TAXICHA UFFEUR OP LIJN 9 iteun werkgelegenheidsfonds: ijf mille per arbeidsplaats Yanaf 1985 ontwikkeling van lan Rosenburg en Spuikom Toeristendag Veere trok 6000 mensen r^TvT, 'Wij zijn op onze hoede' Jong horecapersoneel klaagt over arbeidsomstandigheden PZC/ provincie Onderzoek naar gifgrond zal Vlissingen kwart miljoen kosten BNDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 15 JSSENBALANS VAN GEDEPUTEERDE STATEN DDELBURG - De steun uit het werkgelegenheidfonds, die het dagelijks provinciebestuur lot nu toe heeft toegezegd komt neer op een kleine vijf mille per arbeidsplaats. Dat blijkt uit ken nieuw overzicht, dat gedeputeerde staten aan de Zeeuwse staten hebben gezonden en laarin een soort .tussenbalans' wordt opgemaakt. Tot nu toe is er 2,7 miljoen aan - tijdelijk te feiten - steun verleend: daar zijn in totaal 541 arbeidsplaatsen mee gemoeid (198 nieuwe en J43 te behouden plaatsen). „De geraamde investeringen van de gesteunde projecten kunnen (ij benadering op 19 miljoen gulden worden gesteld," aldus gs. lm geeft die informatie in een voor- p aan de staten waarmee de - bij de igrotmgsbrief 1984 aangekondigde - an een miljoen extra in het |nds aan de orde wordt gesteld. Dat lid kan komen uit de overschotten In 1982 en is nodig: er zit nog maar JD mille in het fonds en er is voor 6)000 gulden aan steunaanvragen merdemonstratie mege Westkapelle ESTKAPELLE De landelijke rui- n ponyclub 'De Vroonruiters' uit Bestkapelle geeft samen met de ca- iuselgroep 'De Zandbooirulters' een snonstratie in manege 'De Zand- Kooi' in Westkapelle. Deze demonstra- Te begint (morgen) vrijdag, om 19.30 Uren omvat verschillende aspecten in de ruitersport. Belangstellenden i kijken naar vierspanrijden DrWim Vos uit Gapinge. dressuur, :1 uw spel' en een parade 'onderweg' Van het totaal in het komen, dat „het fonds voortijdig uit- fonds gestopte bedrag van 3.3 miljoen geput raakt". Er kan niet worden is nu 2,7 miljoen toegezegd gewacht tot in 1984 het 'vaste' jaar- Gs willen met dat extra miljoen voor- lijkse bedrag van een miljoen weer ONVERWACHT GROTE BELANGSTELLING wordt opgevoerd. Gs: „De noodzaak van een extra financiële injectie is temeer nodig nu wij onlangs hebben besloten de notitie over de criteria en procedures van het fonds te zenden aan banken, accountants, boekhoud- bureau's en andere instellingen. Ver wacht mag worden dat door deze aquisitie weer nieuwe projecten zullen worden aangemeld De omvangrijkste bijdragen uit het fonds gaan naar de sector detailhan del (8 ton voor concentratie van bedrijfsactiviteiten, waardoor 165 arbeidsplaatsen behouden kunnen worden en 70 nieuwe kunnen worden gemaakt), naar hotelbouw (2 ton, voor 16 tot 20 arbeidsplaatsen), de textielindustrie (2 ton, voor behoud van een bestaand bedrijf en honderd arbeidsplaatsen), de transportmidde lenindustrie (twee ton voor een uit breiding. die 15 nieuwe arbeidsplaat sen oplevert. VEERE - Het was woensdag alweer de vijfde toeristendag in Veere. Een bezoekersaantal van rond de zesdui zend 'overspoelde' het stadje. „Dat is erg veel", vindt Jan Mosmans. van de organiserende evenementencommis sie. „Want er was deze dag helemaal geen bepaald thema aan de orde. Toen we de visserijdag hadden bij voorbeeld, waren er weliswaar een V r '-"Türti iiiii—^. paar duizend mensen meer, maar er was toen ook van alles en nog wat te doen". Gisteren stonden de middenstanders met kraampjes voor hun winkels en verkochten daarin hun artikelen. Ver der gaf Manna Moens uit Serooskerke een demonstratie babbelaars bakken op de Kaai. Ze heeft geen geheim recept en vertelde hoe het fabriceren van de babbelaars in zijn werk gaat „in een pannetje kook je water, azijn, suiker en boter. Water en azijn ver dampen en je houdt een stroperige massa over. Daar trek je slierten van en die worden ingekeept. De slierten, die gloeiend heet zijn. leg je op een marmeren plaat zodat ze snel afkoe len en je hebt je babbelaars" Marina Moens leerde het babbelaars bakken van haar grootmoeder en zelf gaf ze de eerste demonstratie op het Veerse schaapscheerdersfeest enkele jaren geleden. Sindsdien wordt ze herhaaldelijk gevraagd om haar 'kun sten' ten toon te spreiden op toeris ten- en kraampjesdagen. Op de vijfde toeristendag werd ook een demonstratie emailleren gegeven door mevrouw K. Wenweerde en de heer G. Honkoop liet zien hoe glasgra veren in zijn. werk gaat. Ook was er weer veel belangstelling voor het klimmen in de zeveneneenhalve me ter hoge paal op de Markt. Leden van muziekvereniging Veere's Genoegen bakten poffertjes op de Kaai De opbrengst is bestemd voor een nieuwe oefenruimte voor de muzikanten. De zesde toeristendag in Veere heeft weer wèl een thema woensdag 17 augustus is het Ambachtendag. Dan worden diverse oude ambachten ge toond zoals brooddeeg bakken, gobe- linweven. kantklossen, kaarsen ma ken. klompen beschilderen, manden vlechten. sigaren maken, garnalen pellen, babbelaars bakken, emailleren en glasgraveren. De ambachtslieden staan verspreid over de Kaai en de Markt, het mandenvlechten is in mu seum De Schotse Huizen. De ambach ten zijn te bezichtigen van 11 tot 17 Een van de trekpleisters bleek het paalklimmen. Hoog in de mast kon den versnaperingen worden 'afge haald' Feestelijkheden kraampjesdag in Arnemuiden ARNEMUIDEN - Ter gelegenheid van de afsluiting van de kraampjesdagen in Arnemuiden. zaterdag 13 augustus, worden er in het vissersplaatsje ver schillende activitetien gehouden. De festiviteiten, in en rond de haven, beginnen om 13.00 uur. Er worden roeiwedstrijden gehouden, er is een tonnenrace, touwklimmen over het kanaal, sprietlopen boven het water en parachutespringen. Tussen 16.30 en 17.00 uur treedt het Middelburgse drumkorps 'Blue Spirit' op in de Burgemeester Hackstraat. De festiviteiten worden georganiseerd door de Arnemuidse middenstands vereniging. Philatelica in Vlissingen bijeen VLISSINGEN - De afdeling Vlissin gen van Philatelica houdt donderdag 18 augustus haar maandelijkse verga dering. Naast de gebruikelijke huis houdelijke agendapunten is er een bingo en een verloting De bijeen komst begint om 20 00 uur in Mari tiem Hotel Britannia in Vlissingen S. de Visser wint ringrijden Domburg DOMBURG - De ringrijwedstrijden die op de Markt in Domburg werden gehouden, zijn gewonnen door S. de Visser met 35 ringen uit 36 beurten Er deden 24 nngstekers aan de wedstrij den mee. die speciaal waren bestemd voor gehuwden. De organisatie was in handen van de Domburgse ringrij- dersveremging in samenwerking met de Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Dc overige uitslagen zijn: 2. H van Eijzeren (34 ringen), 3 J Provoost (32 ringeni. 4 A van Eijzeren <32 ringen). 5. L Brand (28 ringen). 6 P dePagter<27 ringen). 7. W. van de Velde <20 ringen), 8 A, Provoost >26 nngem 9 w Maljaars (25 ringeni. 10 W Provoost <24 ringen i BEN W VLISSINGEN OVER WONINGBOUW: SSINGEN - Om tegemoet te ko- aan de vraag naar eengezinswo- ngen en de behoefte aan wonen in binnenstad willen b en w van lissingen vanaf 1985 ruim 300 hui- bouwen in het plan Rosenburg en gebied Spuikom in Vlissingen. beide plannen gelijktijdig in Btwikkeling te nemen wordt, zo drijven b en w in een toelichting dj het woningbouwprogramma voor jaren 1984 tot en met 1986, voorko tten dat het aanbod van woningen te eenzijdig wordt. Het woningbouw programma komt aan de orde in de vergadering van de commissie open bare werken die maandag 15 augus- l"sgehouden wordt in het Vlissingse stadhuis. Als reden voor het in ontwikkeling nemen van de gebieden Spuikom en Rosenburg noemen b en w in de toelichting verder onder meer het feit dat aan mogelijkheden tot bouwen in de binnenstad een einde zal komen, Het beleid de nieuwbouw te richten op de bebouwde kom en de binnen stad van Vlissingen blijft echter voor alsnog bepalend voor de keuze van de bouwlokaties. Bouwen in de binnen stad betekent volgens het Vlissingse college dat de keuze in woningtypen beperkt is Om toch tot enige differen tiatie in het aanbod te komen willen b en w voor de komende periode uit gaan van de bouw van ongeveer 200 huurwoningen per jaar, dit m afwij king van het in het woningbouwpro gramma 1983-1985 genoemde aantal van 150. Daarnaast willen b en w, om tegemoet te komen aan de in de afgelopen tijd gebleken behoefte aan koopwoningen, de bouw van 35 pre miekoopwoningen per jaar. Voor deze laatste categorie woningen komen volgens de toelichting de lokaties Westerzicht. Vlissingsestraat en De Beaufortstraat in aanmerking, terwijl bij de ontwikkeling van het plan Rosenburg eveneens rekening gehou den moet worden met de bouw van (premie)koopwoningen. Het woningbouwprogramma voor de jaren 1984-1986 ziet er als volgt uit (met tussen haakjes het aantal te bouwen woningen) 1984: Voormalige centrale Aagje Dekenstraat (24), Kop- bebouwing Bellamypark (13); Spui straat-west (55), Gravestraat II (45); Beschermd stadsgezicht eerste fase (25); West-Souburg, bejaardenwonin gen (25); Verlengde Kanaalstraat (16) en Westerzicht. Vlissingsestraat. De Beaufortstraat en Rosenburg (35 pre miekoopwoningen in totaal). 1985 Beschermd Stadsgezicht tweede fase (35). Rosenburg eerste fase (80i: Spuikom eerste fase (50); Centraal Wonen (40); Rosenburg (35 premie koopwoningen) 1986. Beschermd Stadsgezicht derde fase (25), Hudsonstraat (50); Pape- gaaienburg-zuid (28); Spuikom twee de fase (50); Rosenburg tweede fase (50) en Rosenburg i35 premiekoopwo ningen) Pand KMS De chauffeur van het taxi-busje stempelt de strippenkaart van eén van de passagiers. Het in de kleuren rood. geel en blauw gespoten achtpersoons taxibusje van het garage- en taxibedrijf Cappendijk valt op het buspleintje bij het ziekenhuis aan de Zandstraat in Hulst geheel in het niet bij de gele 'ZWN-reuzen'. De buschauffeurs, die moeten wachten tot zij hun volgende dienst mogen rijden, kijken - handen in de broekzakken, sigaret in de mondhoek - lichtelijk geamuseerd en - zo lijkt het - enigszins smalend toe. hoe vier passagiers zich in het busje hijsen, dat hen naar Graauw zal brengen. Het is de inmiddels beroemde - voor buschauffeurs beruchte - lijn negen van Hulst over Zandberg, Graauw. Paal en Kruispolder naar Lamswaarde. Over deze dunbezette lijn is inmid- niet lang duren Dat kost teveel dels hevige deining ontstaan. De geld". Ze reist dagelijks naar Hulst start van de taxiproef, waarvan de voor haar werk s Winters is het bedoeling is om te kijken of op veel drukker Als het slecht weer dergelijke onderbezette lijnen goed koper gereden kan worden, heeft inmiddels geleid tot stakings-, blok kade- en gratis vervoersacties En met. alleen in Zeeuwsch-Vlaande- ren. De buschauffeurs vrezen verlies van werkgelegenheid onder hun ge lederen ,.'t Gaat allemaal goed zoals je ziet", zegt taxichauffeur Wilfried Bo gaard. terwijl hij wegrijdt van de halte aan de Zandstraat. Op de hoek van de Truffinoweg met de Zout.est.raat wijzen twee Graauwse passagiers Wilfried op een klant Er is geen officiële halte en bovendien staat ze links van de weg. „Daar staat nog een mevrouw voor de - Graauw", roepen de dames. Wilfried stopt, stapt uit de bus en mompelt' „even die mevrouw overloodsen" Hij opent de deur voor haar. wijst en passant een voorbijganger de weg. stapt in en gaat verder richting Zandberg „We hebben nog geen problemen gehad. Maandag was de bus vol, maar we hebben de be was in de winter zit de bus van acht uur soms helemaal vol" Voorziet ze nu problemen met dit achtper- soonsbusje? „Nou, misschien wel", zegt ze aarzelend. Graauw. Alle passagiers - behalve ondergetekende - stappen uit „Nou zijn we alleen en dat blijven we waarschijnlijk zegt Wilfried. Aan het einde van de rit zou blijken dat hij gelijk had. Er zijn geen passa giers meer bijgekomen, ook op de terugweg met „Of er problêmen schikking over nog zo'n busje en zullen komen als het s.lecht weer daarnaast verschillende taxi'.' Wilfried Bogaard kan de buschauf feurs overigens best begrijpen „Maar zij moeten ook snappen dat die grote bussen duur zijn. Ik denk wel dat mijn baas het goedkoper kan Het is logisch dat de buschauf feurs bang zijn voor hun baan. Als iedereen heel simpel een taxiver gunning zou kunnen krijgen zouden wij ook op onze achterste benen staan", zegt Bogaard. „Maar ja. ik ben ook maar een werknemer en doe wat me opgedragen wordt". De passagiers, die allen in Graauw wo nen. vinden het prachtig. „Lekker hoor. da' busks" zegt één van hen „Het is veel gezelliger als je maar met een paar man bent In de grote bus is het niet leuk Daarin moet je met veel mensen zitten". valt een ander bij „Laatst", zo gaat ze ver der „zaten we met z'n dneën en op de terugweg zat ik alleen Da s niet leutig". Een andere passagier meent: „een paar man m zo'n grote bus, dat kan wordt en de scholieren zijn er weer. dat zal de toekomst leren. Tot nu toe heb ik toch wel gezien dat een grote bus bijzonder onrendabel is. Gisteren had ik een rit zonder pas sagiers. één met één man. Toen weer één met drie en het maximum wat ik in m'n bus heb gehad is zes geweest Volgens Wilfried Bogaard moe ten er wel heel veel mensen staan te wachten voordat Cappen dijk in de problemen raakt. „We waken constant over de service. We zijn bijzonder op onze hoede. Er is altijd iemand op het kantoor ach ter de mobilofoon. Stel dat het marktdag is in Hulst en er stappen bij het vertrek in Lamswaarde al drie reizigers in en er staan bij Kruispolder nog wat passagiers, dan vraag ik al of ze zo langzamer hand een extra wagen willen laten uitrukken. En als aan het eind van de rit blijkt dat we hem niet nodig hebben gehad, dan is dat gewoon pech. Da's het risico van het vak," zegt Wilfried schouderophalend. Bogaard stuurt de bus, die per dag zeven ritjes - dus drieënhalf retour - maakt, samen met zijn collega Piet Beeldens. Ze wisselen elkaar zoveel mogelijk af. Het stempelen en - zoals Wilfried het uitdrukt - „de andere toestanden" hebben ze in- middels onder de knie. „Het is een klein lijntje, maar we hebben het al goed door. Je kan het trouwens op je dooie gemak doen. Voor sommige trajecten m de lijn is veel tijd uitge trokken De aankomst in Lamswaarde. Daar wordt de bus gekeerd. „Effe de stempel verzetten." Ook de bordjes moeten worden verwisseld. 'Lams waarde' wordt uit de lichtbak ach ter de voorruit geschoven en 'Hulst' komt ervoor in de plaats. Als het zijn tijd is en er zijn geen reizigers komen opdagen schakelt Wilfried in en rijdt weg „Vanaf het begin heb ik mijn hand opgestoken als ik ZWN-buschauffeurs tegen kwam Bij hen ging het wat stroef. De eerste dagen zwaaide er maar één terug. Nu doen ze het allemaal weer. Ze moeten toch begrijpen dat ik aan deze toestand ook niets kan doen Wij doen ook maar ons werk De eerste dag van de proef, die totaal zes maanden zal duren, is volgens Wilfried Bogaard probleem loos verlopen „Veel mensen hebben gedacht dat er toch geen bussen zouden rijden en zijn thuis geble ven Die dag staakte het openbaar vervoer in Zeeuwsch-Vlaanderen en voor de eerste rit van Cappendijk stonden acht ZWN-buschauffeurs bij de halte te wachten om een ritje te maken. Bus dus vol. „Maar daar hadden we 'op gerekend. Ten eerste wist bijna niemand dat we nog zo'n tweede busje hadden en daar kwam bij dat we die bus niet in de garage hadden staan. De buschauffeurs konden de garage dus zoveel blok keren als ze wilden, het zou niet geholpen hebben We hadden zoiets we! verwacht dus dat busje kwam er onmiddellijk achteraan," vertelt Wilfried grinnikend We naderen Hulst. Het loopt tegen kwart voor zes. Einde van de lijn en tevens laatste reis die dag. Wilfried Bogaard komt toch nog terug op de angst van de buschauffeurs voor banenverlies als dit experiment slaagt en op zo'n tachtig andere dunbezette lijnen in Nederland waar mogelijk taxi's zullen worden ingezet „Tsja, werkgelegenheid Maar daar zorgt mijn baas ook voor." Hans Vonk Gissingen - Het onderzoek naar mate van bodemverontreiniging ,Jnde drie lokaties in Vlissingen die (deputeerde staten van Zeeland in «onderzoeksprogramma voor 1984 «>ben opgenomen, kost de gemeen- Glissingen in totaal 250.000 gulden. blijkt uit een notitie over de Kidemverontreiniging in de gemeen- 'die dinsdag 16 augustus ter sprake oml tijdens de vergadering van de ommlssle volksgezondheid en mi- (Uhygiêne. I)e vergadering, die ge ilden wordt in het stadhuis, begint ■tt 17.00 uur. Jfcfs gemeld hebben b en w van «stagen bezwaar aangetekend te- 81 de opname in het programma van onderzoek van de voormalige tortplaats aan de Oostelijke Berm- *8 in Vlissingen. Gs willen in het ®tde kwartaal van het volgend jaar een nader onderzoek op die lokatie. Het onderzoek, kosten 75 000 gulden, is volgens b en w overbodig gezien de aard van het gestorte materiaal en de lokatie van de stortplaats Het sane ringsonderzoek van het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Paarde- straat. dat voor het tweede kwartaal 1984 op het programma staat, kost 125 000 gulden. Een nader onderzoek van de verontreiniging ter plaatse van wasserij Edelweis bv aan de Paul Krugerstraat kost de gemeente 50.000 gulden. De voormalige stortplaats in de wijk Papegaaienburg en het terrein aan de Oostsouburgseweg waar voor heen de firma Maxalloys bv was ge vestigd, zijn van de lijst van te onder zoeken terreinen afgevoerd. In het eerste geval gebeurde dat omdat de resultaten van het nader onderzoek geen aanleiding gaven tot een sane ringsonderzoek en in het tweede geval omdat de aanleiding tot een sane ringsonderzoek, de aanwezigheid van volkstuinen ter plaatse, met langer van toepassing is De commissie behandelt verder rap porten met betrekking tot de water kwaliteit van het sportfondsenbad in Vlissingen en een rapport betreffende de metingen naar de luchtverontreini ging ln Zeeland. Daarnaast komen rapporten aan de orde over onderzoe ken van het Instituut voor Planten- ziektekundig Onderzoek (IPO) naar luchtverontreiniging door fluoride in het Sloegebied en de Kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaanderen. De gevonden waarden wijken volgens het verslag nauwelijks af van de in 1981, toen het onderzoek is begonnen, aangetroffen hoeveelheden. „De gevonden waar den zijn niet alarmerend" aldus de tekst van het persbericht met betrek king tot het onderzoek De commissie openbare werken van de gemeente Vlissingen buigt zich verder over voorstellen met betrek king tot dc aankoop en verkoop van enkele percelen grond en de aankoop van enkele panden in Vlissingen, waaronder de voormalige KMS-cen- trale aan de Aagje Dekenstraat, Het Vlissingse college heeft met de KMS overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand voor het be drag van 600.000 gulden. In verband met de nicuwbouwplannen moei het gebouw worden gesloopt, hetgeen een bedrag vergt van ruim twee ton. Voor met de sloop wordt begonnen, zal een onderzoek aan moeten tonen dat de bodem geen schadelijke stof fen bevat. Verder komt tijdens de commissiever gadering een ontwerp voorstel aan de orde voor de beschikbaarstelling van een krediet van 3500 gulden voor het plaatsen van een kunstwerk aan de Smalle Kade in Vlissingen De Vlis singse kunstenaar Herman Bisschop heeft de gemeente dit beeld aangebo den ter gelegenheid van de herinrich ting van het Bellamypark. WERKPLAN FNV JONGEREN VOOR '83-'84 TERNEUZEN Jonge werknemers en vakantiekrachten in de horeca klagen over slechte arbeidsomstan digheden. Een aantal bedrijven leeft de cao-bepalingen niet na. betaalt 'zwart' en eist lange werktijden. An derzijds blijken veel jongeren in de leeftijdsgroep 16 tot 23 jaar niet of slecht op de hoogte van hun rechten. Dit schrijft het district Zeeuwsch- Vlaanderen van de Jongerenbewe ging verbonden met dc FNV in het werkplan voor '83-'84. Mochten de klachten aanhouden, dan wil de organisatie in de zomer van '84 een actie houden bij café-, restaurant- en hotelbednjven Ook wordt er over legd over het opzetten van een kader- traimng in januari of februari De jongerenbeweging wil de klachten behandeling in het algemeen beter opzetten Doordat er geen speciale klachten- en actiegroep is komt de verwerking nu ln de meeste gevallen neer op dc 'toch al zwaarbelaste schouders van de vrijgestelden Niet alleen vergt het systeem veel tijd. het heeft ook als nadeel dat de kennis over het behandelen van de klacht beperkt blijft tot een kleine kring. De organisatie heeft besloten om niet langer deel te nemen aan een aantal overlegorganen. „Als je vertegenwoor digingen naar behoren in wilt vullen kost dit erg veel tijd aan voorbereidin gen. reizen en nabesprekingen We hebben bovendien de indruk dat erg veel overlegorganen 'bemenst' wor den met mensen, die dit soort verte genwoordigingen als hun hobby zien. Overal kom je die zelfde soort papie ren-lui tegen, die naar onze mening ook ver van de basis staan maar de pretentie hebben alsof ze er alles van af weten Dit is ook al te merken aan dé moeilijke termen en begrippen die in dat soort clubs gebruikt worden en bijna niet meer te volgen zijn De Jongerenbeweging legt duidelijk haar prioriteit aan de basis en vindt om deze redenen allerlei overlegclubs on dergeschikt", aldus het werkplan. De Jongerenbeweging kondigt ten slotte aan actie te zullen voeren voor een betere huisvesting. Het huidige gebouw aan de Blokken in Temeuzen staat weliswaar op een goede plaats maar is oud en slecht ingedeeld Een subsidie-aanvraag van 1500,- gul den aan de provincie kwam retour, op het verzoek om een bijdrage aan de gemeente Terneuzen kreeg de or ganisatie nog geen antwoord. „Een slechte zaak, vinden wij".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15