DE EERSTE DIESEL DIE RIJDT ALS EEN BMW. SCHOLIEREN EN STUDENTEN (M) [F® C. OOSTROM'S CONSERVENFABRIEKEN B.V. PERSONEEL KRUISWERK de rijksoverheid vraagt Gemeente Aalsmeer MEDEWERKER/STER SCHOONMAAK EN ONDERHOUD KLEUTERLEIDSTER PART-TIME WAARNEMEND WIJKVERPLEEGKUNDIGE AUTOBEDRIJF RIJK B.V. ADJUNCT-HOOFD VERZORGING EN VERPLEGING (V/M) STER-KAASSHOP b AKTIEVE ONDERNEMERS STER-KAASSHOP b.V. TOTAL RAFFINADERIJ NEDERLAND N.V. INSTRUMENT ENGINEER MECHANICAL ENGINEER COMPUTER SYSTEMS SPECIALIST INSPECTION ENGINEER PROCESS ENGINEERS 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 13 AUGUSTUS 19j De rijksoverheid wil meer vrouwen in dienst nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren. projectmedewerker bodemsanering (mnl./vrl.) tijdelijke functie, voor max. 3 jaar vac. nr. 3-0918/0111 irie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer regionale inspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiene van het milieu in de provincie Zeeland De negen regionale inspecties van de Volksgezondheid voor de hygiene van het milieu vormen tezamen met de hoofdinspectie Milieuhygiëne het met het toezicht op de hygiène van het milieu belaste onderdeel van tiet Staatstoezicht op de Volksgezondheid Mede in het kader van de zgn Interimwet bodemsanering kan er bij de regionale inspectie Zeeland voor een periode van max 3 jaar, een projectmedewerker worden geplaatst, die zal worden ingeschakeld bij de uitvoering van onderzoek en saneringsmaatregelen bij gevallen van bodemverontreiniging Functie-informatie: begeleiden van en adviseren over projecten op het gebied van de bodemsanering met het accent op chemische/ technologische technieken en achtergronden, verrichten van ondersteunende werkzaamheden t b.v de advisering door de regionaal inspecteur aan de minister en Gedeputeerde Staten bij de uitvoering van het saneringsprogramma; begeleiden van gemeenten en provincie bij o a opstelling en actualisering van de inventarisatie, de prioriteitenstelling en de opstelling van regionale onderzoek- en saneringsprogramma's in het kader van de Interimwet bodemsanering, behandelen van klachten over bodemverontreiniging en mee zorg dragen voor de voorlichting vanuit de regionale inspectie op het gebied van de bodemsanering/ bodembescherming Gevraagd: b.v k een voltooide universitaire opleiding in natuurwetenschappelijke richting (chemie) of een specifieke opleiding in bodemchemie of -technologie, dan wel TH civiele techniek HTS'ers met ruime praktijkervaring kunnen eveneens solliciteren Standplaats: Middelburg Salaris: max f5705.- per maand Sollicitaties inzenden voor 10 september 1983. Bovengenoemde (bruto)salarissen zijn in het algemeen afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en zijn exclusief 772% vakantie uitkering. Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders aangegeven, onder vermelding van het bij de gewenste functie genoemde vacaturenummer (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe en voor elke vacature een afzonderlijke brief) en uw huisadres met postcode, zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief wordt u door het desbetreffende ministerie, de dienst of instelling toegezonden. MIDDENWEG 1, 4421 JG, KAPELLE-BIEZELINGE Voor indiensttreding hebben wij plaats voor van 18 jaar en ouder Gedurende de periode vanaf heden tot ca. 1 oktober 1983. De te verrrichten werkzaamheden zijn zowel in dag- als in nachtdienst. AANMELDING DAGELIJKS AAN DE FABRIEK (BEHALVE OP ZATER DAG) OF TEL. 01102-1651, TUSSEN 09.00-12.00 EN 14.00-16.30 UUR. ®v uitgenodigd hun sollicitatie binnen 10 dagen na het verschijnen van di burgemeester en wethouders van Aalsmeer Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Bij de gemeente Aalsmeer is te vervullen de functie van van het raadhuis. Leeftijd bij voorkeur tussen 35 en 45 jaar. Taak: Het onder eindverantwoordelijkheid van de bode-conciërge zelfstandig uitoefenen van alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is het wenselijk dat betrokkene in staal is kleine onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Bij afwezigheid van de bode-conciërge dient betrokkene deze te vervangen. Saians. afhankelijk van de leeftijd, ervaring en bekwaam heid tot maximaal 2554,- bruto per maand. Als arbeidsvoorwaarden gelden o.a 7,5 vakantietoe slag per maand, minimaal 23 dagen vakantieverlof per jaar. Voor het verkrijgen van woonruimte zal zoveel mogeli|k medewerking worden verleend. Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen kunnen worden gevraagd bij de bode- concierge, tel. 02977-26666, toestel 155. PROVINCIE ZEELAND Bij het Zeeuwse Steunpunt voor kunstzinnige vorming en volwasseneneducatie is vacant de functie van CONSULENT BEELDENDE VORMING (M/V) het betreft een 50 Functie-informatie De werkzaamheden van de consu- lentiei bestaan onder meer uit. het ontwikkelen van systemen voor de kunstzinnige vorming, te gebruiken in het basisonder wijs en het sociaal cultureel werk, het opzetten en uitvoeren van trainingen en cursussen voor onderwijsgevenden en het ka der in het sociaai cultureel werk het begeleiden van onderwijs gevenden en werkersin het sociaal cultureel werk. Aangezien de aard van het werk met zich brengt dat er regelmatig wordt gereisd, strekt het bezit van een auto tot aanbeveling Bij ge bruik van een eigen auto voor de dienst wordt een kilometervergoe ding toegekend Functie-eisen een afgeronde kunstvakoplei ding; op de hoogte zijn van de ont- wikkelingen van de kunstzinni ge vorming in het basisonder wijs; gericht zijn op ruimtelijk werk, zelf beeldend bezig zijn; ervaring in het werken met groepen, goede mondelinge en schriftelij ke uitdrukkingsvaardigheid Verder, wordt van de consulent(e) venvacht dat hij/zij goede contac tuele eigenschappen bezit, kan sa- deeltijdfunctie (19% uur per week). menwerken in teamverband en or ganisatorisch inzicht heeft. Salaris Afhankelijk van opleiding, erva ring en leeftijd bedraagt het salaris maximaal 1920,50 bruto per maand bij 50 deeltijd (maxi mum commies A, norm 1-M982i. Het Zeeuws Steunpunt voor kunstzinnige vorming en volwas seneneducatie is een provinciale instelling, die tot taak heeft de ontwikkeling en uitvoering van de steunfunctie voor de kunstzinnige vorming en de volwasseneneduca tie De personeelsleden, werkzaam bij het Zeeuwse Steunpunt, zijn in dienst van de provincie Zeeland en hebben derhalve dezelfde rechts positie als het provinciaal perso neel Nadere inlichtingen over deze va cature kunnen telefonisch verkre gen worden bij de heer J G Keu- kelaar, coördinator kunstzinnige vorming, tel. 01180-34880 tijdens kantooruren. Een vertegenwoordigd van het personeel wordt bij de selectie be trokken Sollicitaties dienen vóór 25 augus tus 1983 in het bezit.te zijn van de chef van de afdeling personeels/a ken van de provinciale griffie van Zeeland, St.-Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, onder vermelding van sollicitatienummer ZS 3'83 VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTE LIJK KLEUTER- EN BASISONDERWIJS TE VLISSINGEN. Op de Prins Johan Frisokleuterschool aan de Colijnstraat te Vlissingen is een vakature ontstaan voor een Van kandidaten verwachten wij: positieve instelling ten aanzien van het protestants christelijk onderwijs bereidheid actief mee te werken aan inte gratie kleuter- en lager onderwas. De hoofdleidstei, mevrouw M. Vleugels- Boeije, is bereid nadere inlichtingen te ver strekken (tel. 01152-1610). Sollicitaties gaarne binnen 10 dagen aan de secreta ris van het bestuur, de heer F. K. Hulsbergen, Talmalaan 18, 4384 KG Vlissingen. Kruisvereniging Noord-Beveland en Zuid-Beveland-West Het bestuur van de Kruisvereniging Noord- Beveland en Zuid-Beveland-West roept kandi daten op voor de volgende funkiie: werkgebied Goes; tijdelijk dienstverband, 2 jaar, in verband met het volgen van de kaderopleiding ingaande september 1983, vereist MGZ of HBOV opleiding, beide met ervaring. salaris arbeidsvoorwaarden volgens CAO Kruiswerk. Tuberculosebestrijding, beschikking over eigen vervoer gewenst Nadere inlichtingen worden graag verslrekt door zr. H. Coppoolse, wijkverpleegkundige dagelijks bereik baar van 12 30-13.30 uur. tel nr 01100-13908 Uw sollicitaties zien we met belangstelling tegemoet. U kunt uw sollicitaties binnen 14 dagen richten aan het bestuur van de Kruisvereniging, t.a.v. dhr. C. Priem. Postbus 79, 4460 AB Goes iedereen leest de krant altijd en overal. Voor het eerst kan men diesel rijden met snelheden waar menig be zitter van een benzineauto jaloersop is. De BMW 524 td accelereert van 0 tot 100 km in 12.9 seconden. De top van deze snelste, in seriegebouwde, diesel ter wereld ligt bij 180 km/u. De BMW 524td is bovendien een ongelooflijk zuinige auto. Bij 90 km/u verbruikt hij 1 op 19.2 km Bi] 120 km/ u is datlopl4.3 km. In het stadsverkeer 1 op 11.1 kmEn volgens de ECE-norm heeft de BMW 524 td een gemiddeld verbruik van 1 op 14.2 km Dit zijn cijfers waar zelfs de meest trouwe dieselrijder van onder de indruk raakt. Op zijn lange levensduur ten slotte, kunt u bij ons nu al een voorschot nemen met pOr een proefrit. ^^9 BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG. Goes: M. A. de Ruyterlaan 8-16. Tel. 01100-28545. Vlissingen: Industrieweg 27-29. Tel. 01184-14400. Bejaardenhuis 'De Zoute Viever' Dongestraat 1 te Oost-Souburg roept sollicitanten op voor de vrijkomende functie van De voorkeur gaat uit naar een verpleegkundige met: belangstelling voor en een goed inzicht in de verzor gingsbehoefte van de ouder-wordende-mens goede contactuele, organisatorische en leidinggevende kwaliteiten Het regelen van de huishoudelijke werkzaamheden behoort tevens tot de taak. Inlichtingen over deze functie kunnen worden gevraagd bij het hoofd verzorging, de heer A. van Tilborg (tel. 01184- 67888) Salariëring volgens de landelijke regeling voor bejaarden huizen, afhankelijk van leeftijd en ervaring schaal 15: min. 2130,- tot max. 2774,- per maand; rechtspositieregeling gelijk aan de voor overheidspersoneel geldende regeling. UITSLUITEND schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de directeur, postadres Koudekerkseweg 81, 4382 EJ Vlissin gen. Exploitatie van Zuivelspeciaalzaken STER-KAASSHOP is een keten van gespecialiseerde kaasshops in heel Nederland, waarin het totale kaaspakket wordt verkocht, aangevuld met noten en wijnen. Omdat deze keten steeds wordt uitgebreid zoeken wij die graag een eigen kaasshop willen bezitten, Het is weliswaar aanbevelenswaardig maar niel noodzakelijk dat u reeds eerder in deze branch! werkzaam bent geweest, daar u op optimale begelef ding en ondersteuning van onze kant kunt rekenen Binnenkort hebben wij een vestiging vrij in Vlissingen Alsu ondernemingsgeest bezit, goed met mensen kunt omgaan, over enig eigen kapitaal beschikt, in het bezit van een dergelijke kaasshop wilt komen, neemt u dan schriftelijk contact op met; Postbus 57,2410 AB Bodegraven. Z «l Total groeit! En dal is een prettiq geluid amiu 1983. Total bouwt op het industrie terrein te Vlissmgen-Oust een nieuwe conversie-eenheid. Hier zullen uit het zwaarste rest- produkt (stookolie) van de be staande destillatie-eenheid lichtere produkten (naphta en gasolie) vervaardigd worden met een grotere commerciële waar de. De nieuwe eenheid zal onder an dere uit een hydru-cracker -de eerste in Nederland en een van de grootste ter wereld- en een bijbehorende waterstof fabriek beslaan. Na de bouw van de conversie- eenheid zal Total beschikken over de meest moderne installa ties van Nederland. Ter beantwoording van vragen staal onze afdeling personeels zaken voor u klaar, lelefoun: 01196-T 3000 toestel 234. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Total Raffinaderij Nederland N.V., Postbus 210, 'i 380 At VIïssingen. afdeling personeelszaken. WIJ ZOEKEN: Geeft leiding aan de onderhoudstechmcians van de bestaande raffina derij en is verantwoordelijk voor het uitwerken en doen uitvoeren van modificaties. Enige jaren praktische ervaring in onderhoud of nieuwbuuw in een Raffinaderij of in de Chemische industrie. Opleiding: TH/HTS studierichting Fysische techniek met applicatie- cursus meel- en reqeltechniek. Dient gespecialiseerd te zijn in rotating equipment en ruime erva ring te hebben met grote compressoren, pompen en turbines zoals wor den gebruikt m Raffinaderijen enin de Chemische industrie. Opleiding: TH/HTS studierichting Werktuigbouw. Zal voor onze IBM 4341 gaan fungeren als "systeembeheerder" en dient een VM, CMS en DUb/VSE systeem te kunnen genereren en undeihuuden. Wij achten ervaring gewenst met administratieve automatisering en qeslrukl ureerde (gestandaardiseerde) werkwijze. Ervaring in Cobol en Fortran prugrammefinq. Opleiding: HBO niveau, richting bednjfsinformatica. Geeft leiding aan de sektie inspektie. Vereist ruime ervaring als inspektur in een Raffinaderij of in de Chemische industrie. Opleiding: TH/HTS studienchtinq Metallurgie. De werkzaamheden beslaan uit het optimaliseren van processen, V, voert economische evaluaties uit en houdt zich bezig met trouble- shoot ing. Wij denken aan mqenieurs met ervaring in raffinaderij processen, echter ook jonge ingenieurs zonder ervaring kunnen solliciteren. Opleiding: TH- studierichting Chemische Technologie. Voor alle funkties is een goede beheersing van de Enqelse taal vereist, kennis van Transe taal strekt Lot aanbeveling. Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 20