z u echte kwaliteit is nü voordeliger bij Capitol Boete 250 gulden voor aanrijding familie berichten Staatslote: lste trekking sl 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1 Geboren ELSBETH Godelieve Marie-Louise Maria Miel en Gerty van Hout-Habing Wemeldinge, 9 augustus 1983 Dorpsstraat 71 Enige kennisgeving Na een moeizaam leven is overleden mijn lieve man. onze vader en grootvader RAOUL GERVAIS EDMOND STEENBERGEN echtgenoot van Maria Johanna Steenbergen-Kuyper op de leertijd van 57 jaar. Kamperland: M J Steenbergen-Kuyper Mijdrecht. H. Witteveen M. J. Witteveen-Steenbergen Deventer B. Steenbergen J. Steenbergen-van Herpe Emiel Luuk Den Haag M. R. Steenbergen J. van Aren Kamperland. 7 augustus 1983 De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. Algemene kennisgeving Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat de HEERE uit ons midden heeft weggenomen, na een geduldig gedragen ziekte, mijn innig geliefde man en onze lieve zeer zorgzame vader en opa JOOS DEKKER op de leeftijd van 67 jaar. Middelburg: N Dekker-Boone J. D. Walraven-Dekker L. Walraven Els, Yvonne. Edward J. A. Dekker M. J. Dekker-Peene Robbert. Mirjam A J. Dekker I. C Dekker-van Leerzem 4333 AG Middelburg, 9 augustus 1983 Laan van Nieuwenhove 24 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis. Bezoek dagelijks tussen 17.30 en 18.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 13 au gustus 1983 om plm. 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Hieraan voorafgaande vindt een rouwdienst plaats voor de familie en belangstellenden in het kerkcentrum 'De Hoeksteen'. Roozenburglaan 22 (Dauwendaele). die aanvangt om 11.00 uur en geleid wordt door de Weleerwaarde heer ds W M. de Bakker Na de teraardebestelling gelegenheid de familie te condoleren in de aula op de begraafplaats. Geen bloemen - Geen toespraken Voor hen die geen rouwkaart ontvingen, geldt deze aankondiging als zodanig. Tot onze diepe droefheid nam de Heere na een langdurige ziekte uit ons midden weg onze geliefde broer, zwager en oom JOOS DEKKER echtgenoot van N, Boone in de ouderdom van 67 jaar Middelburg: R. Wattel-Dekker J Wattel Middelburg: J. Dekker-Houmes Middelburg M Labruijère-Dekker Vrouwenpolder S Geertse-Dekker J Geertse Middelburg Chr Dekker J Dekker-Lambregse Axel J. de Blaey-Dekker L de Blaey Nieuw- en St. Joosland: E Moens-Dekker P Moens Middelburg: J. Schutte-Dekker J. O. Schutte BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID Maandag 9 augustus heeft de Here thuisgehaald onze zuster HENDRIKA JOHANNA VEERMAN weduwe van Pieter Rcjack op de leeftijd van 86 jaar De uitvaartdienst zal worden gehouden op zater dag 13 augustus om 10 30 uur in de zaal van het Leger des Heils te Goes, waarna om 12 00 uur de begrafenisdienst zal plaatsvinden Officieren en heilsoldaten Leger des Heils Korps Goes Begrafenis- en crematieverzorging" Overtoom-Groen S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3. Vnssmgen tel 01184 13417. b g g 12772 Heden heeft het God behaagd van onze zijde weg te nemen mijn geliefde zuster, onze lieve tante en oudtante GEERTJE ELIZABETH VROEGOP weduwe van Willem van Zweeden op de leeftijd van 82 jaar. Goes E G. van Zweeden-Vroegop Goes: C W van Zweeden J. C van Zweeden-Smalheer Goes: M. J. Schipper-van/ Zweeden J. Schipper Kruimngen: J M. Houtman-van Zweeden Heinkenszand: W. van Zweeden P. N. van Zweeden-Bazen Neven en nichten Correspondentieadres: Nachtegaallaan 108. 4461 RN Goes De overledene ligt. opgebaard in de rouwkamer van 'Ter Valcke'. Valckeslotlaan 200 te Goes. Bezoek aldaar dagelijks van 15.30-16.00 uur en van 18,30-19.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden op D.V. zaterdag 13 augustus a.s. om 10.00 uur in de zaal van de Sionkerk. ingang Graaf Adolfstraat, waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden om 11.00 uur op de Alg Begraaf plaats te Goes. Geen bloemen Geen bezoek aan huis Enige kennisgeving Bedroefd, maar ook dankbaar voor wat zij voor ons betekend beeft, delen wij mede. dat nog onverwacht op de leeftijd van bijna 91 jaar van ons is heengegaan onze dierbare moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder MARIA SARA CARELS-WILLEMSEN Uit alfer naam: E. W. Carels Breskens, 6 augustus 1983 Correspondentieadres: Tempellaan 18, 3721 VH Bilthoven De crematie heeft inmiddels in alle stilte plaats gevonden. Liever geen rouwbeklag WEGENS STERFGEVAL ZATERDAG 13 AUGUSTUS GESLOTEN SPRUYT VERFHANDEL B.V. Kromme Weele 19, Middelburg VERKOOP BIJ EXECUTIE Op vrijdag 12 augustus 1983 te 11 00 uur zullen ten laste van L.O Hanenberg, wonende te Oost-Souburg, Berkenstraat 108 in opdracht van de ontvanger dei- Rijksbelastingen te Middelburg worden .verkocht, eni ge roerende goederen w.o stereo-install en kleu ren tv alsmede een pers auto merk. Opel Manta. kent 37-61-ZX en wal verder te koop zal worden aangeboden De verkoop vindt plaats op bovengenoemd adres en geschiedt a contant zonder opgeld de goederen zijn een half uur voör de verkoop voor een ieder te bezichtigen De deurwaarder belast met de executie FAMILIEBERICHTEN 726e Staatsloten), tste trekking 10 augustus 1983 Prijzen van 25.000 zijn gevallen op alle n 5 000 zijn gevallen op alle nummers. 2.000 zijn gevallen op alle nummers: en prijzen van 250 op 100 op 100 op 50 op 50 op 15 op 10 op alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers alle nummers eindigende op eindigende op: eindigende op: eindigende op" eindigende op eindigende op: eindigende op: eindigende op: Zetfouten voorbehouden. De meeste kans in de Staatsloterij.-*• Capitol in Waalwijk bewijst het met bijzonder attraktieve prijzen. Haal alleen echte kwaliteit in huis.en bespaar veel geld door het nü te doen! Ambachtelijk gemaakte meubelen waar het vakmanschap vanaf straalt, voor prijzen zoals u ze nergens anders vindt. Kom naar Waalwijk, kijk bij Capitol en kies voor kwaliteit. U N Cu H Q Z w H X NH C w oa w Uu X cn H KANTONRECHTER MIDDELBURG E MIDDELBl'RG - De Serooskerkenaar E. C. L. veroorzaakte in november vorig jaar een ernstige aanrijding met een bromfiets toen hij in Veere met zijn auto vanaf de Polderdijk de Rijkebuurtweg opreed. Bij het links- afslaan zag hij een uit de andere richting naderende brommer niet aankomen. De bestuurster ervan liep een gecompliceerde onderbeenfrac tuur op. L. moest zich woensdag op het .kantongerecht voor de voor- rangsfout verantwoorden. Bij de beoordeling van de ernst ervan laat justitie de gevolgen zwaar meewe gen. Officier van justitie mr R. Beau mont kwam in L.'s zaak tot een eis van 250 gulden boete. Plaatsvervan gend kantonrechter mr F. K. Adriaanse vonniste conform de eis. Dezelfde straf kreeg D L. uit Middel burg voor een aanrijding die hij met zijn auto op de kruising Hogeweg' Kouderkerkseweg in Vlissingen ver oorzaakte. Hij was zo met zijn aan dacht bij het autoverkeer dat op de Koudekerkseweg (voorrangsweg) reed. dat hij een van links komende fietser over het hoofd zag. De man liep bij zijn val een gescheurde nekwervel op Hij had in zoverre geluk bij een ongeluk dat hij onmiddellijk in het nabijgelegen ziekenhuis kon worden binnengebracht. Ook in dit geval was het vonnis overeenkomstig de eis Ook in de zaak van C. M uit Arnemui- den waren officier en kantonrechter het eens over een boete van 250 gulden. M. had bij het afslaan naar links op de Kleverskerkseweg met zijn trekker met aanhanger een van de andere kant naderende auto de Nieuwe regeling beheer grondwater MIDDELBURG - Gedeputeerde sta ten van Zeeland hebben provinciale staten een voorstel gedaan over een nieuwe regeling rond het beheer van het grondwater. Het gaat om een provinciale verordening, waarin ver plichtingen worden uitgewerkt bij het onttrekken van grondwater en die riodig is, 1111 - naar verwachting eind 1983 - de Grondwaterwet geheel in werking treedt. Tot de hoofdlijnen van de Zeeuwse regeling hoort, dat er een registratie plicht komt als men meer dan een kubieke meter per uur aan (zoet) water oppompt. De normen, die gs voor die registratie willen aanhouden, liggen lager dan in de meeste andere provincies. Het college wijst erop. dat dit komt omdat in Zeeland slechts op enkele gebieden zoet water voorkomt en er dus extra zorgvuldig met het beheer van het grondwater moet wor den omgesprongen. Omdat de de nor men voor de registratie in Zeeland zo streng zijn, meent het college dat de mogelijkheid van een meldingsplicht voor het onttrekken van kleinc-re hoe veelheden water dan een kubieke me ter per uur niet nodig is: in de nieuwe opzet valt 96 procent van de wateront- trekkers onder de verplichte registra tie. Gs doen ook voorstellen over de ver plichte instelling van een adviserende grondwatercommissie. Men kondigt aan dat in een later stadium - als interprovinciaal, overleg is afgerond - gesproken zal worden over een pro vinciale belasting wegens het onttrek ken van grondwater Te zijner tijd komen gs in de staten met een algeheel provinciaal grond waterplan. Het voorstel komt aan de orde in de statenvergadering van 16 september. Bijeenkomst Waterschap in Ritthem RIT i„EM - Het Waterschap Walche ren houdt dinsdag 16 augustus een informatie-avond voor de inwoners van Ritthem in 'Het Dorpsleven'. Er wordt informatie gegeven over de verzwaring van de zeedijk Zuidwate ring en óver de bouw van de centrale rioolzuivenngsinstallatie. Er worden twee diaseries vertoond de 'Zeewa- terkenngen' en 'Water laten wij er goed voor zorgen'. De bijeenkomst begint om 20 00 uur. de: R doorgang versperd. De auto was een flinke vaart op de aanha ingereden en de bestuurster was met rugletsel voor twee het ziekenhuis ingegaan. M. var de dat het slachtoffer de geve inmiddels weer te boven is. De Vlissinger M. B. P. had het at[ pen najaar weinig geluk mei auto's. I11 oktober reed hij eentn total loss op de beruchte kruk Weyevlietweg/ Nieuwe Zuidbeelr2 weg in zijn woonplaats. Een mi de later haalde de politic een - vooi gulden - nieuw aangekocht voer van de weg af, omdat het vols! pj doorgeroeste kokerbalken hatLI een maand later kreeg hij eenpn verbaal omdat hij op zijn daaroj 3 gendc auto een gladde band Voor de aanrijding hoorde hij gulden tegen zich eisen, voor rijden in de ondeugdelijke auto gulden en voor de gladde band gulden. Van de rotte auto had gedaan omdat naar zijn zeggen politie hem had meegedeeld dan dat geval verder geen proces-vei van opgemaakt zou worden, De cier merkte op dat dit niet té stukken bleek en dat de polities bovendien helemaal niet mag ze? De boete voor de aanrijding weni: de kantonrechter bepaald op 1: den. Overigens vonniste hij cos de eis. Ook voor een gladde band kres Vlissinger J. B. een bekeuring. Hi. het daar absoluut niet mee e omdat een dag tevoren de rijkspc zijn oog over de bewuste band laten gaan en uitsluitend had 0 merkt 'dat die wel niet meer lang meegaan'. De Vlissingse gemeern litie vond echter dat het profi-:U"J toets der kritiek met meer kon staan. Om zijn betoog kracht t j zetten had hij het gewraakte werp mee naar de zitting genom- toonde het de rechter door het 0; hekje te plaatsen. ..Ik heb er ós nog negen maanden mee gen edelachtbare Zegt u nou zelf, c toch niet versleten?". ye Inderdaad toonde de band ovei grootste deel van de breedte no? Dl behoorlijk profiel, maar een se gec strook aan de buitenkant wasfajün glad. Dat was veroorzaakt doordi wielen niet goed spoorden. De cier eiste echter het volle pont R de boete: 60 gulden, omdat naw mening niet te controleren wast de bewuste band was. Mr Adrir pre geloofde hem echter op zijn wow scïi bepaalde gezien de omstandig!» Ra de boete op 25 gulden. 11 ir yl ,He Britse countryzm Kelvin Henderson braderie Vlissinp 5 VLISSINGEN - Het proRramia^E de Vlissingse braderie, gehouden van 25 tot en met 271 tus, is uitgebreid met een opD van de Engelse country-zange vin Henderson. Hij brengt zij 1(1 ziek op de openingsdag van den de braderie ten gehore kon van Renaissance aan de b£°v Zelkc. Zijn optreden begint 01 uur. De Vlissingse braderie staat. 1 gemeld, dit jaar in het teken vr s!l dier. Dit ter gelegenheid van hei jarig bestaan van de werkgroep renbescherming Vlissingen. Dec K: rie wordt donderdag 25 augusrn tien uur geopend door mevrouw ?e: M. Speckens-Vierhout. 'ambas sje ce' van de dierenbescherming ir singen De openingshandelini staat uit het lossen van een s 00 duiven bij de toegang tot het 6 rieterrein inde Walstraataandf ,j0 van het Betje Wolffplein. S0( In tegenstelling tot voorgaande p. wordt de horecabeker, de bel: pe voor de mooist uitgevoerde te tijdens de eerste braderiedagjje reikt Dat gebeurt om zever. j. restaurant Solskin aan de Wals Behalve het op het laatste n» n ingelaste optreden van de ck zanger Henderson, heeft het prol ma zoals dat stond afgedrukt: PZC van donderdag 4 augustus wijzigingen ondergaan. GROTE VAART ABIDA 10 te Curacao. ACILA 8 le Sharjah, ALDABI 9 vn Bordeaux nr Libreville. AM- STELBRINK 9 ta Bahama. ATLANTIC CROWN 9 vn Halifax nr New York. CHINA WINDS verw 9 te Pusan, CORAL MAEAN- DRA 10 le Koping, DIADEMA 13 thv Port Said verw Ras Shukkeir, FISCUS verw 16 verw te Sal, FOSSARINA 9 vn Constanza nr rede Constanza. JAVAWINDS 10 vn Long Beach nr Hongkong. KYLIX 9 te Larne NEDLLOYD ADELAIDE 9 vn Lóme nr Cotonou. NEDLLOYD AMSTERDAM 9 vn Shanghai nr Pusan. NEDLLOYD BAH RAIN 9 te Suez, NEDLLOYD BANGKOK 9 vn Singapore nr Lautoka. NEDLLOYD BARCELONA 9 vn Bremen nr Rotterdam. NEDLLOYD DELFT 10 te Singapore. NEDLLOYD FORCADOS 9 vn Cotonou nr Pointe Noire. NEDLLOYD FREMANTLE 9 vn Durban nr Singapore. NEDLLOYT) HONGKONG 8 vn Busan nr Keelung NEDLLOYD HOORN 9 te Kaapstad, NEDLLOYD HOUTMAN 9 te Fos. NEDL LOYD KATWIJK 9 vn Breinen nr Ham burg. NEDLLOYD KINGSTON 10 vn La Guaira nr Santa Marta. NEDLLOYD LIN- GE 10 te Hongkong. NEDLLOYD 9 vn Kobe nr Cristobal. NEDLLOYD TASMAN 10 te 'Kuwait. NEDLLOYD WESTER- KERK 9 vn Ilheus nr Rotterdam, RIO KLEINE VAART ALK 10 te Rotterdam. ALMENW C Rotterdam, BARENTSZGRACHT Hallstavlk nr Vaja, CHRISTIAN) NINGS 9 te Rotterdam, COMTESS Rotterdam nr Gent. DUTCH SAILO' Rotterdam. JACOBUS BROERE9« terdam nr Tees. LENNEBORG 9teC i LIGATO 9 te Rotterdam, MAASKs J te Rotterdam. MARE LIBERIA Slikkerveer nr Brunsbuttel. MA® VUM 10 vn Carrington nr Swans® LAND 9 vn Rotterdam nr Leitb. DANIELSEN 9 te Rotterdam. PEb I te Rotterdam. SCHIPPERSGRAC& I Tornio. STELLA CASTOR 9 rede. I STELLA POLLUX 10 te Rotterd^fl VIA ALPHA verw 13 te Casablan» f VIA BETA 9 te Antwerpen. SYLVB M; TA 18 verw Sagunto. SYLVIA EP 0| verw 11 te Antwerpen. SYLVIA 0- Sa verw 13 te Bremen. SYLVIA OME® 12 te Rotterdam. VISCOUNT 9 rr.i dam nr onbekend. YOLANDA 9 n' dam nr Tilbury Lieve dag- en nachtdromer. Alweer 2 jaar verlangen naar jou is verlangen naar de warmte van je liefde, is verlangen naar het moment datje me weer in je armen neemt, is verlangen naar je kussen, is verlangen naar je te kijken, je te strelen, door je haren te wrijven met je te wandelen langs het strand. Verlangen naar jou is zoveel meer Jan. 'T SMIKKELTl c Kreukelmarkt 5, - t; Kaas - noten - v« Zaterdagmorcf he 13 augustus 'W aj tot 1 uur 1 wegens sterf? GESLOTE!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12