het boek 'Zeeland in oude kaarten' uit handen van Jules Izeboud. het zoon tje van de hoteldirecteur. Inbraak en diefstallen in Terneuzen TERNEUZEN In bet winkelcen trum Zuidpolder in Terneuzen is donderdagnacht ingebroken bij de rijwielhandel K, De dader(s) forceer- de(n) met een stuk gereedschap een bovenraam bij de voordeur. Het is niet duidelijk of er iets wordt ver mist. Uit de auto van de Amerikaan J R H B uit Florida, die was geparkeerd in het Terneuzense Pastersbos, verdwe nen in de nacht van zondag op maan dag enkele tassen met voedingsmid delen. De gemeentepolitie van Ter neuzen signaleert de laatste dagen toenemend vandalisme in de wijk Oudevaart in Terneuzen. Er worden herhaaldelijk auto's opengebroken. In één geval deed de eigenaar aangifte. Bermpaaltjes moesten het ontgelden op Veerplein Breskens BRESKENS In de nacht van don derdag op vrijdag hebben onbeken den een dertigtal bermpaaltjes uit de grond gehaald. Dit gebeurde aan het Veerhavenplein te Breskens. in was tot voor kort eigenaar pand in de Hemelstraat. In werd de bestemming gewijzigd iedrüven' in 'woondoeleinden en lebroeders De Witte uit Kapelle- wilden het gebouw kopen om spuitinrichting en werkplaats m Btigen. maar op grond van de w bestemming kon geen hinder- ergunmng worden verleend ketste de verkoop op af. Met de febestemming heeft de eigenaar erkoop 58.000 gulden minder ont- en dan verwacht. Dat is dan ook ihadeclaim De taxateur van de ente komt echter niet verder dan verschil van 35.000 gulden v oor er. bestemmingswijziging. B en vv n het redelijk dan voor niet meer 25.000 gulden tegemoetgekomen worden in dit verschil. iraak strandpost cbad Breskens SENS In de nacht van dins- v woensdag is ingebroken in de chuS 'dpost Zcclïad te Breskens Er 611 een radio-cassetterecorder en ietira6 van 40 gulden ontvreemd, 'adens' kwam de strandpost bin- am<! door het slot te forceren. WETHOUDER LEENT' WOENSDAG EERSTE BOEK AXEL Na Hulst en Kloosterzande begint in Zeeuwsch-Vlaanderen ook de christelijke openbare bibliotheek in Axel met een geautomatiseerde uitleenadministratie. Dat betekent dat op vrij eenvoudige wijze uitge leende boeken worden geregistreerd in de computer, die in de provinciale bibliotheek in Middelburg staal op gesteld. De Axelse wethouder J. M. van Schaik en een jeugdig lid. dat die dag jarig is. lenen woensdagmiddag om, 14.00 uur het eerste boek. Met een soört (leespen' wordt, over de streepjescode van de lezerskaart en de code van het boek gestreken. Op datzelfde moment staan boek en lezer ge-iegistrecrd in de computer m Mid delburg Als het boek wordt terugge bracht wordt weer met de pen over de streepjescode gestreken, w aarmee het boek van de naam van de lezer wordt gehaald.'Dankzij deze Verlichting van het administratieve werk zullen de bibliotheekmedewerkers meer tijd krijgen voor onder meer het beant woorden van vragen van lezers en organiseren van activiteiten Automatisering is duidelijk een zaak van de toekomst, vindt voorzitter F van Vliet. Daarom Is het volgens hem belangrijk dat nu vooral de jeugd er sterk bij wordt betrokken en dat een verbinding met het onderwijs wordt gelegd. De rest van de week zullen extra terminals (toetsenborden) aan wezig zijn voor demonstraties. Be langstellenden mogen daar ook zelf mee 'spelen'. Verder is er een tentoon stelling over informatieverschaffing en automatisering Zo zfjn er demon straties van teletekst en wordt het viditelsvsteem getoond Demonstra te* ordes leer geld voor e Zeeuwse chaapskudde toild DDELRIIRG - Het dagelijks stuur van de provincie wil dc ehting Zee wse Schaapskud de komende jaren van een "tere subsidie voorzien dan afgelopen jaren. Aan dc uwsc staten wordt voorge le stichting de komende jaar een bijdrage te geven de kosten van zowel een der als een hulp-herder. Voor "somt de bijdrage neer op 15 ro* (lt' afgelopen drie jaar eilft Me Pfovincie uit van een sid'ebedrag van 10 mille, schrijven nu. dat de stichting uwse Schaapskudde door wijze van beheer van de landse bloemdijken haar «ansreeht bewezen heeft, aantal vegetaties is aan inoaar verurvo; er zijn min "legale vuilstortingen, de be- agswaarde van de dijken is foot en - zegt het college - er deer begrip voor natuurbe- trming ontstaan bij zowel 'Eer als agrariër. Men stelt kudde „gunstige uitstra- seffecten" heeft gehad en eent daar de motivering aan oe provinciebijdrage te ver ties van de mogelijkheden van het gebruik van de computer zijn vooral op de onderwijswereld gericht. Die demonstraties zijn woensdag en don derdagmiddag Vrijdagmiddag en -avond en zaterdagmorgen kunnen bezoekers zelf met. de apparatuur aan de gang. De Axelse bibliotheek, die 2900 lezers telt. heeft 30.000 titels in huis. Met aansluiting op de computer in Mid delburg is de beschikking gekregen over een bestand van 83.000 titels. Boeken in andere bij de provinciale bibliotheekcentrale aangesloten bi bliotheken kunnen eenvoudig aange vraagd worden. De Axelse bibliotheek heeft een jaar nodig gehad om alle boeken in te voeren in de computer Naast de bibliotheken in Hulst. Kloosterzande en Axel zijn ook de bibliotheken in Goes. Heinkenszand. Kapelle en Vlis- singen op de computer aangesloten. Met Oostburg en Sas van Gent is men bezig en wat betreft Terneuzen is de beslissing nog niet genomen. Daar vormen financien een struikelblok De Axelse bibliotheek zal woensdagmid dag om 15.00 uur voor het publiek opengaan. De heren Van Es irechts) en Van Gent zetten zich in voor het behoud van de Vissers- en Koopmanshaven. Uitvoering van het definitieve herstel van de Vlissingse Vissershaven vóór 1987 is een illusie. Dat stelt de heer J. J. van Gent in een namens vijftien Vlissingse organisaties geschreven brief aan het gemeentebe stuur waarin wordt aangedrongen om toch in ieder geval voor voor het zomerseizoen 1984 tijdelijke maatregelen te treffen, zodat de haven gebruikt kan worden als ligplaats voor het'museumschip 'Schorpioen' en als passantenhaven. „Een definitief herstel van de Vissershaven kan op z'n vroegst in 1987. maa het is niet uitgesloten dat dat pas in 1990 gebeurt. Als nu tijdelijke voorzieningen worden getroffen en de defini tieve opknapbeurt in '87 wordt uitgevoerd, dan zijn de kosten tot dat moment ongeveer dertigduizend gulden per jaar. Voor dat geld wordt dan wel een de heer Van Gent. „Het ETI noemt stukje binnenstad opgevijzeld, ont staat werkgelegenheid en wordt verdere aftakeling van de histori- de gemeentelijke notitie Vissersha- en 'onderbelicht' wat betreft de inkomsten. Die bestaan niet alleen sche haven voorkomenaldus de uit te innen liggelden heer Van Gent die deel uitmaakt jachten die in de haven verblijven. van de werkgroep Vlissingen Pro motie. Hij wordt in zijn betoog maar ook uit een hogere opbrengst an de onroerend-goedbelasting. bijgevallen door de heer M. E van De panden aan de Nieuwendijk Es. die zich al vele jaren inzet voor stijgen beslist in waarde als de het behoud van de Vissers- Koopmanshaven in Vlissingen. Vissershaven wordt opgeknapt. De middenstanders aldaar krijgen Beide heren tonen weinig begrip meer werk, zodat sluiting van be- voor de houding van het gemeente- paalde winkels - en dat is in de bestuur van Vlissingen Het college huidige situatie beslist niet denk- van b en w besloot in mei van dit beeldig wordt voorkomen. Dat be- jaar geen geld uit te trekken tijdelijke voorzieningen. Daarvoor werden toen door wethouder D J tekent weer minder mensen ww en dat scheelt de gemeente uiteindelijk weer een aantal uitke- Bruinooge (PvdA) van onder ringen dat betaald moet worden", meer welzijn en werkgelegenheid Het standpunt van het Vlissingse twee redenen aangevoerd. De ge meente heeft geen geld en boven dien zou een werkgroep met verte genwoordigers van gemeente, pro gemeentebestuur baart beide heren de nodige zorg. Voor de heer Van Es het zelfs aanleiding te bedan ken als lid van de gemeentelijke hei actiecomité 'Behoud vincie en ministeries van WVC en werkgroep Koopmans- en Vissers- VROM binnen een jaar met een haven. Hij had hierin zitting na- sluitend plan voor het definitieve mens herstel komen. Allemaal leuk en aardig, vinden de heren Van Gent en Van Es. maar, zeggen zij. „Voor daarna alle hinder nissen zijn genomen en het herstel daadwerkelijk is uitgevoerd leven we al in 1987 Tijdelijke voorzienin gen vergen een bedrag van ruim drie ton Hel noodzakelijke bagger- werk vergt twee ton. maar dat kun je geen tijdelijke voorziening noe men, want gebaggerd moet er toch Koopmans- en Vissershaven, dat in 1975. toen het er naar uitzag dat het worden. Overigens is er een bedrijf doel was bereikt, zichzelf op non dat het werk voor aanzienlijk der dan twee ton wil uitvoeren. Na aftrek van die post blijft nog 116 000 gulden over. onder meer voor aan passing van de voormalige vismijn ten behoeve van de havenmeester. Dat geld ben je uiteindelijk kwijt ais het gebouw moet worden gesloopt, zoals rijkswaterstaat wil. Maar dan nog heb je voor dertigduizend gul den per jaar haven". actief stelde Na het opzeggen zijn lidmaatschap van de werk groep blies de heer Var. Es het comité opnieuw leven in Zoals gezegd, het gemeentelijk be leid vervult de heren Van Gent en Van Es met zorg. De reden daarvan ligt eigenlijk in het. nog niet zo heel erg, grijze verleden. „Tien jaar gele den begonnen we met de actie voor bruikbare Vissers- hei behoud van de havens Rijkswa terstaat wilde in het kader van de plannen voor het op Deltahoogte brengen van de zeeweringen, de Vissershaven dempen en de Koop manshaven door middel van een drieënhalve meter hoge muur van het achterliggende gebied afscher men. Dat hebben we door onze acties weten te voorkomen, maar rijkswaterstaat verbond aan het open houden van de Vissershaven Daar komt volgens de heren Van Es en Van Gent nog bij, dat het Vlissingse college volledig voorbij is gegaan aan de inkomsten die uit een tijdelijk herstel van de haven voortvloeien. „Het Economisch Technologisch Instituut voor Zee land geelt ons daarin gelijk", aldus de voorwaarde dat de haven een functie zou krijgen. Die voorwaarde zou. als daar niet op korte termijn aan wordt voldaan, een gevaar voor het behoud van de Vissershaven kunnen beteken-en". aldus de heer Van Es De raming van de opbrengsten van liggelden is erg moeilijk te maken, zo blijkt uit de uiteenzetting van de heren. „De leden van de fracties van PvdA en CDA vroegen daar donder dag. toen wij een gesprek met hen hadden, ook al naar. Ik weet het echt niet. dat is van een aantal factoren afhankelijk Maar in ieder geval ben ik ervan overtuigd dat de exploitatie sluitend gemaakt kan worden", aldus de heer Van Es Met enige verbazing hebben de heren kennis genomen van het in de notitie Koopmans- en Vissers- haven opgenomen bedrag van 260.000 gulden dat nodig zou zijn voor afmeervoor/.icningen voor het ramschip 'Schorpioen'. „Daar heeft de stichting Schorpioen nooit om gevraagd en bovendien kan dat voor een veel geringer bedrag. Dat zou pas echt weggegooid geld zijn", meent de heer Van Gent. De heer Van Es is er van overtuigd dat veel zaken tot stand kunnen komen zon der dat daar grote bedragen mee gemoeid zijn. omdat niet alles nieuw hoeft te zijn. De heer Van Es: „We konden bijvoorbeeld een gang way kopen voor een bedrag van 2000 gulden. Een nieuwe zou al gauw tien keer zoveel kosten. Maar ja. dat ding is inmiddels verkocht. We hadden ook een offerte voor de aanschaf van drijvende pontons voor het afmeren van de jachten. Die pontons zijn nog steeds be schikbaar voor een bedrag van 15.000 tot 20.000 gulden. En dat is geen weggegooid geld, omdat de pontons ook bij het definitieve her stel gebruikt kunnen worden. Maar ja. ik ga nu niet achter dergelijke zaken aan. (k heb de mensen al eens moeten vertellen dat het niet door ging en toen voelde ik me behoor lijk in m'n hemd staan". Wat de reden van de houding van het dagelijks bestuur van Vlissin gen kan zijn - het argument dat de financiële middelen niet aanwezig zijn doet volgens hen geen opgeld, zoals uit het voorgaande blijkt is voor de heren Van Gent en Van Es een raadsel ..We zijn ervan over tuigd dat b en w de Vissershaven beslist willen herstellen, dat lijdt geen twijfelzo zeggen zij. „B en w schijnen alleen niet te beseffen dat een oud en beproefd gezegde nog steeds van kracht is en dat luidt. 'De cost gaet voor dé baet uyt' Hans Verbeek Zo worden in de toekomst de lezer en het boek geregistreerd in de computer ii Middelburg: met de 'leespen'. MIDDELBURG - Café-restaurant De Brasserie en de speelautomalenhal (in de al eerder gesloten City-bio scoop) gaan definitief dicht. Beide panden, gelegen aan de Lange Delft in Middelburg, sluiten de deuren om dat er, na ingrijpende verbouwingen, winkels in worden gevestigd. De Brasserie gaat dicht op 30 septem ber. in de automatenhal kan voor het laatst op 20 augustus worden ge speeld De twee gebouwen, eigendom van projectontwikkelaar De Waal Vastgoed bv te Weesp, zullen worden 'omgetoverd' tot een winkelopper vlakte van achttienhonderd vierkante meter. Over dat laatste is inmiddels overeen stemming reikt tussen De Waal en de gemeente Middelburg Om tot uitvoe ring van de plannen te kunnen komen is een voorbereidingsbesluit voor De Brasserie en het Citycomplex nodig. Burgemeester en wethouders van Middelburg vragen de raadsleden dat besluit vast te stellen. Het komt aan de orde in de raadsvergadering van maandag 22 augustus, aanvang 14.00 uur. Over de invulling van dc winkelruim te aan de Lange Delft is nog niets bekend De verantwoordelijke wet houder A. Bergshdéff ivan ondermeer ruimtelijke ordening en stadsvernieu wing! zei vrijdagavond dèsge6naagd: „Ik weet alleen dat. er een grote verbouwing plaats zal vinden, ik kan niets zeggen over het aantal en het type winkels dat er zal komen. We willen een voorbereidingsbesluit ne men. omdat je daarmee kunt voorko men dat er in de tussentijd andere plannen tol ontwikkeling worden ge bracht. die niet stroken met de huidi ge opzet" Mevrouw Visser, mede-exploitante van De Brasserie en de automatenhal, wilde niet. veel kwijt over de nieuwe ontwikkelingen „We gaan eruit en dat is een logisch gevolg van het feit dat ons huurcontract met De Waal is beëindigd We gaan ook weer verder. Ergens op Walcheren zullen we weer opnieuw beginnen, maar waar en wanneer weet ik niet". De Brasserie was bijna zestien jaar aan de Lange Delft gevestigd Zoals bekend gaat De Waal ook de Gravenstraat van aangezicht veran deren. Daar komt. de aanvangsdatum is nog niet bekend, een winkelgalerij met naar schatting zestig kleine win keltjes. Het pand w aarin vroeger gara ge Blaas was gevestigd, zal ruimte bieden aan de toegang tot de overdek te winkelpassage. De plannen voor deze verbouwingen zijn in een ver gevorderd stadium Het wachten is nog op de definitieve goedkeuring door de Middelburgse gemeenteraad. Vóór die tijd zal de commisie ruimte lijke ordening zich erover buigen woensdag 17 augustus (aanvang 19 30 uun. Gaat de gemeenteraad akkoord, dan moet nog een zogenaamde 'verkla ring van geen bezwaar' van Gedepu teerde Staten worden afgewacht. Dc vroegere plannen van De Waal om een doorlopende winkelpassage te maken van de Gravenstraat naar de Lange Delft zijn van de baan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29