PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Plaatsen eerste pijler verliep vlekkeloos ZA Regering Tsjaad: aanval van Libiers afgeslagen \IN HET SLUITGAT HAMMEN Carl Lewis, de gigant Fabriek had 23 jaar geheime slaapkamers Poging tot tegencoup in Opper-Volta Zonnig Zoning en droog, maar in het Wad dengebied wolkenvelden. Middag- temperatuur van 19 graden op de Wadden tot 28 graden m het zuiden van het land. Meest matige noord oostenwind. 226e jaargang no. 187 Donderdag 11 augustus 1983 Vandaag.... op pagina 8 -Z L De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144, heer v. d. Buick. BURGHSLUIS Het is gelukt! De eerste pijler van de stormvloedkering in de monding van de Oostersehelde staat op de zeebodem. De operatie pijlerplaatsing - waarvan woensdagavond om 22.00 uur het laatste deel begon was feilloos verlopen. Om precies acht minuten na middernacht kon vanaf het hefschip Ostrea het signaal 'de pijler staat' worden gegeven. Op deze melding volgde vanaf de schepen op en bij de pijlerlokatie in het sluitgat Hammen een geestdriftig toeterconcert. Medewerkers van rijkswaterstaats Deltadienst en de aannemerscombinatie Dosbouw toonden uiterste voldoe ning: wat velen niet voor mogelijk hadden gehouden was toch voor elkaar gekomen. haii Het historische moment in de in 1978 begonnen bouw van de stormvloedke ring werd door een schare genodig den, onder wie minister N. Smit-Kroes ;van verkeer en waterstaat, vol span- _ning afgewacht aan boord van het jjj m.s Stad Zierikzee, dat rond de pijler- lS,. lokatie Hammen 16 cirkelde. Me- J' vrouw Smit-Kroes maakte, kort voor- I .flat, het karwei was geklaard, een rj totte trip naar de Ostrea: terwijl zij eZ; terugvoer naar de Stad Zierikzee was de operatie rond De zorgen van hoofd Deltadienst ir. H Engel (..We hadden de eerste plaatsing liever in alle stilte gedaan") bleken niet bewaarheid te zijn geworden Voorbereidingen De voorbereidingen voor het plaat sen van de eerste pijler begonnen al dinsdag in alle vroegte. Toen vertrok de Ostrea met de 14.000 ton wegende pijler naar de Hammen. Daar werd gekoppeld aan het afmeer- en op- Wellicht tweede zonnestelsel in de melkweg PASADENA (UPI/RTR) Ame rikaanse astronomen die een in frarode satelliettelescoop ge bruikten hebben het eerste di recte bewijs gevonden voor het mogelijke bestaan van een tweede zonnestelsel in het melkwegsysteem. Don Bane van het Jet Propul sion Laboratory in Pasadena in Californië deelde dinsdag mee dat de infrarode astronomische satelliet dras) rondom Vega, een van de vijf helderste sterren aan de hemel, een ring van deeltjes ontdekte die in grootte zouden kunnen variëren van hagel tot een planeet „De stof zou een zonnestelsel kunnen zijn in een ontwikke lingsstadium dat afwijkt van.het onze," zei Bane „Gezien Vega's betrekkelijke jeugd (nog geen miljard jaar ver geleken met de 4.6 van onze zon) kan de stof eromheen niet het zelfde stadium van evolutie heb ben bereikt als ons zonneste) sel schoonponlon Macoma en werden afrondende werkzaamheden ver richt. Woensdagavond startte de Macoma, onder meer voorzien van een 30 meter brede zuigmond. met een laatste op- schoonslag, om de funderingsmatten waarop de pijler moet staan, zandvrij te maken Dat liep allemaal volgens het draaiboek en ook het laten zakken van de pijler gaf geèn problemen. Kort voor middernacht kon kapitein J van Leeuwen van de Ostrea laten weten dat de betonnen constructie bijna voor 100 percent aan de grond stond De kapitein vertelde na afloop dat de plaatsing nog beter was verlo pen dan de acht proefplaatsingen die afgelopen maanden werden uitge voerd. Projectleider stormvloedke ring ir. T. Visser liet weten dat er tijdens de hele operatie slechts één echt spannend moment was geweest Dat deed zich omstreeks halfnegen voor. toen door een sterke stroom rondom de damaanzet veel spanning op een lier kwam te staan die daar door dreigde te knappen Er moest met schroefvermogen door de Ostrea worden bijgesprongen. Visser beklem toonde dat daaruit weer eens bleek dat verrassingen zelfs door de meest geavanceerde computerapparatuur niet'uitgebannen kunnen worden. De projectleider deelde mee dat de pijler vrijwel zonder afwijkingen <zo genng dat ze niet in cijfers zijn uit te druk ken i neergezet is Minister Smit-Kroes bracht een dronk uit op de presentatie van de werkers en op de goede afloop. Ze toonde zich zeer onder de indruk. „Er w ordt wel eens gezegd: moet je zo'n duur project in deze tijd wel afma ken, maar dan zeg ik: we hebben het Zeeland beloofd en de ogen van de hele wereld zijn op ons gericht". Haar voorganger, onder wiens eerste politieke verantwoordelijkheid in 1976 het besluit viel een pijlerdam te bouwen, drs Tj Westerterp gewaag de van 'een nieuw wereldwonder dat met mensenhanden wordt verricht Hij zei nog vierkant achter de destijds genomen besluiten te staan, ook al is het project véél duurder geworden (de kosten lopen tijdens tegen de 8 mil jard gulden) en is ook het tijdstip van afronding opgeschoven (voorhands naar eind 1986). Westerterp sprak van een groots moment. ..Ik heb er altijd het volste vertrouwen in gehad, an- Samenvatting pijlerplaatsing gaat niet door VLISSINGEN - De NOS-samen- vatting van de plaatsing van de eerste pijler voor de stormvloed kering ui de monding van de Oostersehelde gaat niet door Deze uitzending zou vanavond via Nederland 2 om 18 20 uur worden uitgezonden Minister van verkeer en waterstaat N Smit-Kroes en haar voorganger in het kabinet Den Uyl dat m 1976/ tot de bouw van de pijlerdam beslooti Tj Westerterp volgden de eerste pijlerplaatsing woensdagnacht op de voet Carl Lewis was woensdag tijdens de wereldkampioenschappen atle tiek m Helsinki de gigant in de Amerikaanse ploeg, die zich met schitterende prestaties revan cheerde voor de boycot van Mos kou. Nadat Lewis meegeholpen had de Amerikanen de winst plus wereld record te bezorgen op de vier maal 100 meier estafette, sprong h\j een kwartiertje later met zijn eerste vertesprong 8 55 meter, goed voor het goud Aan de eerste poging kon Leicis niet eens meedoen, omdat hij toen de aan de 4 maal 100 meter bezig was Zie ook pagina 18. Naturalisatie Steun 11 De mogelijkheden van een buiten landse man of vrouw om door te trouwen met een Nederlandse partner de Nederlandse nationali teit te krijgen worden beperkt, als de Tweede Kamer daar mee ak koord gaat (PAGINA 51 Hoogovens In het eerste half jaar van 1983 heeft Hoogovens een verlies gele den van ruim 90 miljoen In verge- lijking met het eerste halfjaar van 1982 een stijging van 60 miljoen. (PAGINA 6) De steun uit het werkgelegenheids- fonds. die het provinciebestuur heeft toegezegd komt neer op een kleine vijf mille per arbeidsplaats. Tot nu toe is er 2.7 miljoen steun verleend, voor 541 arbeidsplaat sen (PAGINA 15) Radio en televisie: 2 Binnen- en Buitenland: 3 en 5 Financieel: 6 Provincie: 11. 13, 15 en 17 Sport: 18 en 19 Varia: 9 Kunst/cultuur: 7 De VS en Tsjaad ders was de beslissing nooit genomen om een pijlerdam te bouwen De enige échte ontbindende voorwaarde was in feite een technisch nee van rijkswater staat Die lieten echter weten dat het wel zou kunnenbetoogde Wester terp Waarnemend commissaris van de ko ningin W. Don was blij dat het mo ment van pijlerplaatsen eindelijk was aangebroken ..Alle tekenen wijzen er nu op dat dit project gerealiseerd kan worden". stelde hij. Don toonde zich er wel teleurgesteld over dat de natio nale investeringen in de Oosterschel- dewerken ertoe leiden dat Zeeuwse zaken - zoals bouw van een vaste oeververbinding over en onder de Westerschelde met verwezenlijkt kunnen worden. Oud-direkteur-gene- raal van rijkswaterstaat A. Maris (bij na 871 was in de jaren vijftig nauw betrokken bij het herstel van de wa tersnoodverwoestingen en de tot standkoming van het Deltaplan. Hij was erg voldaan over 'het technische wonder' dat in de Oosterscheldemor.- ding verricht wordt. ..Ik heb er het volste vertrouwen in dat het helemaal een succes wordt" Maris tekende erbij aan dat. wanneer vandaag-de- dag opnieuw zou moeten worden be slist over de beveiliging van het Oos- terscheldegebied. er waarschijnlijk geen pijlerdam meer uit de bus zou komen, maar een complete afsluiting met inbegrip van een doorlaatmiddel. Ir Maris vestigde er de aandacht op dat een dergelijke situatie in het Grevelingenmeer voor een gezond (ook voor schelpdiercultures) milieu heeft gezorgd. De tweede van de in totaal 66 pijlers wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag geplaatst. Daarna worden de werkzaamheden tot eind septem ber opgeschort. Daarna is het de bedoeling dat er tot november 1984 iedere week een pijler op zijn plaats wordt gezet. Zie ook pagina 111 Van onze correspondent i Werknemers van een firma, die was ingehuurd om rommel uit de kelder van de LONDEN - Een rechtbank in Bristol heeft gisteren uitgesproken dat drie fabriek op te ruimen maakten de bedrijfsleiding erop attent dat een aantal voorlieden in een fabriek, die 23 jaar lang hadden toegestaan dat hun electrische leidingen in die kelder ..zomaar" in een plafond verdwenen Verder ondergeschikten zich bij nachtdiensten terugtrokken op vier geheime onderzoek legde de via schuifdeuren toegankelijke geheime slaapkamers slaapkamers, terecht zijn ontslagen. bloot IDe vier voorlieden, werkzaam bij een microchips-fabriek in hel stadje De slaapkamers bleken van alle gemakken voorzien De fabrieksarbeiders Swindon, waren door hun werkgever op straat gezet toen bij toeval de vier hadden er in de loop der jaren matrassen, dekens, lakens, kussens, schemer- slaapkamers. die verborgen waren in ruimten in muren en plafonds, ontdekt lampjes en zelfs wekkers naar toe gesleept De bedrijfsleiding had meteen door werden waarom de nachtploeg de afgelopen jaren zo weinig produktief was geweest De situatie in en rond de Centraal afrikaanse staat Tsjaad is de afgelopen dagen snel verslechterd Wat een aantal weken gele den nog een onbeduidende strijd leek in een ver verwijderd en kaal woestijn land, is in korte tijd uitgegroeid tot een verwoestende burgeroorlog, waar in buurland Libië een uiterst kwalijke rol speelt. Door het militaire optreden van Libië in Tsjaad en de daardoor uigelokte grimmige reactie van de Verenigde Staten en m mindere mate Frankrijk is het conflict in Tsjaad geïnternationaliseerd, met alle gevol gen van dien voor de toch al verstoor de relatie tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. Washington rekent zich tot de vrienden van de huidige Tsjadische regering van Hissène Ha- bré, een vroegere rebellenleider en oud-minister van defensie, die op dit moment in een strijd op leven en dood is gewikkeld met de ruim een jaar geleden afgezette minister-president, nu rebel Goukouni Oueddei De laat ste geniet de onvoorwaardelijke steun van het noordelijke buurland Libië, een van de Afrikaanse landen die de politieke koers van Moskou vaart Daarmee is de knng gesloten, alle ingrediënten om een nieuwe, onvrien delijke dimensie toe te voegen aan de Oost-Westconfrontatie zijn in en rond Tsjaad te vinden. De Amerikanen zijn vooral bezorgd over de toenemende invloed van Libië, waar de onberekenbare Gadda fi met zijn oliedollars een formidabele strijdmacht heeft opgebouwd De VS willen tegen bijna elke pnjs voorko men. dat een pro-Westers regime als dat van Tsjaad het veld moet ruimen voor een regering, die volledig afhan kelijk is van Libië. De Amerikanen vrezen dat als Gaddafi eenmaal de macht over Tsjaad heeft, andere op het Westen geórienterende landen in Noord-en Centraal-Afrika het volgen de slachtoffer zullen zijn van een op uitbreiding belust Libiè. Washington ziet het als een Amerikaans belang', dat die landen hun huidige Westerse gezindheid kunnen blijven behouden. Geld en wapens voor Habré. AWACS in de lucht om het doen en laten van de Libiërs in Tsjaad te kunnen volgen en het vliegdekschip Eisenhouer in dreigende houding voor de Libische kust zijn de middelen waarmee de VS Kaddafi willen afschrikken. Op het gevaar af zich zelf schuldig te maken aan 'avonturisme'. waarvan de VS Kaddafi betichten, heeft Washington gekozen voor een harde opstelling. Het geeft de Amerikanen m elk geval het gevoel een passend antwoord te hebben op de Libische agressie. Frankrijk is in zoverre met de Amen- kanen meegegaan, dat dit land een kleine tweehonderd militaire instruct teurs naar Tsjaad heeft gestuurd. Maar Franse troepen inzetten in de vroegere kolonie, zoals zes jaar gele den Giscard deed. doet Mitterrand piet. ondanks sterke aandrang van de Amerikanen. De betrokkenheid van de VS bij het conflict m Tsjaad is in bepaalde opzichten beangstigend Links en rechts bemoeit Washington zich met wat er in de wereld gebeurt Midden- Amerika is zo'n voorbeeld. De groot scheepse militaire oefeningen op de Stille 'en de Atlantische Oceaan en in dinsdagavond is aan de opeia„.w gonnen Woensdag werd met trans portvliegtuigen een luchtbrug inge steld tussen Banqui in de Centraal- afrikaanse Republiek en N'Djamena voor de bevoorrading. Tsjadische regeringsfunctionarissen juichten het sturen van Franse para troepen toe. maar zeiden dat deze hulp niet voldoende was Minister Soumaila stelde dat ,.met het odg op de ernst van de situatie, die is veroor zaakt door het agressieve beleid van Gaddafi tegen Tsjaad, wij meer Fran se soldaten nodig hebben en meer militaire goederen EERSTE FRANSE MILITAIREN AANGEKOMEN N'DJAMENA (L'PI AFP/REUTER) Tsjadische regeringstroepen hebben woensdag een 'Libische' aanval op Fay a Largeau in het noorden van Tsjaad afgeslagen, zo is bekendge maakt door de Tsjadische minister van informatie, Mahamat Soumaila. De door Libië gesteunde opstandelin gen verklaarden echter deze oaseslad te hebben heroverd. De radiozender van de rebellen liet weten dat de troepen van Goukouni Weddeye Faya Largeau woensdag morgen hadden ingenomen Een woordvoerder van ex-president Wed deye verklaarde in Parijs dat de oase 'voor honderd procent' onder controle is van de manschappen van de over gangsregering voor nationale eenheid (Gunt). Het leger van Weddeye kreeg de stad eind juni in handen en moest de oase elf dagen geleden weer prijs geven aan de strijdkrachten van Tsjaads huidige president Hissine Ha- bre De Tsjadische minister van Jnforma tie stelde daarentegen dat de rege ringstroepen de aanval van twee Libi sche colonnes hadden afgeslagen en dat de Libische strijdkrachten na een strijd van drie uur in moeilijkheden waren gekomen, waarna de troepen van Habre de tegenaanval inzetten Volgens Soumaila worden de 'vijan den' achtervolgd door de regerings troepen De aanval was volgens de minister het werk van vijfduizend Libische troepen en huurlingen Zij hadden de beschikking over tanks en werden gesteund door vliegtuigen, zo verklaarde Soumaila Woensdag kwamen vanuit Kameroen en de Centraal-Af'rikaanse Republiek de eerste Franse paratroepen aan in de Tsjadische hoofdstad N'Djamena. Honduras zijn uitingen van puur machtsvertoon om met name landen als Nicaragua en op afstand Cuba te intimideren In Afrika dreigt het nu dezelfde kant op te gaan Vrienden m nood helpen is een lofwaardig en nobel streven, maar aan de indruk kan met worden ontkomen, dat de Amerikanen de toestand in Tsjaad aangrijpen om Kaddafi te vernederen, op zijn minst de voet dwars te zetten. De Amerikaanse maatregelen gericht tegen Libiè. zijn niet gebaseerd op weloverwogen, rationale beslissingen, maar komen veel meer voort uit de Amerikaanse frustratie over het Libi sche optreden, dat en daar mag geen twijfel over bestaan gelijk staat met het creeren van een feitelij ke oorlogstoestand in een land. waar mee het niet in oorlog is Tsjaad is een land, waar al twintig jaar wordt ge vochten. De ene dag is de president rebel en de volgende dag is de rebel president Als de Verenigde Staten hun rol van 'politieman' op een derge lijke wijze als rondom Tsjaad gebeurt over de werelddelen uitspreiden, draagt dat alleen maar bij aan verho ging van de spanning tussen de super machten Daarmee is geen enkel land gediend Dim hefschip Ostrea met daaraan gekoppeld het afmeer- en gpschoonponton Macoma in het sluitgat Hammen bezig W het 'lossen' van de eerste pijler Dinsdag besloot Frankrijk dat het militairen zou sturen om het hoofd te bieden aan wat genoemd werd de 'internationalisering door Libië van het conflict m Tsjaad In welingelich te kringen in Parijs werd vernomen dat bijna vijfhonderd manschappen zullen deelnemen aan de 'instructie en opleiding van het Tsjadische leger' Eerder was gezegd dat het ging om 180 militairen. De operatie, die Man- ta' is.gedoopt, wordt uitgevoerd door parachutisten en militaire specialis ten op het gebied van elektronica Onmiddellijk na de bekendmaking N'DJAMENA Een burger met omwikkeld hoofd staat voor een door granaatvuur vernield gebouw in het centrum van de Tsjadische hoofdstad N'Djamena. OUAGADOUGOU lAFP) In de nacht van dinsdag op woensdag is Ouagadougou, de hoofdstad van Op- per-VoIta, zes dagen na het ten val brengen van president Jean-Baptiste Ouedraogo, een poging tot een tegen coup ondernomen. DU heeft kapitein Thomas Sankara. voorzitter van de nationale revolutio naire raad. het nieuwe politiek-mili- taire orgaan dat het land leidt, meege deeld Tijdens die poging hadden niet- geidentificeerde gewapende mannen gelijktijdig zijn residentie in het paleis en het naburige gebouw van de natio nale radio aangevallen. Sankara zei dat twee van zijn wachten werden gewond, van wie één ernstig.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1