Planologische dienst is voor zoute Grevelingen Bij Borsseleniet méér kinderleukemie dan elders Vervuild regenwater in regenton Sas van Gent Zeker 5000 doden bij rassenrellen Sri Lanka rc eens met keus projectgroep DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1983 MIDDELBURG - De Provinciale Planologische Dienst (PPD) in Zeeland is het eens met de tafJ<eUZe' die 'n Cen overkoePelende nota wordt gemaakt voor handhaving van een zoute mei' Grevelingen. De Zeeuwse PPD zegt in een reactie op de nota van de projectgroep Grevelingen n*i sout zoet - gisteren verschenen - dat als „voorlopig standpunt" behoud van de huidige zoute, itagnante situatie de voorkeur heeft. Men vraagt de provinciale planologische commissie in n mi ie vergadering van 24 augustus een dergelijk advies aan het dagelijks provinciebestuur over jeze zaak te geven. o|sli Dat standpunt wordt mede ingegeven (pijpleiding) zouden voor rekening alleen duidelijk kan worden gemoti- ad'® door de mogelijkheid via aanpassin- van het rijk moeten komen, meent de veerd wanneer dit nodig zou zijn om 11P" een zoet water voor de landbouw PPD. Dat is verantwoord gezien de de landbouw op Schouwen-Duiveland iar«f vanuit Krammer of Schelde-Rijnver- belangen vooral ook op rijksniveau. Van zoet water te kunnen voorzien. ind I ilnding naar Schouden-Duiveland te en omdat ook een verzoeting van de Die keuze zou dan het resultaat moe- ransporteren. Grevelingen een aanzienlijke rijksin- ten zijn van de afweging van de )e kosten van deze voorzieningen vestermg vraagt.' ..Het verschil is voordelen, die de landbouw heeft en dan immers vrij marginaalwordt de kosten van allerlei voorzieningen iroüÉ PZC/ provincie 13 een zoute Grevelingen (kleinere onze kerheden) voor ecologie en visserij en ook wel de recreatie kunnen gepaard gaan met het voldoen aan de land- bouwverlangens". zo wordt gezegd in het advies voor de Zeeuwse planologi sche commissie. Men meent dat de meerkosten van deze oplossing tegen over het verzoeten van de Grevelin gen (ombouw Flakkeese spuisluisi niet van doorslaggevende aard" zijn. j gezegd. In dit verband wordt erop tegenover de nadelen voor de ecologie Raad van State wnst gewezen, dat de voordelen nationaal- en de visserij ,.Het in de nota als reeel J economisch van een zoute Grevelin- gepresenteerde alternatief van zoet- schorsingsverzoek inzake bouw kiosk gen (visserijl .evident" zijn. gepresenteerde alternatief wateraanvoer door middel van een De opvatting van de PPD is. dat de pijpleiding maakt deze keuze echter keuze voor een zoete Grevelingen in feite overbodig de voordelen van S in Vlissingen af RLISSINGEN -De Raad van State heeft het schorsingsverzoek dat de Plissinger S. Lemstra heeft inge diend tegen de afgifte van een verkla ring van geen bezwaar door gedepu teerde staten voor de bouw van een kiosk op de Vlissingse boulevard ifgewezen. De heer Lemstra maakte, zoals ge meld, bezwaar tegen het feit dat met de bouw van de kiosk nabij het Wooldhuis in Vlissingen. waarvan de h heer Lemstra de bewoner is, was J begonnen, zonder dat de opdrachtge- ver, Delta Fish Farming bv, beschik- Ie over de vereiste vergunningen. 10IK Tegen de verlening daarvan door de gemeente diende hij eveneens bezwa- 'r 01 renin, met name vanwege het feit dat door de komst van de kiosk een deel ^van het uitzicht vanuit de woning verloren gaat. e nog De heer Lemstra spande een kort n sn geding aan met als inzet de stopzet- as li ting van de bouw en afbraak van het oordi reeds gebouwde. Wat het eerste be treft stelde rechtbankpresident mr G. pond R André de la Porte hem in het gelijk, naai Kat de afbraak van het al opgetrok- stalen geraamte betrof wilde de ident de uitspraak inzake het lorsingsverzoek afwachten. De digh Raad van State achtte geen termen lanwezig om het schorsingsverzoek in !e willigen, zodat in principe nu de seg vrij is om de kiosk te voltooien. ai ^Activiteiten van tanlozenproject Hulst/Hontenisse ie d 2; Hl'LST Het baanlozenproject ^udst/Hontenisse gaat in september teer van start met allerlei activitei ten. Wanneer en of verschillende cur- (j7n4siissen beginnen is afhankelijk van Tde deelname. Alle cursussen worden de Overdag gegeven. i! Het baanlozenproject werkt samen d onder meer het Zeeuws Instituut voer Kunstzinnige Vorming, het Vor- Eingswerk Jonge Volwassenen en de achting Vorming- en Ontwikkelings- Zeeuwsch-Vlaanderen De acti- (toten vallen in vier onderdelen uit- DeM een. creatieve activiteiten, werkpro- 'ustu fecten, vrijwilligerswerk en werkgele- rou* genheidsprojecten In de creatieve "-^TSfecr kunnen haanlozen onder meer ekenen en schilderen, houtsnijden, otograferen, kleding maken, maar 'en ook cursussen Nederlands. Frans en hriEngels conversatie volgen en verder indf doen aan autotechniek, sport en de soos bezoeken Daarnaast is er een vormïngsgroep. De werkprojecten bestaan uit biolo- krsi psch tuinieren, het opknappen van werkplaats voor toekomstig ge- jOraik. en net werk aan de baaniozen- WaK krant. In de 'branche' vrijwilligers- e m(l werk kan men onder meer helpen op c0- het zwakzinnigeninstituut De Sterre P1^ bij het opzetten van een opbergsys teem voor fotomateriaal, het opzetten van een speel-o-theek en Sterrebewo- oers vervoeren bij uitstapjes en vakanties Daarnaast is er het onder van bos of natuurgebieden, het opknappen van spelmaterialen, het restaureren van museumstukken, het merken van fietsen ter voorkoming •an diefstal en zijn er enkele groen projecten. De werkgelegenheidspro- handelen over hetgeen komt Ijken bij het opzetten van kleinscha lig eigen bedrijf. VLISSINGEN - Op het badstrand in Vlissingen zijn woensdag negen men sen uit het water gehaald, die bij het zwemmen moeilijkheden kregen met de sterke onderstroming. De red dingsbrigade had handen vol werk om drie van de negen drenkelingen eerste hulp te bieden. Volgens de heer A. Dijkstra, hoofd van de reddings brigade in Vlissingen, werd het ge vaar veroorzaakt door de sterke >af- landige wind (noord-oost) en de ster ke getijbeweging. Vandaag (donderdag) wordt het zwemmen op de zuider en wester- stranden volgens de heer Dijkstra nog gevaarlijker De springvloed, het wa ter is hoog om 17.00 uur, en de wind. die niet afneemt, zal een dusdanige onderstroom opleveren dat zelfs de meest geoefende zwemmer moeite zal hebben om die te trotseren. Het is dus raadzaam om bij het zwemmen op die stranden (Westduin. Valkenisse. Zou- telande en Westenschouwen) niet te ver het water in te gaan en zeker niet het contact met de bodem te verlie zen. Actiegroep wil van hondepoep af in straten Zierikzee ZIERIKZEE De actiegroep Haven kwartier Zierikzee heeft het gemeen tebestuur en de politie verzocht te bekijken of er iets gedaan kan wor den tegen de vergaande vervuiling van de straten met hondepoep. De actiegroep vindt de huidige situa tie een 'puinhoop', maar is er zich tevens van bewust dat het vooral aan de hondebezitters gelegen is de ge wraakte vervuiling tegen te gaan. De actiegroep Havenkwartier heeft verder laten weten teleurgesteld te zijn over het uitblijven van toegezegd gemeentelijk overleg over de plannen voor invulling van het voormalige schoolplein aan de Nieuwe Bogert- straat. Bovendien is opnieuw de aan dacht van de gemeente gevraagd voor de verkeersproblemen in de wijk, het inrichten van een speelplaats aan het Lange Groendal en het ontbreken van achteruitgangen bij diverse wonin gen MONSTERS WORDEN ONDERZOCHT SAS VAN GENT De milieudienst terecht is gekomen in twee regenton van de gemeente Sas van Gent heeft nen in de Malotauxstraat. Op het woensdagmiddag watermonsters ge- wateroppervlak in de tonnen van nomen van vervuild regenwater dat mevrouw A. Gerritse drijft sinds vo- .iMr.: rede! Mevrouw Gerritse bij de regenton met vervuild waterbladeren u. en planten worden bruin tot zwart" rige week vrijdag een dun vliesje olie waarvan de herkomst nog onbekend is. Volgens mevrouw Gerritse is de olie tijdens de regenbuien eind vorige week in het water geraakt. De mon sters zijn door de milieumedewerker naar het stadskantoor gebracht waar vandaag (donderdag) wordt onder zocht naar welke instanties het ver stuurd moet worden voor verder on derzoek. Mevrouw Gerritse ontdekte de olie vorige week vrijdag rond tien uur 's morgens. Ze had met het regenwater uit de betreffende tonnen de planten en druivenranken water gegeven toen ze merkte dat op het water olie dreef. ..Waarschijnlijk hebben mijn bloemen en planten onder het water te lijden gehad", concludeert mevrouw Gerrit se. ..de bladeren worden bruin tot zwart en zelfs van de druivenranken sterven er bladeren af. hoewel dat normaal pas in oktober gebeurt. Ik kan echter niet met zekerheid zeggen dat dat komt door het verontreinigde water. Wel is het zo dat op die vrijdag de wind uit zuidelijke richting kwam. maar ik kan moeilijk een fabriek als schuldige aanwijzen" Volgens wethouder Marquinie van milieuzaken in Sas van Gent zijn er afgelopen dagen geen andere klach ten over olie op regenwater binnen gekomen. ..Maar dat hoeft ook niet', vindt de Sasse wethouder, „want de olie kan met een bui meetrekken en hier met de regen naar beneden ko men. We moeten eerst maar eens uit zien te vinden wat het precies is en dan kunnen we onderzoeken wat de oorzaak is". Het is volgens mevrouw Gerritse uit gesloten dat kinderen of anderen olie in de regenbakken zouden hebben gedaan ..De twee regenbakken staan bij ons achter het huis en daar kan niemand komen Bovendien heb ik direct, toen ik de olie opmerkte, de buitendeur van mijn huis afgesloten zodat zelfs mijn klemkinderen er niet mee in aanraking konden komen". Woensdagmiddag waarschuwde me vrouw Gerritse de Sasse milieu dienst die enkele uren later de twee watermonsters kwam nemen. ONDERZOEK TIJDSCHRIFT GENEESKUNDE: - «IDDELBl'RG - O danks de ia d van een kerncenlrale ligt het iMEÖ f3"'3' RCVa"en van kinderleukemie 1 1 de gemeenten Borsele en Dode- Kaard niet hoger dan het landelijk Wniddeldc. In de praktijk ligt het iets lager maar die verschillen jUn uiterst miniem. TJ uit een onderzoek dat drie ^en met steun van het ministerie •tl WVC hebben verricht de ^preidmg van kinderleukemie over gehele land. Uitkomsten hiervan ^•gepubliceerd in het Nederlands - «J Hift voor Geneeskunde :erfj ITE) De onderzoekers hebben medewer king gekregen van vrijwel alle in aanmerking komende artsen en stel len dat de cijfers voor meer dan 95 procent geheel betrouwbaar zijn. Be keken is de periode 1973-1979 Neder land is voor het onderzoek in regio's opgedeeld en uit het resultaat blijkt dat de verschillen tussen de landsde len miniem zijrr De artsen wensen dan ook geen conclusies te trekken over de oorzaken van deze kleine onderlinge afwijkingen. Verder blijkt dat kinderleukemie rela- gen (gemengd gebied van landbouw en industrie i er slecht af met een aanmerkelijk hoger percentage ALL- gevallen dan het landelijke gemiddel de. Daarentegen liggen regio's als Amsterdam en Oost-Zuid-Holland la ger Bekeken is ook waar relatief de meeste geboorten van kinderen met leukemie voorkomen. Daarbij is het opvallend dat een sterk geïndustria liseerd gebied als Rijnmond aanmer kelijk minder 'geboortegevallen' kent dan het landelijk gemiddelde. tief het minst voorkomt op het platte land en het meest in de grote steden. De kleine en middelgrote steden ne men een middenpositie in. Ook hier zijn de verschillen echter zeer klein en weigeren de onderzoekers er conclu sies aan te verbinden. Per provincie en per regio is gekeken naar het voorkomen van Acute Lym fatische Leukemie (ALL), met 82.4 procent van de gevallen de meest verspreide vorm Daaruit blijkt dat het cijfer voor Zeeland nauwelijks afwijkt van het landelijk gemiddelde Per regio bekeken komt Oost-Gronin- Een beeld van de vermeiingen in Kandy. handelscentrum m het midden van Sri Lanka Huizen zijn met de grond gelijkgemaakt, bezittingen op straat gegooid en icrbrand, auto's vernield De foto's werden stiekem door Wim Meeuwesen gemaakt op de ochtend van de 28ste juli in het centrum van de stad. De woningen van de Singalezen zijn onbeschadigd. TERNEUZENAAR MEEUWESEN NA RONDREIS TERNEUZEN De rassenrellen in Sri Lanka het voormalige Ceylon hebben aan minstens vijfduizend Tamils het leven gekost. Heel wat meer dus dan de officiële gecensureerde cijfers die de regering heeft genoemd. Tot die conclusie komt de Terneuzenaar Wim Meeuwesen, die tijdens de ethnische oorlog tussen de Singalese bevolking en de Tamils een minderheid voor zakelijke doeleinden in Sri Lanka was. Hij baseert zich op gesprekken met mils onder de bevolking, verzeker- Singalezen in Colombo en eigen de me dat de acties niet tegen waarnemingen. In tegenstelling tot buitenlanders zijn gericht. Maar de de meeste andere ooggetuigen' Tamils, zei hij. die maken we met maakte de Terneuzenaar tijdens de de grond gelijk. Hij klonk erg onlusten een rondreis langs enkele triomfantelijk", belangrijke steden in het midden en Dat er véél meer doden zijn gevallen zuiden van Sn Lanka. „Singalezen dan de regenng officieel wil toege- vertelden me trots dat alleen al de eerste dagen van de gevechten min- staat voor Meeuwesen als een paal boven water Op de radio door hun boeddhistische opvattin gen een heel andere, sobere levens stijl op na houden" Kort samengevat komt het erop neer dat de Tamil-bevolkmg, van oorsprong afkomstig uit Zuid-India. in heei Sn Lanka een vooraanstaan de plaats inneemt m handel en middenstand Velen hebben voor plaatselijke begrippen een hoge welvaart breikt Vooral tegen deze Tamils waren de wraakacties van de Singalezen gericht De zoge naamde 'thee-Tamils' die de vorige eeuw door de Engelsen naar de theeplantages vterden gedirigeerd en daar een hardwerkend, arm be staan hebben, zijn volgens de Ter neuzenaar veel minder het doelwit geworden van de onlusten. Met uitzondering dan weer van de Ta mil-families die zelf een theeplanta- bezaten". voegt hij eraan toe stens duizend Tamils zijn gedood werden dagelijks dodenlijsten voor zegt Wim. „En dat kan heel_goed gelezen. Alleen de namen van de Qp^^fjitst kloppen, want geen enkele Tamil meest vooraanstaande, bekende werd gespaard. De Singalezen die Tamils kwamen er op voor. Dat wraakacties ondernamen hadden aantal za! zo ongeveer rond het zelfs lijsten met adressen bij zich. Ze officiële dodencijfer hebben gele- wisten de Tamils precies te vinden gen" En de politie en het leger staken Volgens de regeringscijfers werden werkelijk geen vinger uit. Ze gaven tot vier augustus 258 fabrieken van stilzwijgend hun goedkeuring. De Tamil-families vernield evenals Singalezen hadden vrij spel". Wim zag met eigen ogen hoe de huizen van de Tamils in brand Kandy en Tnncomalec werden plat- werden gestoken door enthousiaste gebrand". Singalezen. terwijl de politie en mi- Bij zijn terugkomst in Nederland op litairen instemmend toekeken. Van vijf augustus ergerde Meeuwesen het begin van de vergeldingsacties zich mateloos aan de publicaties in tot de eerste dagen van augustus de Nederlandse kranten over het dus ruim een week werd de bloedbad Singalese bevolking geen strobreed De Tamils worden afgeschilderd in de weg gelegd bij de moord- en als een kleine, straatarme minder- vemielpartijen. die aanvankelijk heid. Dat is pertinent met juist Ze zo rond de 23ste in Colombo hebben onder de Engelse heer- begonnen maar na enkele dagen schappij veel bestuurlijke functies oversloegen naar andere grote ste- gekregen w aren leergierig en erg den van het land. „Een politiecommissaris in Kandy. ondernemend, in tegenstelling tot de Singalezen die niet met de Engel een handelscentrum met veel Ta- se kolonialisten meewerkten en er Wim Meeuwesen De massale vergelding van de Sin galezen is volgens Wim al jaren gevoed door ophitsende geluiden, afkomstig van de politici, het leger en de politie. „In Kandy zag ik een groepje Sin galezen een huis van een Tamil- familie in brand steken. De politie kw am aanrijden en deed niks. De Singalezen liepen weer lachend weg, terwijl ze hun duim naar ons opstaken". De 27ste juli, toen Wim in Kandy aankwam, sloegen de rassenrellen net over naar dit belangrijke han delscentrum waar veel Tamils wo nen Een groot deel van de binnen stad stond in brand Vluchtende Tamils werden net buiten de stad tegengehouden door Singalezen die varricades hadden opgeworpen Al le Tamils werden ter plekke ver moord. De politie hield zich koest, die gedroeg zich erg relaxed Behal ve enkele Tamil-agenten. die liepen met een brok in hun keel rond. Ze hadden vier halfverbrande lijken bij een klein meertje neergelegd, eigen lijk als afsehrikking. Toen ik tegen een politieagent zei. dat er hier flink was huisgehouden, haalde hij zijn schouders op en maakte een weg werpgebaar Ach. dat is nog niks, zei hij" De Singalezen verkeerden volgens de Terneuzenaar in een overwin ningsroes Pas de eerste dagen van augustus sloeg dat om, toen de plunderingen begonnen. ..Vanuit Kandy zijn we met een speciaal konvooi naar Colombo te ruggereden Dat was de 29ste juli, in een bus met ongeveer dertig Neder landers" Tijdens de ruim vier uur durende tocht over een 134 kilometer lange weg zag Meeuwesen overal hetzelf de beeld platgebrande Tamil-hui- zen en woonwijken, vernielde eigen dommen. en wegblokkades van Sin galezen. ..Bij zo n blokkade werd een bestelbusje met Tamils aange houden De politie keek gewoon toe Wat er met de Tamils is gebeurd heb ik niet gezien maar dat kan ik wel raden". Terug m Colombo was het enkele dagen rustig. Tot de eerste augus tus. Wim. ..Je moet weten dat de Tamils vrijwel het hele transport net in handen hadden. Maar alle vrachtwagens waren in brand ge stoken. Dus ontstonden er distribu tiemoeilijkheden. Er was geen voedsel meer. In het weekeinde moesten de mensen in de twee uur dat ze op straat mochten komen in de rij staan voor levensmiddelen. Maar maandag begonnen de plun deringen. Toen w erden voor het eerst ook de Singalezen het slachtoffer. Ook de staatswinkels, de 'laksala's' werden doelwit. Pas toen begon de politie en het leger met keihard optreden. Plunderaars werden neer neergeschoten, met benzine overgoten en in brand ge stoken, of geslagen nadat ze zich hadden moeten uitkleden". Op vier augustus vertrok Meeuwe sen uit Colombo „Dat was moeilijk want de startbanen waren overvol door wachtende Tamils die het land wilden verlaten Het waren meestal de rijkere families Ze kochten ge woon de vluchten op om naar Bom bay of Singapore te kunnen ont snappen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13