V HOUD A Y het circus zal overleven heimwee naar de geur van zaagsel PZC 1 yeg zelf: praten over circus, was praten over Boltini. En Strassburger, n [^Mullens, Mikkenie, Van Bever, maak het rijtje maar verder vol m 0< g|e stuk oor stuk beroemde Nederlandse circussen. zijn allemaal verdwenen. De onderlinge concurrentie werd steeds loordender, het publiek bleef weg, de lasten waren niet meer op te brengen, let circus. Ten dode opgeschreven. Of misschien toch niet. „Ik denk dat het fircus nooit zal uitsterven. Misschien dat er nog een aantal circussen zal rdwijnen, maar uitsterven nee. Er zullen altijd gekken blijven bestaan lie zich met circus willen bezig houden. En één van die gekken, ja, dat ben ÖD lij past volstrekt niet in het Hij had zelf weliswaar in de loop pa raMonele beeld van een circus- D'n directeur: geen dikke sigaar, niks eri krulsnor. Hij voldoet eerder aan /veel iet signalement van een jonge uccesvolle manager van een ^woed draaiende onderneming. 5 Hee leeft het voortdurend over 'de zaak' en 'onze bedrijfstak'. Even voorstellen: Hans Martens, ach- tendertig jaar en directeur van enhet laatste grote Nederlandse cir- ortir cus: Circus Holiday. In 1980 opge- tv-s" zet En sinsdien heeft Holiday dei ich. opgewerkt tot het grootste arcus in de Benelux. Een circus recr'; net ruim tachtig medewerkers. ni,cr net een tent waarin zo'n tweedui- Peuï end circusliefhebbers een plaats 1018; kunnen vinden. ïdaag - zaterdag - sluit Circus iliday een bijna twee weken irende toernee door Zeeland af. I^Vanc fiure der jaren een redelijk beginkapi taal vergaard, maar dat was bij lange na niet genoeg. Dankzij de steun van een aantal sponsors lukte het toch om de ontbrekende zevenhonderdvijftigduizend gul den bij elkaar te scharrelen. En toen moest er dus een pro gramma -n elkaar getimmerd worden. ..Het was in het begin helemaal niet makkelijk om ge noeg artiesten bij mekaar te krij gen Als je met een nieuwe zaak van start gaat. bestaat er altijd een soort wantrouwen - zo van: redt-ie het of redt-ie het met. Er zijn ontzettend veel circussen be gonnen. die na één of twee maan den al weer de geest moesten geven. Dus ik bedoel: voordat je een artiest zover kunt krijgen met een nieuwe zaak in zee te gaan. moetje toch wel erg veel vertrou wen genieten. En door mijn jaren lange connecties in die wereld had ik dat vertrouwen wel. maar toch. het was ontzettend moei lijk". onkunde Boltini. Strassburger. Mullens, Mikkenie. Van Bever, gerenom meerde circussen die in de afgelo pen jaren het loodje hebben moe ten leggen. Hebben we het nog met eens gehad over al die andere circussen die het niet eens langer dan een blauwe maandag konden uitzingen Om met die weten schap in het achterhoofd een nieuw groot circus te beginnen - een enorme gok. Dat wist Hans Martens ook wel. <a Zierikzee. Haamstede, Renes- i Westkapelle. Vlissingen, Cad- and, Bresker.s. Oostkapelle. frouwenpolder en Domburg geeft s loliday vandaag nog twee voor- 'fl tellingen in Kamperland. Een 0,1 «richt vanuit de piste. Zijn grootouders waren de oprich ters van Circus Boltini. Zijn moe der groeide in1 het circus op. Hij >tel werd er geboren. Als jochie van rosp vijf reed hij staande op twee po- i.v door de piste. Hij volgde de Btelschool. Maar heimwee naai de geur van zaagsel, naar het "ereldje van glitter en glamour, lanws Ireef hem al weer snel terug naar [e circustent. Hij zal een jaar of evenl'en geweest zijn, toen hij Verd opgenomen in een groep rtiesten die een nummer ver- 'ïrsbi org^en aan vliegende trapeze en r- frkele jaren later richtte hij zelf car- Q'n groep op: The Valkenburg 92-2dglyers. Martens trad met vele circussen i zoals het. Ita- Orfei. het Duitse Hagen- het Franse Bougiognei op nagenoeg alle landen -n Euro- ebeurde tijdens een toernee Italië. Een ongeluk. Een van collega's viel' uit de trapeze kwam uitermate ongelukkig I)at was het moment Hans Martens besloot te als acrobaat. Want bo- vvaren op een punt dat we ons artistiek niet meer konden verbete- En als je eenmaal op de sport van de ladder als je weet dat je niet kunt. dan wordt het alle- een beetje eentonig". eigen circus, een jongens- Op flfoom. „Financieel was het na- erg moeilijk. Want om •ei f*"?'rcus °P te richten, dat kost jrén,^'Jöwol geld". Om iets nauw- jtop't 'urfiger te zijn, het kostte Hans r D"° ruim één miljoen gulden. -■-X „Ik denk dat veel circussen voor al door onkunde ten gronde zijn gegaan. Ik zelf was al jarenlang bezig met het idee een eigen circus te beginnen. Dus dan ga je je in de hele materie verdiepen - de financiële aspecten, zeer bc- willem j. van dam langrijk. Veel collega's die ik van start heb zien gaan. waren men sen die wel zo'n beetje een idee hadden hoe ze de zaak wilden aanpakken, maar daar bleef het dan ook bij. Ze begonnen van de een op de andere dag. En op zo'n manier heb je geen enkele achter grond". „Ik heb in al die jaren dat ik in circussen werkte ontzettend veel dingen gezien zoals het niet moest. Wat ik in achtennegentig procent van alle circussen gemist heb, was een beetje sfeer, de aan kleding. Men bracht circus op een manier zo§ls dat dertig, veertig jaar geleden ook al gebeurde: gewoon een aantal variété- of die- rennummers achter mekaar af draaien met een beetje muziek d'r bij, en dat noemde men dan cir cus. En daarom is de deuk er in gekomen. Want of je nu naar het ene circus ging of naar het andere, het was in wezen lood om oud ijzer. De leeuwen huppelden alle maal hetzelfde, de paarden maak ten dezelfde rondjes, de clowns verkochten dezelfde grappen. Vooral Boltini had daar een hand je van. Die kwam ieder jaar terug met het zelfde programma, dat was heel erg. Boltini heeft een groot aantal jaren een heel breed publiek gehad. Maar hij heeft z'n publiek gewoon de tent uitge jaagd. Ieder jaar kwam Antoinet te met de hoge school, ieder jaar dezelfde paarden, ieder jaar de zelfde roofdieren: als je dat twee keer gezien hebt. ga je niet meer. En daardoor is de interesse van de mensen in het circus gedaald. Ik heb het over een andere boeg gegooid. Ik heb er wat theaterele menten ingebracht en een heel goede regie. En dat maakt het tot een heel aardige afwisselende voorstelling" Een blik in de boekhouding van Circus Holiday. Een dagje circus. Het kost kapitalen. Dagelijks moet Holiday zo'n elf- tot twaalf duizend gulden opbrengen aan gages, belastingen, sociale las ten, staangeld, ga zo nog maar even door. Het betekent dat Cir cus Holiday per dag minstens duizend bezoekers in de tent te moet krijgen om quitte te kun nen draaien. „Tot nu toe is dat uitstekend gelukt", zegt Martens. „De publieke belangstelling voor circussen is een tijd lang terug gelopen. Maar er zijn toch nog steeds circussen in Europa die belangstelling trekken. En wij hebben wat dat betreft ook niet te klagen". wasgoed Opnieuw valt de naam van Bolti ni. Als het gaat over het circus en zijn imago. „Vroeger was het zo- jongens, het circus komt. haal je wasgoed binnen. Circusklanten en kermisvolk die deugden niet. zo heette het. Maar dat is God zij dank zo langzamerhand achter haald" Hoewel. „Wij zitten", zucht Holiday's perschef Maurice Veldkamp, „nog steeds met de erfenis van Boltini". Martens knikt. Zegt: „Toen wij in 1980 van start gingen moesten we bijna in iedere gemeente waar we kwa men een borgsom van twee- tot drieduizend gulden betalen. Ze hadden zulke slechte ervaringen met Boltini opgedaan. De ge meentebesturen wisten op den duur niet beter dan dat een circus veel vernielingen aanrichtte, dat circuswagens trottoirs en bomen kapot reden, door tuinen heen crossten. lantarenmasten omver reden Boltini heeft een hoop voor ons verpest. Maar daar beginnen we gelukkig een beetje overheen te raken". Een teer punt. De subsidiering van het Nederlandse circus. Of beter gezegd: het uitblijven daar van. Martens kan zich daar mate loos over opwinden. „Er zijn theatergroepen waar geen hond naar komt kijken, maar die toch zwaar gesubsidieerd worden. Het enige wat wij vragen is een garantiesubsidie. Ik wil niet dat het rijk zegt: hier heb je een miljoen gulden en doe er maar wat mee. Ik wil alleen een garan tiesubsidie om bepaalde zekerhe den te kunnen opbouw voor m'n zaak en voor de mensen die daar werken". Foto boven. De olifanten van Circus Holiday kunnen reke nen. typen, musiceren en scheren. Foto midden: theater is een belangrijk onderdeel van het circusprogramma Fo to linksonderEen van de top acts van Circus Holiday Yas- mine Smart >een kleindochter van Billy i met acht Arabische hengsten Foto hiernaast. Di recteur-clown Hans Martens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15