Mensen moeten eventjes over de drempel dansen Boulevard Vlissingen niet afsluiten voor de auto's Gouden jubileum Janvier in Goes A Swingend muzikaal geweld opende straatfestival WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN DANSLERAAR ROBERT JANVIER: ffl - m; en COMMISSIE VERKEER: DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 Fit GOES Dansen is een eeuwenoude bezigheid. Mensen dansten al voor de jaartelling. Nog tpès. wei-pen er zich mensen op die er steeds kent elke cultuur zijn eigen dansen. Met elk hun eigen betekenis. Dansleraar Robert nmk w^kostó vLëwak janvier meent dat dansen een ideale combinatie in zich bergt: ontspanning en inspanning, teit uaan En die kans bestaat, wan tin wijst erop dat in Nederland het dansen veelal verbonden is met het aangename. Ter neer Aerobic-dansleraren op sommige J nlaatsen binnen fwpp rinoen hurt on. illustratie noemt hij de uitdrukking dansen van vreugde Voor hem gaat die vlieger m ieder -geval op. Hij geeft al jaren les en is voorlopig niet van plan daarmee op te houden. Integendeel, dit jaar viert de dansschool, die zijn vader in 1933 oprichtte, het vijftigjarig bestaan. „En", zegt Robert, „we gaan optimistisch verder". nnv leraar „Natuurlijk moet er wat ge leerd worden', zegt hij. ..Maar we p,M«, da, zoveel mogelijk m een Muziekkorpsen plaatsen binnen twee dagen hun op leiding voltooien. Maar naast nieuwe verschijnselen, blijven ook de oude dansen populair. Het meest in trek momenteel blijkt nog de cha-cha-cha. Een dans uit het begin van de jaren vijftig Het wedstrijddansen is de laatste ja ren sterk in populariteit gegroeid. Dat houdt volgens Janvier verband met de stijlvolle kleding, die tijdens de wedstrijden wordt gedragen. Rokkos- tuums en glamourjurken blijken steeds meer met plezier gedragen te worden. Toch blijft het aantal leerlin gen. dat aan wedstrijden deelneemt naar verhouding gering ongeveer vijf procent. De meeste leerlingen zien het dansen als een zuiver recreatief ge beuren. Het dansen heeft zo zegt Robert in het begin van de jaren zeventig even een inzinking gekend. „Dat was tijdens het provo-tijdperk'stelt hij. „Regels en autoriteit kwamen niet r meer van pas". Dit betekende een omdat ouderen in deze streek vroeger HEIKANT Woensdagavond is een dieptepunt voor de dansscholen bijvoorbeeld nooit naar dansles 'half oogst'-fietstweedaagse in Hei- Toch nam de interesse na 1975 weer kant begonnen. De organiserende toe Mede door een image-verande ring". is de mening van Janvier Blader Janvier begon zijn school in ontspannen en plezierige sfeer te hou- Bergen op Zoom en Goes. In kleine den". Leren dansen - vindt Robert - zaaltjes waagden nieuwgierigen zich moet spelenderwijs gaan, ongemerkt, aan bijvoorbeeld de Engelse wals, de Daarbij helpt volgens hem een goede foxtrot of de one-step Janvier reisde accommodatie, sfeervolle verlichting bovendien stad en land af om belang- en een zuivere geluidsinstallatie. De stellenden de danspassen bij te bren- ontspanning wordt daarnaast bevor- ■n In 1944 werd zoon Robert gebo- derd door de aanwezigheid van een 7- ïj T ren. Hij groeide "op in de danswereld bar en een soort rustruimte, waar iets ,.0 - °,e sereen dat beviel hem. Zo zeer. dat hij gedronken kan worden Ook het con- kundl| gebruik gemaakt Zoals met •i 'besloot in de voetsporeen van zijn tact speelt een niet geringe rol Scho- g B o Is met vader te treden en zelf leraar te wor- lieren van een jaar of veertien, vijftien den. „Een van de mooiste dingen, die leren bepaalde gedragscodes voor de ik me herinner als kind in die oude omgang met elkaar. De dame moet 'hout 'zalen, was de indirecte verlichting op gevraagd worden en niet plompverlo- het plafond", vertelt hij ren mee de zaal in gesleurd worden. Bli het dansen staan Eezelligheid en Toch bemerkt Janvier dat veel men- Side sfeer voorop, meent de Goese s'n soms )"en aarzelen v°°'aat E._.. M0„„„iiiV m.,., er wet »e. de stap tot dansles nemen ..Temeer naamde Aerobic-dansen, een manier van dansen zonder partner, waarbij naast technieken de conditie niet vergeten wordt. „Ik denk dat Aerobic goed is. mits er een goede begeleiding is", stelt Robert. „Het mag de leerlin gen niet boven de krachten groeien" Veel belangstelling Zeeuws-VIaamse fietstochten Het optreden van 'Osibisa' in Vlissingen ,Ze moeten even dat drempeltje nemen" Achteraf blijkt het vaak mee te vallen en betreuren mensen het feit dat ze de stap niet eerdér namen, Zoals een bóeren-echtpaar dat jaren geleden de trimclub 'Wemolin' uit Heikant kon die eerste-avond niet minder van 186 D0or reclame en nieuwere aanpakken inschri.jven.De eerste verdween langzaam het beeld van deelnemers tocht die een lengte had van onge veer 25 kilometer kende een vlekke loos verloop. Ook vandaag, donder dag, staat er een rit van 25 kilometer op het programma. Vandaag, donderdag, is de start op- dansen als een 'stijve bezigheid'. Het aantal leerlingen ivoor dansschool Janvier enkele honderden! bleef de laatste jaren nagenoeg gelijk. De eco nomische teruggang wordt voor de dansscholen enigszins opgevangen door Domburg J iDOMBURG - Het Tamboer- en Trom- gok waagde. Met moeite betaalde de ftterkorps 'Jonge Kracht' uit Kapel- heer het lesgeld vooruit. „We betalen maakt vrijdagavond 12 augustus wel en we zullen eens kieken", zei hij een rondgang door de gemeente Dom- „Maar als het niet netjes is zijn we zo burg. Het korps vertrekt om half acht weer weg". Het echtpaar bleef bij 'Het Schuttershof, speelt een half uur op de Markt en besluit het optre- A pprt hip tien wederom bij'Het Schuttershof. 0? dinsdagavond 16 augustus ver- Het dansprogramma is in de loop der jienjl trekt vanaf het zelfde gebouw de jaren voortdurend veranderd. Dans te'^ Vlissingse majorettenband en het scholen houden rekening met en spe- dmmkorps VTV, ook dit muziekgezel- len in op de wensen van het dansend m(j schap concerteert een half uur op de publiek. Zo was er enkele jaren terug o; Markt en keert weer terug naar'Het de John-Travolta-rage en gaat nu de der gestuurd terwijl de deelnemers gewoon aanpassen" Schuttershof. belangstelling uit naar het zoge- aan de 25-kilometertocht door het VLISSINGEN, FEESTTENT COM- gramma te zijn. want hoewel de zes sectie iedereen flink op met/Happy MANDOWEG Opening derde optredens van The Swinging Laurels en 'Osibisa'. Britten zich van ritmeboxen en syn- Straatfestival' met drums bedienden, sloot hun muziek bijzonder goed aan bij wal het pu bliek later nog voorgeschoteld zou krijgen. het gemeenschapscentrum doordat leerlingen meer seizoenen "t Heik.e in Heikant. Na afloop is er achtereen het dansen blijven volgen voor alle deelnemers een herinnering Geen reden dus voor zorgen, meent Ook de avondvierdaagse m Vogel- Janvier waarde kende een bijzonder goede „ik denk dat het instituut dansschool start. Daar lieten zich voor de eerste niet meer uit deze wereld weg te avond ongeveer 250 fietsers inschrij- denken is", besluit hij. „Wel zijn er ven De deelnemers op de 15 kilome- natuurlijk veranderingen. Maar we ter werden richting de Cambronpol- blijven ons de volgende vijftig jaar clii N.H. Kerk, 20 uur: accor- lietl eonconeert door Astrid in 't Veld: iOES - Koorschool, 19-20 uur: wan- •inn concert door Zeeuwse Koor- tooi, 11DDELBURG - Molenwater, 9.30- IViftuur: Miniatuur Walcheren, TERNE l'ZLN - Julianaziekenhuis, $315-22.15 uur: uitzending radio Ju- LISSINGEN' - Straatfestival: cen- um vanaf 11 uur: diverse optredens tnfare St Juttemis met 'Zeeiulwaar- ige muziek'; festivalterrein Com- landoweg, 21.15 uur: optreden Paolo assionato and the Pennies from Hea- natuurschoon rond Zaamslag werden geleid Ook hier wordt elke avond een andere route gereden, zowel op de 15- als de 25-kilometertocht Builen vier dagen fietsen bestaat ook de moge lijkheid om één avond te fietsen. Men kan zich daarvoor in zaal Het Karre- wiel' in Vogelwaarde laten inschnj- N.H Kerk: moderne exotische kunt Bh de insoMiving ontvangt men ngit ei-i gnfchc hun hv: TE: rijs uit Afrika (t/m 31/8); HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HOOGELANDE - Kapel van St.-Maar ten. 13-19 uur aquarellen van Co Dubbeldam (Lm 20:81; HULST - Streekmuseum. 14-17 uur: ook de routebeschrijving van die avond De start is elke avond om 19.00 uur Vrijdagavond volgt na de uitrei king van de herinneringen ook noe GOES Dansschool Janv een sluitmgsbal in 'Het Karrewic! Dat begint om 21.00 uur children een nummer van een aantal jaren geleden. Opvallend was het ge mak waarmee gemusiceerd werd. maar nog opvallender de inzet van dit gerenommeerde gezelschap. Ondanks de toch wat tegenvallende opkomst sloofde men zich uit om de stemming erin te houden en het publiek zoveel mogelijk aan het dansen te houden Er waren - volgens de organisatie - ongeveer 650 bezoekers naar de feest tent aan de Commandoweg gekomen. Onderbroken door een kleine stroom- Dit aantal bleef in feite toch wat Den Haag het in zijn openingswoord storing rond negen uur - waarschijn- onder de verwachting, waar echter noemde. Hij kreeg alle ruimte voor lijk overbelasting - werkte het excen- tegenover stond dat de mensen die triek ogende gezelschap zich door de uiteindelijk gekomen waren zich toch rede die als introductie opemngsact klaarblijkelijk prima amuseerden. The Swinging Laurels. Ondanks alle aansporingen had het Dot was mede mogelijk doordat het vooral in het begin nogal schaarse geluid in de loop van het optreden publiek moeite op gang te komen De sterk verbeterd was in vergelijking werkelijk swingende Laurels gaven de met beL begin van de avond. Tegen moed echter niet op en legen het het eind viel'tiet.linkergedeelte van de einde van hun act waren er zowaar al geluidsinstallatie een paar keer kort zéér zomerse klanken is /oensdagavond het derde Vlis singse Straatfestival begonnen. In een grote feesttent aan de Comman doweg nam een gebeuren een aan vang dat lol en met zaterdagavond schier onafgebroken door zal gaan. „Een festival van-heb-ik-jou-daar" zoals do 'dichter' Herman Brand uit .ermakelijkc - in vele talen c gevoerde diende voi Het bleek een goed gekozen voorpro- wat mensen m beweging gekomen uit. maar dat was met écht storend W eg tussen Groede en klmeritSTfot)611'0Ude prentbnef' Oostburg afgesloten Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-17 uur: werken van Hermanus Bersenk en Laetitia de Haas (t/m 218). KATS - Galerie 't Zwaluwenhof. 14-18 uur, Werken Piet van 't Hageland; KATTENDIJKE - Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: grafiek van Jules Kortekaas e.a. (t/m 26/8). MELISKERKE - Raadzaal gemeente huis. 9-17 uur Wandkleden, krijtteke ningen en keramiek: MIDDELBURG - Zeeuws Museum. 10-17 uur: 'Kunstenaars en de ramp van 1953' <t m aug i. Vleeshal, 11-17 uur: 'Videokunst in Nederland' (t/m 28/8); Zeeuws Kunstenaarscentrum 10-17.30 uur: fotoexpositie van Ed Reebergen en Frans van Hattem (t'm 31/8); Galerie De Wijnstock, 14-17 uur: Werken Klaus Stommel, Tessa Braat en Bert van Wijk; St.-Janstraat 41.14-17 uur Touwplas- tieken van Anneke Ruimschotei: Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur. Diverse ambachten en exposi ties; I Wandelkerk, 10 12 en 14-17 uur: De HST - De Koning van Engeland. 20 atoombomaanval o Nagasaki', f Porky (I). 16 jr.. 20 uur: Wurgende SLUIS - De Raadskelder, 12-19 uur alies, 16 jr.; 20 uur: An officer and a werken van Anne Delvaux (t'm 11/8); iitleman. 12 jr.; 19.30 en 21 uur: TERNEUZEN - Museum. 9-12 en 13-17 persterren in 3 d.. 18 jr.; uur: 'Mode en fotografie' (Urn 20/8); IDDELBURG - Zeeuws Museum. Hal Stadhuis. 8,30-12 en 13-16.30 uur: -30.14en 15 uur: De ramp van 1953. poppen van Janny Borrel Hm 26/8). - - -- - VEERE - Grote Kerk. 10-17 uur: Het landschap in de delta, am 30 9i. Museum De Schotse Huizen. 10-12.30 en 13.30-17 uur Werken vier genera ties Vaarzon Morel itm 20 81. Markt 12. 8-18 uur Schilderijen van Veere en van watersporten door Ange- lique van den Born (t'm 30/9); VLISSINGEN - Galerie Marquis, jiambra II, 14 en 19 uur: Jerry 13.30-17.30 uur: Werken van Armin ïls/Smorgasbord. a.l21.30 uur: Mehling itm 4 9). rk crystal, 16 jr.: Hal Stadhuis. 9-12 en 13 30-17 uur 'TTELANDE - zaal Middendorp. 16 Werken van Jan Karei Verhaert itm t-Pinocchio. a.l19 uur- Alligator. 31 8' IL 21.45 uur: De lilt. 16 jr.: Museum. 10-17 uur. 13-17 uur: 'Op zoek naar een gezonken schip voor- NTOONSTELLINGEN werpen uit 't Vliegent Hart' (t m 11 9), ■ANNALAND - Streekmuseum De Reptielenzoo Iguana' 14-17.30 uur: «toor, 15-17 uur 'Uit de oude ExP°sitie levende reptielen, amfi- is'; biëen en msekten; EL Galerie Bellemans, 10-18 uur Gevangentoren, vanaf 10 ui istraties van Margriet Heymans van Albert Verburg (t'm 30- Men en zeefdrukken van Jan van VERSEKE - Atelier 'Dam Twee'. 10-18 uwen (fm 13/8); uur Expositie over schaal- en schelp- «ekmuseum, 13.30-17.00 uur: Olie- ciieren on werken diverse kunste ven van Piet Brakman (t'm 12 8). naars- 0UWERSHAVEN - St-Nicolaas- UZENDIJKE - Museum. 10-12 en 13 30-16.30 uur De geschiedenis '3 30-17 uur Kantklossen en bode- Brouwershaven: bussen' am 15 8>. tlNISSE - Visserij- en oorlogsmu- ZIERIKZEE Galerie Borsboom, geopend van 14-16 uur; 9 30-17.30 uur Werken Anton Beijsens ethesda/St.-Josephziekenhuis. 20- 1-30 uur uitzending Rawa. ROUWENPOLDER - N.H. Kerk, 20 Jf orgelconcert door Jan Hekhuis. 1SSENKERKE - N.H. Kerk. 20.30 concert door Rien Balkenende fge!i en Myra van Groenendaal 1LMV00RSTELLINGEN ERGEN OP ZOOM - Roxy 1,14,18.45 12115 uur: Porky's (II1. 16 jr.. oxy II. 14 uur: Geheimagent Flint- mes, a l19 en 21.30 uur: Bud deelt ffe dreunen uit. a.l inem'Actueel I. 14. 19 en 21.30 uur ue thunder. 12 jr.; nem'Aciueel II. 14, 19 en 21.30 uur: :topussy. a.l nem'Actueel III. 14. 19 en 21.30 uur: n officer and a gentleman, 12 jr.. OES Grand. 20 uur. Tuolsie, a.i. ■NESSE - Dorpshuis, 15 uur Sjors. Lmmie en rebellen, a.l.. 19.15 uur oog doctors in love, a.l.; 22 uur: ad warrior. 16 jr.: 1RNEUZEN - Luxor. 20 uur 48 Ws' 12 jr„ 20 uur: Lone wolf McQu- le. 12 jr 'ISS1NGEN - Alhambra I, 14, 19 en uur: Octopussy. al, iert de komende weken zijn vijftig jarig bestaan. Dat geheim vanaf 12 augustus. Dan wordt in de dans school aan het Jacob Valckeplein in Goes een receptie gehouden voor leerlingen, oud-leerlingen, vrienden, OOSTBURG In verband met asfal- bekenden en genodigden. De receptie teringswerkzaamheden op de weg tus- duurt van 19.00 tol 21.00 uur. Burge- sen Oostburg en Groede zal deze weg meester mr W. Blanken van Goes op 18 en 19 en op 29 en 30 augustus overhandigt tijdens de bijeenkomst een cadeau van de leerlingen aan de school. De festiviteiten worden vrijdag 19 augustus voortgezet met een optre den van de Avro's Toppop Disco Show Dit evenement, bedoeld voor KOUDEKERKE - In verband met het scholieren, beeint om 19 30 uur in de vierhonderdjarig bestaan van de Ne- sch00| Gratj5 kaarl|es ZIjn vana[ ls derlands Hervormde Gemeente te augustus verkrijgbaar Een dag later Koudekerke wordt vrijdag 12 augus- Zaterdag 20 augustus, volgt een bal ui lus een jubileum-orgelconcert gege- dl, st(|1 van de ,ale„ iwmug-derUg ven in de hervormde kerk Medewet- Jallv,el. „oemt dit de speciale )ubl- kenden zijn Marian Leijnse lorgell, leumavond Een groot laren twintig Jan Wallenburg tfluitl en Franeme orkest zal dit geconstumeerd bal mu- Fregeres Hopman). Er worden met zlkaal begeleiden Behalve kleding uit afgesloten zijn voor het verkeer. Jubileumconcert in kerk Koudekerke een tentoonstelling te zien met oude foto's De entree is gratis en de reünie begint om 20 00 uur. Tenslotte is er zaterdag 27 augustus een grote jubi- ieumwedstrijd voor de leerlingen van dansschool Janvier De categorieën zijn eerstejaars brons, tweedejaars zil ver. derdejaars goud en vierdejaars vrije klasse- Vanaf 15 augustus kun nen belangstellenden zich opgeven. De jury bestaat uit Marcel en Ratna Dat bleef ir. eerste instantie beperkt meer -'M met al is het Straatfestival tot de voorste njen. Dat veranderde zonder kleerscheuren uit de startblok- allemaa! toen de formatie Osibisa ken sokomen en dat was in niet aantrad Wat de Swinging Laurels gennge mate te danken aan de zeer met een uurtie hard werken niet luk- soepel lopende organisatie, te. speelden de donkere heren uit Een kleine veertig vrijwilligers Afrika - inmiddels woonachtig in werkten bijzonder hard om deze Groot-Brittannle - in enkele minuten av'«"d tot een goed begin van het kiaar festival te maken en zij zagen hun Osibisa - een formatie die in het begin 'nzct beloond met een vrijw el i van de jaren tig ontstond - v vlek keloos verlopen eerste avond. Men dween enkele ïaren terug wat uit de getracht de overlast voor de belangstelling Sinds kort mogen buurtbewoners zoveel mogelijk te groepen als Osibisa zich echter weer beperken en dit had tot gevolg dat verheugen in een toenemende popula riteit De groep schoot dan ook zinde rend uit de startblokken en walste het publiek 'plat met twee snelle latin- funk-nummers Daarna werd even gas terug genomen met 'Who's gotta pa- zoals de politie kon beamen - geen klachten binnenkw amen, e h J. K. name zeventiende eeuwse werken uit gevoerd van Dietrich Buxtehude en de vooroorlogse jaren, kunnen bezoe kers eveneens avondkleding dragen vanGeorgPh Telemann. Het concert Kaarten zïin vanaf 15 augustus be- begmt om 20 uur. KOEWACHT In café G v Riemst in Koewacht werd een schieting ge houden waaraan 33 schutters deelna men. Uitslag: hogevogel R. de Smet. Koewacht; eerste zijvogel G ter kei Stekene; tweede zijvogel L. Ruigoot. Sint Pauwels. schikbaar. Aanvang: 20.30 uur Oud-leerlingen zijn vrijdag 26 augus tus welkom tijdens een reünie in de dansschool. Behalve oude kennissen ontmoeten kunnen de oud-leerlingen een dansje maken op de muziek van de dansorkesten 'ine Orpheans' en 'The Goldstars'. In de kleine zaal is de Rijk. Bovendien geven Nederland- Pei'. who's gotta match', een soort se topparen demonstraties. Aanvang dixielandnummer op z'n Afrikaans. 19 30 uur. Ruimte te over voor de uitstekende blazerssectie van de band om zich middels solo's aan het publiek voor te stellen Vooral ook een verfrissende adempauze voor al het percussiege- weld dat de groep in huis bleek te hebben. Het zal zeker geen toeval geweest zijn want het negen man sterke gezelschap draait intussen al weer een hele tijd mee en kan bogen op een grote ervaring met festival pu bliek. Dat bleek meer dan eens tijdens het optreden. Handig werd het al met al toch wat tamme publiek naar de hand gezet Toen Osibisa met het zéér Afrikaanse klinkende 'Killele' rik hoop dat ik het goed speli een samenzang met het publiek aanging, was het zelfs voor de meest gereserveerde toeschouwer niet meer mogelijk om zich afzijdig te houden. Et werd goed gebruik ge maakt van de gecreeerde stemming en na dit nummer zweepte de ritme- VLISSINGEN - De Vlissingse boulevards dienen toegankelijk te blijven voor alle verkeer, inclusief auto's en motoren. Dat is de mening van de meerderheid van de commissie verkeer van de gemeente Vlissingen. Alleen de heer J. Schaap (D'66), die om een onderzoek naar de Foto's mogelijkheden had gevraagd, bleek voorstander van afsluiting tijdens de weekeinden voor het verkeer. Daarbij wilde hij een uitzondering maken voor het bestemmingsverkeer. De heer Schaap pleitte woensdagavond tijdens de vergadering van de commissie voor een proef met de afsluiting van slechts een deel van de Boulevard Evertsen. Voorafgaande aan de behandeling met het bestemmingsverkeer'? De po- van dn agendapunt gaf commissaris htie beschikt niet over de mankracht L E Schuller van de gemeentepolitie om een effectieve controle uit te oefe- KGH-HAAMSTEDK - N.H. Kerk, lLm 14 91 2 en 16-18 uur: Werken Waalco De Dikke Toren, 11-17 Semans (t/m 12/8); MBURg - Biologisch Museum, 10- Mr '°e natuur in Zeeland' en widijken in Zeeland'. «BURG - Schuttershof. 19.30-22 •Huisvlijt ES Museum. 10-12 en 13.30-17 °e middeleeuwse dorpskerken ft Beveland' it/m 30/10); nfaae l, 13-17 uur 'Stadsherstel samenspel' (t'm 2/9); als adviseur van de commissie een uiteenzetting over de problematiek. Als de boulevard wordt afgeslo ten wordt de Kenau Ilasselaaistraai nemen - bleken alle commissieleden falikant tegen ..De inrichting van de boulevard is door de raad vastgesteld en de raad heeft bepaald dat de auto wordt "geduld'. Dat moet zo blijven Iedereen heeft het recht zeil' uit te maken hoe men wil recreëren. Ik ben absoluut tegen" Aldus verwoordde de heer C. J. van der Weele iRPCU) zijn mening en zoals bleek, ook die een ritje met dc auto «ver de boule- overige commissieleden. vard voor velen, met name bejaarden Pe commissie had eveneens een toe- en gehandicapten, de enige mogelijk- lichting var. commissaris Schuller no- portretten door diverse kunstenaars (t'm 31/8). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachteni Zeeuw sch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei. Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551 dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251, van 10.00-24 00 uur weekends van 20.00-24 00 uur yulll Stichting 'Blijf van m'n lijr Zeeland, tel. MSTEDE - De Bewaérschole 14- "D84-1'4645. dag en nacht bereikbaar UT 'Leven Op heUand' Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Dat was nodig, omdat geen van de veel drukker en zal mogelijk op enkele commissieleden de betreffende stuk- plaatsen een parkeerverbod moeten ken had toegezonden gekregen, in worden ingesteld, hetgeen ten koste verband met de grote publieke be- gaat van het aantal parkeerplaatsen, langstelling - er waren ruim twintig Het grotere verkeersaanbod kan er toehoorders - wilde de commissie be- too leiden dat de verkeerslichtenin- handeling van dit agendapunt niet uitstellen tot ring stallaties aan de Spuistraat moeten volgende vergade- worden aangepast en dat is weer een financieel probleem' Commissaris Schuller bleek geen voorstander van het instellen van autoloze weekeinden voor de boule vard „Er rijzen dan verschillende Afwijzend Vanuit het publiek werd eveneens afwijzend gereageerd op afsluiting de behandeling van een voor stel tot de aanleg van een voetganger soversteekplaats over de Nieuwe Zuidbeekseweg, nabij dc ontsluitings- weg Bossenburg. De noodzaak hiertoe is ontstaan doordat de huidige over steekplaatsen door een ongunstige ligging nauwelijks worden gebruikt en de mensen hun eigen oversteek plaats creeerden Na een uitvoerige discussie kwam de commissie verkeer tot de slotsom dat een nieuwe, beveiligde, oversteek- Behalve de heer Schaap en mevrouw plaats aangelegd moet worden en dat heid is voor een bezoek aan dit stadsdeel. De heer Pictersc. die sprak namens de bewoners van de aan de boulevard gelegen flats Schuttevaer en Bcstevaer, noemde afsluiting ge durende de weekeinden weliswaar een goede gedachte, ware het niet dal verschillende groeperingen daardoor gedupeerd zouden worden. Hij pleit te voor een strenger toezicht door de politie, waardoor de boulevard ver keersveiliger zou worden. iversteekplaats ter hoogte Te bereiken op kantoordagen van 9-17 u problemen Wat doe je bijvoorbeeld met als voornaamste argument dat F. A. Suwijn (Progressief Vlissingen) - zij wilde pas volgend jaar. aan de van Sterkenburg kan komen te v hand van een enquete. een beslissing vallen. VEILING SINT-ANNALAND, 10 augustus. Dore gew 71-84. afw. 60-66; lekkerlanders gev. afw 52: gloria gew 77-81. afw 65- 75, première gew 79-85. kriel 65. bintjes gew 85-88. eigenheimers gew 90-92; Prijs per kilo Aanvoer 287 tor. Crntralr tuinbouwveiling Zeeland, veil- punt Kapelle. 10 augustus 1983. Bramen, doosjes a 75-77. per kilo 223. 1 b 223 per kilo. doornloze 1 a 80-94. 1 b 75. per kilo 223, industrie 229, frambozen: doosjes 1 b 160, 2 100-120, schoneman. 260: rode bessen: kilo's Rondom 150-160. rosetta 120- 250, pndsdozen rondom 100-109. rotet 117, rosetta 140: czar 1 a 214-215. 1 b 185-203. 2 14 4-160. grof WO-170. fabr 56: st -hubertus: 1 110-130. 2 95-100. 2 a 150-160; Ontario 1 95-210.2 50-100, grof 140-180. vroege tolse 1 190. opal 1 a 221-233. 1 b 191-219. 2 120-164, fabr 100. zwarte bessen pondsdozen 240- 280. super trèvoux. 1 80 90 64. 1 70 80 69-77. 1 60 7(1 67-70. 1 55 60 34-41.2 70 80 61. 2 60 70 54 2 55 60 29. precoce de trévoux: 1 70 80 72. 1 60 70 69.1 5560 49. 1 50 55 18 benoni 1 80 231. 1 70 80 217-270. 1 65 70 203 2 55 120: dlscouverv 180 90 250-288. 170 80296-301.1 60'70 224-229: mantet 1 80 121-131. 1 70 80 132-153, 1 65 70 105-127. 1 60'65 74. 2 70'80 114-123. 2 65:70 109. 2 60:65 66. rode mantet. 1 80 143: stark earliest: 1 70/80 190, 1 60:70 160.1 55 60 65. early victoria. 2 70 66.2 60 70 73: aardbeien- doosjes 120-190. groenten: pnnsessenbonen 1 144, 2 121. snijbonen 110-120. rabarber 23 kroten: 48: rode kool" 45. uien: 45: groene kool 26: komkommers 41-48: bloemkool 90-190. andijvie- 36-58 spinazie 96: aardappelen 1 52-83. drielin gen 11. kriel 20 28 tomaten 1 a 670 Centrale tuinbouwveiling Zeeland, veil- punl Goes. 10 augustus 1983. Komkommers kas stuk kl 1 10-35. kg kl 2 12, sla: natuur kl l 39-45; glas tomaten, kg kl 1 c 61. b 95-102, a 84-107, andfjvle. kg klL 57: bloemkool st kl 2 23-404: rabarber kl 1 56, courgettes: kl 2 12 spitskool: kl 1 22. kl 2 33. augurken- kg a 100. snijbonen glas kg kl 2 140. speraeboncn: kg kl 2 80-145. pronk- txmen kg kl 175. prei: kg kl 128-45. kl 2 180. rode kool: kg kl 1 32. witte kool kl 1 a 28 kroten: kg kl 2 md 21. 8-46. uien kg kl 2 on 33. md 42-49. bo 55-60. peterselie bos kl 2 32: selderij, bos kl 2 34. bonenkruid kl 2 404; venkei: kl 1 35. eerstelingen gt 82-85, dr 23. kl 26. Coöperatieve tuinbouwveiling Walcheren BA Middelburg. 10 augustus 1983. Aardappelen; eerstelingen bo 72-81, gr 66- 77, dr 15-30. kr 20-58: tomaten: a 1 94-116. a 2 56-67. b 1 93-115. c 1 64-74. pruimen: 223-307. aubergines: 160-170. bramen, ds 85-87. aatdbelen ds 172 meloenen: 206-374; pe ren precose 65 75 81-84. groenten uien 25-51 prei 76-114. andijvie 40-59. poste lein 116-137. spitskool 26-38: sla 41-53. rode kool 29-48 sperziebonen 132-159 snilbonen 193-244. peterselie kist 194-247: rabarber 19-26 savooie kool 63 kroten kg 27-62. radijs: 18-41selderij: bos 50-51. cour gettes 21-28: bloemkool: 4 206-227. 6 173- 217.8 130-157,10 58-72; komkommers 41/51 56 51 61 35-72, 61,76 61-70. 76 - 53-54, kg 30-42. Eerste peren aangevoerd door M W Boogaert-de Jonge tc Óostkapelle. Eerste koper C Kole te Middelburg. Aardappeltermijnmarkt. 10 augustus 1983. Bintgje 35 50 mm opw april laten 48U0. slot 4600 november slot 3000: stemming april kalm. november kalm Bintje 50 mm opw april laten 9950. bieden 9940. slot 9950. november bieden 7400. slot 7550. stemming april zeer vast. november preshoudend: omzet novmeber 23 teweten I X 7450, 7 x 7500. 15 x 7500; apnl 960 hoogste prijs 9950. laagste prijs 9470. laat ste zaken 10 x 9950; dag april 960. november 23.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25