MALLORCA 570.- LADAN mm8» Uwparfumerie. ^kandia Uw drogist. JAN fP m Voor de betere V C cosmetica en wc/taste advies. :zr,s950> Meerderheid college Middelburg tegen ontwerpbegroting RPCZ A weekenddiensten kerkdiensten Surf demonstratie tReisburo SCHOORSTEENVEGEN JANSMA& DIK Mulder NATIONALE VIDEOSPEL KAMPIOEN SCHAPPEN WESTKAPELLE '-"ü ?®sïHUMEKrs^ PACKAWO --- meer dan300m1koop_e« kijkplezier ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MIDDELBURG B en w van Mid delburg gaan in meerderheid niet akkoord met de ontwerp-begroting van de Stichting Regionaïl Pedago gisch Centrum Zeeland (RPCZ). De gemeenteraad wordt gevraagd zich in de vergadering van maandag 22 augustus achter dit standpunt op te stellen (aanvang 14 uur). Op één lid na vindt het college dat het onaanvaardbaar is dat de ontwerp begroting een overschrijding van de toegestane uitgaven met 36.000 gul den te zien geeft. De collegeleden zijn van mening dat de RPCZ zich evenals andere gemeenschappelijke regelin gen moet houden aan de bezuini- gingsrichtlijnen zoals die door de Ver eniging van Zeeuwse Gemeenten zijn vastgesteld en wil geen uitzondering maken. Ook is het college het in meerderheid niet eens met het onder deel personeelskosten en daarmee sa menhangend de verdeling van de kos ten tussen rijk en gemeenten. Tijdens de komende raadsvergade ring zal de beëdiging plaats hebben van mevrouw J C van Dijk-Sturm als lid van de VVD-fractie Zij volgt de heer J. Griep op die onlangs besloot het raadslidmaatschap op te zeggen. Uit de raadstukken blijkt verder dat de gemeente vorig jaar 253.000 gulden minder aan personeelskosten heeft uitgegeven dan waarin de begroting voor 1982 nog was uitgegaan Daar nog niet alle berekeningen over de begroting 1982 gereed zijn wordt de raad gevraagd dit bedrag toe te voe gen aan de post onvoorziene uitgaven. De verlichting op de Oude Vlissingse- weg voldoet met tussen de Statenlaan en de gemeentegrens met Vlissingen. De gemeenteraad wordt gevraagd om een krediet, van vijfentwintigduizend gulden beschikbaar te stellen om hier in verbetering aan te brengen. De geplande lichtmasten komen op tach tig meter van elkaar te staan (nor maal veertigi. Volgens het voorstel zijn er geen middelen om nog meer lantaarns neer te zetten en is wat nu gepland is beter dan de huidige situa tie waarin het wegdeel praktisch on verlicht is. De 39 punten tellende agenda ver meldt verder een voorstel om de deuren van de brandweergarage aan de Looierssingel te vernieuwen, kos ten 77.000 gulden. Deze zijn door slijtage ep verrotting aan vervanging toe. Reparatie is niet meer mogelijk. Speel week Arncmuiden ARNEMUIDEN - De speelweek voor de jeugd in Arnemuiden is een groot succes geworden. De organiserende Stichting Zomerkamp is bijzonder tevreden over de opkomst: de gehele week waren er 321 kinderen op het speelterrein aan de Steigerweg aan wezig. Zij bouwden hutten, maakten ver keersborden, bezochten Miniatuur Walcheren in Middelburg werden vervoerd in een huifkar en genoten van demonstraties van de Vlissingse jeugdbrandweer en van radiografisch bestuurde boten. Tijdens de speelweek, die in het teken van 'Het Verkeer' stond werd verder voorlichting gegeven door politie, Vei lig Verkeer Nederland, de brandweer, een wielerclub en de ANWB. De week werd vrijdagavond afgesloten met een groots kampvuur, waar de deelne mers hun eerder deze week gebouwde hutten in vlammen zagen opgaan. De kinderen werden in het oog gehou den door ruim zeventig vr- ïjwilligers die deze vierde speelweek in Arnemui den begeleidden Gezamenlijke kerkdienst DOMBURG - In de gereformeerde kerk in Domburg wordt zondag 14 augustus een gecombineerde kerk dienst gehouden van de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de Evangelisch Kirche Deutschlands. Voorgangers zijn: de Duitse pfarrer W. Lohmann en de Domburgse domi nee J. Nauta. Het thema van de dienst is 'God is liefde' De dienst is in het Nederlands en in het Duits en begint om 19 uur. Bejaarden Meliskerke MELISKERKE - Ruim veertig oude re inwoners van Meliskerke maken dinsdag 16 augustus een busreisje. Het gezelschap vertrekt 's morgens tegen kwart voor acht vanaf het voor malige gemeentehuis aan de Toren straat. De reis gaat via Zuid-Bevel and en West-Brabant naar Breda. Het Mastbos, de Drunense Duinen en het vogelpark in Oisterwijk worden be zocht. Vervolgens wordt een bezoek ge bracht aan het Nationaal Museum in Asten, waarin zich het Beiaardmu seum en het Natuurstudiecentrum bevinden. Na een diner in Baarle Nassau wordt de terugtocht aan vaard. Omstreeks negen uur is het gezelschap weer terug in Meliskerke. Lichtgewonde bij aanrijding Vl.IsSINGEN Bij een aanrijding op de kruising Sterkenburg Sanden- burg in Vlissingen is vrijdag om streeks 18.00 uur de 17-jarige brom fietser I. C. S. uit Vlissingen licht gewond geraakt. De bromfietser, die over Sandenburg reed wilde rechts Sterkenburg oprij den. maar verleende hierbij geen voorrrang aan de 21-jange automobi list J de K.. eveneens uit Vlissingen. De bromfietser klaagde over pijn in de schouder en werd door de politie voor verdere behandeling overgebracht naar het Bethesda-St. Joseph-zoeken- huis in Vlissingen De bromfiets en de auto werden beschadigd bij de aanrij ding. Orgelconcert in kerk Middelburg MIDDELBURG - De Kampense orga nist Willem Hendrik Zwart geeft dins dag 16 augustus een concert in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Op het programma staan werken van G Te- leinann. J S. Bach. A. Corelli, F. Mendelssohn. B Tours en R. Becker. Het concert wordt besloten met een koraalfinale. De uitvoering begint om 20.00 uur i Ned. Herv. Kerk Aagtekerke 10 ds. Vreugdenhil. 19 ds Van Houwelingen; Arnemuiden 9 30, 15 (HD) ds. Schaap; Biggekerke 10.15 ds. Van Veelen; Domburg 10 ds. Nau ta, 19 (in ger kerk) Duits-Ned. dienst: Gapinge 10.30 ds. De Boer: Gnjpsker- ke 10 ds. Van Houwelingen. 19 ds Vreugdenhil: Kleverskerke 11 kand. Weijs; Koudekerke 9. 10.30 ds. De Jong; Meliskerke'9 ds. Van Veelen; Middelburg Oostkerk 10 15 ds Kore- vaar; Nieuwe Kerk 10 ds. Schokking, 19 ds. Schipper (GBi. Thomaskapel 10 ds. Borgers (HD); Koorkerk 10 prof. Spema Weiland: Ontmoetingskerk 10 ds. Nell. 19 (herv. ger.) ds. De Bakker; Eglise Wallonne 10 30 past. Risseeuw. Nieuw- en St.Joosland 9 dhr Jumelet; Oostkapelle 10 ds. Den Hollander, 19 ds. Bezemer; Oost-Souburg 9.30 ds. Van Voorst Vader (afscheidsdiensti. 19 dhr. Hondius; Ritthem 10.30 ds Franke: Serooskerke 10 ds. Kum. 19 ds. Hilhorst, Sint-Laurens 10 dhr. Jor- ritsma, Veere 9.30 (herv/ger.) kand. Weijs; Vlissingen Sint-Jacobskerk 10 ds. Fagel; Johanneskerk 9.30 ds. Rothfusz, 19 ds. Glashouwer, Ter Ree- de 19 mevr. ds De Weerd; Bethesda- Sint-Joseph 10 ds. Joosse: Verpleeg huis Der Boede 10.30 ds. Coppoolse: Open Hof 9.30 ds. Strating, 17 ds. Verheul; De Schaapskooi 9.30 ds. De Nooij; Vrouwenpolder 9 ds. De Boer; Westkapelle 9.30 ds. Bezemer, 18.30 ds. Den Hollander: Zoutelande 9. 11.30 ds. Nutbey. Geref. Kerk Arnemuiden 9.30 kand. Daleboudt. 14.30 kand. Jobsen: Domburg 10 ds Drogendijk, 19 dienst (herv./ger.), Ga pinge 10.15, 19 ds. Dronkert, Grijps- kerke 9 ds Dronkert. 19 herv ger dienst; Koudekerke 9.30. 19 ds. Ver heul: Meliskerke 10 ds. Hofland. 19 prof. Rothuizen; Middelburg Hof- pleinkerk 9.3U ds. De Bakker, 14.30 ds. Mantz, 16.30 ds. De Bakker; Oostkerk 9 ds. Dondorp; Getuigeniskerk 9.30 ds. IJkel, 19 (in Ontmoetingskerk) ds. De Bakker; De Hoeksteen 9.30 ds. Mantz, 19 ds. Dondorp; Oost-Souburg 9.30 ds. Melse, Oostkapelle 8.30, 10 ds De Ruiter, 19 ds. De Craene; Seroos kerke 9 drs. Drogendijk, 19 kand. Weijs; Veere 9.30 kand. Weijs, 19 ds Dronkert; Vlissingen Petruskerk 9.30 prof Rothuizen, Open Hof 9.30 ds. Strating, 17 ds. Verheul: De Schaaps kooi 9.30 ds. De Nooij; Vrouwenpolder 10 dhr. Mesu, 19 dhr Jorritsma. West kapelle 9.30, 14 30 ds. Van Halsema. Geref. Gem. Aagtekerke 9.30. 14. 19 ds. Baaijens: Meliskerke 9.30. 14.30. 19 leesdienst; Middelburg-Centrum 9 30.14, 18 30 ds Venema: Middelburg-Zuid 9 30. 19 ds Rietdijk, 14 leesdienst. Oostkapelle 9.30, 15 ds. C. Harinck; Vlissingen 9.0, 16.30 ds. Paul, Westkapelle 9 30, 14 leesdienst. 19 ds. Paul 16/8 19.30 ds Weststrate. Zoutelande 9.30. 14.30 leesdienst. Christengemeenschap Hoogelande (kapel van Sint-Maarten) zat. 9 dienst. Geref. Kerk (vrijgem.) Middelburg 9.30. 16.30 ds. De Graaf; Souburg en Vlissingen (De Lannoy- straat) 9.30. 16.30 ds. Bijl, Vrouwen polder 8 45. 10 30 ds. Boersma, 14.30 ds. De Graaf. 16.30 ds. Urban. Chr.-Geref. Kerk Middelburg 9.30. 16.30 ds Brandsma. Vlissingen 9 30. 17 ds. Mijnders. Ver. v. Vrijz. Herv. en Rem. Middelburg (Koorkerk) 10 prof. dr. Spema Weiland, Vlissingen (Ophir) 10 ds. De Weerd. Evang. Luth. Gem. Vlissingen 10 ds. Van Tuyll. Herstel Apost. Zendingsgem. Vlissingen (Bakkersgang) 10. 16.30 dienst Ger. Kr, Maluku Sel. di Bel. Oost-Souburg 17 pdt.Waisapy, Kou dekerke 12 pdt Waisapy. Nw. Apost. Kerk. W.-Souburg iWesterbaan) 9.30, 16, woe. 20 dienst Leger des Heils. Middelburg 10, 19 samenkomst, Béthei Pent. Temple Vlissingen (Van Dishoeckstraat) woe 19.30 dienst. Angl. Kerk Vlissmgen-Oost (Kapel zeemanshuis Scheldepoorti 10.30 morning prayer. Zevendedagsadv. (zat.) Vlissingen (Het Anker) 9.15 dienst; Middelburg (Doopsgez, Kerk) 10 dienst. Bapt. Gem. Middelburg (Kapel Bree 8) 10 br Laurens. Pinkstergem. Vlissingen 14.30 woe 19.30 dienst. Evang. Gem. Middelburg (De Wijngaard) 9.30 br. Ekkebus. Volle Evang. Gcm. Vlissingen iFiladelfia. Vrouwenstraat 5) 9.45 dienst. Geref. Gem. in Ned. Middelburg (Doopsgez. Kerk) 8.45. 14, 18.30 leesdienst, Westerkerk 9.30, 14, 18 leesdienst. Vrije Evang. Gem. Westkapelle 9.30, 19 ds. De Jonge. Kr. Zuid-Mol. Kerk in Ned. Oost-Souburg (wijkcentrum Midden hof) 10 ds. Fader. Mormonen. Vlissingen, Paul Krugerstraat 224. 11 45 dienst, Rooms-Kath. Kerk. Middelburg zat. 19, zon. 10; De Hoek steen 11.30; Souburg 10 Parochiekoor; Vlissingen zat. 19 gem. koor. zon. 9.30 dameskoor; Open Hof 11 eigen zang koor. 19 samenzang. Domburg zat 19 zon. 10; Zoutelande zat 19. zon 10: Vrouwenpolder zat. 19. zon 10. West kapelle zat. 19. zon 10. Dishoek zon 10; Oostkapelle zat. 19. Evang. Bapt. Gem. Middelburg (Damplein 12) 10 br Lok. Volle Evang. Bethel Kerk. Middelburg ft Zand. 16 dienst. Pinkstergem. 'Leden in Christus'. Vlissingen (Vrijdomweg 1)11 dienst. 13 en 14 augustus 1983 Centraal alarmnummer: 01100-14444 Artsen Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: D. C. Bom. Badhuisstraat 81. tel. 12233. Zo. 0.00-24.00 uur: A J Mijnlieff, N Beetslaan 15. tel. 12525. Visites aan vragen vóór 10 uur Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraaki. W. N Osterman. De Kempenaerstraat 2. tel 79791, het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Middelburg: vrij. 18.00-za. 24.00 uur: S A. van den Haak. Rouaansekaai 47. tel. 12637 Zo. 0.00-24.00 uur: P. de Doelder. Bellinkplein 1. tel 11721. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12 30-13.00 en 17.30-18.00 uur. J. L. F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946, het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Jansen. Perquin en Kodde, zie dienst onder Souburg. Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 0.00-24.00 uur: J. F M. Bergen, Kanaalstraat 89. Oost-Souburg, tel. 01184-61500. zo. 0.00-24.00 uur: P Kodde. Oude Vlissmgseweg 13. Mid delburg. tel. 01180-15810. Visites aan vragen vóór dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8.00 - zon. 23.00 uur: J W. Oosterhoff. Markt 10. Veere. tel 01181-271. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke: vrij. 18.00 - zon. 24.00 uur: B, Vaan drager, Weststraat 7, Domburg, tel 01188-1271. Zoutelande. Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: A. v. d Male. Duin weg 59. Zoutelande, tel 01186-1282. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke). Vrij. 18.00 - ma. 08.00 uur: B. Bouwense, Valkenissewëg 14. Biggekerke. tel. 01185-2190. Tandarts Spreekuur za. en zon. van 11.00-12.00 uur: J. A. L. Vaessen, Koepoortstraat 3. Middelburg, tel. 01180-13403. Dierenartsen Grote huisdieren: Dierenartsenmaat schap Middelburg, tel. 01180-33803. Kleine huisdieren A Ruys, tel. 01180-13118. Consult alleen na telefo nische afspraak, visites aanvragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle'. Oude Domburgseweg 33a, te Oostkapelle, tel. 01188-1443 Behandeling kleine huisdieren op af spraak. Apotheken De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg: L v d. Boogert. V rij - landstraal 79, tel. 27471. Vlissingen: J. M H. van de Sande, Badhuisstraat 30-32, tel. 12066. Wijkverpleegkundigen W A LCHE R E N-OQST: Middelburg- Stad: W. Steenbergen, Noordweg 353. tel. 01180-37238. b.g.g. 12228. Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: J. Overbeeke, Bereklauwerf 14, Arne muiden. tel. 01182-2901. b g.g 01180- 14366. Aagtekerke, Domburg. Oostkapelle. Grijpskerke. Serooskerke, St.-Lau rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: G. v d Ende, Vroonstraat 11, Serooskerke, tel. 01189-1226 West-Souburg, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht, Paauwen- burg, Oost-Souburg en Ritthem: E. C. de Ruyter. tel. 61736. Vlissingen (stad): R. F Roose, tel 65763. Koudekerke, Meliskerke, Biggeker ke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 19.00 - ma. 08.00 uur: P A. de Back. Boomgaard 22, Koudekerke, tel. 01185-1318 Verloskundige Vrij. 18.00 - ma. 8.00 uur: Vlissingen: H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. en uw eerste surfles gratis. Hedenmiddag v.a. 14.00 uur. Recreatiepark Westduin 1. Zwanenburgseweg 11, Vlissingen. Tel. 01184- 72500. DE BEKENDE AANBIEDING Vertrekdata: vanaf 24 augustus t/m 23 oktober. Keuze uit 8 hotels in El Arenal en Santa Ponsa. 8 dagen volpension vanaf 605.-p.p. 15 dagen halfpension vanaf 660.- p.p. 15 dagen volpension vanaf 725.-p.p. i p.p. \^^^ZZZer^onPh0'VV' Voor uitgebreide informatie en reserveringen: VROOM DREESMANN (J QC 3 M MÊ 00 LU Uw mm W Cl SCHOONMAAKBEDRIJF Tel. 01184-61892 65863. gordijnen - tapijten Maandag 15 augustus zijn wij weer gewoon tot uw dienst binnenhuis teleloon (01180) 14077 SCHILDERSBEDRIJF DE HAMER VAN NOPPEN BV Voor uw hoognodige buitenschilderwerk BOUWEN EWOUTSTRAAT 3, VLISSINGEN TEL. 01184-12759 ATARI CENTIPEDE VIDEOF1LMVERHUUR EN SPELLOTHEEK Beenhouwcrosingel 6, Middelburg, t/o Trefcenter tel. 01180-36410. MIDDELBURG de krant helpt u op weg bel (01180) 12052 of 165 >i en onze met mobilofoon uitgeruste glaswaoj staat zo bij u! Ook 's nachts en in het weel'? v B.g.g.. tel. 01188-2355 Met ingang van 15 augustus isi onze agent dhr. A. Melis eervol ontslag verleend. Onze nieuwe agente is mevrouwt! M derikse-van Vardegem, Koude straat 24, tel. 1961. Abonnementen en advertentiesifeii den gaarne door haar aangenc- P'-1 SLAGERIJ De Visser Zn. wegens vakantie GESLOTEN THEORIELES Cursus start weer op dinsdag 23 augustus Aanmelden: FnDP tot en met 15 augustus. Tot ziens op 16 augustus SPECIALITEITENSLAGERIJ J. de Visser en Zn. Oude Koudekerkseweg 26, Middelburg. iedereen leest de krant altijd en overal. Wegens sterfgeval zaterdag 13 augustuf^ gesloten. Zaterdag middag van 1.30 tot 4 uur. verkoop van gebruikte meubelen Maartense Veerseweg 12 Middelburg Ritthemsestr. 9 Oost-Souburg Er is van alles wat. Wij brengen thuis. Jl 1 M-fl ll9 Lange Geere 24-26, tel. 34184 Segeerstraat 10 tel. 13401 St Maasstraat 56, tel. 14468. Iif TEXAS e tobUusw <**>-, 24,9s Tl.3s f 5 ITldRYSOL Middelburg 01180-13947 Aktie-prijzen aus./sepi DFIRM nieuwendijk 35-ï EC"1 I (bit vissershart: m I VLISSINGi'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 10