Wetsontwerp: naturalisatie door huwelijk aan banden PGGM EN PVM DOEN POGING WERELDHA VE O VER TE NEMEN Rellen op Sri Lanka voorbode machtsgreep SPECTACULAIRE zestig miljoen DRUGSVANGSTEN Nederlands paspoort met plastic kaart Hachelijk avontuur Urker vissers mURGERING IN GEMEENSCHAP EIS ESSO tekent contract van Mejia: Nicaragua bedreiging Echtpaar maakte vals geld en betaalkaarten INDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 PZC/ binnen-buitenland IgiANPi Na bijna een etmaal op een reddingsvlot te hebben rondgedob- rioDde Noordzee zijn dinsdagavond rond halftwaalf tivee opvarenden van Urker kotter UK 207 Annie op ongeveer 80 kilometer ten oosten van het jelse Great Yarmouth opgepikt door de Deense veerboot Dana-Regina. die ie lijn Harwich-Esbjerg vaart. Daarmee is pas duidelijk geworden dat de ineNoordzeekotter maandagavond rond halfelfis vergaan op ongeveer 100 Hen oosten van Harwich. Volgens een woordvoerder van het Nederlandse mlaat in Esbjerg raakte op dat moment tijdens het vissen hel tuig op de nn vast en sloeg het schip ogenblikkelijk om en zonk. Het weer op de Noordzee was toen vrij rustig. De twee opvarenden, de broers Meindèrt t25 en Martin <24i de Boer uit Urk, slaagden erin op een rubber reddingsvlot te klauteren Pas de volgende avond werd vanuit Great Yarmouth een vuurpijl gezien, waarop de reddingboot uitvoer Terwijl een helikopter gereed werd gehouden, kwam het bericht door dat de veerboot het rubberbootje had opgepikt en het tweetal mee zou nemen naar Denemarken. De UK 207 Annie '53 toni was gebouwd in 1979 en legde zich met name toe op kustvisserij De normale bemanning bedraagt 4 koppen, maar door vakanties moesten de broers De Boer de kotter getweeën bemannen EX HAAG (ANP) De mogelijkheden van een buitenlandse man of vrouw om door te uwen met een Nederlandse partner de Nederlandse nationaliteit te verwerven, wordt rkt. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, zal in de toekomst een in het eigen land 'onende buitenlandse huwelijkspartner van een Nederlandse man of vrouw voortaan in het lgemeen niet meer voor naturalisatie in aanmerking komen. Staatssecretaris Korte-van eniel (justitie) heeft deze wijziging op het ontwerp van wet op het Nederlanderschap igediend bij de Tweede Kamer. bet wetsontwerp was al voorzien in door middel van i verscherping van de eisen die sluit. te, gaan gelden bi) het naturalise- Ta(erelen als de afgelopen üjd. waar- Smet'wSnmtnhrt hSd vSaPnde b« "ttgebreid de t.jd nam teMtwM^T^de'kïn'ér'de pMtional.teit. Totnu toe Kan een °P "atural'sa»e."ch uin-InnHon no t"i rtn oli Vot t uoftirgivgrAn Mevrouw Korte-van Hemel verwacht dat de overheveling van het verlenen derlandse nationaliteit verwerven, het wetsontwerp worden de voor aarden voor buitenlandse mannelij- e en vrouwelijke huwelijkspartners lijkgetrokken en wordt aan beiden eis gesteld van inburgering m de derlandse gemeenschap. Wat be ft het vereiste van inburgering wor- n huwelijkspartners dus voortaan e dezelfde maatstaven onderwor- n als andere naturalisatiekandida- poed •vrouw Korte-van Hemel heeft de ijziging op het wetsontwerp ingc- end samen met de memorie van twoord. De Tweede Kamer heeft (voorlopig verslag op het wetsont- trpal ruim een jaar geleden aan het iinet doen toekomen, verband met het optreden van het nerlid Janmaat (Centrumpartij i bij turalisatiewetsontwerpen verzocht rest van de kamer de staatssecreta- elnd juni om nu met spoed met een hdpunt over het wetontwerp te hen, zodat dat verder kan worden ehandeld. Als de nieuwe wet van acht wordt, zal de Tweede Kamer ch niet meer rechtstreeks met natu- aüsattegevallen bezighouden. Nu Hordt dat bij elk afzonderlijk geval ia bij wet. geregeld, maar als de Hiwe wet op het Nederlanderschap kracht wordt, vindt het toeken- ai van het Nederlanderschap plaats Koninklijk Be- van het Nederlanderschap van het parlement naar de kroon ertoe zal bijdragen dat de huidige achterstand wordt verminderd. Zij legt er in haar gunst tot een recht ontwikkeld heeft. Inburgering zal onder andere moeten blijken uit kennis van de Nederland se taal en het hebben van sociale contacten in de Nederlandse samen leving. Naturalisatie kan echter ook bij inburgering geweigerd worden als op goede gronden kan worden aangenomen dat de kandidaat een gevaar kan vormen voor de Neder landse samenleving. Mevrouw Korte- van Hemel blijft bij haar standpunt ddat van een buitenlander die Neder lander wil worden, geéist mag wor den dat hij zijn oorspronkelijke na tionaliteit opgeeft. In de Tweede Ka mer bestaat kennelijk enige twijfel over de noodzaak daartoe. Overigens lijkt de kamer het in overgrote mate eens te zijn met de strekking van het wetsontwerp. BANGKOK (RTR/AP) Thailandse militairen hebben beslag gelegd op ongeveer 450 kilo opium bij gevech ten met gewapende aanhangers van Khun Sa, onbetwist leider van de drugshandel in de zogeheten 'gouden driehoek', een gebied dat delen van de grenzen van Laos, Thailand en Birma beslaat. De opium bevond zich in een heroïne- raffinaderij. die de militairen na vier dagen strijd wisten te bezetten. Bij de actie werden twee soldaten gedood en 48 gewond. De mannen van Khun Sa trokken zich op Birmaans gebied terug. Zij lieten de lijken van drie kameraden achter. PARIJS (RTR/AP) - De Parijse poli tie heeft 10 kilo heroïne in beslag genomen en 15 mensen gearresteerd. De hele operatie tegen een in Azie gevestigde smokkelbende duurde drie weken De meeste arrestanten waren Franse staatsburgers van Cambodjaanse. La- otiaanse en Vietnamese afkomst. Sinds het begin van dit jaar heeft de Franse politie in totaal 23.5 kilo heroi ne gevonden en in totaal 332 handela ren gearresteerd. (BVA-KABO komt - net plan voor 1 parde acties 'Van onze redactie economie DEN HAAG De FNV-bond van zidspersoneel en trendvolgers, BVA-KABO heeft een plan opge- voor hel uitvoeren van „harde s" in het najaar als het komende ferleg met minister Rietkerk (bin- Enlandse zaken) niets oplevert. Het at om acties, die „tot langdurige en Iwerkelijke maatschappelijke ilwrichtingen leiden", zoals een no- van het bondsbestuur zegt. bondsraad van d ABVA-KABO zal plannen dinsdag 16 augustus be teken en - naar wordt verwacht - 3 ïökeuren. Daarna wordt eerst het leg afgewacht dat in augustus al fint en in september en oktober in voortduren teABVA-KABO vindt dat - gezien de binetsplannen - het perspectief »k is" en stelt dat steeds weer ibtenaren en trendvolgers worden J fdld Binnen onze gelederen zijn de Wiens van woede en machteloos- b groot". Volgens de bond valt de „burgerlijke ongehoorzaam- p" hierbij niet meer weg te denken is de actiebereidheid bij de leden «H genoeg. loppelbazenzaak erwezen naar eehter-commissaris itXHEM (ANP) De rechtbank in ®hem heeft woensdag de strafza- int, skgen twee uit het Gelderse Bem- >87jr ''afkomstige koppelbazen, die er- worden verdacht met hun frau- iteiten de fiscus en uitkeren- instanties voor enkele tientallen :ncn gulden te hebben bena- fcld, voor nader onderzoek terug- twezen naar de rechter-oommissa- -;B wdedigmg van beide koppelba- n.de36-jarige R. K. en de 34-jarige van den B wil naast het verhoor i de 28 in eerste instantie opgeroe- getuigen, de ondervraging van ,t I eens 35 getuigen. Het proces side Gelderse koppelbazen dient '°P 11 oktober voor de Arnhemse chtbank. j h verzoek tot voorlopige invnj- Sgjdstelling van beide hoofdverdach- "^"ide omvangrijke koppelbazenaf- "v.'erd woensdag door de recht- afgewezen. President mr. P 01 zei dat de rechtbank bij vrijla- vreest voor vlucht van beide 'iten en hij achtte bovendien aanwezig dat beide koppelba- opnieuw met hun activiteiten beginnen. ;<®cier van justitie mr. E. Gelder- 1 uitte de vrees dat de twee ver- Uen zouden proberen getuigen te 'vloeden. Gewapende Guatemalaanse soldaten moeten vanaf een pantservoertuig de rust in de straten van Guatemala- stad handhaven. Deze foto werd in de buurt van het presidentiele paleis gemaakt. GUATEMALA-STAD (RTR) De nieuwe militaire machthebber in Guatemala, generaal Oscar Mejia Vietores, heeft dinsdagavond op een persconferentie gezegd dat liet linkse Sandinistische bewind in Nica ragua een bedreiging vormt voor het hele Amerikaan se continent. noemd wil worden omdat het vu^ uvo met heeft gekozen, noemde president Reagans sterk gekritiseer de Midden-Amenka-beleid ..op maat gesneden". Nicaragua, zei hij, bewapent en traint'de linkse guerrillastrijders die in Middenamerikaanse landen vechten. „Het Sandinisme brengt heel Amerika in De rechtse paracommando die geen president ge- groot gevaar," voegde hij eraan toe. NORDENHAM Na een confrontatie met het Greenpeace actieschip 'Sirius' t rechtsi keerde het Weslduilse dumpschip 'Titan' ilinksi weer terug naar zijn thuishaven Nordenham. De milieu-organisatie Greenpeace heeft, dinsdagavond de lozing van 1200 ton lichte zuren in de Duitse Bocht, 18 mijl ten noordwesten van Helgoland voorkomen Volgens een woordvoerder sprongen vier leden van Greenpeace van het actieschip Sinus in zee toen het Westdutlse afvalschip Titan uit Nordenham in Nedersaksen naderde. Aanvankelijk voer de Titan door maar even later draaide het schip bij en keerde terug naar Nordenham. Greenpeace verwacht dat de Titan een tweede poging zal wagen om de zuren le lozen en blijfl daarom voorlopig met de Sirius in de buurt van Helgoland. Op Helgoland ligt een natuurpark dat van de zuurlozing le lijden zal hebben. ROTTERDAM (ANP) De oliemaat schappij ESSO heeft met het Amster damse bedrijf Comprimo B.V. een overkoepelend contract getekend voor een aantal ombouwprojecten op de raffinaderij Rotterdam-Bollek. Deze moeten in de komende twaalf maanden worden uitgevoerd. Met de projecten is een totaalbedrag van circa zestig miljoen gulden gemoeid, aldus ESSO. Het merendeel daarvan zal worden geïnvesteerd in de opslag voorzieningen voor LPG op de raffina derij Comprimo zal onder het con tract technische ontwerpen verzor gen. materialen aankopen, onderaan nemers selecteren en de eigenlijke bouw coördineren. Met deze werk zaamheden en het uitvoeren op het raffinaderij terrein zijn samen 375 manjaren gemoeid. AMBASSADEUR: TULF MEDE-SCHULDIG DEN HAAG (ANP UPIi De etnische rellen op Sri Lanka zijn waarschijn lijk het werk van een Singalese mar- xistisch-leninistisch georienteerde partij, het volks revolutionaire front, die uiteindelijk de zittende regering van president Jayawardene wilde AMRO bank voert opslag voor debetrente in AMSTERDAM (ANP) De ontwikke lingen op de geldmarkt van de laat ste tijd, die hebben geleid lot een stijging van de depositolarieven, hebben de Amro Bank doen besluiten om met ingang van 11 augustus een opslagrente van 0.5 procent te bere kenen voor debctsaldi in rekening courant. Dat beeft de bank woensdag meegedeeld. De verwachting is dat de andere banken dit voorbeeld spoe dig zullen volgen. Maar ook het TULF. het Tamil ver enigde bevrijdings front, is mede schuldig aan de onlusten die zeker 350 mensenlevens hebben geëist en voor miljoenen guldens schade hebben ver oorzaakt. Dit zei woensdag de Srilankaanse ambassadeur in Brussel. D. A de Silva. die tevens in Nederland is geac crediteerd, tijdens een persbijeen komst. De Silva sprak met minsiter Schoo van ontwikkelingssamenwer king over extra hulp voor zijn land. Haar ministerie maakte later bekend dat het 100 000 gulden aan noodhulp voor de Tamil-vluchtelmgen beschik baar stelt. Het. TULF streeft naar een onafhanke lijke staat voor de 1.8 miljoen zielen tellende Tamil-minderheid in het noordoostelijk gebied van Sri Lanka. Het is gebleken dat het TULF geen gematigde politiek voorstaat. Ook heeft het TULF na alle ongeregeldhe den die vanaf 1967 hebben plaatsge vonden. geen enkele maal zijn afkeu ring uitgesproken. Het TULF bevor derde door deze opstelling een kli maat van geweld. Het feitelijke ver bod van de partij, doordat het nastre ven van separatisme eind vorige week buiten de wet werd gesteld, valt op een ongelukkig tijdstip, aldus ambas sadeur De Silva. De TULF-parlemen- tariers weigerden dinsdag voorts een eed tegen het separatisme af te leg gen. Als ze die binnen een niet nader bekende termijn niet alsnog afleggen, zal hun zetel vacant worden verklaard en zullen voor die plaatsen verkiezin gen worden gehouden, aldus De Silva. Zonder het TULF zullen volgens de ambassadeur de .belangen van de Tamil-minderheid bij de andere par tijen in goe'de handen zijn. DEN HAAG iGPD) Hel nieuwe Nederland se paspoort, waarvan de invoering per 1 ja nuari 1985 wordt nage streefd, zal een plastic kaart bevatten zoals het omstreden „Persona- lausweis" in de Bonds republiek Duitsland. Minister van den Broek van buitenlandse zaken zegt dat dit is overeen gekomen tussen de lid staten van de Europese Gemeenschap in het ka der van de invoering van een ..Europees pas poort" In tegenstelling tot de Bondsrepubliek, zal de Nederlandse „per soonskaart" echter uit sluitend voor buiten landse reizen dienen en met voor binnenlands gebruik. Hoewel er nog een wijzi ging van de Nederlandse paspoortwet noodzake lijk is voordat tot invoe ring van de „Europese pas" kan worden over gegaan, staat al wel vast. dat deze de vorm krijgt van een plastic compu terkaartje zoals reeds m gebmik bij banken. Gi rodienst en ziekenhui zen Dit kaartje zal naast een foto van de houder ook gegevens be vatten over plaats van afgifte en geldigheids duur. De pas zal bij de douane en de politie in de hele Europese Ge meenschap door middel van een speciaal appa raat kunnen worden af gelezen. Door vergelij king met gegevens in de centrale computer kan dan bijvoorbeeld in een oogwenk worden gezien of de betrokken persoon door de justitie wordt gezocht. Voordeel van de plastic pas is volgens de minis ter dat vervalsing er van uiterst moeilijk zal worden. Het ligt echter niet in de bedoeling dat er gegevens in onleesba re computertekens op de kaart komen. Naast dc plastic pas zal een „normaal" paspoort boekje worden uitge reikt voor gebruik bij reizen buiten de Euro pese Gemeenschap. AMSTERDAM (ANP) De Amster damse politie heeft dinsdag in sa menwerking met de postale recher che een drukkerij opgerold, waar vals geld alsmede valse girobetaal kaarten. rijbewijzen en kentekenbe wijzen werden vervaardigd. De appa ratuur was ondergebracht in een kel der in de 3e Helmerstraat in de hoofdstaf. De eigenaar, de 48-jarige L Z., en zijn 42-jarige echtgenote zijn aangehou den. aldus een politiewoordvoerder. In beslag genomen werden zeefdruk- en foto-apparatuur. verf en films In de kelder zijn voorts valse rijbewijzen en betaalkaarten gevonden. De kaar ten waren volgens de woordvoerder vrij redelijk van kwaliteit. Er waren al voorbereidingen getroffen voor de ver vaardiging van 100-dollarbiljetten en kentekenbewijzen. Gebleken is dat er al zeker 50 valse betaalkaarten zijn verzilverd. Waar schijnlijk legitimeerde men zich daar bij met gestolen paspoorten en rijbe- wiizen. aldus de woordvoerder AMSTERDAM (ANP) De Slichting Pensioenfonds voor de Gezondheid. Geestelijke en Maatschappelijke Be langen (PGGMl en de NV Pensioen verzekeringsmaatschappij DSM (PVM) geven houders van aandelen en converteerbare obligaties NV Be leggingsmaatschappij Wereldhave tot en met 26 september de gelegen heid hun stukken voor overneming aan te melden voor 155 gulden in contanten per aandeel van twintig gulden nominaal cn 1502,88 gulden in contanten per converteerbare obliga tie van duizend gulden nominaal. Dat hebben de twee pensioemnstel- lingen woensdag meegedeeld. We- relkdhave heeft zich al eerder krach tig verzet tegen overname, Het bod zal in ieder geval gestand worden gedaan als tenminste 76 pro cent van het uitstaande aandelenka pitaal en van de nog uitstaande obli gaties Wereldhave wordt aangemeld PGGM en PVM maakten tevens be kend dat zij via de effectenbeurs in de afgelopen weken reeds ongeveer twin tig procent van het aandelenkapitaal en omstreeks eenderde van de nog uitstaande obligaties Wereldhave hebben verworven Als voorwaarde voor het doorgaan van de transacties stellen de bieders dat onlangs gedane plaatsing van 1.5 miljoen preferente aandelen Wereld have ongedaan wordt gemaakt dan wel dat deze en eventueel nog te plaatsen preferente aandelen tegen betaling van de nominale waarde aan PGGM en PVM worden overgedra- PGGM en PVM zijn van oordeel dat overneming van Wereldhave past in hun streven naar een groei van het aandeel van de vaste eigendommen in hun beleggingsportefeuille. Zij zijn van plan de te verwerven aandelen en converteerbare obligaties Wereldhave te verdelen in de verhouding van zeventig procent voor PGGM en der tig procent voor PVM Het is de bedoeling Wereldhave ook na ge- standdoemng vair het bod als zelf standige vennootschap voort te zet ten De onroerena-goedactiviteiten van PGGM en PVM enerzijds en Wereld have anderzijds vullen elkaar aan en versterken elkaar zodat mag worden vernacht dat de continuïteit van We reldhave en de vast-goedactiviteiten van de pensioeninstellingen ove en weer gunstig worden beïnvloed, zo wordt verder opgemerkt. Het bod zal geen invloed hebben op de werkgele genheid en de arbeidsvoorwaarden zoals die bij Wereldhave van kracht zijn. in het biedingsbericht is een uittrek sel uit de jaarrekening van Wereldha ve opgenomen aangezien de directie van de beleggingsmaatschappij geen toestemming tot integrale publiaktie heeft verleend Volgens een woord voerder van de bieders wilde Wereld have beslist met meewerken aan pu- blikatie van de jaarrekening 1982. ofschoon deze in een openbaar jaarverslag zijn verwerkt „Zij had het biedingsbericht in beslag kunnen ne men op grond van de auteurswet", aldus de zegsman. Een woordvoerder van Wereldhave gaf toe dat de maatschappij geen toestemming heeft verleend tot het opnemen van de volledige jaarreke ning.. „Wij wilden aan de totstandko ming van het biedingsbericht op geen enkele manier meewerken omdat wij het bod niet steunen". Bestuurder C. Machielsen van dc Unie BLNP toonde zich positief over de voorgenomen overneming. Uit uit voerige gesprekken lussen de direc tie van PGGM en de bonden is hem gebleken dat een overneming een positief gevolg zal hebben voor de werkgelegenheid. De personeels sterkte van de vestigingen in Zeist en Den Haag blijft in de eerste jaren tenminste op hetzelfde peil, terwijl een verdere uitbreiding daarvan nog mogelijk is, aldus Machielse. SER verdeeld over wettelijk ouderschapsverlof DEN HAAG (ANP) De werk gevers in de Sociaal-Economi sche Raad (SER) voelen in te genstelling tot de vakbeweging niet voor een wettelijke rege ling voor ouderschapsverlof na de geboorte van een kind. Wel vinden zij dat zowel mannen als vrouwen de mogelijkheid moe ten hebben ouderlijke taken met betaald werk te combine ren. maar daarover moeten werkgevers en werknemers dan afspraken maken. Dat. blijkt uit een ontwerp-ad- vies dat de SER in zijn eerstko mende vergadering zal vaststel len Het advies is bedoeld voor de bewindslieden van sociale za ken en van wvc Op dit moment stoppen veel vrouwen met hun betaalde baan als zij een kind hebben gekregen. Ouderschapsverlof en betere mogelijkheden voor kinderop vang kunnen het aantal vrou wen dat daarna blijft werken vergroten, aldus de voorberei dende SER-commissie. Als vrou wen na huwelijk of geboorte van een kind geheel of gedeeltelijk stoppen met betaald werk wordt hun positie op de arbeidsmarkt op latere leeftijd meestal slech ter dan die van mannen die ononderbroken hebben gewerkt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5