Ja PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KMS krijgt order ombouw 'Maasvlakte' Strijdende partijen yTsjaad beraden zich Directie ABP ontkent alle beschuldigingen Demonstraties in Chili eisen minstens 17 doden rs Dramatische val Ook tweede pijler probleemloos geplaatst OPDRACHT VAN RUIM 400 MILJOEN Ontvoerde Italiaanse na drie maanden vrij de PZC vandaag \NEEKEND Af en toe zon Droog weer en af en toe zon. Middag- temperatuur van 18 graden in het Waddengebied tot 23 graden in het zuidoosien van liet land. Matige noordwestelijke wind. 226e jaargang no. 189 Zaterdag 13 augustus 1983 tamse bv sinds 1881 UW VERWARMINGSINSTALLATEUR Postbus 154 4460 AD Goes Telefoon 01106-1740 Iheiï DEELTJE JANS Omstreeks half eén de afgelopen nacht is de tweede pijler uoor de stormvloedkering in de Oosterschelde op zijn plaats gezet. Het deponeren van liet 16.000 ton wegende gevaarte verliep even vlekkeloos als ui oensdagavond de plaatsing van de eerste. ■pijler is keurig op de bedoelde plek beland, ruimschoots binnen de toegestane afwijkingen. Die bedroegen slechts enkele centimeters. De mede werkers van rijkswaterstaat en Dosbouw aan boord van het hefschip Ostrea waren dan ook zeer tevreden met dit resultaat. Verwacht wordt dat over vier weken de volgende pijlerplaatsing is. Begin januari 1984 moet het neerzetten van de zestien pijlers in hel sluitgat Hammen zijn voltooid. VLISSINGEN - De Koninklijke Maatschappij ,De Schelde' heeft van het gemeentelijk energiebedrijf de principe-opdracht gekregen voor de ombouw van de Maasvlakte-centrales (eenheden 1 en 2) op kolen. Volgens een mededeling van Schelde-directeur ir. J. J. Broodman kan nu worden doorgegaan met de verdere engeneering en bestelling van materiaal tot definitieve beslissingen worden genomen. Het werk omvat de levering, montage en inbedrijfsstelling van twee nieuwe ketelinstallaties. Met de order is een bedrag gemoeid van ruim 400 miljoen gulden en biedt de ,Schelde'-groep voor ongeveer 2000 manjaren werk. Het aldus de heer Broodman - „de grootste civiele opdracht ooit aan ,De Schelde' verstrekt". Dat de omvangrijke Maasvlakte-or- groep blijven bestaan en dat lopende der aan ,De Schelde' zou worden ontwikkelingen „voor na de periode gegund, was al geruime tijd te ver- tot 1987 gerealiseerd kunnen wor- wachten: er zijn voor de verwerking den". Ir. Broodman wilde desge- van het materiaal al belangrijke in- vraagd geen indicatie geven van de vesteringen gedaan. De opdracht be- omvang van de werkzaamheden, die tekent een grote bijdrage aan de van de Maasvlakte-order naar Hen een verklaring - is de verscheidenheid van het werk in dit geval van belang voor alle industriegroepen van de KMS Het bedrijf liet weten: dat bij de ketelbouw de ontwerp-, engineenngsen andere voorbereiden de werkzaamheden al vergevorderd werkgelegenheid bij de i verzelfstan- gelo zullen worden uitbesteed. „Er is zijn; de fabricage in de werkplaatsen digdei .Schelde". Broodman wees er- een overeenkomst over gesloten, met kan in het laatste kwartaal van dit op. dat het echter om nog meer gaat het resultaat waarvan alle partijen jaar beginnen. De ketelbouw heeft nu dan een enorme hoeveelheid werk. tevreden zijn," zo zei hij. samen met andere opdrachten „voor „Het betekent, dat ondanks alles en de komende vier jaar een zeer goede vooral hetgeen door toedoen van RSV Meer dan bij soortgelijke opdrachten bezetting". omtrent de centrale ketelbouw in Ne- in het verleden - aldus ir. Broodman in dat voor de machinebouw boven de derland ter discussie stond, de ketel- ede z touw als belangrijk trekpaard voor mmmm^m he. gn De Schelde' behouden blijft". In de de Ca;'mededeling over de principe-op- vogelJ dracht, wijst de Schelde-directie op ,gn>\e perspectieven tot het verkrij- gen van verdere zeer omvangrijke opdrachten dit jaar" Zoals gemeld zal >k de ombouw-order voor de PZEM- centrale Borssele naar het Vlissingse weg. an e sp( tal ffi alven nders t vijfa inder rgerbs >mes g-pait di 19781 Pape Verdeling MESK De principe-order voor de Maasvlak te-centrales is mede mogelijk ge maakt door de steun van het rijk en de provincie Zeeland aan ,De Schel de', die resulteerde -n een zelfstandi ge onderneming. Ook speelt mee - aldus de mededeling van de directie - de principe-overeenstemming over het uitbesteden van werk aan de MESK te Hengelo. Voor De Schelde houdt de order volgens ir. Broodman in, dat alle landactiviteiten van de BOLOGNA (UPI) In de buurt van Florence in Noord-Italië is donder dagnacht Ludovica Itangoni Machia- velli, afstammeling van de befaamde 16e eeuwse diplomaat en schrijver, vrijgeiatendie ruim drie maanden geleden was ontvoerd, zo deelde de politie vrijdag mee. Niet bekend is of haar familie een losgeld heeft be taald. De 24-jarige fotomodel en studente Ludovica werd op 4 mei uit haar huis in Idice, bij Bologna, ontvoerd. Kort daarna zei haar familie dat ze geen losgeld kon betalen omdat er een hypotheek rustte op het familiekas teel in Toscane De Machiavelh's stammen in rechte lijn af van Niccolo Machiavelli. de Florentijnse diplomaat die vanwege zijn ideeen over staatsmanschap uit zijn boek 'II principe' iDe vorsti sym bool staat voor werkdrift en geweten loos opportunisme. gebruikelijke werkzaamheden aan de ketel-installaties opdracht gekregen is voor de levering van 10 poederkool- molens „Een nieuwe activiteit, waar mee we bijzonder ingenomen zijn, vooral ook gezien ons streven tot uitbreiding van het produktiepakket. De opdracht is het eerste grote succes bij dit streven", aldus de heer Brood- dat de Maasvlakte-order aan mon tage-werkzaamheden voor de KMS- montage-afdeling tenminste 500 man jaren werk oplevert; men zal de volle dige montage uitvoeren, plus de mon tage van de condensoreenheden, die al bij de AKF in fabricage zijn; dat de Scheepsnieuwbouw inge schakeld kan worden voor de fabrica ge van zware staal- en plaatwerkcon structies; dat de gieterij Middelburg toeleverancier wordt voor de grote gietstukken voor de poederkoolmo- lens en dat ook de specialisatie van de KMS-afdeling Terneuzen bij deze or der benut kan worden. Het moderniseringsprogramma bij de Ketelbouw van ,De Schelde' zal nu de opdracht in feite materieel is afgekomen, „met kracht" worden voortgezet. Daarbij wordt gedacht aan verdere ontwikkeling van het Computer iCadaml-tekensysleem, en de nieuwe machines voor pijpenfa- briek en plaatwerkerij. De ketelin stallaties van de Maasvlakte-eenhe den hebben als gegevens onder meer een stoomproduktie van 1600 ton/ uur, een stoomdruk van 182,5 bar en een stoomtempcratuur van 540 gra den C. De omvang van één kelelin- stallatie is te vergelijken met een torenflat (78 meier boog, 57 meter breed en 72 meter diep). In totaal wordt 18000 ton staal verwerkt, va riërend van koolstof tot hoog gele geerd staal. Behalve deze Maasvlakte-opdracht heeft Machinebouw van de KMS de zer dagen van Giessen De Noord opdracht gekregen voor de levering van een 7-cylinder Schelde Sulzer dieselmotor, in juli 1984 te leveren. Men beoordeelt de vooruitzichten van de Machinebouw gunstig, mede van wege de „goede perspectieven" een omvangrijk genoemde order voor tandwielkasten te krijgen. VOC-schip Het wrak van het VOC-schip 'Het Wapen van Amsterdam', dat sinds 1667 voor de kust van IJsland ligt. wordt na de berging waarschijnlijk naar Nederland getransporteerd (PAGINA 2) Voetbal In het Amsterdam-toernooi won Feyenoord van Manchester United met 2-1, Ajax verloor van AS Roma met 3-1 (PAGINA 12) Olijslager HELSINKI Het dramatische moment tijdens de 3000 meter steeple de Amerikaanse favoriet Henry March valt en verliest daarmee kans op een medaille. De wedstrijd werd gewonnen door de Westduitser Patnz lig, tweede werd de Pool Maminski 1626) en derde de Bnt Reitz (343) Gematigd tevreden is Marjan Olij slager vrijdag in Helsinki uit het eerste toernooi om de WK-atletiek verdwenen Gematigd tevreden om dat zij in de series haar Nederlands record met een-honderdste seconde verbeterde (PAGINA 13) Radio en televisie: Binnen- en buitenl.: Financieel: Provincie: Sport: 23 en 25 2 en 3 14 7,9 en 11 12 en 13 15, 16, 17, 18, 19 en 21 VERTROUWEN IN ONDERZOEK RECHERCHE HEERLEN (GPD) Zowel de be schuldiging van chantage tegen een van de directeuren als het onjuist handelen bij grote transacties in on roerend goed worden door de directie van het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds ten stelligste ontkend. De directie van het ABP reageerde daar mee gisteren in een persverklaring voor het eerst op de stroom van berichten over het Pensioenfonds, die zijn ontstaan nadat een anoniem rapport van ABP-medewerkers voor kamerleden aanleiding was tot het stellen van vragen aan de minister. Opgemerkt wordt dat het anonieme rapport vol onjuistheden en verkeer de voorstellingen van zaken staat. De directie van het ABP ziet het onderzoek van de rijksrecherche haar eventuele laakbare h&ndelingen het het Pensioenfonds met vertrouwen tegemoet Zij verwijst naar het ant woord van minister Rietkerk op de kamervragen waaruit volgens haar blijkt dat het ABP bij de verwerving van onroerend goed correct heeft ge handeld De directie erkent dat in één geval aan de Centrale Beleggingsraad min der informatie is gegeven dan wense lijk zou zjjn geweest Dit betreft de uitbreiding van de belangen van het ABP in het Wereldhandelscentrum in Amsterdam. Directeur Masson ver strekte daarbij aan de Fnesch-Gro- ningsche Hypotheekbank meer gege vens dan aan de Beleggingsraad. Over de mogelijke chantagepoging op directeur A Masson zegt de ABP- directie dat daarover nog een onder zoek van de rijksrecherche bezig is. zodat daarop slechts zeer beperkt kan worden ingegaan. Bevestigd wordt dat directeur Masson in november 1982 werd benaderd door een in Enge land wonende Nederlandse zakenman (W Meijer red Deze heeft het ABP ervan beschuldigd dat het een eige naar-exploitant van tennishallen (A. Poot In Nuenen red i om andere öe Maasvlakte-centrales. (Luchtfoto Bart Hofmeester). OPNIEUW LIBISCH BOMBARDEMENT IPO* N» [N'DJAMENA (AFP/UPI/RTR) De rc- gcring van president Hissene Habré vat> Tsjaad is vrijdag in spoedzitting bijeengekomen om zich te beraden over de militaire situatie na de val van dc strategische stad Faya-Lar- ftau, Dit is ujt officiële bronnen gnomen. Over het kabinetsberaad niets meer naar buiten gekomen. ^'iadische minister van voorllch- m»akte vrijdag bekend dat de oische luchtmacht donderdagmid- 8 en vrijdagavond bombardemen ten heeft uitgevoerd op Oum-Chalou- ba, een strategisch kruispunt in het noordoosten van Tsjaad, dat woens dagavond in handen kwam van het Tsjadische regeringsleger De bom bardementen hielden vrijdag in de loop van de ochtend op en het rege ringsleger heeft de stad nog steeds in handen, aldus minister Soumaila Ma- hamat Volgens diplomaten is er een pauze in de grondgevechten sinds de troepen van de door Libië gesteunde Tsjadi sche opstandelingenleider Goukouni Weddeye Faya-Largeau hebben ver overd. Beide partijen consolideren nu hun posities, voordat zij een besluit nemen over de volgende stap in de strijd, zo menen de diplomaten. De Libische leider, kolonel Gaddafi, 'doet zijn best voor vreedzame onder handelingen tussen de twee partijen in het conflict in Tsjaad' Dit heeft hij vrijdag gezegd in een interview met een Amerikaanse omroep ..Als het gebruik van geweld (in Tsjaadi door gaat. dan wint Goukouni Weddeye", zo voorspelde de Libische leider. iVan onze correspondent) MEXICOSTAD De Chileense rege ring heeft toegegeven dat er in de nacht van donderdag op vrijdag 17 mensen zijn gedood, en 53 gewond zijn geraakt. Vijfhonderd mensen zijn volgens de regering gearresteerd tijdens de vierde nationale protest dag in Chili. Vrijdagochtend keerde de rust in de hoofdstad Santiago geleidelijk terug Terwijl politie alle strategische pun ten van de stad bezette, waren de straten bezaaid met restanten van barricades, stenen en uitgebrande au tobanden. Pas de komende dagen zal bekend worden hoe hoog het werkelij ke aanbal doden, gewonden en gear resteerden is. Al voor het ingaan van de vanwege het protest ingestelde avondklok wer den in Santiago militaire voertuigen met stenen aangevallen en werden in de arme wijken van de stad barrica des opgeworpen. Het protest tegen de regering van generaal Augusto Pinochet was op nieuw massaal Omdat bijna iedereen overdag gevolg gaf aan de protesto- proep van politieke partijen en vak bonden, reden er bijna geen bussen in Santiago en was er bijna geen scholier op school te vmden Op en nabij de universiteit van Santiago kwam het tot verschillende botsingen tussen studenten en de oproerpolitie, en ook in de steden Valparaiso en Concep- cion vonden soms heftige schermutse lingen plaats Pinochet had in de hoofdstad niet minder dan 18 000 man politielroepen de straat opgestuurd, die de manifes taties aanvankelijk met traangas en rubberkogels probeerden te bedwin gen. Later werd ook met scherp ge- maand al zouden er bij dergelijke schoten, 's Avonds, na het ingaan van acties minstens acht doden zijn geval- de avondklok, werden op veel plaat- len. hoewel de regering dat toen niet sen barricades opgericht Vorige heeft willen bevestigen. dan zakelijke redenen failliet heeft laten verklaren. Die zakenman kop pelde aan deze beschuldigingen voor stellen om van hem onroerend goed te gaan kopen. „Wij hebben deze zaak onmiddellijk in handen gegeven van onze advo caat. De beschuldigingen hebben wij ontkend. De zaak zou vanzelf wel doodbloeden, dachten wij. Die veron derstelling bleek achteraf onjuist", stelt de ABP-directie. Enig verband tussen de brief van die meneer Meijer en de aankoop enkele maanden later van winkelcentra in Spijkemsse en Oegstgeest wordt door het ABP afgewezen. Achteraf pas werd ontdekt dat het ABP door deze aankopen indirect toch zaken had gedaan met genoemde Meijer, Deze had beide projecten aan de Westland- Utrecht Hypotheekbank verkocht. Het ABP had een overeenkomst met de WUH. waardoor deze verplicht was onroerend goed aan het ABP over te dragen. Wij konden dus niet meer terug zonder het ABP te schaden", luidt de verdediging van de directie. Dat de organisatiestructuur bij het ABP niet optimaal is wordt door de directie toegegeven, zij het met de aantekening dat al geruime tijd aan een verbetering wordt gewerkt. In de verklaring wordt gesteld dat bet rendement op onroerend goed, dat sinds 1978 geleidelijk was ge daald. in 1982 is gestegen. „Mede door de veelbesproken aankopen zal dit rendement ook in 1983 verder toene men", verzekert de ABP-directie. SANTIAGO Tijdens de betogingen in de Chileense hoofdstad voeren politiemannen een demonstrant weg Manoeuvres in Egypte begonnen CAIRO (AFP) Egypte heeft vrijdag officieel bekend ge maakt dat de gezamenlijke jaarlijkse manoeuvres van de Amerikaanse en de Egypti sche strijdkrachten. Bright Star, in de streek rond Cairo zijn begonnen. Een regeringswoordvoerder, die vrijdag door het officiële persbureau Mena werd aange haald. maakte dit bekend door geruchten te ontkennen dat de oefeningen waren uitgesteld Ze verlopen volgens het lang van tevoren opgestelde tijd schema. aldus de zegsman De Amerikaanse regering had de oefeningen op 10 juli aange kondigd In Egypte wordt vergeleken met de manoeuvres in 1980 en zeker in 1981, toen de oefenin gen drie weken na de moord op president Sadat plaatsvon den, bijzonder weinig rucht baarheid aan de zaak gegeven. Dit houdt volgens waarnemers verband met de toestand in Tsjaad. Egypte wil alle schijn vermijden dat ze een dekman tel verschaffen aan de Ameri kaanse hulpverlening aan pre sident Hissene Habre van Tsjaad.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1