Verdere sterke daling van ledental vakbonden Wereldraad neemt na fel debat resolutie over Afghanistan aan PZCfl Vakmanschap ssama-fc herken je zo. Verdwenen Emmer uroloog werkt in Zuid-Afrika Strijd tussen Druzen en Libanese regering Burgemeester doet de ronde Leider geheime Italiaanse vrijmetselaarsloge ontsnapt het weer Dollar niet te temmen )0NDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 ABVA KABO OVERVLEUGELT INDUSTRIEBOND FNV )osry UTRECHT (ANP) Het ledental van de vakcentrales FNV en CNV is in de eerste helft van dit jaar in versneld tempo gedaald. Beide vakcentrales hebben een fors verlies moeten incasseren. De FNV verloor in de eerste vijfmaanden van 1983 ruim 17.000 leden, waardoor 's lands grootste vakcentrale nu met ruim 982.000 leden tot ruim onder het miljoen is gekelderd, look het CNV moest flink inleveren, personeel MHP is in de eerste helft De FNV meldt enkele lichtpuntjes in fte christelijke vakcentrale verloor in van dit jaar met 115 000 leden stabiel het ledenverloop Zo mocht de onder- de eerste dne maanden van dit jaar gebleven. Dit hebben woordvoerders wijzersbond ABOP een forse leden- 20'n 3.700 leden, waarmee het totaal van de drie vakcentrales woensdag winst boeken (ongeveer 4.000 mensem tot bijna 330.000 is geslonken De desgevraagd meegedeeld en groeit het vrouwelijke ledenbe- vakcentrale voor middelbaar en hoger In 1982 verloor het CNV nog 11.000 stand behoorlijk. In 1982 meldden leden (van 346.000 naar ongeveer ruim 5.000 vrouwen zich aan, zodat 335.000), en de FNV ruim 25 000 (van het vrouwelijke ledenbestand van de 1.025.000 leden naar ruim 999.000). De FNV begin dit jaar 146.000 mensen nog steeds groeiende werkloosheid en telde. Bij het CNV verwacht men dat de daling van de koopkracht, waar- het ledenverlies na de vakantie wel door mensen de vakbondscontributie wat zal afr»*" te duur vinden worden, worden als belangrijkste oorzaken van het toene- n rrofu I rrr r\rr~- r~\r ft r> mende ledenverlies gezien BtL&L tilt, 11/VCjLIN (Jf Industriebond roed -f PZC/bmnen-biJitenlcmd In het jaarverslag van de FNV, dat woensdag werd gepubliceerd, consta teert de vakcentrale dat de vakbewe ging een somber jaar achter de rug heeft, ook in eigen huis. De economi sche crisis tast de machtspositie van de vakbeweging aan, zo wordt gecon stateerd Het ledenverlies plaatst de FNV en CNV uiteraard voor financiële pro blemen, aldus het jaarverslag. De FNV constateert bovendien dat de crisis de vakbeweging in het alge meen in het defensief heeft gedron gen. „De werkloosheid en de angst voor werkloosheid, tasten het zelf vertrouwen van de leden aan". BEIROET zuid Vursvooruitzichten van net knmi toor vrijdag t m maandag. Zonnige perioden en droog. Middag- ttmperatuur ongeveer 24 graden. In de industriesector wordt het groot ste ledenverlies geleden. Zowel bij FNV als CNV. De industriebond FNV verloor in de eerste helft van dit jaar 12.000 leden en tekent daarmee voor ruim tweederde van de teruggang van de vakcentrale FNV. De andere grote verliezer bij de FNV is de bouw- en houtbond, die enkele duizenden leden Deltagebied abi rijg W,V l!> £en uilloper van het Atlantisch hoge- dmkgebied die gistermiddag boven ide noordelijke Noordzee lag is aan betekenis afgenomen. De wolkenvel- die boven de Noordzee volop 'aanwezig zijn kunnen, doordat de noordoostelijk blijft, zeer waar Khijnhjk de Zeeuwse kust vandaag nog met bereiken. Opnieuw een zonni ge zomerse dag dus met een middag- temperatuur van omstreeks 26 gra den. Het zicht blijft matig. Vooruitzichten voor vrijdag: Het is vrijdag nog steeds onzeker of de Hoordzee-bewolking Zeeland zal be reiken. Nautisch bericht Het nautisch bericht, wind. noordoost 3 tot 4 Bft. Zicht: matig. Temperatuur itwater: 19 graden Celcius. Afwij king waterstanden, geen afwijking m betekenis. Maximale golfhoogte mding Scheldes: ongeveer een hal te meter ZON EN MAAN 12 augustus op 06 18 onder 21.11 op 10.57 onder 23.13 ■■mm'M.ii1.1 -t'BEIROET-JERUZALEM (DP.VUPI/ nese ministers ontvoerd. Dit is uit achteruitging De industriebond FNV AFPRTRl De strijd in Libanon officiële bronnen vernomen Het kabi- is nu niet meer de grootste bond tussen druzen-moslims, christelijke net had de drie ministers gevraagd binnen de FNV: bij de laatste tellin- falangïsten en troepen van de Liba- met de leider van de druzen. sjeik gen van juli had de ambtenaren- en nese regering is w oensdag tot een Mohammed Abu-Shagra te gaan pra- trendvolgersbond ABVA KABO de openlijke oorlog geworden. Druzen ten. om te proberen een einde te industriebond met enkele honderden voercjen raketaanvallen uit op het maken aan de gevechten tussen dru- presidentiële paleis, het legerhoofd- zen en het leger, aldus dezelfde bron kwartier en het vliegveld van Bei- nen Zij zouden zijn ontvoerd door roet. leden van de militie van de progressie- Bij de raketaanval op het vliegveld ve socialistische partij (PSP) van de van Beiroet kwamen zeker 4 mensen druzenleider Walid Joumblatt. om en werden er 24 gewond. In totaal kwamen woensdag bij de strijd zes mensen om het leven Dit deelde een militaire woordvoerder mee. Het vliegveld werd gesloten. Door de be schietingen werd een ontmoeting tus sen McFarlane en de Libanese presi- leden overvleugeld. Beide bonden hebben nu iets meer dan 247.000 le den, maai- de ABVA-KABO zit niet in de neerwaartse spiraal waarin de in dustriebond zich bevindt. De CNV-ambtenarenfederatie CFO moest - in tegenstelling tot de FNV- collega's wel aanmerkelijk inleve ren. de bond tekende met een verlies van 1.200 leden voor eenderde van het CNV-verhes in het eerste kwartaal van 1983. De andere grote verliezer bij de christelijke vakcentrale was de dent. Amin Gemayel, uitgesteld In industrie- en voedingsbond CNV. die het Shouf-gebergte hebben gewapen- 1100 leden zag vertrekken. de mannen woensdagavond drie Liba- AMSTERDAM De nieuwe Amsterdamse burgemeester drs. Ed. van Thijn maakte donderdag een rondgang door de Zeehelden- en Spaamdammerbuurt om zich op de hoogte te stellen van actuele buurtproblemen en de vorderingen van het stadsvemieuwingsproces. Dit Amsterdamse stadsgedeelte heeft een bevolking van ruim tienduizend zielen waarvan meer dan twintig procent buitenlander. Hoog water donderdag, 11 augustus Stangen 04.25 256 16.56 250 Terneuzen 04.56 277 17 20 273 Zlerikzee 06.23 182 17 39 172 Hansweert 05.48 283 18.04 276 Wemeldinge 06 26 218 18 46 203 Kreekrak 06.24 253 18.43 238 Bmlnlsse 06 48 222 19.37 206 Vrijdag. 12 augustus Stangen 05 16 248 17.40 244 Tmeuzc-n 05.41 269 18.05 268 Zknkzee 06 58 176 18.32 171 Binsfteeit 06.36 276 18.50 272 Semeldinge 07.10 211 19.30 201 Kreekrak 07.09 246 19.29 235 Bruinlsse 07.32 215 20.02 203 Laag water Donderdag, 11 e lugustus AMSTERDAM (ANP) Interventie verkopen van centrale banken noch w instnemingen van handelaren blij ken de koersstijging van de dollar tegen te kunnen houden. Vorige week mislukte een gezamenlijke actie van verscheidene centrale banken tegen de opmars van het Amerikaanse geld. Deze week werd duidelijk dat ook omvangrijke verkopen van handela ren die de tijd gekomen achten om de buit binnen te halen geen soelaas bieden. De dollar is niet te temmen. In Parijs, Brussel en Italië werden woensdag alle records gebroken en in Amsterdam en Frankfort bracht de dollar bedragen op die in geen tien jaar of daaromtrent zijn waargeno men In Amsterdam werd de midden- In 1975.1976 was hlj gedurende negen koers bepaald op 3,0330 gulden Dat maanden regeringsleider. Azevedo overleden De oud-pre mier en 'admiraal zonder vrees' Jose Pmheiro de Azevedo. een van de militaire leiders na de Anjer-revolutie van april 1974 in Portugal, is woens dag op 66-jarige leeftijd aan een hart aanval overleden Hij werd lid van de regerende junta van nationale redding, een samenwer kingsverband van de leiders van de club die gevormd werd om het land te besturen, en later lid van de raad van de revolutie, de vorig jaar ontbonden instantie die als politieke waakhond optrad RAADSELS ROND BELASTINGSCHULD was niet alleen hoger dan dinsdag, toen de koers door winstnemingen Unesco - Van de zestien sponsorlan- zakte tot 3.0045 gulden, maar zelfs den die deelnemen aan het coopera- hoger dan de fixing van 3,0170 gulden tieve actieprogramma van de Unesco. maandag. Gegadigden voc dollars moeten i een organisatie van de Verenigde Na ties, is Nederland de gulste gever Dit vandaag bij de banken en de grens- blijkt uit cijfers die woensdag zijn wisselkantoren in Nederland 3,09 gul- gepubliceerd door Unesco-nieuws. het den voor neertellen. De banken geven blad van het Unesco-centrum Neder- er 2,97 gulden voor land. iVan onze correspondenti JOHANNESBURG-EMMEN „Ik weet dat er in Nederland minstens 2000 artsen zijn die naar Zuid-Afrika willen. Tot nu toe werden er slechts 200 toegelaten in dit land; ik ben één van hen. Ik ben daarover zeer geluk kig. Ik voel me hier op mijn gemak, en ik wil dat men mij in Nederland met rust laat". Aan het woord is dr. S. Walma van dei- Molen (44). de enkele weken geleden spoorloos verdwenen uroloog van het Emmer Scheperziekenhuis, die na da gen intensief zoeken door onze corres pondent in Johannesburg. Karl Breyer. werd opgespoord. De uroloog, die in Emmen een uitste kende naam had. begint nog deze week een nieuwe praktijk m een zie kenhuis in Johannesburg Hij vond voorlopig met zijn gezin onderdak bij een Nederlandse chirurg in de buurt van Johannesburg. Walma van der Molen ontkent dat hij vanwege een belastingschuld Neder land is ontvlucht. In 1977- 78 werd de boerderij in Zwee- lo van de uroloog voor 650.000 gulden verbouwd Via Monumentenzorg kreeg hij daarvoor een subsidie van 336.000. Volgens het dagblad Star in Johan nesburg heeft Walma van der Molen een belastingschuld van 187.000 gul den. De zaakwaarnemer van de uro loog. J. van Oort. noemt de belasting schuld een bedrag van een „gans andenre grootte' Voor de belastingdienst in Hoogeveen is het bedrag in elk geval zo groot dat er reden voldoende was om 29 juli beslag te laten leggen op de achterge laten inboedel in Zweeloo. zoals een koelkast, wasmachine en andere spul len die met direct tot het meubilair gerekend kunnen worden. De uroloog verkocht een deel van de inboedel op de rommelmarkt in Eel- de. Hij probeerde zijn praktijk, in combinatie met zijn boerderij, enkele maanden geleden ook te verkopen, maar dat mislukte. Hij vroeg 650.000 gulden voor het onroerend goed, waarop hij in januari 1981 een hypo theek kreeg van 730 mille. ADVERTENTIE Hitlergroet Surveillerende Rot terdamse politiemensen hebben dins dag op de Boezemsingel de 52-jange Rotterdam V M. H aangehouden, toen zij zagen dat deze op straat een hem passerende kleurling de Hitler groet bracht en 'Sieg Heil' schreeuw de. Tegen H is wegens belediging proces-verbaal opgemaakt, aldus de Rotterdamse politie woensdag. svooruiUichten voor diverse Europese n medegedeeld door het KNMI, geldig 'oor vrijdag en zaterdag. ftad-Scandmavie Wisselend bewolkt en enkele buien Mid- 'M dagtemperatuur dalend tot 15 graden in f-J! het noorden en 20 graden In het zuiden. Dtnemarken Zonnige perloden, later meer bewolking en tans op een bui. Middagtemperatuur om- ^ks 21 graden Benelux, Duitsland Zonnig, in Zuid-Dunsland kleine kans op *n bul Middagtemperatuur van 22 tot 27 Ptden Snise eilanden en Ierland Droog en zonnig, in Schotland tijdelijk ffieer bewolking en langs de Engelse oost- bist kans op van zee uit binnendrljvende nistvelden of lage bewolking. Middaglem- iwatuur omstreeks 24 graden, maar langs de oostkust en in Noord-Schotland circa 19 Eraden hanknjk. Alpengebied. Noord-ltalië Zonnige perioden, ook enkele onweers tonen Middagtemperatuur van 25 tot 30 Eraden. But van Italic Zonnige perioden, maar in het binnenland ook lokaal onweer Middagtemperatuur fond 30 graden Portugal ftnoden met zon en mogelijk een bui ^dagtemperatuur van 23 graden aan zee tot 29 graden land inwaarts. Spa ry e Zonnige perloden, maar ln het midden en folden ook enkele onweersbuien. Mlddag- ijtmperatuur 30 tot 35 graden. S'fsbosch of Zeeland: B de Vries «otterdam, gele Opel Kadett. 47-53-UT. 2 «no's op dak genoemde persoon wordt dringend ^?°cht contact op te nemen met de 9.3U* ANWB-alarmcentrale in Den Haag, tele foon 070-264426. Van onze correspondent i ROME GENEVE I.icio Gelli. de 64-jarige leider van de geheime Ita liaanse vrijmetselaarsloge P-2, heeft dinsdagnacht kans gezien uit de mo derne gevangenis Champdollon bij Genève te ontsnappen, waar hij in hechtenis zat in afwachting van zijn uitwijzing naar Italië. Het staat ech ter niet helemaal vast dat het om een uitbraak gaat. Een van de verdedigers van de Ita liaan. Dominique Poncet, zei dat Gelli moet zijn ontvoerd. In zijn cel zouden bloedsporen zijn gevonden, terwijl op de binnenplaats van de gevangenis injectiespuit zou zijn aangetrof fen. Ook de Geneefse rechter van instructie Jacques Foex. die met het onderzoek is belast, verklaarde dat er aanwijzingen zijn die duiden op ont voering Gelli's verdwijning werd gemerkt na dat een gat in het gevangenishek was ontdekt Een pop met Gelli's pyjama misleidde evenwel controlerende be wakers en het duurde verscheidene uren voor Gelli officieel als vermist werd opgegeven Italië had Gelli's uitlevering gevraagd in verband met het schandaal van de Banco Ambrosiano in Milaan In maandenlange verhoren van leden van de geheime loge. die kamerleden, generaals, functionarissen van de ge heime diensten, rechters en grootfi nanciers omvatte, bracht de commis sie voldoende aan het licht om te kunnen spreken van een wijdvertakte samenzwering tegen de Italiaanse staat. Toen Licio Gelli. de man die alle touwtjes in handen had, in september 1982 in Zwitserland werd gearres- r-<m Niet gedateerde archieffoto van de voormalige leider van de Italiaanse vrijmetselaarsloge P-2. Licio Gelli teerd. bleken deze naar politiek zwe mende beschuldigingen onvoldoende om de Zwitserse autoriteiten tot uitle vering te bewegen Maar de zorgvul dig gedocumenteerde aanklacht van medeplichtigheid aan bedrieglijke bankbreuk (van de Banco Ambrosia no in Milaan) leidde tot een gunstige beslissing van het federale departe ment van justitie en politiezaken, dat juist dezer dagen top 19 augustus) door de gerechtelijke autoriteiten van Genève bevestigd moest worden. Gelli werd gearresteerd toen hij met een vals Argentijns paspoort 60 mil joen dollar van een genummerde reke ning probeerde te incasseren. De som was gedeponeerd door Rober to Calvi, de president van de Arnbro- sianobank. die intussen opgehangen onder de I.ondense Blackfriarsbrug was gevonden, en behoorde volgens de Italiaanse aanklacht tot de gelden die Calvi onrechtmatig aan zijn bank had onttrokken. Mevrouw Vanda Gelli. vrouw van de ■grootmeester' was woensdag ook on vindbaar Ze was niet meer in haar woning in Arezzo. Toscane, Centraal- Italie Vanda Gelli zou zich woensdag naar Zwitserland begeven voor een bezoek aan haar man. Het was met mogelijk in haar woonplaats te weten te komen of ze al aan de reis was begonnen. Ook geen van de kinderen van Gelli, twee jongens en twee meis jes. was woensdag in Italië Al meer dan 300 jaar brouw l Grolsch haar bic op natuurlijke en ambachtelijke wi •En dal proef je VANCOUVER (ANP) De algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken heeft dinsdag in Vancouver na een fel debat een resolutie over Afghanistan aangenomen, die in gro te lijnen hel vredesplan van de secre taris-generaal van dc Verenigde Na ties ondersteunt. Een wijziginsvoorstel stuitte op ster ke Russische tegenstand en werd bo vendien door de opstellers ontraden daar het de steun aan het VN-plan zou verzwakken De vergadering stemde daarop met 306 tegen 278 stemmen by 35 onthoudingen in met de resolutie. Het was de eerste oost-west-confron- tatie in de vergadering van de Wereld raad De Nederlandse gedelegeerden stemden in meerderheid voor de reso lutie. De resolutie vraagt 1) de stopzetting van wapenleveranties aan oppositie groeperingen in Afghanistan 2) een gunstig klimaat voor de terugkeer van de vluchtelingen. 3i garanties van de Sowjet-Unie. de Verenigde Staten, China en Pakistan om de verplichtin gen na te komen. 4i aftocht van de Sowjet-troepen uit Afghanistan in het kader van een alomvattende politieke regeling van het conflict, inclusief een akkoord tussen Afghanistan en de Sowjet-Unie In het tegenvoorstel ver viel het verbod op wapenleveranties aan de Afghaanse bevnjdingsslrijders en werd bovendien de onmiddellijke aftocht van de Sowjet-troepen geëist. Sprekers uit de westerse wereld, in clusief Pakistan, pleitten voor ccn minder 'eenzijdige verklaring' Niet minder dan vier gedelegeerden van de Russisch-orthodoxe kerk namen het voor de resolutie op. Kruisraketten Een groot aantal afgevaardigden van Westcuropese kerken hebben zich woensdag op de vergadering van dc Wereldraad van Kerken te Vancou ver verplicht om binnen hun kerken te strijden tegen de plaatsing van nieuwe kruisraketten. Tijdens een korte plechtigheid onder tekenden gedelegeerden uit Neder land. West-Duitsland. Engeland. Bel gië en Italië een verklaring waarin de plaatsing een bedreiging van de vei ligheid en van het menselijk bestaan wordt genoemd Niet alle Nederlandse gedelegeerden hebben de verklaring ondertekend. Zij roepen de kerken op de aanbidding van de 'valse god van de nationale veiligheid' te beeindigen. die de onveiligheid op de wereld ver groot en de hulpbronnen verzwelgt. Verder hioeten de kerken verzet bie den tegen de militarisering van de samenleving door de regeringen. Ten slotte vragen zij steun voor diegenen die tegen de bewapening strijden en positieve stappen op weg naar ontwa pening zetten Van een gezamenlijke Oost- en West europees intiatief was afgezien om dat plaatsing van nieuwe raketten wordt gezien als een volledig nieuwe stap van het westen in de escalatie tussen de grootmachten. Directie: K Scherphuis, W F de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie: M. P Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS. Middelburg: Markt 51, 4331 IK Middelburg, tel (01180) 27651 Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140. Terneuzen' Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (011501 94457 Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag tm vrij dag vanaf 19 00 uur: (01184) 15144. Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t'm vrijdag van 08.00-17 00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie (01194) 511 Adverteniie-afdelmg (011861 1584. 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09 00-11.30 uur Redactie (011841-14796 Overlijdens advertenties nmandag- tm vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur, Abonnementsprijzen per kwartaal 61,20; franco per post f 72.-. per maand 21,-, losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw Postrek nr. 3754316. t.n.v PZC ab rek Middelburg Advertentietarieven 122 cent per mm; minimumprijs per advertentie 18,30; ingezonden mededelingen 2V? x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro: 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3