1Steun werkgelegenheidsfonds: vijf mille per arbeidsplaats Experiment ringsteken op Dag van het Paard Goes TAXICHA UFFEUR OP LIJN 9 'PZC fis 'Wij zijn op onze hoede' Jong horecapersoneel klaagt over arbeidsomstandigheden Wissel Zeeuws-Vlaanderen Vijfhonderd banen in half jaar tijd weg jONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 WSSENBALANS VAN GEDEPUTEERDE STATEN MIDDELBURG - De steun uit het werkgelegenheidfonds, die het dagelijks provinciebestuur otnu toe heeft toegezegd komt neer op een kleine vijf mille per arbeidsplaats. Dat blijkt uit >en nieuw overzicht, dat gedeputeerde staten aan de Zeeuwse staten hebben gezonden en sraarin een soort .tussenbalans' wordt opgemaakt. Tot nu toe is er 2,7 miljoen aan - tijdelijk te ichten - steun verleend: daar zijn in totaal 541 arbeidsplaatsen mee gemoeid (198 nieuwe en '.eüf; 543 te behouden plaatsen). „De geraamde investeringen van de gesteunde projecten kunnen dress benadering op 19 miljoen gulden worden gesteld," aldus gs. tien geeft die informatie in een voor- geld kan komen uit de overschotten wordt .opgevoerd. Gs: „De noodzaak itel aan de staten waarmee de - bij de van 1982 en is nodig: er zit nog maar van een extra financiële injectie is legrotingsbrief 1984 aangekondigde - 620 mille in liet fonds en er is voor temeer nodig nu wij onlangs hebben itorting van een miljoen extra in het 950.000 gulden aan steunaanvragen besloten de notitie over de criteria en 011 onds aan de orde wordt gesteld. Dat 'onderweg' Van het totaal in het fonds gestopte bedrag van 3.3 miljoen qI is nu 2.7 miljoen toegezegd jT1~~l - 1Gs willen met dat extra miljoen voor komen. dat „het fonds voortijdig uit geput raakt Er kan niet worden gewacht tot in 1984 hei 'vaste' jaar lijkse bedrag van een miljoen weer Braderie Hoek heeft neer muzikaal i™ Straatfestival slotj HOEK - De Stichting Evenementen Rn.„.luA„,mUf pn anist Hoek houdt zaterdag, op de tweede nuillMtirruil lil til dal dag van de braderie, een muziek- fppctnvoild 'Dp üngs straatfestival. Van 11 tot 17 uur tre- lc. Mi den rond de Markt diverse groepen Hoekse Rükkei'S T T Hfï HOEK - Buurthuis 'De Hoekse Rak-' Bre door The Caddtlacs uit het Belgische hpsl,iii d<> lanrliikse sneehvepk gebffoirnhout.Dezegroep^iszaterdag met een rommelmarkt op er begonnen op 7 september De cur- Sferd in ]\,friipnni(>,n Am 91 „„r ic pr ppn sisten wnrrlpn (inar on wnpnsdae ver- [oek d'P'i vo ai y De 15 EHBO-cursussen van start in Terneuzen en Hoek procedures van het fonds te zenden aan banken, accountants, boekhoud- bureau's en andere instellingen. Ver wacht mag worden dat door deze aquisitie weer nieuwe projecten zullen worden aangemeld" Dc omvangrijkste bijdragen uit het fonds gaan naar dc sector detailhan del (8 ton voor concentratie van bedrijfsactiviteiten, waardoor 165 arbeidsplaatsen behouden kunnen worden en 70 nieuwe kunnen worden gemaakt), naar hotelbouw (2 ton. voor 16 tol 20 arbeidsplaatsen), de textielindustrie ('2 ton, voor behoud van een bestaand bedrijf en honderd arbeidsplaatsen), de transportmidde- lcnindustric (twee ton voor een uit breiding. die 15 nieuwe arbeidsplaat sen oplevert. TERNEUZEN - In Terneuzen en Hoek beginnen in september en oktober cursussen EHBO. Dc organisatie is in banden van dc afdeling Terneuzen van de Koninklijke Nederlandse Ver eniging EHBO. Inzet van dc lessen vormt bet erkende EHBO-diploma. De cursussen duren 16,18 of 20 avond twee uur In Terneuzen wordt ?era 'H™1" 'shnw'1 Hip het Molenplein. Om 21 uur is er een sisten worden daar op woensdag ver- tvtv|jiren \ij^ g^ e gVfeestavond voor donateurs en mede- wacht Contactpersonen van de Ter- werkers. De muziek wordt verzorgd neuzense EHBO-vereniging zijn M L. eni? jiiAxel komt Mallerlei.dat ook vorig door The Shoestring Band J. van Eijl en a G. Agterhuis. - jaar te zien en te horen was in Hoek en toen zelfs wist op te nemen tegen, °onc ren stortbui. dne Niemv-Zeeland is vertegenwoordigd 14 Ja- met het duo Mario Arts en Robbie union Laven, dat vanuit Den Haag succes- ille toernees door Europa maakt. ptejArts en Lavèn zijn net terug uit rond; Denemarken en binnenkort wacht :rde<J Oostenrijk. Tussenduoi is het duo te zien en te horen op folk- en bluesfesti- de: talsinBelgié en Nederland, hetreper- ks ÏJtoire hoort in die hoek thuis. Robbie ivên beheerst een groot aantal in- itrumenten De Vogel Hengstdijk hield viswedstrijd HENGSTDIJK Op het viswater rondom camping 'De Vogel' 111 Hengstdijk werd een hengelwedstrijd gehouden waaraan door 73 henge laars werd deelgenomen. Na afloop werden in de kantine op camping 'De Vogel' de prijzen uitgereikt De uitslag 1 F Lippens, Axel 2 A van de Berge. Axel: 3 P de Bakker Vogelwaarde. 4 M de Bakker Axel. 5 R Hemelsoet. Axel leeuws-Vlaamse junioren strijden om PZC-penaltybokaal SCHOONDIJKE Tijdens het tradi- fI!' lionele Oogsttoeruooi van de voet- '!F' balvereniging Schoondijke wordt 1 londag 14 augustus andermaal ge- jvstreden om de PZC-penaltybokaal foor C-junioren. Vorig jaar sloeg het lor de eerste maal georganiseerde tenement dermate aan dat het lugdbestuur van de afdelingsclub herhaling op prijs stelde. Met de komst van Leen Barth, de doelman van het Belgische Cercle Brugge, hoopt het jeugdbestuur het gebeuren bovendien extra op te luisteren. dan de strijd om de penaltybokaal wordt delgenomen door alle West- Zeeuws-Vlaamse voetbalverenigingen Aardenburg, Sluis. Oostburg, Bier vliet, Groede, Cadzand, Breskens, IJ- zendijke, Hoofdplaat en Schoondijke) Iedere vereniging vaardigt drie jeud- leden(leeftijd 12 toten met, 14jaar) af. In totaal komen dus dertig junioren in actie, die vanaf 14.50 uur (voor de stnid om de derde en vierde plaats in het Oogsttoemooi) de voorrondes op veld 2 afwerken op de doel verdedigers van de acht aan het Oogsttoemooi dnemende elftallen. Vóór de finale a dat toernooi (omstreeks 15.30) vindt tenslotte de eindstrijd van de lenaltybokaal plaats. De finalisten tomen zoals gezegd oog in oog te .staan met Leen Barth Afgezien van een paar schroeiplekken in het zaagselhok was er geen noemenswaardige schade NIEUWDORP De brandweer van Nieuwdorp is woens dagmorgen ongeveer twintig minuten bezig geweest met liet blussen van een brand in het zaagselhok van het Nieuwdorpsc aannemersbedrijf firma A. Otte en zoon. Hoewel de brand geen ernstig karakter droeg, ging een en ander toch gepaard met nogal wat rookontwikkeling. Volgens de bevelvoerder van het brandweerkorps is oververhitting en broeien van het zaagsel en de houtkrul len vermoedelijk de oorzaak van de brand. Afgezien van eerl paar schroeiplekken aan de wanden en de deur van het zaagselhok was er geen noemenswaardige schade. ZATERDAG 13 AUGUSTUS IN GOES - 60 jU Mi, rec-s' tinge rloti' GOES De paardenliefhebbers kun nen zaterdag 13 augustus hun hart ophalen, want dan houdt de Goese Middenstand Centrale (GMC) in het bader van de toeristische dagen op de Grote Markt in Goes de dag van het Paard. Dc Bevelandsc Inspan en dc Znidbevclandse Bond van Paarden fokkers verlenen aan dit evenement medewerking. Ongeveer vijftig Paarden, waaronder achttien Belgi schewerkpaarden. laten zich bewon deren en geven demonstraties van jVerscheidene soorten paardenwerk. Dc dag is tevens bedoeld als experi ment, om te bekijken of wedstrij- "ingstcken in Goes in de toekomst mogelijk s. De Goesc burgemeester Dr W. Blanken opent om 10.00 uur de dag, door, gezeten in een sjees, te imbcren de eerste ring aan zijn lans b krijgen. Voor de caféterrasjes is tussen de bomen en de paaltjes een ringsteek- baan uitgezet, 's Morgens en in de namiddag wordt hier de 'ring gereden' door rijders op ongezadelde rossen en door paartjes in sjezen In het verle den is de ring weieens meer gereden 111 Goes (langs de kaden bijvoorbeeld). maar jaarlijkse wedstrijden zoals dat in Walcheren gebeurt, zijn er nooit geweest. De heer J. Valkier, die de leiding van de gebeurtenissen heeft, hoopt dat als het ringsteken bevalt, dit aanleiding zal zijn om Goes een plaats toe te kennen in de landelijke ringsteekcompetitie. De baan voldoet SITU A TIE ZEELAND IS RELATIEF GUNSTIG Expositie Zeeuwse amateur-kunstenaars in Domburg 'WBURG Zeeuwse amateur- •^tenaars exposeren donderdag 18, iWag 19 en zaterdag 20 augustus in |bouw De Poort' in Domburg. Er !B onder meer olieverfschilderijen, ^tekeningen en aquarellen te zien. de expositie wordt deelgenomen ioor F. van Dokkum in Heinkens- ^d, c A. Overbeeke in 's-Graven- Polder, C. Vlieger in Grijpskerke en M. Visser in Middelburg. De expositie is drie dagen geopend van tien uur 's Ergens tot vijf uur 's middags. DEN HAAG (GPDl Over het eerste halfjaar van 1983 zijn als gevolg van ruim 1200 nieuw uitgesproken faillis sementen 29.900 arbeidsplaatsen ver loren gegaan. Dit meldt bet Neder lands Fail 1 issementenregister. De provincie Zuid-Holland is daarbij met 8600 verloren arbeidsplaatsen (1092 faillissementen) dc grote v.erlie- zcr, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant met achtereenvol gens 5900 arbeidsplaatsen bij 783 en 3900 arbeidsplaatsen bij 618 faillisse menten. Zeeland komt er relatief niet ongunstig vanaf met 88 faillissemen ten en 500 verloren arbeidsplaatsen. Gemiddeld was het verlies aan banen per faillissement in de eerste helft van dit jaar ruim zeven. Verdeeld naar branches blijkt dat de klappen vooral vielen in de sector handel met. 1198 faillissementen en 83Uo trie met 523 faillissementen en 6900 arbeidsplaatsen; bouwnijverheid met 619 faillissementen en 5800 arbeids plaatsen. Verdeling faillissementen m overige provincies: Friesland: 132 met 1000 arbeidsplaatsen: Groningen 98 en 700; Drenthe 119 en 600: Overijssel 267 en 1900; Gelderland 462 en 3.000; Utrecht '259 en 1500: Limburg 250 en 1900; Zuidelijke IJsselmeerpolders 64 en 400. Het Nederlands Faillissementenregis- ter begon in april van dit jaar met zijn activiteiten en heeft nu ruim 31 000 failissementen geregistreerd vanaf ja nuari 1978) en bijna 50 000 personen die op enigerlei wijze bij een faillisse ment zijn betrokken. Het register is openbaar en kan door iedereen wor den geraadpleegd. volgens hem in ieder geval aan de eisen van een wedslnjdbaan Na de opening volgt een parade van verscheidene paarderassen. Het pu bliek kan dan zien hoe deze rassen in de praktijk gebruikt kunnen worden. Een gedeelte van het marktplein wordt in beslag genomen door een tentoonstelling van oude rijtuigen. Daar is ook te zien hoe de dieren met lintjes en bloemen opgesierd worden. Een ambachtelijke hoefsmid, com pleet met travaljc, is eveneens pre sent bij de dag van het paard. De middag begint om 13.00 uur met demonstraties van verschillende in spannen. Tevens bestaat de mogelijk heid 0111 per koets een rondrit door de stad te maken. Ook is er een show van liet met een hand mennen van een span Belgische werkpaarden. Na een demonstratie van vier- en acht spannen volgt om 16.45 uur een para de van alle viervoeters die aan deze dag hebben meegewerkt. De heer Valkier verzorgt het commentaar bij de gebeurtenissen. B. Ooyen van de GMC heeft grote verwachtingen van de dag van het paard. Hij kijkt terug op een aantal geslaagde toeristische dagen, waar van veel evenementen volgens hem voor herhaling vatbaar zijn. Ooyen: „Tot nu toe zijn we erg tevreden, we hebben meestal goed weer gehad en over het algemeen een goede belang stelling vanuit het publiek. Er moeten natuurlijk nog een aantal evenemen ten komen, zoals de talentenjacht, het boogschieten, de klederdrachtshow. de nationale brandweerdag en niet te vergeten de grote herfstbraderie, maar wat ons betreft zijn de toeristi sche dagen nu al een groot succes" De chauffeur van het taxi-busje stempelt de strippenkaart van een van de passagiers. Hel in de kleuren rood. geel en blauw gespoten achtpersoons taxibusje van het garage- en taxibedrijf Cappendijk valt op het buspleintje bij het ziekenhuis aan de Zandstraat in Hulst geheel in het niet bij de gele 'ZWN-reuzen'. De buschauffeurs, die moeten wachten tot zij hun volgende dienst mogen rijden, kijken - handen in de broekzakken, sigaret in de mondhoek - lichtelijk geamuseerd en - zo lijkt het - enigszins smalend toe, hoe vier passagiers zich in het busje hijsen, dat hen naar Graauw zal brengen. Het is de inmiddels beroemde - voor buschauffeurs beruchte - lijn negen van Hulst over Zandberg. Graauw. Paal en Kruispolder naar Lamswaarde. Over deze dunbezette lijn is inmid- niet lang duren. Dat kost teveel dels hevige deining ontstaan. De geld". Ze reist dagelijks naar Hulst start van de taxiproef, waarvan de bedoeling is om te kijken of op dergelijke onderbezette lijnen goed koper gereden kan worden, heeft inmiddels geleid tot stakings-, blok- voor haar werk. „s Winters is het veel drukker. Als het slecht weer was in de winter zit de bus van acht uur soms helemaal vol". Voorziet ze nu problemen met dit achtper- kade- en gratis vervoersacties En soonsbusje? ..Nou. misschien wel", iet alleen in Zeeuwsch-Vlaande- zegt ze aarzelend. De buschauffeurs vrezen verlies van werkgelegenheid onder hun ge lederen. .."t Gaat allemaal goed zoals je ziet zegt taxichauffeur Wilfried Bo gaard. terwijl hij wegrijdt van de halte aan de Zandstraat. Op de hoek van de Truffinoweg met de Zout,est,raat. wijzen twee Graauwse passagiers Wilfried op een klant. Er is geen officiële halte en bovendien staal ze links van de weg .Daar staat nog een mevrouw voor de Graauw'roepen de dames Wilfried stopt, stapt uit de bus en mompelt „even die mevrouw overloodser. Hij opent de deur voor haar. wijst en passant een voorbijganger de weg. stapt in en gaat verder richting Zandberg „We hebben nog geen problemen gehad Maandag was de bus vol, maar we hebben de be schikking over nog zo'n busje en daarnaast verschillende taxi's" Will'rled Bogaard kan de buschauf feurs overigens best begrijpen „Maar zij moeten ook snappen dat die grote bussen duur zijn Ik denk wel dat mijn baas het goedkoper kan Het is logisch dat de buschauf feurs bang zijn voor hun baan Als iedereen heel simpel een taxiver gunning zou kunnen krijgen zouden wij ook op onze achterste benen staan", zegt Bogaard. „Maar ja. ik ben ook maar een werknemer en doe wat me opgedragen wordt". De passagiers, die allen m Graauw wo nen, vinden het prachtig. „Lekker hoor da" busks", zegt één van hen .Het is veel gezelliger als je maar met een paar man bent. In de grote bus is het niet leuk Da arm moet je met veel mensen zittenvalt een ander bij. „Laatst", zo gaat ze ver der. „zaten we met z'n drieën en op de terugweg zat ik alleen. Da's niet leutig". Een andere passagier meent: „een paar man in zo'n grote bus, dat kan Graauw. Alle passagiers - behalve ondergetekende - stappen uit- ..Nou zijn we alleen en dat blijven we waarschijnlijk zegt Wilfried Aan het einde van de rit zou blijken dat hij gelijk had. Er zijn geen passa giers meer bijgekomen, ook op de terugweg niet. „Of er problemen zullen komen als het slecht weer wordt en de scholieren zijn er weer. dat zal de toekomst leren Tot nu toe heb ik toch wel gezien dat een grote bus bijzonder onrendabel is. Gisteren had ik een nt zonder pas sagiers. één met één man Toen weer eén met drie en het maximum wal ik in m'n bus heb gehad is zes geweest' Volgens Wilfried Bogaard moe ten er wel heel veel mensen slaan te wachten voordat Cappen dijk in de problemen raakt. „We waken constant over de service. We zijn bijzonder op onze hoede. Er is altijd iemand op hel kantoor ach ter de mobilofoon. Stel dat het marktdag is in Hulst en er slappen hij het xertrek in Lamswaarde al drie reizigers in en er staan bij Kruispolder nog wat passagiers, dan vraag ik al of ze zo langzamer hand een extra wagen willen laten uitrukken. E11 als aan het eind van de rit blijkt dat we hem niet nodig hebben gehad, dan is dat gewoon pech. Da's het risico van het vak." zegt Wilfried schouderophalend. Bogaard stuurt de bus, die per dag zeven ritjes - dus drieënhalf retour - maakt, samen met zijn collega Piet Beeldens. Ze wisselen elkaar zoveel mogelijk af. Het stempelen en - zoals Wilfried het uitdrukt - „de andere toestanden" hebben ze in middels onder de knie. „Het is een klein lijntje, maar we hebben het al goed door Je kan het trouwens op je dooie gemak doen. Voor sommige trajecten in de lijn is veel tijd uitge trokken." De aankomst in Lamswaarde Daar wordt de bus gekeerd. „Effe de stempel verzetten." Ook de bordjes moeten worden verwisseld. Lams waarde' wordt uit de lichtbak ach ter de voorruit geschoven en 'Hulst' komt ervoor in de plaats. Als het zijn tijd is en er zijn geen reizigers komen opdagen schakelt Wilfned in en rijdt weg. „Vanaf het begin heb ik mijn hand opgestoken als ik ZWN-buschaufFeurs tegen kwam. Bij hen ging het wat stroef. De eerste dagen zwaaide er maar één terug. Nu doen ze het allemaal weer. Ze moeten toch begrijpen dat ik aan deze toestand ook niets kan doen Wij doen ook maar ons werk." De eerste dag van de proef, die totaal zes maanden zal duren, is volgens Wilfried Bogaard probleem loos verlopen, „Veel mensen hebben gedacht dat er toch geen bussen zouden rijden en zijn thuis geble ven Die dag staakte het openbaar vervoer in Zeeuwsch-Vlaanderen en voor de eerste rit van Cappendijk stonden acht ZWN-buschauffeurs bij de halte te wachten om een ritje te maken. Bus dus vol. „Maar daar hadden we op gerekend. Ten eerste wist bijna niemand dat we nog zo'n tweede busje hadden en daar kwam bij dat we die bus met in de garage hadden staan. De buschauffeurs konden de garage dus zoveel blok keren als ze widen, het zou niet geholpen hebben. We hadden zoiets wel verwacht dus dat busje kwam er onmiddellijk achteraan," vertelt Wilfried grinnikend We naderen Hulst. Het loopt tegen kwart voor zes. Einde van de lijn en levens laatste reis die dag. Wilfried Bogaard komt toch nog terug op de angst van de buschauffeurs voor banenverlies als dit experiment slaagt en op zo'n tachtig andere dunbezette lijnen in Nederland waar mogelijk taxi's zullen worden ingezet Tsja. werkgelegenheid. Maar daar zorgt mijn baas ook voor." Hans Vonk WERKPLAN FNV-JONGEREN VOOR '83-'84 TERNEUZEN Jonge werknemers en vakantiekrachten 111 de horeca klagen over slechte arbeidsomstan digheden. Een aantal bedrijven leeft dc cao-bepalingen niet na. betaalt 'zwart' en eist lange werktijden. An derzijds blijken veel jongeren in de leeftijdsgroep 16 tol 23 jaar niet of slecht op dc hoogte van hun rechten. Dit schrijft het district Zccuwsch- Vlaandcren van de Jongerenbewe ging verbonden niet de FNV in het werkplan voor '83-'St. Mochten de klachten aanhouden, dan wil de organisatie in de-zomer van '84 een actie houden bü cafe-, restaurant- en hotelbednjven. Ook wordt er over legd over het opzetten van een kader- training in januari of februari De Jongerenbeweging wil de klacht en behandeling in het algemeen beter opzetten. Doordat er geen speciale klachten- en actiegroep is komt de verwerking nu in de meeste gevallen neer op de 'toch al zwaarbelaste schouders' van de vrijgestelden Niet alleen vergt het systeem veel tijd, het heeft ook als nadeel dat de kennis over het behandelen van de klacht beperkt blijft tot een kleine kring. De organisatie heeft besloten om niet langer deel te nemen aan een aantal overlegorganen. „Als je vertegenwoor digingen naar behoren in wilt vullen kost dit erg veel tijd aan voorbereidin gen. reizen en nabesprekingen We hebben bovendien de indruk dat erg veel overlegorganen 'bemenst' wor den met mensen, die dit soort verte genwoordigingen als hun hobby zien. Óveral kom je die zelfde soort papie ren-lui tegen, die naar onze mening ook ver van de basis staan maar de pretentie hebben alsof ze er alles van afweten Dit is ook al te merken aan de moeilijke termen en begrippen die in dat soort clubs gebruikt worden en bijna niet meer te volgen zijn. De Jongerenbeweging legt duidelijk haar prioriteit, aan de basis en vindt om deze redenen allerlei overlegclubs on dergeschikt", aldus het werkplan. De Jongerenbeweging kondigt ten slotte aan actie te zullen voeren voor een betere huisvesting. Het huidige gebouw aan de Blokken in Terneuzen staat weliswaar op een goede plaats maar is oud en slecht ingedeeld Een subsidie-aanvraag van 1500,- gul den aan de provincie kwam retour, op het verzoek om een bijdrage aan de gemeente Terneuzen kreeg de or ganisatie nog geen antwoord. „Een slechte zaak, vinden wij".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 23