Piet de Pooter (11) burgemeester Hoek Binnenkort dagelijk: bollen in IJzendijke Subsidie voor gasaansluiting V-A-G biju" Wissel Zeeuws- Vlaanderen j Kunstgebit- j reparatie LEER DANSEN!! GEMEENTE HULST DePZC brengt t AUTOBEDRIJVEN JOS VOET B.V. nog enkele nieuwe actie-auto's MET HONDERDEN GULDENS VOORDEEL Geld: geen probleem. Wij regelen graag uw financiering, discretie verzekerd. Uw eigen auto ruilen wij graag voor een beste prijs in. 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -Z* aiS hr DONDERDAG 11 AUGUSTUS 15 ZAAMSLAG IN WILD WEST SFEER HOEK Hoek is weer een zelfstandi ge gemeente. Tijdens de kinderspeel- wcek werd woensdag een nieuwe burgemeester gekozen: de elfjarige Piet de Pooter. Met de belofte dat er in Hoek meer crossterreinen en een zwembad zullen komen won zijn par tij 's middags de verkiezingen. Zo'n Statiekermis Hulst in ere hersteld HULST Morgen, vrijdagavond, barst in de Stationswseg en omge ving even buiten de wallen van Hulst de Statiekermis los. Het is weer voor het eerst in dertig jaar dat dit evene ment, een volksfeest, wordt gehou den. 's Avonds om acht uur landen tien parachutisten als stuntteam bij de Zoetevaart Halflien is de officiële opening en zijn er optredens van verschillende orkesten Elk uur begint er die avond een gaaibolling. De vol gende dag. zaterdag, begint om tien uur een auto- en landbouwwerktui- genshow. s Middags om twee uur start een politiehondendemonstratie en een uur later begint'een schieting Zes uur is er een trimk.oers op het parkoers Steensedijk. Zondag 14 augustus is er vanaf tien uur 's morgens een kleinveetentoon- stelling. Dat is een show en verkoop van allerlei dieren als geiten, schapen, kippen, vogels, eenden en sierduiven Om twee uur begint een schieting. Het hoogtepunt van die dag vormt het opstijgen van vijf heteluchtbal lons. De voorbereidingen beginnen om 15.30 en de ballons kiezen 19.00 uur het luchtruim Daarnaast is er een ballonwedstrijd voor de kinderen, 's Avonds is het in alle horecagelegenhe den op 'De Statie' bieravond en zater dagavond is het Tiroleravond met medewerking van diverse boerenka- pellen. Het programma van maandag 15 au gustus ziet er als volgt uit: 14.00 schieting. 14.30 rondgang muziekver eniging Klinge, 19.30 trekking loterij, 20.00 touwtrekwedstrijd Aan dat laatste doen ook twee damesteams mee. Verder zijn er de hele Statieker mis stands te zien zoals 'van vlas tot linnen', 'van gersst tot bier' en oude ambachten. De eerste twee stands zijn eigenlijk kleine exposities. Verder is er een draaimolen en een springkas teel voor de jeugd cn alle horecabe drijven hebben die dagen een over dekt terras met orkest 180 kinderen brachten in het buurt huis 'De Hoekse Rakkers' hun stem uit. nadat ze enkele uren waren ge bombardeerd niet verkiezingsleuzen en wervende toespraken. De partij 'Voor een Zwembad en meer Crossterreinen' kwam als winnaar uit de bus Burgemeester De Pooter kreeg twee wethouders aan zijn zijde: Wim Dieleman (11) en Frank de Bruy- ne ilOi Pas donderdag (vandaag) zul len de namen van de elf nieuwe raads leden bekend zijn Woensdag deden vijf partijen aan de verkiezingen mee. waaronder de Partij voor Jongens en Meisjes', de 'Partij voor Meer Sport', de 'Partij Van de Huttenbouwers (PvdHi, en de triomferende 'Partij voor een Zwembad en Crossterrei nen' De elf raadsleden zullen worden verkozen uit het royale aanbod van 68 jeugdige kandidaten. In Zaamslag deden ruim 45 kinderen mee aan 'wild west-activiteiten. zoals een 'coyotejacht' en een 'whiskeyra- ce". waarbij de douane om de tuin geleid moest worden, 's Morgens wer den de hutten van het 'Indianendorp' gebouwd, waarna de cowboys en cow girls van Zaamslag gezamenlijk in een rumoerige optocht door het dorp trok ken Vandaag wordt in Zaamslag een barbeque in het indianendorp gehou den. Kermiskaarting SAS VAN GENT Kaartclub Kla vertje Vier uit Sas van Gent houdt in samenwerking met de Vlaanderen een kermiskaarting maandag 5 septem ber Die vindt plaats in café de Rijn vaart aan de Westkade en begint om 19 30 uur De inschrijving voor deze vleeskaarting is vanaf 18.30 uur. De inleg is vijf gulden. Honderd gulden worden geschonken door de Vlaande ren, Soos alleenstaanden in Axel bijeen AXEL Zaterdag 13 augustus is er weer soos voor aleenstaanden in 'De Halle in Axel. Op het programma: bingo, een loterij en muziek van 'The Williams' De soos begint om 20 uur Poppentheater Sas van Gent speelt 'Buster en Benjamin' SAS VAN GENT - Hel poppentheater 'Pinokkio' iti Sas van Gent speelt het komende - achtste - seizoen het stuk 'Buster en Benjamin', gebaseerd op het boek van Cool van Doesburgh uit 1980 (dit project van boek met bijbe horende lp was een idee van Jan Guus Waldorp, die samen met Jurre Haanstra ook de muziek schreef voor de liedjes van Coot van Doesburgh. die door de cabaretier Paul van Vliet op de plaat werden vastgelegd). Poppenspeler Francois Vervaet streeft naar een nieuwe vorm waarbij de poppen op Japanse wijze worden bewogen dooi in het zwart geklede spelers In het voor kinderen bestem de 'Buster en Benjamin' zijn ook een acteur en een actrice te zien, die de rollen op zich nemen van een gierige speelgoedwinkelier en een snibbige kinderjuffrouw Voor de nieuwe productie kan Pinok kio" - dat bovendien éen speelster zag wegvallen - nog medewerkersistersi gebruiken. De groep trad vorig sei zoen 25 keer op met de productie Tovenaartje Tobias' Viswedstrijd Heikant HEIKANT - De hengelvereniging 'De Knorhanen' uit Heikant hield bij het gemaal van Ossemsse in de wes- terschelde een viswedstrijd Er waren 31 deelnemers Er werden 15 boven- en 21 ondermaatse vissen gevangen- De uitslag is 1 Rudy Pieters uit Heikant. 2 Volker Thunngur uit Wesidorpe. 3. Jo de Poorter uit Boschkapelle Wethouder opent geautomatiseerde uitleen Axelse bibliotheek AXEL Wethouder J van Schaik van Axel stelt woensdag 17 augustus de geautomatiseerde uitleenadmini stratie van de christelijke openbare bibliotheek m gebruik Hij verricht rond 14 00 uur de eerste uitleenhande- ling. Aansluitend worden er enkele demonstraties gegeven met de nieuwe apparatuur. Watersporters varen met bewoners van De Ster re in Clinge bTGERNEUZEN Leden van de watersportverenigingen 'Neusen', Honle en 't Sas gaan zaterdag 20 augustus een midden het water op met 89 bewoners van het zwakzinnige- nmtgernaat De Sterre' in Clinge Aan deze tweede 'Sterretocht' wordt deel genomen door 41 boten (waaronder het sportvissersschip 'Zilvermeeuw', dat 14 bewoners en 7 begeleiders aan boord neemt) en 31 vrijwilligers. De gasten arriveren met bussen en gaan om 12 45 uur aan boord bij de Middensluis in Terneuzen. Omstreeks 16 uur komen ze daar terug Bij aankomst speelt er muziek Mochten de weersomsandigheden uit varen onmogelijk maken, dan is er een'uitwijkdatum' 10 september HONTENISSE: GEEN BEZWAAR KLOOSTKRZANDE De Hontcnis- ser financiële commissie heeft geen bezwaar tegen het verstrekken van subsidie ten behoeve van het aanslui ten van woningen op het aardgasnet in de zogenaamde onrendabele gebie den. Voor het komende stookseizoen komen 37 huizen (Paal-Kruispoldcr- haven en Terhole) in aanmerking voor aansluiting. Volgens het voor stel zou tot een maximum van 500 gulden in het door de eigenaar of bewoner te betalen deel van de kos ten worden gesubsidieerd. B en w willen daarom 18.500 gulden reserve ren. Hoeveel hiervan uiteindelijk nodig zal blijken te zijn is nog niet duidelijk, omdat nog niet bekend is hoeveel woningen en tegen welke prijs aange sloten zullen worden. De gemeente Hulst heeft het besluit om aansluitingen te subsidiëren reeds genomen. Voor deze gemeente gaat het om 42 woningen in Paal De PZEM neemt de eerste 2000 gul den van de ontsluitingskosten voor haar rekening en de rest moet in principe door de bewoner of eigenaar worden opgebracht. Er was overigens kritiek op de PZEM Commissielid J. Menu iGemeentebelangen! spuwde zijn gal over het feit dat de reserves van de PZEM zijns inziens zeer hoog zijn. Zo hoog dat de PZEM de aan sluitkosten best geheel zelf voor haar rekening had kunnen nemen met Mesu Het is een schande er. PZEM de verbruikers zoveel laai talen en vervolgens gaat rondsta» met de reserves doelend op de^ miljoen, die naar De Schelde in i smgen is gegaan. A. Roctus viel) bij. De verbruiker betaalt maar" zei hij. Burgemeester mr M. Soc zei best begrip voor het standp van Menu te kunnen opbrengen.n zo is de ontsluitingsregeling nu t maal vastgesteld door de PZEM hij. Keramiek Joke Fit v TERNEUZEN Bij galerie Ti lantijn' aan de Axelsestraat in neuzen is van 30 augustus toten 30 september keramiek te zien Joke Fleur uit Philippine. Met uitzondering van maandagi galerie iedere middag open van ll 18 uur. Joke F en beeldende kunst Ze bakt div soorten kermaiek in een primit houtoven bij een temperatuur m de 700 en 1200 graden Celsius voud en natuurlijkheid beschom als de kemmerken van haar Fleur volgt een opleiding aan eti demie voor schone kunstenin het gische Eeklo ik EIGEN BAAN MOLENZICHT •P' De 'burgemeester' van Hoek. houdt een mhuldigingstoespraak ivaann hij een zwembad en méér crosslerremen belooft. Zaamslag werd woensdag langzaam omgetoverd in een wild-west-dorp IJZENDIJKE De krulbolclub 'Mo- lenzicht' te IJzendijke beschikt sinds kort over een eigen clubgebouw. In principe kan er nu elke dag gebold worden. Of dit ook zal gebeuren is wel de vraag. De stookkosten vormen de grootste kostenpost: het bolclub- bestuur denkt er dan ook over om tijdens de wintermaanden het ge bouw slechts enkele dagen per week te verwarmen. Het nieuwe clubgebouw, dat is ge bouwd door leden van de bolclub. wordt zaterdag 27 augustus officieel geopend door de wethouders J. Tho- maes en J. Vergouwe van Oostburg. 's Middags om 13.30 uur zullen zij de officiële openingshandeling verrich ten Het openingsgebeuren wordt mu zikaal omlijst door de IJzendijkse muziekvereniging 'Geduld Overwint'. Na het officiële gedeelte volgt er een grote openings bolling. De bolclub verwacht meer dan honderd boilers. Verder wordt er die middag een nieu we krulbol verloot, die beschikbaar is gesteld door een der leden Het nieu we clubgebouw meet in totaal negen bij zestien meter Er bevinden zich twee wedstrijdbanen. Verder beschikt het clubgebouw over een keukentje en twee toiletten. 'Molenzicht' heeft nu in totaal drie bolbanen: een buitenbaan had men al. In het verleden maakten de Molen- zicht-bollers tijdens de wintermaan den gebruik van overdekte bolbaan der bejaarden Johnny Verbeke be stuurlid van 'Molenzicht' „Men heeft daar maar een baan. Bovendien i P' den we er niet alle dagen tere: Vandaar dat we zijn gaan denkem dr een eigen gebouw. In mei werd mg 5C bouw begonnen. De gemeente 0 M burg leverde de bouwmaterialen officieel eigenaar van het i bouw'. De nog met zo lang geleden opg te bolclub maakt de laatste n flinke groei door: op het momentil men ruim vijftig leden. Johnny Ve ke verwacht dat het ledental di mende maanden nog flink zal gr 'Molenzicht' beschikt nog nietl een eigen jeugd-afdelmg. Daarl binnenkort echter verandering ia™ men. ..Animo genoeg in aldus Johnny Verbeke Enige en algemene kennisgeving Op Zijn tijd heeft de Here tot Zich genomen onze schoonzuster, tante en oudtante SUZANNA CORNELIA SIMONS weduwe van Michiel Jacobus van Pienbroek in de ouderdom van bijna 80 jaar Namens de familie E Simons-van de Berge Axel. 9 augustus 1983 Bejaardencentrum 'De Vurssche' Correspondentieadres Nieuwendijk 56. 4571 LK Axel De teraardebestelling zal D V plaatsvinden op vrijdag 12 augustus a s., om 14 45 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Westsingel te Axel Vooraf zal een samenkomst worden gehouden in het Verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk, Kerkdreef Zij die de dienst en de teraardebestelling wensen bij te wonen, worden verzocht om 14.00 uur aanwezig te zijn Gelegenheid tot condoleren in het Verenigings gebouw na de teraardebestelling. Voor de vele gelukwensen, bloemen en geschenken bij ons 25-jarig huwelijk ontvangen zeggen wij iedereen hartelijk dank. M. DRABBE en J. DRABBE-V. DOORN klaar terwijl u wacht Verhuisd naar Axelse- straat 1 r Zaamslag r Z tel 01153-1650 iedereen leest de krant altijd en overal. GEZELLIGHEID VOOR JONG EN OUD! Inschrijving vanaf maandag olêZlGt j 15 augustus telefonisch tus- iW)/zsen jo uur 's morgens en 2 uur 's middaas op ons num mer: 01150-12199. Keuze uit de navolgende klubs voor beginners: JEUGD vanaf 14 jaar. Terneuzen, zaterdags om 17.15 uur, 1e les 27 aug. Terneuzen, woensdags om 19.00 uur, 1e les 31 aug. Hulst, den Duilaert zondags om 13.00 uur, 1e les 28 aug. zondags om 14.00 uur, 1e les 28 aug. VRIJGEZELLEN en ALLEENSTAANDEN Terneuzen, donderdags om 20.15 uur, 1e les 15 sep. ECHTPAREN en VERLOOFDEN Terneuzen, dinsdags om 19 30 uur, 1e les 13 sep. Terneuzen, woensdags om 20.30 uur, 1e les 14 sep. Terneuzen, donderdags om 19.00 uur, 1e les 15 sep. Hulst, den Duilaert zondag om 15.00 uur, 1e les 28 aug. JAZZBALLET Terneuzen, dinsdagmorgen om 09.15 uur, 1e les 13 sep. DANSSCHOOL BILDERBEEK Axelsestraat 174, TERNEUZEN. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Hulst, maken gelet op artikel 12 van de wet algemene bepalingen milipuhvgiene bekend dat op 30 juni 1983 bij hen een aanvraag Is ingekomen van F J P M de Block. Steenstraat 17 te Hulst voor een vergunning ingevolge de hinderwet tot het uit breiden en wijzigen van een brood- en banket bakkerij annex winkel, door het vergroten van de bakkerij en het bijplaatsen van 14 elektromoto ren met een gezamenlijk vermogen van 29,2 kw, een en ander zoals op de bij de aanvraag behorende bescheiden nader is aangegeven op het perceel kadastraal bekend Hulst, sectie A, nr 1817,2827 ged. en 432: plaatselijk Steenstraat 17 en Grote Zwanenstraat 5 te Hulst. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van heden gedurende een maand op de gemeentesecretarie, afdeling alge mene zaken. Grote markt 21 te Hulst ter inzage, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13 00 tot 17.00 uur, alsmede op 13. 20. 27 augustus en 3 september 1983 van 09 00 tot 12 00 uur op het Groepsbureau der Rijkspolitie Hulst. Van der Maelstedeweg 52 te Hulst, bovendien na deze bezwaren termijn tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, op gemeentese cretarie, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot. 17.00 uur. Desgewenst, kan aldaar een mondelinge toelichting op de stukken wor den verkregen Gemotiveerde bezwaren kunnen gedurende een maand na heden schriftelijk bij het gemeentebe stuur worden ingebracht Degene die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe dient tezamen met het bezwaarschrift te worden ingediend Gemotiveerde bezwaren kunnen tevens monde ling. op een daartoe strekkend verzoek tol 2 september 1983 in persoon of bij gemachtigde worden ingebracht. Daarvoor dient vooraf een afspraak te worden gemaakt Gelegenheid zal dan worden gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de aanvragen en dege nen die mondelinge bezwaren wensen in te brengen Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat zij die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven, en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zuilen worden gesteld bezwa ren tegen de ontwerp-beschikking m te dienen c q tegen de definitieve beschikking in beroep te komen Hulst. 9 augustus 1983 Burgemeester en wethouders voornoemd, BIJ TERNEUZEN, TEL. 01150-13456 Zeer aantrekkelijke nieuwe auto's Helaas is het aantal zeer beperkt en op is op. WIJ KUNNEN U NOG AANBIEDEN: 1 Golf Shopper kleur marsrood 1100 cc 2 Golfs Shopper kleuren wit en zilvermetallic 1500 cc 2 Golfs LX kleuren marsrood en zandmetallic 1100 cc 1 Golf LX kleur wit 1500 cc 2 Golfs GTS kleur 1500 cc met o.a verbredingsset, sportstoelen getinte ruiten. Deze GTS voor zeer speciale prijs witte magnesium velgen etc. etc., dus Super Sportief 2 Polo's Smash kleuren beige en marsrood 1100 cc 1 Jetta Holiday kleur beige 1300 cc 1 Jetta Holiday kleur marsrood 1500 cc 1 Jetta Stayer diesel, kleur siennaroodmetallic 1600 cc 2 Passats Rimini kleuren wit en biskayablauw 1600 cc Shopper=Golf C maar veel lagere prijs LX-luxer dan luxe en veel lagere prijs Completer dan Polo C en voordeliger Holiday=C maar wel voordelige prijs Zeer compleet en voordelig Honderden guldens voordeel Onze showroom is dagelijks geopend maandag t/m donderdag van 9.00-18.00 uur, vrijdag van 9.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur. Verkopers: P. Frankevijle, tel. 01156-383, B. de Bouvré, tel. 01158-2694.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24