ZEELAND" II Rechter verbiedt Jongetje (6) zwaargewond in Veerstraat Zaamslag gratis busvervoer it Hoofdrollen Ostrea en Macoma PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Jachtje overvaren op Veerse Meer UITSPRAAK KORT GEDING ZWN-FNV: Rijksbijdrage aan veren 35 miljoen in '82 Smakelijk PZC PAGINA 11 'ROl'WENPOLDER - Woensdagmiddag omstreeks 14.30 ^Nlfcur is een open houten zeiljachtje overvaren op het F«rse Meer. doordat het geen voorrang verleende aan de pndzuiger Weltevreden, die vanuit de richting Vrouwen- wlderop weg naar Kats was. Het jacht werd midscheeps -eramd door de zandzuiger. De beide opvarenden gingen indcr de zandzuiger door. maar bleven ongedeerd, let jachtje, een 6,5 meter lang open houten exemplaar net een geschatte waarde van 15 mille, zonk onmiddellijk, iet werd snel geborgen door een bergingsvaartuig van Van den Akker, de Walrus, die toevallig in de buurt voer De eigenaar van het jachtje is T. C D uit Souburg. De beide drenkelingen stapten aan boord van het plezierjacht 'Spica en daarna aan boord van de Weltevreden' Vervol gens werden ze gehoord door de rijkspolitie te water, die proces verbaal tegen hen opmaakte De jongens hadden de geluidssignalen van de zandzuiger niet gehoord en staken zonder op te letten de vaargeul over De Walrus' sleepte het wrak naar de Oude Veerhaven van Kats, Auto'sopengebroken TERNEUZEN Op een parkeer- ilaats aan de Diepenbrockstraat in remeuzen zijn dinsdagnacht twee au to'sopengebroken, waaronder die van A E M. uit Badhoevedorp. Er wordt niets vermist. Wel sneuvelde van de ween van M de ruit. MIDDELBURG - De rijksbijdrage »an de exploitatietekorten van de len u|lieide provinciale Westerscheldeve- Knkomt voor 1982 uit op een bedrag ;an bijna 35 miljoen gulden, tel blijkt uit de jaarstukken van de tovinciale stoombootdiensten, die gs an de staten hebben voorgelegd. De ifebijdrage van 34.8 miljoen gulden omt neer op 69 procent van het ekort De vervoersopbrengsten belie- vorig jaar in totaal 15,6 miljoen, lat was ruim een miljoen minder dan 'as geraamd. De tarieven stegen met dit procent, maar er was sprake van hinder verkeer. De vakantiehulp. die in die Zeeuwse zaak gisteren eten alleen werd gelaten door zijn werkgever, zat onmiddellijk "iet een Deen in de nering, en een probleem. De taalbarrière bleek onoverbrugbaar De Deen wendde zich bij het betreden van het pand wat opgewonden tot de jongeman, die hem met zakelijk instinct rap enkele verrekijkers liet tien Vit de gebaren en de stemver heffing aan de andere kant aan de toonbank leidde hij af. dat de belangstelling van de Veen daar niet naar uitgin gen. Waarop hij soepel overging op bet tonen van de collectie zon nebrillen. Maar ook die artikelen leid den niet tot voldoening ter andere zijde. Daarna verscheen de patroon tfeer, die een einde aan de communicatiestoring maakte te schakelen op een andere taal. Toen was het wreld uit De ZEEUWSE Vals duizendje bij tankstation Sluis SLUIS De heer B. van het tanksta tion aan de Sint Annastraat in Sluis heeft vorige week een vals briefje van duizend gulden ontvangen. Dit kwam aan het licht toen hij woensdag de weekopbrengst bij een bank inlever- A. J B. uit Aardenburg stro aan het verbranden was op een naburig gele gen perceel Door een ongunstige wind sloeg de brand over op de akker van G B De brandweer van Aarden burg bluste de brand. Deel Vlaketunnel uur lang gestremd KRUININGEN De linkerrijstrook van de zuidhaan in de Vlaketunnel is woensdagmorgen van ongeveer half- tien tot halfelf afgesloten geweest voor het verkeer. Reden hiervoor was een vrachtwagen, die geladen met balen stro, een deel van zijn lading verloor in het midden van de tunnel. Volgens gegevens van de politie is de chauffeur van de vrachtwagen door gereden. Rijkswaterstaat is. samen met de mensen van de politie, in de weer geweest om de zes a zeven uit elkaar gevallen balen stro op te rui men. Het verkeer ondervond geen hinder van het gebeurde. ONGELUK ZORGT VOOR BEROERING ZAAMSLAG In de Veerstraat in Zaamslag is woensdag opnieuw een verkeersslachtoffer gevallen. Rond het middaguur werd het zesjarige jongetje D. A. P. uit Zaamslag bij het oversteken van de rijweg gegrepen door een truck met oplegger. Hij ligt ernstig gewond in het academisch ziekenhuis van Gent. Het ongeluk heeft in het dorp voor grote beroe- ring gezorgd. De actiegroep 'Zaam slag Veilig' voert al geruime tijd actie voor een betere beveiliging van de kruising. Vanavond (donderdag) komt de situatie ter sprake in de Terneuzense raadscommissie voor openbare werken. Toen P werd geschept zat hij op de fiets. De jongen, die was vergezeld van zijn moeder, wilde via Veerstraat en Plein de Van Heetveldestraat inrij den. Bij het oversteken van de Veer straat naderde uit de richting van Zaamslagveer de opleggerscombina tie, bestuurd door A. K uit Sliedrecht P. werd meegesleurd en raakte be: kneld onder het linkervoorwiel. Nadat hij ondermeer met hulp van de brand weer was bevrijd bracht een ambulan ce hem over naar het Elisabethzieken- huis in Sluiskil. Zijn toestand bleek dermate kritiek, dat hij later naar het academisch ziekenhuis in Gent werd vervoerd. Rondweg 'Zaamslag Veilig' zegt in een verkla ring dat alleen de aanleg van een rondweg het dorp kan verlossen van de verkeersellende De Veerstraat en het Plein doen dienst als doorgaande route, ondermeer voor vrachtauto's van en naar de veerboot in Perkpol- der. Volgens de leden van het actieco mité zijn bezuinigingen bij het rijk geen excuus om de werkzaamheden aan een nieuwe weg öm het dorp uit te stellen Een van hen, A. Stoffels, heeft woens dagmiddag wethouder van openbare werken drs A Doorduyn telefonisch op de hoogte gesteld van het ongeluk, ..Op zulke momenten zie je hier nie mand van het gemeentebestuur. Ze staan er wél wanneer er een huis afbrandt of er een schuur in puin wordt gereden", zegt hij. De gemeentepolitie vraagt getuigen om zich te melden. Telefoonnummer: 01150-94151. Een kinderfietsje als stille getuige van de aanrijding op de Veerstraat in Zaamslag. woensdagmiddag ZOUTELANDE - Sportvisser J. Kruit uit Zoutelande heeft dinsdag een schol gevangen, die naar zijn zeggen tot dusver in 1983 een re cord-grootte heeft. De vis is 55,5 centimeter lang en weegt 1.765 gram, Volgens de heer Kruit, die er de recordlijsten op na heeft geke ken, zou de vis vierde staan op de recordlijst van gevangen schollen 'aller lijden'. De sportvisser heeft zijn vangst zorgvuldig in de ijskast opgeborgen. De heer Kruit ving de schol tijdens een vistocht met zijn visboot. even boven de kop van Westkapelle op dezelfde plaats waar dne weken geleden een pijlstaartrog aan de haak werd geslagen De Zeevispara de van de NOS meldt als grootste schol ooit in Nederland gevangen een vis van 61 centimeter. Die ver drong vorig jaar september een schol van 60,5 centimeter Dan staat, er vóór Kruit op de ranglijst nog een schol van 58 centimeter In 1983 mat de grootste gevangen schol tot nu toe slechts 47 centime ter Sportvisser J Kruit toont zijn langst in zijn grootste koekepan Voorlopig heeft de vis 'onderdak m Kruits ijskast UTRECHT De vervoersbond FNV moet zijn leden bij het streekvervoer Zuid-West Nederland nv binnen 24 uur oproe pen hun gratis-vervoeracties op Voorne-Putten en Rozenburg te stoppen. De vervoersbond dient zich te onthouden van steun aan chauffeurs, die met de acties door willen gaan. Dit heeft mr baron C. L. van Harinxma thoe Slooten, president Hen van de arrondissementsrechtbank in Utrecht, woensdagmid- in kort geding bepaald. De ZWN en de vereniging van exploitanten van streekvervoersondernemingen (ESO) had den dinsdag om een verbod van de acties gevraagd. )e rechtbankpresident stelt in zijn ontvankelijk verklaard. De vereniging iverwegingen dat de vervoersbond ondervindt van de acties namelijk onrechtmatig handelt door de passa- geen financiële schade. De vervoers- jers niet te laten betalen, maar wel bond FNV is geen dwangsom opge bruik te laten maken van de be- legd. Volgens de rechtbankpresident njfsmiddelen van de ZWN De bond respecteert de bond doorgaans ge- okt gratis rijden door derden uit en rechtelijke uitspraken Landelijk be- lerordert dit door het afplakken van stuurder D. Ketting van de FNV ie stempelautomaten in de streek- maakte woensdag duidelijk dat het aldus Van Harinxma thoe vonnis inderdaad zal worden opge- Soöten. Bovendien worden plaatsbe- volgd. lijzen met gecontroleerd Het feit dat Ketting zei voorts dat duidelijk is dat e acties gratis vervoer voor onbe- de rechter gratis vervoer als actiemid- aalde tijd waren uitgeroepen maakt del afwijst. „Hij heeft echter op geen ezaak nog ernstiger, meent de presi- enkele wijze gezegd dat de actie tegen ent van de rechtbank. Daarnaast het taxi-experiment op zichzelf on- ajn de gevolgen van de acties finan- geoorloofd is", aldus Ketting. De FNV deel gezien groter dan bij een staking overweegt andere actie-middelen toe tod het vonnis. De eis van de ESO is te passen Ketting wilde daarover doorVan Harinxma thoe Slooten niet woensdagavond evenwel niets kwijt. De eerder aangekondigde prikacties her en der in Nederland gaan volgens de landelijk bestuurder gewoon door. Verder vertelde hij dat de gratis- vervoeracties vandaag (donderdag) bij het aanvangen van het werk al worden beëindigd Tevreden Zowel voorzitter mr H. Hoed van de ESO als directeur J. Deist van ZWN toonden zich tevreden over het von nis. „Het komt overeen met onze ideecn dat het door hen gekozen middel onrechtmatig is", betoogde Deïst. „Ik hoop dat we hiermee het boek gesloten hebben". Hoewel Deïst mogelijke nieuwe - andere - acties niet uitsluit, hoopt hij dat deze ach terwege zullen blijven. „We moeten zien de schade nu zo goed mogelijk te herstellen", zei hij. Omdat het experiment met de busta xi in Zeeuwsch-Vlaanderen, op de lijn Hulst-Lamswaarde. door een particu lier taxibedrijf werd uitgevoerd, gin gen vorige week maandag zo n hon derdvijftig buschauffeurs van ZWN in staking Zij vonden net experiment een bedreiging voor de werkgelegen heid bij de ZWN Afgelopen zaterdag werd de staking op Voorne-Putten en Rozenburg - omgezet in gratis- vervoeracties Tarwe vatte vlam in Draaibrug DRAAIBRUG Woensdagmiddag is naar schatting driehonderd vierkante meter tarwe afgebrand, eigendom van de heer G B uit Draaibrug. De brand ontstond omstreeks half drie doordat BURGHSLUIS Het hefschip 'Ostrea' en het opschoon- en afmeerpon- ton 'Macoma' vervulden hoofdrollen bij hel plaatsen van de eerste pijler voor de stormvloedkering in de Oosterschelde De 'Ostrea' voor het transport en plaatsen van de 14.000 ton zware betonnen pijler. De 'Macoma' voor het in juiste positie houden van het hefschip - waarvoor acht ankerkabels waren uitgezet - en voor hel op het laatste moment zandvrij maken van de funderingsmatten op de bodem Beide schepen, speciaal ontworpen voor het pijlerdamproject, waren ruim voor het begin van de feitelijke plaatsing in het sluitgat Hammen aangekomen Nadat 'Ostrea' en 'Macoma' aan elkaar waren gekoppeld dat gebeurde in de loop van dinsdagi konden verschillende proeven en onderzoeken worden uitgevoerd. Daarbij bleek - tot extra geruststelling van de technici van rijkswaterstaats Deltadienst en de aannemerscombinatie Dosbouw - dat alles volgens plan functioneerde. En zo ging het ook tijdens de werkelijke plaatsing van pijler Hammen-16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11