mmmr mat Lage (wij?01 Als u altiid al een echt Seiko horloge wilde hebben. dan moet u 't nu kopen. ZtZTZe Tot en met 1990 verbetering Niet te geloven eigenlijk wat ie allemaal krijgt vanaf 2 kwartjes per afdruk OiduiiWw riowrui4 Gmöa! SSSSSa. VConfrtoto; op feu)ölitwt Günnjewl of Mg*1, bijna 1400 huizen Vlissingen iut i ïïSSÏSS. A NATIONALE VIDEOSPEL KAMPIOEN SCHAPPEN balletschool de spiegel 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 11 AUGUSTUS Ij )0 D,l betekent in de gaktiik at gauw een Koruny vanmimmaanO KSKSsSr iBiiuien Als u vandaag nog even uw rolletje brengt, Kunt u over morgen al van uw foto's gemeten. Met grote regelmaat 1 staat onze ontwik- kelcentrale in Kon- 1 takt met de grote lilmmerken als i Kwaliteit is daardoor gewaarborgd I Bovendien kunt u technisch met goed afgedrukte foto's teruggeven i Fojuruuit I (ntn'S Vroom ®g even de maten n kosten op een Een extra moougheidje voor't geval u uw foto's op I grootformaat laat afdrukken, u kunt dan ook nog kiezen tus sen Jansen I precies hetzelf- Grootformaat 10x15 cm 0.75 i Grootformaat 10x10 cm 0.65 Standaard 9x13cm 0.65 WarnSeSfs=®9'or S'SlsonpTnnen Enmochl hebordfekunnen?en,ni»en VROOM^DREESMANN Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag alle laatste paren voor 50, 75 en ÏOO gulden. Tot ziens bij: E23 MIDDELBURG LANGE VIELE 2 TEL. 01180-16366 Seiko MGD 01-03 Japans precisiewerk voor een heel lage prijs, dat biedt Vroom Dreesmann u met dit digitale kwarts- horloge. De MGD 01-03 oogt stoer in z'n geheel stalen kast met dito band en praktisch krasvrij glas. Voorzien van vele gemakken zoals; display met dot matrix funktie-aanduiding, direkt afleesbare tijd- en datumfunkties, en verlichting. Maar er is nóg meer, kijk de pluspunten er maar op na. En vergeet niet uw voordeel te doen meL—"\deze aanbieding! ATARI CENTIPEDE VIDEOFILMVERHUUR EN SPELLOTHEEK Beenhouwerssmgel 6, Middelburg, t/o Trefcenter tel. 01180-36410. Watersporters varen RENOVATIE RUIM 850 VOOROORLOGSE WONINGll DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT. TERNEUZEN Leden van de watersportverenigingen 'Neusen'. 'Honte' en 't Sas' gaan zaterdag 20 augustus een midden het water op met 89 bewoners van het zwakzinnige- nintgernaat 'De Sterre' in Clinge. Aan deze tweede 'Sterretocht' wordt'deel genomen door 41 boten (waaronder het sportvissersschip 'Zilvermeeuw', dat 14 bewoners en 7 begeleiders aan boord neemt) en 31 vrijwilligers. De gasten arriveren met bussen en gaan om 12.45 uur aan boord bij de Middensluis in Terneuzen. Omstreeks 16 uur komen ze daar terug. Bij aankomst speelt er muziek Mochten de weersomsandigheden uit varen onmogelijk maken, dan is er een'ultwijkdatum' 10 september. VLISSINGEN - Het college van b en w -van Vlissingen wil in de jaren tot en met 1990 de verbetering van in totaal bijna 1400 huurwoningen in de gemeente. Ruim 850 daarvan vallen in de categorie vooroorlogse wonin gen. Een en ander blijkt uit het planningschema verbetering wo ningcomplexen dat dient als uit gangspunt voor de invulling van de vragenlijsten voor het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke or dening. Op basis daarvan geschiedt de toewijzing van de contingenten door het ministerie. Westerbaan 16 Ie Vlissingen m.i.v. 15 augustus 1983 starten kursussen; klassiek-ballet (vanaf 4 jaar) jazz-ballet (vanaf io iaao keep-/fit-training houding - beweging - uiterlijke verzorging Tevens: Opleiding Royal Academy of Dancing. De lessen worden zowel overdag als 's avonds gegeven, zowel voor dames als voor heren. Informatie en aanmelding: balletschool 'De Spiegel', Thorbecke- laan 8 te Goes, tel. 01100-12098. fi'KY DAG ZONDER KRANT IS EEN SLAG ZONDER STOOT. Het planningschema komt aan ue orde tijdens de vergadering van de commissie openbare werken, die maandag 15 augustus vanaf 19.30 uur wordt gehouden in het Vlissingse stadhuis. Voor dit jaar vermeldt het schema de verbetering van tien huizen in het complex 'Oud Goed Wonen' van de woningbouwvereniging Goed Wonen en vijftig huizen aan de Crocuslaan en omstreken van Gemeenschappelijk Belang. Van de naoorlogse huizen worden er 25 verbeterd aan de De Deckerstraat van de Woningstichting Walcheren, In 1984 worden in dezelfde straten achtereenvolgens 76. 46 en 55 woningen verbeterd en in 1985 in de twee eerstgenoemde straten nog eens 77 en 47 In datzelfde jaar komen 34 huizen aan de Putwijkstraat en om streken (Woningstichting Walcheren) en 40 duplexwoningen van Gemeen schappelijk Belang aan bod. Het plan ningschema voor de daaropvolgende jaren ziet er als volgt uit: 1986 'Oud Goed Wonen I' (76). Van Turnhout straat en omstreken (52); 'Oud Goed Wonen II' (10). duplexwoningen (40). 1987: 'Oud Goed Wonen II' (67), Mei doornlaan en omstreken van de Ver eniging tot Verbetering van de Volks huisvesting (50), Poortugaalslraat en omstreken van Woningstichting Wal cheren (37); Van Visvlietstraat en om streken van WSW (38); duplexwonin gen (32); President Rooseveltlaan van VW (101. 1988 'Oud Goed Wonen II' (671; Mei doornlaan en omstreken (50). Poortu- gaalstraat en omstreken (38). Presi dent Rooseveltlaan (41). 1989: 'Oud Goed Wonen II' (63); Mei doornlaan en omstreken (37), Boter bloemlaan van Gemeenschappelijk Belang (22), President Rooseveltlaan (67). 1990: Boterbloemlaan (22); Anjel laan van Gemeenschappelijk B(- gj (35); Anjelierenlaan en omstreken Goed Wonen (80). yc Vlissingse commh\ volksgezondheid houdt vergadering VLISSINGEN - De commissie vod sociale aangelegenheden van cc !im meente Vlissingen vergadert v.« 12 dag 17 augustus onder meer ove maatschappelijke zorg in de g®|Tl te. De vergadering in het s*" begint om 19 30 uur. Ruim 190 kinderen bezochten derde speeldag Lanimerenbw VLISSINGEN - Ruim 190 kin* ie bezochten woensdag de speêjBl Lammerenburg in Vlissingen.r werd de strijd tussen piraten e gelsen onverminderd voortgezet BI Engelse ontvoerde 'Bloody Man je verkochten haar door aan een J bier. Daarop bonden de pirate strijd aan om haar terug te Sü Dj Over en weer werden toen geroofd. De kinderen hielden zich ook bezig met het bakken van stok" en handenarbeid in de daarvoö stemde lokalen. Vandaag, donöc staat schatgraven op het program De piraten zullen dan ook op proberen Bloody Mary terug gen. De organisatie raadt de öfi mende kinderen vandaag ass zwemspullen mee te nemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16