[Mensen moeten eventjes -over de drempel dansen Boulevard Vlissingen niet afsluiten voor de auto's Swingend muzikaal geweld opende straatfestival Gouden jubileum Janvier in Goes DANSLERAAR ROBERT JANVIER: Vijfhonderd banen half jaar tijd weg N in COMMISSIE VERKEER: is DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 jQgSDansen is een eeuwenoude bezigheid. Mensen dansten al voor de jaartelling. Nog alles, werpen er zich men«||öp die er leeds kent elke cultuur zijn eigen dansen. Met eik hun eigen betekenis. Dansleraar Hubert ^enwZooTt teSw dïkwaïr anvier meent dat dansen een ideale combinatie in zich bergt: ontspanning en inspanning, ten gaan En die kans bestaat, wan lii wiist erop dat in Nederland het dansen veelal verbonden is met het aangename. Ter neer Aerobic-dansleraren op sommige bJ-"j h j f tt a j plaatsen binnen twee daeen hun op- llustratie noemt hij de uitdrukking 'dansen van vreugde Voor hem gaat die vlieger in ieder leidme voltooien Maar naast nieuw, rgval op. Hij geeft ^1 jaren les en is voorlopig niet van plan daarmee op te houden, verschijnselen, blijven ook de oude „tegendeel, dit jaar viert de dansschool, die zijn vader in 1933 oprichtte, het vijftigjarig nol'dfchïcha-Jh? iestaan. „En", zegt Robert, „we gaan optimistisch verder". Een dans uit het begin van de jaren vijftig 'ader Janvier begon zijn school in ren. Hij groeide op in de danswereld Bij het dansen staan gezelligheid en Het wedstnjddansen is de laatste ja- lergen op Zoom en Goes. In kleine en dat beviel hem. Zo zeer, dat hij laltjes waagden meuwgierigen zich besloot in de voetsporeen van zijn ui bijvoorbeeld de Engelse wals, de vader te treden en zelf leraar te wor- trot of de one-step. Janvier reisde den. „Een van de mooiste dingen, die rendien stad en land af om belang- ik me herinner als kind in die oude _jnden de danspassen bij te bren- zalen, was de indirecte verlichting op 31. In 1944 werd zoon Robert gebo- het plafond vertelt hij. ITUATIE ZEELAND ren sterk in populariteit gegroeid Dat houdt volgens Janvier verband met de stijlvolle kleding, die tijdens de wedstrijden wordt gedragen Rokkos- tuums en glamourjurken blijken steeds meer met plezier gedragen te worden Toch blijft het aantal leerlin gen. dat aan wedstnjden deelneemt naar verhouding gering: ongeveer vijf procent. De meeste leerlingen zien het dansen als een zuiver recreatief ge beuren. )EN' HAAG iGPDl Over het eerste Ifjaar van 1983 zijn als gevolg van ruim 4200 nieuw uitgesproken faillis- imcnten 29.900 arbeidsplaatsen ver loren gegaan. Dit meldt het Neder lands raillissementenregister. De :ie Zuid-Holland is daarbij inct 8600 verloren arbeidsplaatsen 1092 faillissementen) de grote verlie- ier, gevolgd door Noord-Holland en ({oord-Brabant met achtereenvol- ;ens 5900 arbeidsplaatsen bij 783 en MO arbeidsplaatsen bij 618 faillisse menten. Zeeland komt er relatief niet ongunstig vanaf met 88 faillissemen- 500 verloren arbeidsplaatsen. jemiddeld was het verlies aan banen faillissement in de eerste helft van goede sfeer voorop, meent de Goese leraar. „Natuurlijk moet er wat ge leerd worden", zegt hij- „Maar we proberen dat zoveel mogelijk in een ontspannen en plezierige sfeer te hou den" Leren dansen - vindt Robert - moet spelenderwijs gaan. ongemerkt. Daarbij helpt volgens hem een goede accommodatie, sfeervolle verlichting en een zuivere geluidsinstallatie. De ontspanning wordt daarnaast bevor derd door de aanwezigheid van een bar en een soort rustruimte, waar iets Het dansen heeft zo zegt Robert gedronken kan worden. Ook het con- 'n het begin van de jaren zeventig tact speelt een met geringe rol. Scho- even een inzinking gekend. „Dat was heren van een jaar of veertien, vijftien tijdens het provo-tijdperk stelt hij leren bepaalde gedragscodes voor de „Regels en autoriteit kwamen niet omgang met elkaar De dame moet meer van pas Dit betekende een gevraagd worden en niet plompverlo- dieptepunt voor de dansscholen ren mee de zaal in gesleurd worden. Toch nam de interesse na 1975 weer Toch bemerkt Janvier dat veel men- toe. „Mede door een image-verande- arbeidsplaatsen; bouwnijverheid met sen SOms jaren - aarzelen voordat ze ring" is de mening van Janvier. 619 faillissementen en 5800 arbeids- de stap dansles nemen. „Temeer Door reclame en nieuwere aanpakken plaatsen. omdat ouderen in deze streek vroeger verdween langzaam het beeld van Verdeling faillissementen in overige bijvoorbeeld nooit naar dansles dansen als een 'stijve bezigheid' Het provincies. Friesland: 132 met 1000 mochten" zegt hij „Ze moeten even aantal leerlingen ivoor dansschool arbeidsplaatsen: Groningen 98 en 700; dat drempeltje nemen". Janvier enkele honderden) bleef de Drenthe 119 en 600; Overijssel 267 en Achteraf blijkt het vaak mee te vallen laatste jaren nagenoeg gelijk. De eco- 1900; Gelderland 462 en 3.000; Utrecht en betreuren mensen het feit dat ze de nomische teruggang wordt voor de 259 en 1500; Limburg 250 en 1900: stap mel eerder namen. Zoals een dansscholen enigszins opgevangen Zuidelijke IJsselmeerpolders 64 en bóeren-echtpaar dat jaren geleden de doordat leerlingen meer seizoenen 400. gok waagde Mét moeite betaalde dc achtereen her. dansen blijven volgen Het Nederlands Faillissementenregis- heer het iesgeid vooruit We betalen Geen reden dus voor zorgen, meent ter begon m april van dit jaar met zijn Wel en we zullen eens kieken", zei hij. Janvier Maar als het niet netjes is zijn we zo -Ik denk dat het instituut dansschool weer weg" Het echtpaar bleef. "iet meer uit deze wereld weg te Het dansprogramma is in de loop der denken is", besluit hij. „Wel zijn er jaren voortdurend veranderd. Dans- natuurlijk veranderingen. Maar Het optreden van 'Osibisa' in Vlissmgen. bijzonder goed aan bij wat het pu bliek later nog voorgeschoteld krijgen. sectie iedereen flink op met'Happy children", een nummer van een aantal Opening derde Straatfestival' met drums bedienden, sloot hun muziek jaren geleden Opvallend was het ge- optredens van 'Tïie Svjinging Laurels'^MSSÊÈÊ" *—-- ••-■*-- 1 en 'Osibisa' Met zéér zomerse klanken is woensdagavond liet derde Vlis- singse Straatfestival begonnen. In een grote feesttent aan de Comman- doweg nam een gebeuren een aan vang dat tot en met zaterdagavond schier onafgebroken door zal gaan. festival van-lieb-ik-jou-daar" activiteiten en heeft nu ruim 31.000 failissementen geregistreerd i vanaf ja nuari 1978) en bijna 50.000 personen die op enigerlei wijze bij een faillisse- dlt jaar ruim zeven. Verdeeld naar ment zijn betrokken. Het register is openbaar en kan door iedereen wor den geraadpleegd. BURGH N.H. Kerk. 20 uur: accor- piconcert door Astrid in 't Veld; pOES - Koorschool, 19-20 uur: wan- n concert door Zeeuwse Koor- jchool; ^'MIDDELBURG - Molenwater, 9.30- Miniatuur Walcheren. TERSEUZEJ4 - Julianaziekenhuis, 20.15-22.15 uur: uitzending radio Ju- 'I 'ja: VLISSINGEN - Straatfestival: cen- 4 Kum vanaf 11 uur: diverse optredens H fanfare St. Juttenus met 'Zee(u)waar- Jdige muziek'; festivalterrein Com- Jmandoweg, 21.15 uur: optreden Paolo <j Passionato and the Pennies from Hea- ven; g|Beüiesda/St.-Josephziekenhuis. 20- "30 uur: uitzending Rawa: flVROUWENPOLDER - N.H Kerk. 20 g uur; orgelconcert door Jan Hekhuis. £|K1SSENKERKE - N.H. Kerk, 20.30 r concert door Rien Balkenende en Myra van Groenendaal looi). cholen houden rekening met en spe- b''j< len in op de wensen van hel dansend £e"" publick. Zo was er enkele jaren terug de John-Travolta-rage en gaat nu de belangstelling uit naar het zoge naamde Aerobic-dansen, een manier van dansen zonder partner, waarbij naast technieken dc conditie niet vergeten wordt. „Ik denk dat Aerobic goed is. mits er een goede begeleiding is", stelt Robert. „Het mag de leerlin gen niet boven dc krachten groeien". Volgens de dansleraar wordt van de laatstgenoemde rage veel onoordeel kundig gebruik gemaakt „Zoals met volgende aanpassen". ijftig jaar mak waarmee gemusiceerd werd. maar nog opvallender de inzet van dit gerenommeerde gezelschap. Ondanks de toch wat tegenvallende opkomst sloofde men zich uit om de stemming erin te houden en het publiek zoveel mogelijk aan het dansen te houden Er waren - volgens de organisatie - ongeveer 650 bezoekers naar de feest tent aan de Commandoweg gekomen. zoals de ;diehter" Herman Brand uit Onderbroken door een kleine stroom- Dit aantal bleef in feite toch wat Den Haag het in zijn openingswoord storing rond negen uur - waarschijn- onaer ae ver»acmmg waar ec.uer -- lijk overbelasting - werkte het excen- tegenover stond dat de mensen cie triek ogende gezelschap zich door de uiteindelijk gekomen waren zich toch opeiungsact klaarblijkelijk prima amuseerden. Ondanks alle aansporingen had het Dat was mede mogelijk doordat het ooral in het begin nogal schaarse geluid in de loop van het optreden emde. Hij kreeg alle ruimte een vermakelijke - in vele talen uit gevoerde - rede die als introductie diende voor The Swinging Laurels. Het bleek een goed gekozen voorpro- publiek moeite op gang te komen. De sterk verbeterd in vergelijking Muziekkorpsen MIDDELBURG - Zeeuws Museum. 10-17 uur: 'Kunstenaars en de ramp van 1953' (Lm aug t; Vleeshal. 11-17 uur: 'Videokunst in Nederland' it'm 28'8): Zeeuws Kunstenaarscentrum 10-17.30 uur: fotoexpositie van Ed Reebergen en Frans van Hattem (t/m 31/8); Galerie De Wijnstock. 14-17 uur: Werken Klaus Stommel. Tessa Braat en Bert van Wijk. St.-Janstraat. 41.14-17 uur: Touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: Diverse ambachten en exposi ties: Wandelkerk. 10-12 en 14-17 uur: 'De atoombomaanval o Nagasaki'; SLUIS - De Raadskelder. 12-19 uur werken van Anne Delvaux (t'm 11/8): TERNEUZEN - Museum. 9-12 en 13-17 uur: 'Mode en fotografie' (t'm 20/8). Hal Stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur poppen van Janny Borrel itm 126/8); VEERE - Grote Kerk. 10-17 uur: Het landschap in de delta, (t'm 30 9i: Museum De Schotse Huizen. 10-12 30 en 13 30-17 uur: Werken vier genera ties Vaarzon Morel (tm 20 8): Markt 12. 8-18 uur: Schilderijen van Veere en van watersporten door Ange- lique van den Bom (t'm 30/9); VLISSINGEN - Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: Werken van Armin Mehling (lm 4'9); Hal Stadhuis. 9-12 en 13.30-17 uur Werken van Jan Karei Verhaert (t'm 318); Museum. 10-17 uur. 13-17 uur; "Op zoek naar een gezonken schip', voor- gerJtEMooNSTELLINGEN werpen uit 't Vliegent Hart' (t m 11 9i. stad ST..ANNALAND - Streekmuseum 'De Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur: Meestoof15-17 uur 'Uit de oude ExP°sitie levende reptielen, amfi- N.H. Kerk; moderne exotische kunt uit Afrika (t'm 31/8); HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen; HOOGELANDE - Kapel van St -Maar- ten, 13-19 uur. aquarellen van Co Dubbeldam (t'm 20 8). HULST - Streekmuseum. 14-17 uur: 'Hulst en omstreken', oude prentbrief kaarten (tm 10'9); Galerie Van Geyt. 9-12 en 14-17 uur: werken van Hermanus Berserik en Laetitia de Haas (t/m 21/8); KATS - Galerie 't Zwaluwenhof, 14-18 uur, Werken Piet van 't Hageland; KATTENDIJKE - Galerie Uona Schmit, 14-18 uur: grafiek van Jules Kortekaas e.a. (t'm 26/8). MELISKERKE - Raadzaal gemeente- Vhssingse majoiettenband en het huis. 9-17 uur Wandkleden, krijtteke- drumkorps VTV. ook dit muziekgezel- ningen en keramiek; werkelijk swingende Laurels gaven de bet begin van de avond Tegen moed echter met op en tegen het bet eind viel het linkergedeelte van de einde van hun act waren er zowaar al geluidsinstallatie een paar keer kort wat mensen in beweging gekomen Dat bleef in eerste instantie beperkt uit. maar dat was niet écht storend Al met al is het Straatfestival door Domburg DOMBURG - Het Tamboer- en Trom- p0" petterkorps "Jonge Kracht uit Kapel- 'eerl1 Ie maakt vrijdagavond 12 augustus bekeml. n en genodigden De P^mnrit-dnurinnrriodontonnlAnnm. Va» 19.00 lot 21.00 UUr. BurgC- GOES Dansschool Janvier in Goes viert de komende weken zijn vijftig jarig beslaan. Dat gebeurt vanaf 12 augustus. Dan wordt 111 de dans school aan het Jacob Yalckeplein 111 •eptic gehouden voor leerlingen, oud-leerlingen, vrienden. een tentoonstelling te zien met. oude foto's. De entree is gratis en de reünie begint om 20.00 uur. Tenslotte is er zaterdag 27 augustus een grote jubi- leumwedstnjd voor de leerlingen van dansschool Janvier. De categoneèn zijn eerstejaars brons, tweedejaars zil ver. derdejaars goud en vierdejaars tot de voorste rijen Dat veranderde zonder kleerscheuren uit de startblok- allemaal toen de formatie Osibisa ken gekomen en dat was 111 niet aantrad Wat de Swinging Laurels geringe mate te danken aan de zeer met een uurtje hard werken niet luk- soepel lopende organisatie te. speelden de donkere heren uit Een kleine veertig vrijwilligers Afrika - inmiddels woonachtig in werkten bijzonder hard om deze Groot-Brittanme - in enkele minuten avo!ltl ,tot een. &ocd begin van het klaar. Osibi3a - een formatie die in het begin van de jaren zeventig ontstond - ver dween enkele jaren terug wat uit de belangstelling Sinds kort mogen groepen als Osibisa zich echter weer verheugen in een toenemende popula riteit De groep schooi dan ook zinde- klachten binnenkwamen, rend uit de startblokken en walste het al te maken en zij zagen hun inzet beloond me.t een vrijwel vlek keloos verlopen eerste avond. Men had getracht de overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken en dit had tot gevolg dat er zoals de politie kon beamen - geen een rondgang door de gemeente Dom burg. Het korps vertrekt om half acht bij 'Het Schuttershof, speelt een half uur op de Markt en besluit het optre den wederom bij 'Het Schuttershof Blanken van Goes overhandigt tijdens de bijeenkomst een cadeau van de leerlingen aan dc school. Op dinsdagavond 16 augustus ver- De festiviteiten worden vrijdag 19 trekt vanaf het zelfde gebouw de augustus voortgezet met een optie den van de Avro s Toppop Disco Show Dit evenement, bedoeld voor schap concerteert een half uur op de scholieren, begint om 19.30 uur in de Markt en keert weer terug naar 'Het school Gratis kaartjes zijn vanaf 15 rije klasse Vanaf 15 augustus kun- publlek 'plat' met twee snelle latin- nen belangstellenden zich opgeven. - - De jury bestaat uit Marcel en Ratna de Rijk, Bovendien geven Nederland se topparen demonstraties Aanvang 19,30 uur. Schuttershof IVOORSTELLINGEN IERGEN OP ZOOM - Roxy 1,14.18.45 0)21,15 uur: Porky's (II), 16 jr.; II, 14 uur: Geheimagent Flint- stones, al, 19 en 21.30 uur: Bud deelt ')IIe dreunen uit. a.l., ïnem'Actueel I. 14, 19 en 21.30 uur: If Blue thunder. 12 jr.. Cinem'Actueel II. 14. 19 en 21.30 uur: tetopussy, a.l.; toem Actueel III. 14. 19 en 21.30 uur in officer and a gentleman 12 jr.; I0ES Grand. 20 uur: Tootsie. a.l.; ll'LST - De Koning van Engeland, 20 iur Porky (I). 16 jr.: 20 uur: Wurgende tralies, 16 jr.; 20 uur: An officer and a imleman. 12 jr.; 19.30 en 21 uur: Supersterren in 3 d„ 18 jr.; telle fl)hELBURG - Zeeuws Museum, g'/ H 30,14 en 15 uur: De ramp van 1953 •eke - Dorpshuis. 15 uur: Sjors. Jimmle en rebellen, a.l.; 19.15 uur: oung doctors in love, a.l., 22 uur: load warrior. 16 jr - TERNEUZEN - Luxor. 20 uur: 48 hours, 12 11-.: 20 uur: Lone wolf McQu- ade. 12 jr.; 'USSINGEN - Alhambra I, 14, 19 en 11.30 uur: Octopussy, al. Alhambra II. 14 en 19 uur: Jerry -TOs'Smorgasbord, a 1.; 21.30 uur Dart crystal, 16 jr.; ZOl'TEl.ANDE - zaal Middendorp. 16 :r lor Pinocchio. a.l.; 19 uur: Alligator, rt 12 jr., 21.45 uur: De lift, 16 jr Jubileumconcert in kerk Koudekerke augustus verkrijgbaar Een dag later, zaterdag 20 augustus, volgt een bal in de stijl van de jaren twintig-dertig. Janvier noemt dit de speciale jubl- ieumavond Een groot 'jaren twintig'- KOUDEKERKE - In verband met het 01^es,L.zal cl1 t gecnstun 1eerd bal nlu- vic-rhonderdiaritr bestaan van de Ne- z>kaal begeleiden. Behalve kleding uit derlands Hervmmde Gemeente te de vooroorlogse jaren kunnen beaoe- Koudekerke wordt vnjdag 12 augus- «eneens avondkleding dragen, tus een jubileum-orgelconcert gege- Kfa^n Z1J" vanaf b ven in de hervormde kerk Medewer- schikbaar. Aanvang 20 30 uur kenden zijn Marian Leijnse (orgeli. Oud-leerlingen zijn vrijdag 26 augus- Jan Wallenburg ifluit) en Francine tus welkom tijdens een reume m de Fregeres (sopraan) Er worden met dansschool Behalve oude kennissen name zeventiende eeuwse werken uit- ontmoeten kunnen de oud-leerlingen gevoerd van Dietrich Buxtehude en een dansje maken op de muziek van van Georg Ph Telemann. Het concert de dansorkesten 'i ne Orphcans en begint om 20 uur 'The Goldstars' In de kleine zaal is funk-nummers Daarna werd even gas terug genomen met 'Who s gotta pa per, who's gotta match', een soort dixielandnummer op z'n Afrikaans. veiling sint-annaland, io augustus. Ruimte te over voor de uitstekende Dore gew 71-84 atw 60-60. lekkerlanders blazerssectie van de band om zich 8ew afw 52. glorla gew. 77-81; afw. 65-75; middels solo's aan het publiek voor te stellen Vooral ook een verfrissende adempauze voor al het percussiege- weld dat de groep in huis bleek te hebben Het zal zeker geen toeval geweest zijn want het negen man sterke gezelschap draait intussen al weer een hele tijd mee en kan bogen op een grote ervaring met festivalpu- bliek. Dat bleek meer dan eens tijdens het optreden. Handig werd het al met al toch wat tamme publiek naar de hand gezet. Toen Osibisa met het zéér Afrikaanse klinkende 'Killele' dk hoop"dat ik net goed speli een samenzang met- het publiek aanging, was het zelfs voor de meest gereserveerde toeschouwer niet meer mogelijk om zich afzijdig te houden. Er werd goed gebruik ge maakt van de gecreëerde stemming en na dit nummer zweepte de rltme- 223 per kilo. doomloze 1 a 80-94. 1 b 75. per kilo 223. industrie 229. frambozen doosjes 1 b 160. 2 100-120. sehöneman: 260: rode bessen- kilo's Rondom 150-160. rosct.ta 120- 250. pndsdozen rondom 100-109, rotet 117. rosetla 140; czar 1 a 214-215, 1 b 185-203. 2 143-160. grof 130-170. fabrSG; st.-hubertus 1 110-130. 2 95-100, 2 a 150-160, Ontario: i 95-210. 2 50-100?'grof 140-180. vroege tolse 1 190 opal 1 a 22) 233. t b 191-219. 2 120 :64 fabr 100. zwarte bessen pondsdozen 240 280 super trevoux 1 80 90 64.1 70 80 69-77 1 60 7 0 67-70.1 55 60 34 41 f 231. iO 55 18; i 1 71 131. I 2 70 80 6070 224-229. mantet 1 132-153. 1 6570 105-127 114-123. 2 65 70 109. 2 60 65 66. rode n l 80 143. stark earliest 1 70 80 190 i 00 7n 160.1 55 60 65. early victoria '2 70 66.2 60-70 73. aardbeien, doosjes 120-190; groenten: pnnsessenbonen: 1 144. 2 121 snijbonen: 110-120; rabarber. 23. kroten; 48; rode kool: andijvi ila. natuur kl 1 39-45. glas tomaten kg c 61. b 95-102. a 84-107. andijvie, kg kl L jloemkool. st kl 2 23-404. rabarber: kl 1 lourgettes: kl 2 12;spitskool: kl 1 22. kl 2 tugurken: kg a 100: snijbonen: glas kg kl 0; sperziebonen, kg kl 2 80-145. pronk- i kg kl 1 75 prei kg kl 1 28-45. kl 2 180: kg kl 1 e kool kl 1 8-46: uien kg k |XEL - Galerie Bellemans. 10-18 uur: illustraties van Margriet Heymans, Widen en zeefdrukken van Jan van ./.hi ieeuwen (t/m 13/8); WW Streel ikmuseum, 13.30-17.00 uur: Olie- •Nen van Piet Brakman (t'm 12/8). ROUWERSHAVEN - St.-Nicolaas- ")t. 13 30-16.30 uur: De geschiedenis '3 30-1 fin Brouwershaven, gezc- IRUINISSE - Visserij- c Ma.1 teim. geopend van 14-1„ HS een! URGH-HAAMSTEDE - N.H. Kerk, n oorlogsmu- iraW f Ün,gema"s (t/m 12/8); vte OOMBIJrg - Biologisch Museum, 10- I uur: 'De natuur ln Zeeland' en ISpiijken in Zeeland', tir fMBURG - Schuttershof, 19.30-22 londe ;ut5> - Museum. 10-12 en 13.30-17 jgist y4" 'De middeleeuwse dorpskerken r/- Zuid-Beveland' (t/m 30 lOi; ig'■'rade l. 13.17 uur: 'Stadsherstel le cf. 7*>-r samenspel' (t'm 2/9); a2; HAMSTEDE - De Bewaerschole, 14- 'Leven op het land'; biëen en insekten. Gevangentoren, vanaf 10 uur; Foto's van Albert Verburg (Urn 30/8); YERSEKE - Atelier 'Dam Twee', 10-18 uur: Expositie over schaal- en schelp dieren en werken diverse kunste naars. IJZENDIJKE Museum, 10-12 en Kantklossen en bode- bussen' (Lm 15 8). ZIERIKZEE - Galerie Borsboom. 9 30-17 30 uur: Werken Anton Beijséns (t/m 14/9): VLISSINGEN - De Vlissingse boulevards dienen toegankelijk te blijven voor alle verkeer, inclusief auto's en motoren. Dat is de mening van de meerderheid van dc commissie verkeer van de gemeente Vlissingen. Alleen de heer J. Schaap (D'66), die om een onderzoek naar de mogelijkheden had gevraagd, bleek voorstander van afsluiting tijdens de weekeinden voor het verkeer. Daarbij wilde hij een uitzondering, maken voor het bestemmingsverkeer. De heer Schaap pleitte woensdagavond tijdens de vergadering van de commissie voor een proef met de afsluiting van slechts een deel van de Boulevard Evertsen. Voorafgaande aan de behandeling met het bestemmingsverkeer? Dc po- van dit agendapunt gaf commissaris Utie beschikt niet over de mankracht L E. Schuller van de gemeentepolitie om een effectieve controle uit te oefe als adviseur van de commissie een "on. Als de boulevard wordt afge: '®12 en 16-18 uur: Werken Waalco De Dikke Toren. 11-17 uur: portretten door diverse kunstenaars (t'm 31/8). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14-144 (ook voor milieuklachteni. Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 ibrandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n Hjr Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, lel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur uiteenzetting over de problematiek. Dat was nodig, omdat geen van de commissieleden de betreffende stuk- ten wordt de Kenau Hasselaarstraat veel drukker en zal mogelijk op enkele plaatsen een parkeerverbod moeten ken had toegezonden gekregen. In worden ingesteld, hetgeen ten koste verband met de grote publieke be- gaat van het aantal parkeerplaatsen, langstelling - er waren ruim twintig Het grotere verkeersaanbod kan er toehoorders - wilde de commissie be- toe leiden dat de verkeerslichten' handeling van dit agendapunt niet; stallaties uitstellen tot een volgende vergade ring; Commissaris Schuller bleek geen voorstander van het instellen van autoloze weekeinden voor de boule- ,Er rijzen dan verschillende i de Spuistraat moeten worden aangepast en dat is weer een financieel probleem Afwijzend Vanuit hel publick werd eveneens afwijzend gereageerd op afsluiting problemen Wat doe je bijvoorbeeld niet als voornaamste argument dat een ritje met de auto over de boule vard voor velen, met name bejaarden en gehandicapten, de enige mogelijk heid is voor een bezoek aan dit stadsdeel. I)e heer Pieterse. die sprak namens de bewoners van dc aan de boulevard gelegen flats Schuttevaer en Bestcvaer, noemde afsluiting ge durende de weekeinden weliswaar een goede gedachte, ware het niet dat verschillende groeperingen daardoor gedupeerd zouden worden. Hij pleit te voor een strenger toezicht door dc politie, waardoor dc boulevard ver keersveiliger zou worden. Behalve de heer Schaap en mevrouw F A. Suwijn t Progressief VUsslngem - zij wilde pas volgend jaar. aan de hand van een enquête, een beslissing nemen - bleken alle commissieleden falikaril tegen „De inrichting van de boulevard is door de raad vastgesteld en de raad heeft bepaald dat de auto wordt 'geduld'. Dat moet zo blijven. Iedereen heeft het recht zelf uit te maken hoe men wil recreëren. Ik ben absoluut tegen". Aldus verwoordde de heer C J. van der Weele (RPCU) zijn mening en zoals bleek, ook die van de overige commissieleden. De commissie had eveneens een toe lichting van commissaris Schuller no dig bij de behandeling van een voor stel tot de aanleg van een voetganger soversteekplaats over de Nieuwe Zuidbeeksewt'g. nabij de ontsluitings- weg Bossenburg. De noodzaak hiertoe is ontstaan doordat de huidige over steekplaatsen door een ongunstige ligging nauwelijks worden gébruikt en de mensen hun eigen oversteek plaats creëerden. Na een uitvoerige discussie kw am de commissie verkeer tot de slotsom dat een nieuwe, beveiligde, oversteek plaats aangelegd moet worden en dat dan de oversteekplaats ter hoogte van Sterkcnburg kan komen te ver vallen. dr 23. kl 26. Coöperatieve tuinbouwveiling Walcheren BA Middelburg. 1« augustus 1983. Aardappelen: eerstelingen bo 72-81gr 66- 77,dr 15-30.kr20-58:tomaten:a 1 94 11G.a2 56-67. b 1 93-115. c 1 64-74; pruimen: 223-307. aubergines: 160-170; bramen: cis 85-87. aardbeien: ds 172. meloenen 206-374; pe- 5 75 81-84: groenten: uien 25-51. 5-114. •51. c I. 4 2(X rs 41 51 56 51 61 35-72. 61 76 61-70. 76 - 53-54. kg 30 42. Eerste peren aangevoerd door M W Boogaert-de Jonge te Oostkapelle. Eerste koper C Kolc te Middelburg. Aardappcltermijninarkt, 10 augustus 1983. Bintgje 35 50 mm opw april laten 4800, slot 4000. november slot 3000: stemming april kalm, november kalm i. 15 x 7500; april 960 laagste prijs 9470. taai- dag april 960. november

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17