Kale molen doorn in 't oog van Zierikzee Boete rijden 450 gulden voor zonder rijbewijs APT©PI)T©©lgg Toeristendag Veere trok 6000 mensen WISSEL BEVELANDEN WISSEtSCmVWEk w V. Tp^Si EIGENAAR BOOS EN BELEDIGD DOOR GEMEENTE sport? clement DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 ZIERIKZEE Het bestuur van de buurtvereniging Hoofdpoortstraat gaat Dekker verzekert de molen jaar na een brief op poten zetten aan eigenaar W. M. Dekker van molen 'Den Haas' op jaar van onderen tot boven te hebben het Zierikzeese stadsbolwerk. Deze heeft onlangs de wieken van de molen laten verwijderen omdat ze gevaar zouden opleveren voor omwonenden. Maar de bewoners van de Hoofdpoortstraat zijn zeer teleurgesteld over de ingreep. Want zij vinden het stadsbeeld en de eigen woonomgeving 'kapotgemaakt', maakt voorzitter C. Berrevoets van de buurtvereniging duidelijk. laten nakijken. „Ik heb er alle zorg aan besteed". Beledigend En daarom vindt hij het ronduit beledigend van bet gemeentebestuur en de buurtbewoners te beweren dat hij de molen verwaarloost. „Trou- i ens ik beschik over een rapport van De buurt vindt dat Dekker zijn molen naar te hebben gekocht voor een nu eindelijk maar eens moet overdoen bedrag van dertigduizend gulden. aan de gemeente om op die manier ..Toen was er al zeker twintig jaar althans op langere termijn de weg te niets meer aan gedaan, de zolders deskundigen dat het tegendeel be effenen voor een algehele restauratie, waren verrot en de hele molen was wijst". zegt Dekker. En dat zal de eigenaar te verstaan vervallen. Tot ik eigenaar werd had doorschemeren 'toch wel worden gegeven ln een brief met de helemaal niemand ooit van enige zorg «U laat nog doorrc^ aan wat handtekeningen van alle buurtbewo- v-oor_ de molen hliik e-eeeven. Maar zelf beieid te zijn deel te ne e aan w ners. Overigens dringt het gemeentebe stuur al jaren bij de eigenaar aan de spendeerd molen voor een symbolisch bedrag te verkopen. Maar Dekker, oud-direc- teur van het arbeidsbureau en 1 ryjOSCl Vergadert tafel moeten komen. En het is on denkbaar dat de gemeente een derge lijk bedrag zou investeren in een particuliere molen". Buurtvoorzittcr Berrevoets: „Zo lang we met deze sigaar zitten opge scheept is Dekker onze buurman niet meer. We zullen hem schrijven orde op zaken te stellen en de molen over te doen aan de gemeente De buurt is gepikeerd en heel Zierikzee ergert zich aan die stomp". voor de molen blijk gegeven. Maar zelf °erelcl ceziJ" - heb ik tienduizenden guldens aan hU noemt eenïedehjk gesprek met de onderhoud en grote herstellingen ge- lokale overheid omtrentde'toekomst van de molen. Maar Dekkers uit gangspunt daarbij is onveranderd; een kostenverdeling tussen rijk. pro vincie. gemeente en instanties ..En woonachtig in Nijmegen, wil daar SINT-ANNALAND De hervormde niets van weten. Hij zegt de wieken vrouwenvereniging 'Trvfosa' in Sint met name te hebben laten slopen op Annaland hervat maandag 15 augus- aanzeggen van de gemeente „Die tus de maandelijkse vergaderingen, aanzegging had veel weg van een 0m half acht 's avonds komt men dwangbevel en was gegrond op klach- bijeen in het hervormd verenigingsge- ten van een omwonende die de ge- bouw aan de Kerkring. Er zal deze meente had verzocht een daad te avond onder meer aandacht worden rip moierfwel ere kordaat heeft laten stellen omdat hij de wieken bfj storm besteed aan het huwelijksjubileum ontmantelen. „De gemeente had hem levensbedreigend achtte betoogt van twee van de leden van de vrou- Weinig animo voor jeugdvakantiewerk Sint Maartensdijk SINT- MAARTENSDIJK De twee de en laatste dag van het jeugdwerk dat is beslist niet om als particulier in Sint-Maartensdijk werd slechts mooi weer met een mooie gerestau- door 23 kinderen bezocht. Zij werden reerde molen te willen spelen maar de beziggehouden met knutselen en bin- enige manier om de molen te behou- go. Voor de stichting jeugdwerk was den" dit een tegenvaller. De geringe op- Een woordvoerder van de gemeente komst was ook te wijten aan een Zierikzee benadrukt in een reactie op spelletjesmorgen, die in zwembad de stellingname van Dekker dat deze 'Haestinge' werd gehouden. Dekker. wenvereniging. Hij vindt intussen dat de gemeente zijn goede naam te grabbel heeft OCriSteniïiarkt 111 gegooid „Want door mij te dwingen de molen te ontmantelen hebben een MoortoncHiit heleboel mensen in Zierikzee nu lTlddi IC1I5U1JK zwaar de pest in, en een hekel aan mij ji*»i i ij. gekregen Zelf vind ik het ook bijzon- rGdellJ K beZOCht der treurig dat het zover is moeten komen Maar ik ben beslist niet van SINT-MAARTENSDIJK In het ka- plan mijn molen voor een symbolisch der ,van de regionale reeks toenslen- bedrag, wat wil zeggen gratis, aan de markten stonden de centen woensdag gemeente over te dragen. De overheid opgeslagen in Sint-Maartensdijk heeft de eerste Jaren toch ook geen ?aa>' >>°°d middenstandsvereniging geld voor restauratie. Helaas kan ik Sma stad vijfentwintig standhouders zelf verder weinig ondernemen Maar plaatsruimte op het marktplein. Van- in elk geval is de molen thans weer af noteerde de organisatie veilig gesteld voor de toekomsteen redelijke toeloop en dat is een Dekker (151 zegt ten gevolge van alle meevaller, gezien de warmte Er wa- beslommeringen langzamerhand in ren overigens opvallend weinig toens- ten van de Thoolse campmgs De consument kon kiezen uit een ruim aanbod van artikelen. Woensdag 17 augustus wordt de serie toeristen- markten afgesloten in Sint-Annaland i 'zenuwtoestand' te verkeren. Hij wijst erop de molen 'Den Haas' in januari 1966 van de toenmalige eige- Cursus politieke vorming in Borsele HEINKENSZAND Ue werkgroep vrouwen activiteiten Borsele wil in oktober ovember dit jaar een cursus politieke vorming voor vrouwen hou den. Daarvoor staan twee informatie avonden op stapel 5 september in De Stenge in Heinkenszand. aanvang 20.00 uur en 6 september in De Jeugd- hoeve in 's-Heerenhoek. aanvang 20.00 uur. Brassband Excelsior heropent Goese M a nil uistuinconcerten GOES Zondag wordt de serie Man- huistuinconcerten 1983 weer voort gezet met een openluchtconcert in de tuin door de brassband 'Excelsior' uit Kloetinge. De concertserie is eni- op last van de bouwverordening al leen aangezegd om voor de komende wintermaanden de nodige veiligheids maatregelen te treffen. Zonder over leg besloot de eigenaar toen maar de molen helemaal kaal te laten pluk ken En dat is ontzettend jammer. De molen aan het bolwerk is fraai gesi tueerd maar lijkt nu wel een ding van niets. De molen 'Den Haas' is trou wens een monument en dat wil zeggen dat Dekker met een dergelijke in greep zijn boekje te buiten is gegaan. En ik neem dan ook aan dat het laatste woord hierover nog niet ge sproken is'. De woordvoerder vindt overname door de gemeente volstrekt de aange wezen weg om de molen voor de toekomst veilig te stellen. „Want de gemeente heeft nu eenmaal meer arm slag en kan meer bewerkstelligen op het gebied van subsidies dan een particulier. Voor restauratie van 'Den Haas' zal zo'n drieëneenhalve ton op Philatelica in Vlissingen bijeen r' VLISSINGEN - De afdeling V.:; gen van Philatelica houdt donda 18 augustus haar maandelijkse ie dering .Naast de gebruikelijke houdelijke agendapunten is e: n» bingo en een verloting. De bij komst begint om 20.00 uur in jj tiem Hotel Britannia in Vlissu.r. Ruiterdemonstratie 1 manege Westkapelle WESTKAPELLE - De landelijk, ter- en ponyclub 'De Vroonruiten JI Westkapelle -geeft samen met rouselgroep 'De Zandbooiruiters' demonstratie in manege 'De z eel booi' in Westkapelle. Deze demor. tie begint (morgen) vrijdag, om: uur en omvat verschillende asp« iel van de ruitersport. Belangstellen U' kunnen kijken naar vierspam) door Wim Vos uit Gapinge, dres; 'speel uw spel' en een parade J!e Zeeuws-Vlaamse junioren strijden on l PZC-penaltybokaal SCHOONDIJKE Tijdens het tionelc Oogsttoernooi van dei bal vereniging Schoon dijke W zondag 14 augustus andermaal streden om de PZC-pcnaltyboi Si voor C-junioren. Vorig jaar slot; jj( voor de eerste maal georgani» jjc evenement dermate aan dai ja jeugdbestuur van de afdelinp een herhaling op prijs stelde. M- ^Ci komst van Leen Barth, de dof op van het Belgische Cercle Br. do hoopt het jeugdbestuur hel geb;; Tu bovendien extra op te luisteren sei Aan de strijd om de penaltylis i*t wordt delgenomen door alle Zeeuws-Vlaamse voetbalveren^ (Aardenburg, Sluis, Oostburg,:a; vliet, Groede, Cadzand, Bresken 1C' zendijke, Hoofdplaat en Schoons Iedere vereniging vaardigt drie leden (leeftijd 12 tot en met 14ja; mi In totaal komen dus dertig jumo: li actie, die vanaf 14.50 uur (va strijd om de derde en vierde pla: het Oogsttoernooi) de voorrond; D- veld 2 afwerken op de doelverdec van de acht aan het Oogstte;: zie deelnemende elftallen. Vóór de: sa van dat toernooi (omstreeks 11 oi MIDDELBURG - Een verstokte rijder zei er al voorbij te zijn gereden voor- het en daarom kon de schiji van de vjncit tenslotte de eindstrijd ye La De romp van de molen Den Haas in Zierikzee. kortelings van de wieken ontdaan en daarom een doorn in het oog van de btinrtbewotiers. HERHAALD VERGRIJP dat hij het goed en wel zag. Achteraf stad Gent geen genade vinden in de penaltvbokaal plaats bleek dat B. vanwege het nuttigen ogen van de Goese politieman. Van der H. ging zich daarna op het bureau beklagen over de zijns inziens onte- i het „Een ergerlijk delict", vind de officier, rechte bekeuring. De agent had hem cfai-t jri l ge- die B. erop wees dat het niet de eerste naar hij verklaarde geantwoord: „Als 3l<11 1 zonder rijbewijs noemde officier justitie mr R. Beaumont de Kruinin- ger H. W. M„ die voor de vierde maal van vijf pilsjes het contact met de der H. ging zich daarna op het bureau J7J^J$0-CUrSUSS6Il in de kraag gevat was aan het stuur politie maar liever had vermeden n"to- zonder in het bezit te zijn onmisbare rose papiertje. Dat ge- die B. erop beurde in oktober vorig jaar. Een maand eerder overkwam hem hei zelfde, en daarvoor werd hij kortgele- werd conform de e den veroordeeld tot een week voor- 200 gulden boete sti keer zou zijn dat er op die manier een ik de straat op gestuurd wordt om te politieman omver wordt gereden. B bekeuren dan ga ik ook bekeuren" Na 1 CmGUZGIl Gil Hod n veroordeeld tot deze niet zeer tactvolle benadering TERNEUZEN - In Terneuzene:- had Van der H. zijn woede maar beginnen in september en oh in^nylil/t /lin un h.if 1.- f ht CUD A IT.. i ONVERWACHT GROTE BELANGSTELLING VEERE - Het was woensdag alweer sten' ten toon te spreiden op toeris- de vijfde toeristendag in Veere. Een ten- en kraampjesdagen. bezoekersaantal van rond de zesdui- Op de vijfde toeristendag werd ook zend 'overspoelde' het stadje. „Dat is een demonstratie emailleren gegeven erg veel", vindt Jan Mosmans. van de door mevrouw K. Wenweerde en de waardelijk. Ditmaal kende de offï- De uit Hoek afkomstige C. M. van der ingeslikt om die op het kantongerecht cursussen EHBO. De organisatie |jJ—J -' u:: H had zich erg kwaad gemaakti""""" gj|jj|g& 1A-M-,J cier geen pardon en eiste dat hij een week naar de cel verwezen zou worden. Dit' ging plaatsvervangend kantonrechter mr F. K. Adriaansc na daarna op het bureau van de verbali- rijp beraad toch wat te ver. Omdat serende agent ondervond Van der H beide delicten zo kort op eikaar ge- had geheel te goeder trouw organiserende evenementencommis sie. „Want er was deze dag helemaal geen bepaald thema aan de orde. heer G. Honkoop liet zien hoe glasgra veren in zijn werk gaat. Ook was er veel belangstelling voor het Toen we de visserijdag hadden bij- klimmen in de zeveneneenhalve me- ge weken onderbroken geweest in doen". voorbeeld, waren paar duizend was toen ook van alles en nog wat te olgd waren en omdat M. verklaarde binnenkort opnieuw een poging te gaan doen om het rijexamen te halen, beperkte bij de straf tot een boete van 450 gulden, mede omdat de voor waardelijke straf M. voorlopig toch nog boven het hoofd blijft hangen als hij opnieuw in de verleiding mocht komen onbevoegd aan het stuur te gaan zitten. Ook de Goesenaar P J. H. B werd voor de vierde keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Voor hem lag de zaak toch wat gunstiger, daar hij het felbegeerde document inmiddels in zijn bezit heeft. „Het. heeft twintig jaar geduurd, maar in januari heb ik te komen spuien. handen van de afdeling Tem een parkeerbon die hij opliep in Goes Bij de offcier vond hij weinig bijval van de Koninklijke Nederlands m en eveneens over de bejegening die hij voor zijn standpunt. Mr Beaumont eniging EHBO. Inzet y vond dat er eenheid moet zijn op het vormt het erkende EHBO-diplt punt van parkeerschijven. Hij vol- De cursussen duren 16, 18 of 20ai stond echter met het politietransac- en van twee uur. In Terneuzen tiebedrag van 35 gulden boete te er begonnen op 7 september De vorderen. Mr Adriaansc honoreerde sisten worden daar op woensd2| Van der II.'s goede bedoelingen door wacht. Contactpersonen van&l nog een tientje van dat bedrag af te neuzense EHBO-vereniging nt blauwe zóne gestaan met een correct ingestelde parkeerschijf. Het enige wat eraan mankeerde was dat deze met van het model was 'dat door de minister is vastgesteld' Zo eist de wet doen. J. van Eijl en a. G. Agterhui verband met de vakanties. Gisteren stonden de middenstanders Onder leiding van dirigent Ko den met kraampjes voor hun winkels Toonder zal de brassband 'Excelsior' verkochten daarin hun artikelen..Ver een gevarieerd programma uitvoeren, der gaf Marina Moens uit Serooskerke eliswaar een ter hoge paal op de Markt. Leden van meer, maar er muziekvereniging Veere's Genoegen bakten poffertjes op de Kaai. De -. -. opbrengst is bestemdvoor een nieuwe tuMaarde ju «lande- oefenruimte voor de muzikanten. De zesde toeristendag in Veere heeft weer wèl een thema; woensdag 17 augustus is het Ambachtendag. Dan dat bestaat uit marsen, hymntunes, een demonstratie babbelaars bakken worden diverse oude ambachten ge- klassieke en populaire werken. Het op de Kaai. Ze heeft geen geheim recept en vertelde hoe het fabriceren van de babbelaars in zijn werk gaat: „in een pannetje kook je water, azijn, suiker en boter. Water en azijn ver dampen en je houdt een stroperige massa over Daar trek je slierten van en die worden ingekeept. De slierten, die gloeiend heet zijn. leg je op een marmeren plaat zodat ze snel afkoe len en je hebt je babbelaars Marina Moens leerde het babbelaars concert begint om 11.30 uur en zal omstreeks 12.30 uur zijn geëindigd. OKK Kortgene maakte zomeravond wandeling KORTGENE - De zomeravond-wan- deling, die de gymnastiekvereniging Sakken van haar groolmoeder en zei OKK uit Kortgene woensdagavond Bat re de eerste demonstratie op het hield, trok 65 wandelaars. Voor de Vee,s' schaapscheerdersfeest enkele atstand van 10 kilometer schreven Sindsdien wordt ze zich 21 lopers in. De alstand van vijf Herhaaldelijk gevraagd om haar kun- kilometer werd gelopen door 44 wan delaars. Voor iedere deelnemer was er na afloop een herinneringsmedaille. Braderie Hoek heeft weer muzikaal straatfestival HOEK De Stichting Evenementen Hoek houdt zaterdag, op de tweede dag van de braderie, een muziek- straatfestival. Van 11 tot 17 uur tre den rond de Markt diverse groepen op. Het evenement wordt geopend door The C'addilacs uit het Belgische Turnhout. Deze groep is gespeciali seerd in rock 'n rollmuziek uit de jaren vijftig en geeft een show, die zeer de moeite waard is om te zien. Uit Axel komt Mallerlei, dat ook vorig jaar te zien en te horen was in Hoek en het toen zelfs wist op te nemen tegen een stortbui. Nieuw-Zeeland is vertegenwoordigd met het duo Mario Arts en Robbie Laven, dat vanuit Den Haag succes volle toemees door Europa maakt. Arts en Laven zijn net terug uit Denemarken en binnenkort wacht Oostenrijk. Tussendoor is het duo te zien en te horen op folk- en bluesfesti vals in België en Nederland, het reper toire hoort in die hoek thuis. Robbie Laven beheerst een groot aantal in strumenten. Rommelmarkt en feestavond De Hoekse Rakkers HOEK - Buurthuis 'De Hoekse Rak kers' besluit de jaarlijkse speelweek zaterdag met een rommelmarkt op het Molenplein. Om 21 uur is er een feestavond voor donateurs en mede werkers. De muziek wordt verzorgd door The Shoestring Band. toond zoals brooddeeg bakken, gobe- linweven. kantklossen, kaarsen ma ken, klompen beschilderen, manden vlechten, sigaren maken, garnalen pellen, babbelaars bakken, emailleren en glasgraveren. De ambachtslieden staan verspreid over de Kaai en de Markt, het mandenvlechten is in mu seum De Schotse Huizen. De ambach ten zijn te bezichtigen van 11 tot 17 uur rend tijdens de zitting Tegen hem vorderde de officier 400 gulden boete. Mr Adriaanse halveerde dit bedrag en liet zijn vonnis vergezeld gaan van de hartelijke gelukwensen met het beha len van het rijbewijs. A J. B. uit 's-Heerenhoek negeerde een stopteken van de politie Er werd gezwaaid met een rode lamp, maar B. Feestelijkheden kraampjesdag in Arnemuiden ARNEMUIDEN - Ter gelegenheid van de afsluiting van de kraampjesdagen Eén van de trekpleisters bleek het in Arnemuiden, zaterdag 13 augustus. paalklimmen Hoog in de mast kon- worden er in het vissersplaatsje ver- de» versnaperingen worden 'afge- schillende activitetien gehouden. De haald'. festiviteiten, in en rond de haven, beginnen om 13.00 uur. Er worden roeiwedstrijden gehouden, er is een tonnenrace, touwklimmen over het kanaal, sprietlopen boven het water en parachutespringen. De Vogel Hengstdijk hield viswedstrijd HENGSTDIJK Op het viswater rondom camping 'De Vogel' in Hengstdijk werd een hengel wedstrijd gehouden waaraan door 73 henge laars werd deelgenomen Na afloop werden in de kantine op camping 'De Vogel' de prijzen uitgereikt, De uitslag 1 F. Lippens, Axel, 2 A. van tie Berge Axel. 3 P ,de Bakker. Vogelwaarde 4 M de Bakker. Axel, 5 R Hemelsoet. Axel de krant helpt u op weg GEVRAAGD Iemand die ongeveer 20 jaar is en auto wil leren rijden, samen met een ander. Je zult circa 20 lessen nodig hebben. De lessen kosten 25,- per uur. Rijschool Paardekooper, tel. 01100-16808, ANWB-erkend. KWALITEITSSLAGERIJ Geertesplein 22, 4481 AN Kloetinge, tel. 01100-11439 met eigen slacht- en worstmakerij. Kwaliteit wordt erkend en gewaardeerd, met alleen door het I.A S.. maar bovs door u, dal bleek duidelijk uit de vele positieve reacties die wij van u kregen onze bekroning. Dat stimuleert ons en zeggen u daarvoor hartelijk dank. Daarom deze week naar keuze' gebraden gehakt of gebraden kaasgehakt of gebraden satègehakt of shoarmagehakt l 150 gram T I slechts J j Wij zijn ook vertegenwoordigd op het Kloetings dorpsfeest op zaterdas augustus Kom ook gezellig barbecuen bij uw vakman-slager. Tevens zijn zaterdag 13 augustus tot 16.00 uur geopend. TOT Zit» Autofit Goes b.v., Ringbaan West 31, Goes (bij TV-toren),tel. (01100) 31331 OPENIN6STDQEN: MAANPAS V-, yftlQPAG 9- jftg0 UUR,DONPEPPAGAVOMD, ZATEKPA6 9--l6po u - vrijdag 12 au: Amicitia Kloetinge 20 uur Adverteren doet verkopfl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 22