itimr zomer restanten afgeprijsd 'De Haagse School' televisie radio 'La provinciale briljante en veelzijdige film PANDA EN DE STUIPENJAGER EXCELLENTIE -DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 PZC/ radio-tv en kunst NEDERLAND-1 NOS 09.30 en 13 00 Nieuws voor slech thorenden AVRO 16.00 De Minibios. Kinderfilmpro gramma. 16.20 Spelfilm Spelprogramma voor de jeugd 17.05-17.15 Honderd beroemde schilderijen. Vincent van Gogh. NCRV 18.55De roze panter. Tekenfilmserie. 19.00 De jonkvrouw van Avignon (6). TV-sprookje. NOS 20.00 Journaal NCRV 20.28 Mary Benjamin. Amerikaanse serie. 21.15 Hier en nu. Actualiteitenru briek. 22.05 Kerkepad '83. Route 9: Noord- Brabant. 22.30 Hill Street Blues. Amerikaanse politieserie. NOS 23 20 Journaal 23.25 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slech thorenden 18.40 Sesamstraat 19.00 Journaal AVRO 19.12 Het dagboek van een planters dochter. Britse serie 20.00 De Bankiers (3). Amerikaanse serie. NOS 21.30 De Mafia van Sicilië (3). Docu mentaire serie. 22.30 Journaal 22.45 Nieuws voor slechthorenden. BELGIE-NED-1 18.00 Galactica 1980. Amerikaanse science-fictionreeks met Lorne Greene. Afl. 4: „De Super- Scouts". In hun pogingen om Galactica te vernietigen, heb ben de Silonen een ruimte schip aangevallen waarin zich schoolkinderen bevinden. De meeste kinderen worden vei lig naar het moederschip geë vacueerd, maar Troy en Dillon worden gedworTgen om met 12 kinderen naar de aarde te vluchten. 18.50 Rooien en Blauwen. Animatie film- De robot. 18.55 Juke Box. Cool and the Gang, Kid Creole and the Coconuts, Supertramp. 19.10 Tijdrover. Bridge - stap voor stap. les 8. 19.20 Uitzending door derden. Pro gramma van de Liberale Ra dio- en TV-Omroep. 19.40 Mededelingen.Met o.a. pro gramma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 The best of the Midnight Spe cial. Showprogramma met als gastheren The Beach Boys. M.m.v. Blondie, Bad Compa ny, McGuinn, Clark and Hill- man, Tavares. 21.00 Panorama zomereditie. „Muziek als wapen". Britse documentaire in opdracht van het Franse Ministerie van Cul tuur over de Nigeriaanse reg- gae-zanger Fela die in zijn liedjes het regime hekelt. 21.50 Boos opzet. Vierdelige Britse thriller naar het werk van Fran cis lies met Hywell Bennett en Judy Parfitt: Afl 2: Julia heeft voortdurend last van zware hoofdpijn, en haar man be handelt haar met morfine. Wanneer Julia van idee veran dert over de scheiding besluit Bickleigh haar te doden. Bin nen een paar maanden heeft hij* een verslaafde van haar gemaakt Hij verneemt dat Ma deleine een romance heeft met Denny Bourne Julia moet sterven en hij dient haar een fatale dosis toe... 22.40 Journaal Aansluitend; Coda: Introduc tie en Allegro van C. Van Neste door Edith Volckaert (viool) en Jean-Calude Vanden Eynden (piano). BELGIE-FRA-1 17.10 Mededelingen Onem 17.25 Cine-vacances. Gevarieerd jeugdprogramme met o.a. een aflevering van Maia de Bij. 18.15 Lollipop. Kinderprogramma. 18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en couleurs. Spelprogramma. .19.08 Ce soir. Regionaal nieuws. 19.30 Journaal 20.00 Le coeur a l'envers. Franse film (1980) van Frank Apprede- ris met Annie Girardot, Lau rent Malet en Charles Denner; Laure Rivière krijgt de verras sing van haar leven, wanneer onverwacht haar zoon Julien op bezoek komt. Ze herkent hem bijna niet. Als kind heeft ze hem zien vertrekken en als man komt h)ij terug. Jarenlang heeft Julien bij zijn vader ge leefd en is heel Afrika doorge trokken. 21.30 Le carrousel aux images en le monde du cinema. Filmmaga zine van en met Sélim Sasson. 22.20 La danse du sable. Belgische film van Bill Binnemans. 1967: De danseres Marthe Becket stopt met haar danstournees in de Verenigde Staten en vestigt zich in de „Death Val ley" in Californié. Daar wil zij een artiestengemeenschap oprichten... 22.35 Journaal DUITSLAND-1 10,00 Journaal 10 23 Wiederbegegnung. TV-spel (herh). 11.40 Moskau-Gorkistrasse. Repor tage over de belangrijkste straat va'n Moskou (herh). 12.10 ZDF Magazin 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 15.25 Unsere kleine Farm. Ameri kaanse serie met Michael Lan- don. 16.10 Journaal 16.15 Einmal Masse sein. Vrouwen magazine Reportage over Lea Fleischmann, geboren in 1947 in een Joods vluchtelingen kamp, die zich in Duitsland niet meer thuisvoelde en naar Israèl emigreerde. 17.00 Matt und Jenny (6). Jeugdse rie. 17.2T Kein Tag wie jeder andere. Bezoek aan het Groningse kin dercircus Santelli. 17 50 Journaal WDR 18 00 Hier und Heute 18 15 Die Zukunft in Nacken Serie. 18.40 Bitte recht amtlich 19.00 Franz Liszt. Hongaarse biogra fische reeks. NDR 18.00 Die Sportschau 18.35 Zandmannetje 18.40 Koberle kommt 19.15 Berichte vom Tage 19 25 Landesprogramme 20.00 Journaal. Aansluitend: ver- keerslips. 20.18 Schrot und Korn. Documentai re. Per jaar geven de Duitsers zo'n twee miljard mark uit aan produkten die vrij zijn van scheikundige stoffen. Met schijnt zich echter niet te reali seren dat het merendeel van deze zogenaamde biologische waren zich slechts onder-, scheidt van gewone produc ten door hun prijs, en niet door hun kwaliteit. Toch zijn er bonafide biologische telers. 21 00 Scheibenwischer. Cabaret van en met Dieter Hildebrandt. 21.45 Café in Takt. Showprogram ma met Peter Horton. Toni Strieker, Blapdine Ebinger, Thomas Christen, The Deep River Quartet, e.a. 22.30 Journaal 23.00 Walter Ulbricht Der „Rote Sachse". 23.45 Journaal DUITSLAND-2 15.15 Programma-overzicht 15.17 Journaal 15.20 Pinocchio. Tekenfilmserie. 15 45 Der Koning von Narnia (Slot). Tekenfilm. 16.30 Vakantiekalender 16.50 Die kleinen Strolche 17.00 Musik und Technik. Afl 3: In deze uitzending concentreert men zich op de uitbreiding van klanken, zoals echo, nagalm en interferentie. 17.30 Journaal 17 45 Tele-lllustrierte Actualiteiten, tips, sport enamusement. Gast. Maria Palisandra. 18.25 Der Paragraphenwirt. Duitse serie met Hans Clarin en Lotti Krekel. 19.00 Journaal 19.30 Lustige Musikanten. Amuse mentsprogramma met volks muziek. Presentatie: Carolin Reiber én Elmar Gunsch. 21.00 Journaal 21 20 Redaktionsbezuch. Een be zoek aan de redactie van het „Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt".f22.35 Asche und Glut. „Ashes and em bers" Amerikaans TV-spel met Evelyn A. Blackwell en John Anderson' Ned Charles is één van de vele Viëtnamve- teranen bij wie de oorlog diepe sporen heeft nagelaten. Hij vecht verbeten tegen zijn herinneringen, waar hij met zijn familie met over kan pra ten. 00.35 Journaal NEDERLAND-2 Hier en Nu special NED. I, 21.20 uur NCRV's actualiteitenrubriek Hier en Nu is vanavond geheel gewijd aan de doodstraf. De redactie kwam tot de keus van dit onderwerp om dat overal de roep om herinvoering van de doodstraf toeneemt, ook in Nederland. Volgens een weekblade nenquête wil zelfs meer dan vijftig procent van de jonge Nederlanders dat de doodstraf opnieuw wordt ingevoerd. Over die doodstraf in Hier en Nu een discussie tussen voor- eii tegen standers. Als gedeeltelijke voor standers komen aan het woord prof. I.A. Diepenhorst en drs. Voetelink. als tegenstanders treden op prof. H. Biar.chi en mr dr. Heider. Voorafeaand aan de studiodiscussie laten Hier en Nu's correspondenten in Washington. Parijs en Londen weten hoe daar over de doodstraf wordt geoordeeld. Ook wordt in een filmbijdrage van Renee Scheltema ingegaan op de vraag hoe het komt dat steeds meer mensen voor de doodstraf voelen. Maffia van Sicilië NED. II. 21.30 uur In de derde en laatste aflevering van de NOS-serie over de Siciliaan- se maffia komen vanavond de ban den tussen vakbonden en mis- ddaadorganisaties aan de orde. Zeker twee van de grootste en machtigste arbeidersorganisaties in Amerika zijn ten nauwste verbon den met de internationale maffia beweging Dat zijn die van de havenwerkers („Waterfront") en die van de trans portarbeiders Teamsters"Van daaruit lopen weer vertakkingen naar de casino's van Las Vegas en naar ingenieuze beleggingsmaat schappijen, zoals die van financieel expert Meyer Lansky. Minder genmakkelijk is te ontwar ren of de Amenkaanse maffia een bijkantoor is van de Italiaanse, of andersom. De vele vertakkingen, naar machtige politieke en financië le kringen maken de bestrijding van deze misdadige multinational moei lijk In deze aflevering wordt voorts belicht dat de belangrijkste bedrei ging voor de maffia uit eigen kring komt, namelijk als de strijd om de macht wordt gevoerd. In de zevende aflevering van 'Het dagboek van een plantersdochter' (Ned. 2,19.12) raakt een werkkracht van de Grant's. Njombo, onder de betovering van een medicijnman. Als deze betovering niet verbroken wordt dreigt Njombo te sterven. Op de foto Elspeth, ht dochtertje van de familie Grant TRIJFEL Nico Scheepmaker PUZZELEN is met vakantie. VRIJDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. KRO 7 02 Onlbijlshow 8.06 Echo 8 16 Muziek om op te schieten. 8 53 Pater Adn Maat iRKK). 9.03 Adres Onbekend 10.03 Muziek op bestel ling. 1103 Ratel. 11,53 Pater Adri Maat |RKK) HILVERSUM-2 MG 102m 746 kHz. FM liia 17.00 uuri: «18.8 MHz. kanaal 43 NOS: Nieuws om 12.30. 13.00. 13.30. 14.30, 15.30. 16.30. 17.30. 18.00. 20.00. 22.30 en 23.55 uur. 12 00 AVRO-klok. RVü 14.00 RVU 14.33 RVU KRO 15.03 Boekenwijs heid (RKK) 15 20 Kruispunt iRKKi. 15.32 De wereld op donderdag. 18.10 Goeie uit die ouwe tijd. IKON 18.30 Kleur. KRO: 19.00 Agenda. 19.15 Wat geen oog heeft gezien (RKK). 20.03 Radio Vitrine. 20.30 Platen-antiqua riaat. TELEAC 21,30 Diverse cursus sen KRO: 2240 Liturgievieren iRKKi. 23 PO Hel kastje van Oma 144). 23 45 Ter overweging iRKKi. NOS: 23 55-24.00 Nieuws VRIJDAG NOS: Nieuws om 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, .9.30, 10.30. 11,30 uur. KNMI. 5.45 Het weer etc, VPRO 7 10 Gymnastiek. 7.20 De zomer van 1983. NOS: 9.05 Gymnastiek. 9.15 Werk bank. 9.24 Waterstanden. VPRO: 9.33 Onafhankelijkheid hoezo? (2) 1045 Overheidsvoorlichting. VARA: 11.00 Theater zonder franje NOS: 11.33 Homonos HILVERSUM-3 MG 445 m 674 kHz. FM 95.0 MHz kanaal 27 NOS: Nieuws op elk heel uur. 12.03 De Nederlandstalige Top Tien. 13 03 50 pop of een envelop 15,03 TROS Top 50. NOS: 18.04 De Avond- spits. TROS J9.02 Poster. 20.02 Soul Copyright ©.Les Editions ALBERT RENE GOSCINNY-UDERZO HILVERSUM-1 MG 298 m. 1007 kHz, FM 87.85 Mllz. kanaal 3 NOS: Nieuws op elk heel uur. 12.40 Middagpauzediensl. 13.06 Hier en Nu. 13.20 NCRV-Globaal 16.02 Goudenregen Ensemble. 16 30 Klets majoor. 16 40 Van stad en land 17.02 Rozegeur en prikkeldraad. 17 55 Me dedelingen 18 06 Atletiek (NOSi. 18 09 Hier en Nu-Magazine. 19.02 Mu ziek in vrije Lijd 20.03 Vierkant. 21.02 Op de vrije toer zomertoer 22.02 NCRV-Donderdag-Sport. 22.55 Eerlijk gezegd. NOS: 23.02 Mededelingen. 23 07 Met het oog op morgen. KRO: 00 02 Oogluik 01.02 Niemandsland. 06.02-07 00 Ontbijtshow. iVan onze rlv-redactiei HILVERSUM Claude Goretta's ,.I,a provinciale", morgenavond, vrij dag. door de VARA uit te zenden, is een briljante film. glashelder van opzet en met Zwitserse precisie ge maakt. Op het eerste gezicht is „La provincia le". het portret van eenjonge vrouw in liet begin van de dertig. Christine (Nathalie Bay) Goretta zet haar in een betrekkelijk alledaags verhaal. Christine verlaat het provincieplaats je waar zij stevig geworteld is om in Parijs een nieuw bestaan op le bou rn De som van haar belevenissen in de miljoenenstad levert uiteindelijk als uitkomst haar besluit, om naar het platteland terutr te keren. Een illusie Brinkman GKF: minister armer, een ervaring rijker. Toch is Christine niet gedesillusioneerd en haar terugkeer is eerder een overwin ning dan een afgang. ..La provinciale" gaat echter niet al leen in op het louter uitbeelden van deze episode in haar leven Aan haar ervaringen, op zichzelf al boeiend om te zien al was het alleen maar omdat het kijken naar Nathalie Bave een plezierige bezigheid is. knoopt Goret ta een aantal thema's vast Die leggen een tweede, diepere laag onder het verhaal. De Zwitserse regisseur, van wie vorige week zijn meesterstuk „La dentellière" in repnese op de buis kwam, gebruikt het verhaal als vehi kel, waarmee hij een aantal proble men van algemene maatschappelijke aard kan aansnijden „La provinciale" is dan ook geen puur realistische film. Goretta situeert de stad en het platte land tegenover elkaa: Hij verscherpt de tegenstelling tussen Parijs en het dorpje La Lorraine, door beide een andersoortige behandeling te geven. Zo heelt hij doelbewust vermeden Parijs te zien als een bruisende en aantrekkelijke metropool. In tegen stelling daarmee biedt la Lorraine een warme, sociale omgeving Er bestaan gevoelens van collegialiteit en saam horigheid. die er in het Parijs van Goretta niet zijn. Aan de andere kant wordt het dorpje met verheerlijkt als een ongerept natuurgebied of als een sociaal paradijs. Ook daar zijn de tekenen te vinden van een maat schappij in een crisissituatie. Nederland 1: 22 00 uur neemt fotografie niet serieus 40tot60% uwniSebuis bcrcc Door Carsten Toonder HILVERSUM-4 FM 99,8 MB kanaa' 43 NOS: Nieuws om 13.00 uur. J 12.15 Concert. 13.05 The acadeiO ancient music. EO 14.30 Orgelbe I ling 15.00 Klassieke klankjuw I 16 00 Licht en uitzicht. 1640-9 I Theologische Verkenningen. J 20.00-23 00 Jazz festival jj VRIJDAG k NOS: Nieuws om 7.00, 8.00 uur. a VOO: 7.OW Ochtendstemming- Veronica's Meesterwerken. 10.30A ziek voor miljoenen DEN HAAG (GPD) Minister Brink man (WVC) beschouwt fotografie nog steeds niet als een volwaardige op zichzelf staande kunstuiting. Dit schrijft het bestuur van de broeps- vereniging van fotografen GKf aan de bewindsman. In zijn beleidsplannen voor ccn nieuw verruimd beeldend kunstbeleid heeft de minister geen aparte plaats voor de fotografie ingeruimd. De fotografen protesteren hier krachtig tegen. De GKf verzoekt de minister dan ook met klem om naast de voorgestelde fondsen voor beeldende kunst, vorm geving en bouwkunst ook de (creatie- vei fotografie een eigen plaats te ge ven binnen zijn begroting Dit betekent niet alleen erkenning van de fotografie als zelfstandige kunstuiting, maar maakt het tevens mogelijk een financieringswijze in het leven te roepen die aangepast is aan de eigen, snelle werkwijze van de fotograaf Van onze rtv-redactie i HILVERSUM Ter gelegenheid van de grote overzichtstentoonstelling, Haagse School" in het Haags Gemeentemuseum (tot en met 30 oktob vertoont de NOS dinsdagavond 16 augustus een aan dit onderwerp gewij documentaire van Jan Wouter van Reven. John Sillevis, een van samenstellers van de tentoonstelling, heeft hiervoor het scenario gesch» Haagse School is de naam van een richting in onze schilderkunst die a omstreeks 1870 begon af te tekenen en die werd gekenmerkt door inten i aandacht voor de natuur „Werken naar de natuur. Het lijkt zó vanzelfsprekend", zo zegt John Sillevis gf deze film „Maar halverwege de vorige eeuw was dit anders. Een schiló fe. hoorde, vond men toen. in zijn atelier naar een schoonheidsideaal toe werken en alleen schilders van de tweede garnituur schilderden landschap? meestal gecomponeerd uit losse elementen, die soms niets met elkaa' m maken hadden De vernieuwing van de schilderkunst kwam uit Frankrijk, uit de bos^ omgeving van Fontainebleau en Barbizon, zo'n veertig kilometer ten van Parijs Daar trokken schilders de vrije natuur in en landschappen. Zij wilden zich losmaken van de regels die toen geldend waren in de kunstacademies en in de ateliers van de grote uit die tijd...". De film laat zien hoe schilders als Jan Hendrik Weissenbruch, de Maris, Hendrik Willem Mesdag en nog een aantal anderen het landschap in hun werk tot leven brachten, De tekst van de film is opgenomen in een uitgave van Openbaar ..Het Haagse van de Haagse School". (Nederland 2. 21.35-22.22 uur). Oplossing vorige puzzel: Show 22.02 Sesjun. 23 02-24.00 L.P. Show VRIJDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. EO 7 02 Ronduit op 3 8.03 Tijd* 9.03 De Muzikale Fruitmand. f Muziek Motief. NCRV: 10.30 Pops tion. Horizontaal: 1 aandacht; 8 jongens naam, 10 wandelplaats; 11 bijb. fi guur. 13 rondhout; 14 aanw. vnw.; 16 omroepvereniging. 17 spil, 18 drinkge rei, 20 aartsbisschop. 23 bijb. land streek; 24 pl. in Gelderland: 25 voeg woord, 26 titel: 27 vaalgeel, 30 groots; 3<: in persoon; 33 schuin lopen; 35 Frans voegwoord; 36 huivering; 38 huisdier. 39 titel; 40 leer v. h. helden dicht; 42 voertuig; 45 neon; 46 geheel onderdoen gaan e. vloeistof Verticaal: 1 actinium; 2 romp v e. beeld. 3 open strook i. e. bos. 4 boom. 5 inviteren; 6 tussen 7 en anderen; 8 pi in Zwitserland, 9 beiuep, 12 berke- ïium: 15 pers vnw 17 verontrusten: 18 knokig: 19 gissen: 22 vr. munt, 24 sorteerinrichtmg. 28 pl. in Aigerië; 29 hagedis; 30 pl. in N -Holland. 31 rang telwoord. 34 rechterlijke organisatie; 37 Chin maat; 39 dop; 41 en dergelij ke; 43 Frans lidwoord; 44 lidwoord /tv if)flN TAN OOO-JO J-' PI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2