?rovinciebegroting: geen ingrijpende bezuinigingen Vee-exportbedrijf uit Axel opent vestiging in Amerika almanak PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gehandicapte ontving 'Superstar'-medaille ACCENT OPNIEUW OP WERKGELEGENHEID Vlissinger aangehouden wegens verkrachting ALARM I^COLIJNbv PZC 71 DINSDAG 9 AUGUSTUS 1983 SCHOONDIJKE De vijfendertigja- rige Lies van Houte uit Schoondijke ontving maandag de 'Superstar'-me- daille voor het zwemmen van hon derd kilometer binnen één jaar. Een opmerkelijke prestatie omdat zij zich drie jaar geleden door verlamming van het onderlichaam alleen in een rolstoel kon voortbewegen. Op aanra den van haar huisarts dokter M Da vids ging zij zwemmen. De Schoon- dijkse zwemt nu per dag gemiddeld twee tot tweeéneenhalve kilometer. Zij ontving gisteren bloemen van alle baantjestrekkers, van de fysiothera pie Schoondijke waar ze behandeld werd en van dokter Davids. Namens de gemeente Oostburg was wethou der J. Vergouwe naar het zwembad 'De Molenkreek' gekomen om waar dering voor mevrouw Van Houte uit te spreken. „Toen ik het verhaal hoorde werd ik er effe stil van", aldus Vergouwe. Hij Wethouder J. Vergouwe van Oostburg trechtsspeldt de 'Superstar'-medail- le op bij mevrouw Lies van Houte voor haar opmerkelijke zwemprestatie. overhandigde haar een boek over West-Zeeuwsch-Vlaanderen en speld de haar de medaille op. Wethouder Vergouwe deelde verder mee dat de zwembaden ook het volgend jaar ver warmd zullen zijn. Eerdere berichten als zou er niet meer verwarmd worden wegens bezuinigingen zijn hiermee herroepen. Hij vertelde verder dat het bezoek aan de zwembaden terugloopt en de onkosten groot zijn. „We hebben dit jaar mazzel omdat de zon ons ter wille is", aldus de wethouder. Bij deze gelegenheid werd tevens bekendgemaakt dat op 25 augustus in Schoondijke een triant wordt georga niseerd. Een triant is een recreatieve vorm van trianthlon. Deelnemers aan de triant zwemmen een kilome ter, of voor de kinderen een halve kilometer, fietsen twaalf kilometer en lopen vijf kilometer. De volgorde mag zelf bepaald worden. De start van de diverse onderdelen van dit zuiver recreatieve gebeuren is bij zwembad 'De Molenkreek' in Schoon dijke. De eerste die zich voor de triant opgaf was superstar mevrouw Van Houte. w 11 DDELBURG - De provincie Zeeland zal 1984 kunnen doorkomen zonder dat ingrijpende linigingsoperaties nodig zijn. Gezien de sociaal-economische situatie en de provinciale inciën ziet het provinciaal bestuur er vanaf mogelijkheden te benutten om de eigen Jiomsten op te voeren. In het beleid blijft de grootste aandacht uitgaan naar de •kgelegenheid; die zal men - als de toch „beperkt' genoemde middelen dat toelaten - |vorderen waar dat kan. Dat blijkt uit de toelichtingsbrief bij de provinciebegroting voor die maandag is verschenen. financiële positie van de provincie dit moment wordt „gezond" ge- \,maar - zeggen gs - „ontoerei- id om al onzè wensen te kunnen „We verkeren in de geluk- omstaiidigheid, dat wij niet, zo vele overheden, het bestaande :id al niet kunnen handhaven door :k aan financiële middelen. Er is nog ruimte. Aan een omvangrij- bezuinigingsoperatie is onze pro tot op heden dank zij het 'oerde beleid ontkomen". beleid wordt „voorzichtig" ge- imd. Het gevolg daarvan is ge it, dat men is uitgegaan van de it mogelijke ruimte in de komen- ijaren. Dat is gebeurd met het oog de grote financieringstekorten bij fijk en de van die kant nog te 'achten voortgaande bezuinigin- ook op de uitkeringen uit het :iefonds. Doordat ook de over- itten van voorgaande jaren niet tal zijn ,op' gemaakt, blijft er de komende, - in de opvatting gs - kariger jaren ook nog enige ite om zaken te ondernemen, volgend jaar heeft dat beleid tot Itaat, dat: [de opcenten voor de motorrijtui- ZEEUWSE Kermis De kermis, die sinds zaterdag in Middelburg woedt - die heeft bij de 10-jarige Sander-Jan ook intern nog krachtige woe lingen teweeggebracht. Hij had wéken lang gelden verzameld om zich maar geen van de attracties te hoeven ontzeggen. Spaarcentjes van de grootouders, zakgeld, een extraatje wegens het wassen van een aan een belendende eigenaar toebehorende auto - •het verdween allemaal in een bejaarde, netlederen, maar nog niet lekkende portefeuille. Begin vorige week vatte de gedachte bij hem post, dat zijn drie jaar oudere zus weieens pogingen zou kunnen onder nemen de portefeuille met in houd te ontvreemden om al dus van zijn geld zélf prettig doch onrechtmatig goede sier te maken op de kermis. Hij verborg 'em dus. Iedere dag op een ander plek je Afgelopen weekend stond hij te half tien - het uur waarop de kermis begon - met het zweet op het voorhoofd aan het bed van zijn ouders. iflS Pdmek. Hij kon de door hem zelf ver stopte gelden niet meer vin den. En als z'n zus een half uurtje tater, wegens het naderend ru einde van de vakanties, haar muziekstudies niet had aange vat en de klep van de piano met had opgelicht, had-ie nü waarschijnlijk nog gezocht genbelasting die de provincie maxi maal tot 25.6 kan verhogen gelijk blijven op 18; X de tegemoetkoming voor dienst verlening (legesheffing) met een .infla tiepercentage' van vier wordt ver hoogd. Op die manier - vinden gs - kan een beleid worden gevoerd, „dat erop is gericht de kosten voor het Zeeuwse bedrijfsleven niet hoger te doen zijn dan verantwoord is". Ook draagt dat VLISSINGEN - De Vlissingse ge meentepolitie heeft maandagmorgen de 24-jarige C. M. V. uit Vlissingen aangehouden in verband met de ver krachting van een 22-jarige, uit Til burg afkomstige, vrouw. V. ver krachtte de vrouw in de nacht van zaterdag op zondag tweemaal. V. en de vrouw kenden elkaar volgens de politie reeds oppervlakkig en de kennismaking werd hernieuwd toen de vrouw het weekeinde in Vlissingen Sn een woning van kennissen door bracht Tussen vier en zes uur zondag morgen verkrachtte V. de vrouw twee maal. eenmaal in de woning in de wijk Paauwenburg en eenmaal buiten. Het slachtoffer werd daarbij enkele malen zodanig geslagen dat zij zich in het ziekenhuis aan haar verwondingen moest laten behandelen. V werd maandagmorgen, nadat de vrouw zondag aangifte had gedaan van het gebeurde, door de Vlissingse politie aangehouden. Hij is in verze kerde bewaring gesteld. volgens het college bij aan „koop kracht handhaving voor de burgers" bedrag nog in 1983 ter beschikking zal komen. Bovendien is er een extra storting van 1,2 miljoen gedaan voor het fonds .bijzondere voorzieningen', waaruit doorgaans zaken gesteund kunnen worden die anders door bijvoorbeeld lagere overheden - niet tot uitvoering zouden kunnen komen. Van die laatste 1,2 miljoen gaat in de opstelling van gs vijf ton naar de sanering van milieuhinderlijke bedrij ven en is zeven ton bestemd voor toeristische promoties. Werkgelegenheid Toeristisch fonds Dat de werkgelegenheid opnieuw ho ge prioriteit in hel beleid krijgt, hebben gs in juni duidelijk gemaakt bij de aanbieding van een lijst met verlangens voor 1984, vooruitlopend op de begroting. Er is 1,5 miljoen aan ruimte voor nieuwe uitgaven. Daar komt bij een positief resultaat van drie miljoen uit 1982. In verband met de geringere financiële speelruimte, die men in de komende jaren ver wacht is slechts 370 mille opgenomen voor vaste, jaarlijks terugkerende uitgaven in vooral de personeels sfeer. De rest - 4,4 miljoen dus - wordt besteed aan .incidentele' zaken. Zoals al eerder gemeld is daarvan een miljoen gereserveerd als extraatje voor het werkgelegenheidsfonds, welk ADVERTENTIEI SYSTEMEN INBRAAK BRAND voofi.fl OVERVAL WINKELDIEFSTAL I BEWAKING jarenlange ervaring oeirouwbare technieken betaalbare i I Qjl motive systeem urne Ioeschermd door 2 octrooien' TB8S ERKEND BEVEILIGINGSBEDRIJF BEVEILIGINGEN Lewestraat 43. Kloetinge, 01100-13720. Wat die toeristische promotie betreft laat het college weten, dat men de mogelijkheden onderzoekt om een provinciaal fonds te vormen. Daarbij denkt men aan activiteiten voor sei zoenverlenging, promotie van de En gelse en de Duitse markt, verwezen lijken van „elk-weer-voorzieningen" eu de totstandkoming van goedkope logiesaccommodatie. Daarbij wil het college vooruitlopen op het beleids plan voor de recreatie, dat in 1984 in de staten komt en nu wordt voorbe reid. Gs stellen vast, dat de terugloop van het toerisme in en naar Nederland positief is omgebogen. Als de ontwik kelingen passen in de hoofdlijnen van het provinciaal -beleid - aldus het college - moeten de toeristische kan sen van Zeeland „snel worden aange grepen". Steun van de provincie zal alleen mogelijk zijn als het bedrijfsle ven voldoende bijdraagt in de kosten en indien de promotie-activiteiten in nauwe samenwerking met het Natio naal Bureau voor Toerisme worden opgezet zo melden gs. Bij het werkgelegenheidsbeleid wil het Zeeuwse college het accent leggen op de stimulering van nieuwe bedrij vigheid „Een offensief beleidnoemt men het in de begrotingsbnef. Behal ve het wegnemen van onnodige bar rières voor ondernemers rekent het college daartoe ook. dat het geld zo min mogelijk wordt bestemd om ver lieslijdende bedrijven overlevingskan sen te helpen bieden „Het op de been helpen houden van verlieslatende be drijvigheid zet op den duur geen zo den aan de dijk. Het mede-stimuleren van nieuwe bedrijvigheid in de parti culiere sector blijft dus voorop staan" Slot zie pag. 9 kol. 7) VLISSINGEN - Gisteren streek op een van de daken in de Vlissingse Glacisstraat een ooievaar neer. Het dier werd nauwelijks met rust gelaten; kort nadat de vogel was geland werd hij aangevallen door een meeuw. De aanval werd echter afgeslagen. In de loop van de avond zat de ooievaar nog steeds op zijn 'post'. De volwassen ooievaar streek maandag aan het eind van de mid dag neer op het hoogste puntje van een werkplaats bij het pand Glacis straat 47. De vogel was niet geringd en is dus waarschijnlijk niet afkom stig uit een 'officieel' reservaat of eerder gevangen geweest. Volgens onze fauna-medewerker Marolle is het verschijnsel van een reizende ooievaar in dit jaargetijde niet zo uitzonderlijk. Half augustus beginnen de ooievaars aan hun win- tertrek naar het zuiden. Een andere mogelijkheid is. dat de vogel afkom stig is van de ooievaars-populatie in het Zwin-reservaat, die 'een om metje' aan het maken was Aanvan kelijk werden de ooievaars in dit reservaat gekortwiekt, om uitdun nen van de populatie te voorkomen, maar de jonge vogels worden nu vrijgelaten. De vogel kan ook af komstig zijn uit de grote ooievaars kolonie in Liesveld in Zuid-Holland of mogelijk nog van verder uit het noorden komen Vorige zomer werd op Walcheren een ooievaar gezien met een ring die op het Westduitse Helgoland was omgedaan. De ooievaar kort nadat hij gistermiddag was neerge streken op een vati de daken in de Glacisstraat De aanval kon worden afgeslagen, de meeuw vliegt weg. J. Bleeker, één van de twee nieuwe directeuren van de Axelse vestiging BV voorheen Firma Dekker in Axel. uitgebreid met een vestiging in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De naam van het nieuwe bedrijf is Dekker North America. Directeur F. Dekker vertrok gisteren naar de Ver enigde Staten om orde op zaken te stellen. Hij gaat in Washington wo nen om de vestiging te leiden. Met directeur Dekker vertrok ook één van de medewerkers van het Axelse bedrijf naar de VS. De Axelse vestiging wordt nu geleid door J. Bleeker. voorheen adjunct directeur, en een broer van de naar Amerika vertrokken directeur. J. B. Dekker Bleeker vertelt dat er al ge ruime tijd plannen bestonden om een vestiging te realiseren in de Verenigde Staten. Het Axelse bedrijf koopt in opdracht van derden Fries stamboek vee in Nederland en West-Duitsland en exporteert dat over de gehele we reld. „En om in de moderne veeteelt mee te kunnen blijven draaien en aan de wensen van de grote fokkers te kunnen voldoen zijn we wel verplicht activiteiten vanuit de Verenigde Sta ten te ontplooien", zegt de heer Bleek er, die bovendien stelt dat de nieuwe vestiging noodzakelijk is om de ont wikkelingen in de VS goed te volgen en professioneel te blijven. „In Axel draait de zaak uitstekend, we trach ten dat voort te zetten en hopen of eigenlijk zijn we ervan overtuigd dat het in de Verenigde Staten ook goed zal gaan", zegt hij. De vestiging in de VS is zeker niet een sprong in het duister. Volgens direc teur Bleeker beweegt de firma Dekker zich al zo'n zes jaar op de Amerikaan se markt. De kennis, contacten en ervaring met die markt zijn er volgens hem dus al Het bedrijf Dekker blijft doen wat het al zo'n zes jaar doet: het exporteren uit de Verenigde Staten van stieren, sperma en embryo's naar Europa en overige landen in de we reld Met dit verschil dat het vele en vermoeiende reizen nu tot het verle den behoort „Wil je goed bijblijven en eventueel uitbreiden, zal je erboven op moeten zitten zegt Bleeker. Het Friese stamboekvee in Europa heet Fnesian Holstein en is gefokt op zowel melk- als vleesproduktie In de Verenigde Staten heet het vee Hol stein Friesian en is het gericht op óf vlees- öf melkproduktie. En juist voor dit melkproduktiegerichte vee ber staat elders in de wereld grote belang- stelling. Sperma en stieren worden uit Amerika gehaald om een nog betere melkkoe te krijgen. Bij het ruim zeventig jaar oude bedrijf werken zo'n tien personeelsleden; Landen waarmee veel zaken worderi gedaan in Europa zijn Spanje en Portugal en een andere belangrijks markt is het Midden-Oosten, met na me Saoudi-Arabié, Noord-Afrika, en Tunesië Daarnaast zijn er nog eens zo'n veertig tot vijftig landen in Euro pa en elders in de wereld, waarmee Dekker zaken doet of heeft gedaan. Jaarlijks koopt en verkoopt het ex portbedrijf gemiddeld ongeveer vier- tot vijfduizend stuks vee; stieren, kal veren en vaarzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7