I Onze Kleintjes. ft er> VAKBEKWAME SCHILDERS WATERSCHAP NOORD EN ZUID-BEVELAND Ik 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 9 AUGUSTUS ft: Op 11 augustus 1983 hopen onze ouders en: :ft grootouders jij M. TIMMERMAN F. A. TIMMERMAN-DE JAGER ft de dag te gedenken dat zij 40 jaar geleden in het ft huwelijk traden. •ft Zij hopen dit te vieren op vrijdag 12 augustus in ftft rest. Van Giezen. Markt 53. Middelburg ft Receptie van 17.30 tot 19.30 uur. ft: Hun dankbare kinderen ftft Gerda en Wim ift Johnny en Tineke ftft Leo en Sjaan ■ft Huberdien en Jan ft: Fred en Lia •ft: en kleinkinderen Voor de vele blijken van belangstelling en het medele ven van u ondervonden bij het overlijden van onze dierbare tante G. W. H. BARONESSE COLLOT D'ESCURY willen wij u langs deze weg hartelijk dank betuigen. Namens neven en nichten K. J. A. Collot d'Escury Kloosterzande. augustus 1983 In plaats van kaarten. De overweldigende belangstelling en het medeleven, hetzij persoonlijk, hetzij schriftelijk of door attenties tot uitdrukking gebracht tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader IZAAK brugge hebben ons bijzonder getroffen. Het is voor ons onmogelijk ieder persoonlijk te bedanken, Wij hopen, dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aan vaarden. M, e. Brugge- de Brauwer kinderen en kleinkinderen. Aardenburg, augustus 1983. RECTIFICATIE BOOT schilder- en afbouwwerken b.v. Verrijn Stuartweg 41, Goes Aanmelden bij onze uitvoerder, dhr. J. v. d. Ketterij Tel. 01182-1616 of kantoor tel. 01100-30145. WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN KANDIDAATSTELLING VERKIEZING HOOFDINGELANDEN De dijkgraaf van het waterschap De Drie Ambachten maakt het volgende bekend: 1. Per 1 januari 1984 treden ingevolge artikel 7, lid 16, van het Bijzonder reglement voor het waterschap De Drie Ambachten alle hoofdingelanden (leden van de algeme ne vergadering) in het tweede waterschapsdistrict af; derhalve dient in dat waterschapsdistrïct verkiezing van nieuwe hoofdingelanden plaats te vinden. 2. Op woensdag, 24 augustus 1983, kunnen van 's morgens 9.00 uur tot 's middags 4.00 uur, in het waterschapshuis. Korte Kerkstraat 19 te Terneuzen, bij de dijkgraaf of een daartoe aangewezen gezworene OPGAVEN VAN KANDIDATEN voor die verkiezing worden ingeleverd. 3. In het tweede waterschapsdistrict moeten worden gekozen 7 hoofdingelanden vertegenwoordigende de stembevoegden voor de ongebouwde eigendommen, 4 hoofdingelanden vertegenwoordigende de stembe voegden voor de gebouwde eigendommen, 4 hoofdin gelanden vertegenwoordigende de stembevoegden voor de huishoudelijke vervuilers en 2 hoofdingelanden vertegenwoordigende de stembevoegden voor de in dustriële vervuilers. 4. Het tweede district omvat, globaal aangeduid, de woonkernen Terneuzen, Zaamslag, Sluiskil beoosten het kanaal van Terneuzen naar Gent, Othene, Zaamslag- Veer, Magrette, Spui en Reuzenhoek. 5. Om als hoofdingeland verkiesbaar te zijn, zal in het algemeen aan de volgende vereisten moeten worden voldaan. Als hoofdingeland ongebouwd moet men zijn. volle eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebrui ker, ander zakelijk genothebbende of pachter van tenminste 2 ha. grond, waarvoor vol geschot moet worden betaald. Als hoofdingeland gebouwd moet men zijn. volle eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtge bruiker, ander zakelijk genothebbende of huurder van in het geschot begrepen gebouwde eigendommen met een belastbare dan wel geschatte opbrengst van tenminste 150,-. Als hoofdingeland vertegenwoordi gende de huishoudelijke vervuilers moet men door het waterschap zijn aangeslagen in de verontreinigingshef fing voor minder dan 10 vervuilingseenheden. Als hoofdingeland vertegenwoordigende de industriële vervuilers moet men door het waterschap zijn aangesla gen danwel voorlopig zijn aangeslagen in de verontrei nigingsheffing voor 10 of meer vervuilingseenheden. Verkiesbaar in de plaats van genoemde hoofdingelan den zijn ook hun echtgenoten. Om als hoofdingeland te kunnen optreden moet men Nederlander zijn, de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en in beginsel zijn woon plaats binnen het waterschap hebben. 6. Om kandidaten te kunnen stellen moet aan de volgen de voorwaarden worden voldaan, leder die stembe voegd is mag kandidaten stellen. Men is stembevoegd als men 18 jaar of ouder is en voldoet aan de vereisten om als hoofdingeland gekozen te kunnen worden met dien verstande, dat voor ongebouwde eigendommen pachters en voor gebouwde eigendommen huurders niet stembevoegd zijn. Echtgenoten mogen in de plaats van hun stembevoegde man (of vrouw) stemmen en ook opgaven van kandidaten ondertekenen. Onderteke ning van een opgave voor dezelfde categoric door beiden maakt beide handtekeningen ongeldig. Lijsten met de namen van stembevoegden liggen in het waterschapshuis ter inzage. Elke opgave van kandida ten moet worden ondertekend door tenminste zoveel stembevoegden als gezamenlijk 10 stemmen kunnen uitbrengen in het district waarvoor de lijst zal gelden. 7. Formulieren voor de opgaven van kandidaten en verklaringen van bewilliging in de kandidaatstelling zijn voor de stembevoegden kosteloos verkrijgbaar op de afdeling algemene zaken van het waterschap, alwaar desgewenst tevens nadere inlichtingen kunnen worden verkregen. Op de formulieren is aangegeven, op welke wijze deze moeten worden ingevuld en hoe de inleve ring ervan dient te geschieden. 8. Op woensdag 24 augustus 1983 's middags om 4.00 uur zal het dagelijks bestuur of een door dat bestuur uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging, een openbare zitting houden in het waterschapshuis, ten einde de ingeleverde opgaven te onderzoeken. Na het onderzoek worden de opgaven van kandidaten onmid dellijk ter griffie van het waterschap voor een ieder ter inzage gelegd. Iedere stembevoegde kan binnen een week na de dag van lervisielegging bij het dagelijks bestuur bezwaren indienen tegen de ingeleverde opga ven. 9. Op 7 september 1983, 's morgens om 9.00 uur beslist het dagelijks bestuur in een voor de stembevoegden toegankelijke zitting in het waterschapshuis, Korte Kerkstraat 19 te Terneuzen over de ingebrachte bezwa ren, de geldigheid der opgaven en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten. 10. Alle geldige opgaven waarop voorkomen de gehand haafde kandidaten worden door het dagelijks bestuur op lijsten geplaatst in de volgorde waarin zij zijn ingediend. 11. De bedoelde lijsten liggen vanaf 8 september 1983 gedurende een week ter inzage voor de stembevoegden ter griffie van het waterschap. Terneuzen, 9 augustus 1983. ONDERLINGE LEVENSVERZ.-MIJ. ,,'s-GRAVENHAGE"u.a. Zeestraat 70 's-Gravenhage Buitengewone Algemene Vergadering van Deelne mers en Aandeelhouders op woensdag 24 augustus 1983 om 10.30 uur in Ambassador, Sophialaan 2 te 's-Gravenhage. Punt van behandeling: Wijziging reglement De stukken liggen voor de stemgerichtigden ter in zage ten hoofdkantore.van de Maatschappij. chauffcursdiploma CCV-B te Goes cursusgeld 595.- exaniengaraniit- cursus bij u in dc buurt tevens verzorging van het praktisch gedeelte aanvullende opleiding personenvervoer cursus vervoer gevaar.Zjke goederen Bij voldoende belangstelling ook opleidingen te Middelburg, Zierikzee en Terneuzen Inschrijving en informatie 01103 1804. 01106 2896 De Zeeuw- sche chauffeursschool ot bij de contactnjscholen dhr C Lemsom. Kerkwerve 01180-2254. H Donders Middelburg 01180-36926 P. Goud Axel 01155-1034, Paul de Vliegere Hulst 01140-13937, P.Kielman Sluiskil 01157-1218. zkl5 Te koop. Toyotn 1000, kilome terstand 40 000 Tel 01180- 14872. k3 Te koop. Peugeui. 305, bj '79. kl. crème, km-st 40 000 - trek haak, vr prijs ƒ8000.- Tel 01110-5177,bgg 2619. k3 Te koop. Mitsubishi Galant bj '79 met gas. vr pr 6950.- Tel. 01184-78967. k3 Rectificatie punt 4 bekendmaking d.d. 5 aug. 1983 KANDIDAATSTELLING VERKIEZING HOOFDINGELANDEN 4. Bedoelde hoofdingelanden zijn overeenkomstig onderstaand schema over de even genummerde districten van het waterschap verdeeld. Achter het nummer van het district staat ter oriëntatie globaal aangegeven welke woonkernen binnen dat district zijn gelegen. District Bij vonnis d.d 3 augustus 1983 van de arrondisse mentsrechtbank te Mid delburg is Jan Roest Hol land B.V., gevestigd te Breskens, gemeente Oost burg, aan de Zinniastraat 2 (4511 GR) in staat van faillissement verklaard met benoeming van M. A. Vermeulen j,ot rechter commissaris en onderge tekende tot curator. 2. Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, 's-Heer Arendskerke ged., (Eindewege) 4. Ovezande, Hoedekenskerke, Oudelande Ellewoutsdijk, Kwadendamme, Driewegen en Baarland 6. Kapelle. Wemeldinge, Biezelinge en Schore 8. Krabbendijke, Waarde, Rilland en Bath 10. Wissenkerke, Geersdijk en Kamperland ongeb.geb. water- eigen- eigen- kwali- dommendommenteit Bij vonnis van de Arron dissementsrechtbank te Middelburg d.d. 3 augus tus 1983 zijn in staat van faillissement verklaard J. Regeer en diens echtgeno te J. Regeer-van Waarde, wonende te Vlissingen aan de M. L. Kingstraat 19. met benoeming van de E.A. Vrouwe Mr. M. A. Vermeulen tot Rechter- commisaris en met aan stelling van ondergeteken de als curatrice. De curatrice: Mrs. Van der Wijst Huis man Mr. J. A. C. van de Poel- de Roy van Zuydewijn Badhuisstraat 163 4382 AL Vlissingen. Autobedrijf C. Poppe biedt te koop aan. Ford Granada LPG. 57.000 km'77 3.760.- Mazda 929 coupe sunroof '77 3.750,- Citroên 2 CV 4 als nieuw 50.000 km'77 ƒ2.750.- Mazda 818 Luxe automatic'76 2.950,- Austin Mini 1000 60.000 km76 ƒ2.750,- Honda Accord coupé automatic '78 ƒ5 950,- Honda Accord coupé (5 speed)'77 ƒ4 750,- Renault 20 TS automatic '78 ƒ3.950.- Mitsubishl Galant 2000 GXL LPG '80 ƒ6 950.- Ausun Mini bestel '79 3 250.- Toyota Corolla 30 automatic 79 ƒ2 450,- Simca 1100 stationcar'77 ƒ1.750,- Ford 1600 L50.000 km inieuw)75 1.850.- Geopend tot 20 00 uur Alle auto's met garantie en volle tank. v Dishoeckstr. 542 Tel 01184-10315 2k3 Adverteren doet verkopen A. de K. en L. B. tevreden na driehoekskoopruil Hun gezamenlijk gekocht huis konden ze niet gemakkelijk verkopen Na plaatsing van een 'Koopruil-Kleintje' In de PZC bleek dat de families O. te A. en v.d. Z, te V. met hetzelfde probleem zaten Kijk daarom ook iedere zaterdag in de rubriek 'Koopruil' van de PZC voor vraag en aanbod. zk7 WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS Kandidaatstelling hoofdingelanden. De dijkgraaf van het waterschap Het Vrije van Sluis brengt het volgende ter openbare kennis: 1. Op woensdag 24 augustus 1983 zal de kandi daatstelling worden gehouden voor de verkie zing van hoofdingelanden. 2. Kandidaten moeten worden gesteld ter ver vulling van de plaatsen der leden die per 1 januari 1984 aftreden, t.w.: a. 10 hoofdingelanden voor de ongebouwde eigendommen en b. 3 hoofdingelanden voor de gebouwde eigen dommen; c. 2 hoofdingelanden voor de huishoudelijke waterkwaliteit; d. 1 hoofdingeland voor de industriële water kwaliteit (10 of meer inwonerequivalen- ten). 3. Op de dag van de kandidaatstelling kunnen van des voormiddags 9.00 uur tot des namid dags 16.00 uur opgaven van kandidaten wor den ingeleverd ter griffie van het waterschap, Brouwerijstraat 18 te Oostburg. 4. De formulieren voor de opgaven van kandida ten en de verklaringen van bewilliging in de kandidaatstelling zijn vanaf 9 augustus 1983 ter griffie van het waterschap, Brouwerijstraat 18 te Oostburg, kosteloos verkrijgbaar voor de stembevoegde ingelanden. Elke opgaaf van kandidaten wordt ondertekend door ten min ste zoveel daartoe stembevoegden als geza menlijk tien stemmen kunnen uitbrengen in het distrikt, waarvoor de lijst zal gelden. Een stembevoegde mag niet meer dan één opgave van kandidaten voor elke der verschillende categorieën ondertekenen. 5. Op 24 augustus 1983, des namiddags 16.00 uur houdt het dagelijks bestuur of een door dat bestuur uit zijn midden aangewezen vertegen woordiging een openbare zitting in het water schapshuis. Brouwerijstraat 18 te Oostburg tot het onderzoeken van de ingeleverde opga ven. Na het onderzoek worden de opgaven door de dijkgraaf ter gnffie van het water schap voor een ieder ter inzage nedergelegd. Iedere stembevoegde kan binnen een week na de dag van tervisielegging bij het dagelijks bestuur bezwaren inbrengen tegen de ingele verde opgaven. 6. Op dinsdag 6 september 1983, des namiddags 14.00 uur beslist het dagelijks bestuur in een voor de stembevoegden toegankelijke zitting in het waterschapshuis over de ingebrachte bezwaren, over de geldigheid der opgaven en over het handhaven van de daarop voorko mende kandidaten. Oostburg, 5 augustus 1983. De dijkgraaf voornoemd, Th, P. Cambier. Hcidetuin bij uwhuis?Tcnnisbanen om dc hoek? Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken? Cafe op loopafstand? Tweepersoons badkuip? Zet 't groot in de krant, want: Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En dc makelaar weet van wanten en kranten. Alleen voor particulieren. Tot max. 3 regels prijs 7,25. Iedere regel meer 1,45. Brieven bureau van dit blad 4.25 meer. Postgiro 35 93 00 PZC Middelburg TE KOOP Te koop: dlepvrieskist en wit te keukenkastjes. Na 18.00 uur. Warande 12. St.-Laurens, tel. 01180-38317 kl Te koop: winterbloemkool planten Te koop: reiswiegjes, kolenkitten, plaatijzer, meubels, tafels, stoelen, lijstjes in soort, snij bloemen. vaste planten, bloembollen, div. soorten, soep- koffieapparaat, molen tje. klein koper, wollen .de kens. fietsen, kleren, truien. A Cljvat. St-Antheunisstr. 16. Middelbure, tel 26631. zkl Te koop: jonge hennen tegen de leg. L. Wouters, Ma- rlekerkseweg 23, Meliskerke tel. 01186-1365. zkl Allesbranders. openhaarden, insets, grote sortering zie showroom Gebr. Dominicus, Westkapelle. Vakkleding voor alle scholen ;t 10 <5 schoolkortmg. Over- s in kaki. blauw en wit. ook lengtematen Sies Textiel Wlnkelerf, Langeviele - Pot- tenmarkt 5. Middelburg zk 1 Te koop: elektr. fornuis, 15 m2 boomschorskurk Tel 01100- 16787. kl Te koop: kl-tv. transistor. Vraagpr. ƒ350,-, tel. 01184- 72490. kl Te koop: kinderwbabybad, wandelw., kinderbed, poppen wagen, hondemand; reiswieg, schoollessenaartje; vloerkl., plantenstand.. iriet); kinder fietsmand. Tel 01184-17464. zkl Te koop mooie massief gre- buffetkast 250.- tel 01182-1891. kl Te koop. in zeer goede staal zijnde stencilmachine ƒ800.- en inbrandapparatuur 500.- Tel. 01198-1248. kl Eista 3-deiig kaststel 65,- nu 30,-, 4 grote mokken met wandrek 28,- nu 10,-, complete sche merlamp 45,- nu 20,-, 4- delig pannenset 65.- nu 39,- dameshorloge 39,- nu 19.-. tafelloper 1.20 m bij 60 cm 45.- nu 20.-. koperen bloem pot ƒ26.- nu ƒ10.- Handels huis Nieuwendijk 18. Vlissin gen. zkl Deze maand nog volop koopjes in tapijten, meubelen enz, bij Maartense Plein 1940 Middelburg. zkl Nog volop koopjes in gordijnen, bedden, dekens, kleinmeubelen Maartense Korte Noordstraat 53-57 Middelburg Gaat u nog op vakantie neem dan uw eigen gebraden vlees mee Wij blikken het voor u in Vleeshouwerij A. Sturm, Veersesingel 90, Mid delburg. Verse pens voor de hond is echt gezond. Elke dag voorradig. Vleeshou werij A. Sturm Veersesingel 90, Middelburg KENNISMAKING Bakkesje BIEDT ZICH AAN Jongeman, 21 Jr zoekt werk is i.b.v. rijbewijs BE. KMBO dipl adm med Postbus 285, 4330 AG Middelburg zklO LESSEN/ RIJLESSEN Autorijlessen Bel eens voor onze unieke bieding Tel. 01184-64660 Au torijschool Continental. zkl5 TE KOOP GEVRAAGD Goud Zilver Gevraagd Contante topprljzen voor kapotte of hele sieraden Tanden- goud, munten e d. van f 8,- tot 30,- p gr. Tel 01184-19863 of 16902. Ook na 18.00 uur. zk2 Te koop gevraagd: inboedels Willems Winkel Kinderdijk 84. Middelburg k2 HUISDIEREN Goed tehuis gezocht vooi zwart-wit katertje, mooi gete kend en 9 wk. oud. Tel 01184- 19444, na 18 00 uur. k20 LESSEN/RIJLESSEN mn., géén 50 min möar een vol uur auto- of Rijschool Actief n Middelburg. (AI 21 Jaar de beste». In de week van 22 augustus beginnen w voor het ïrmetde opleiding AUTO'S EN MOTOREN Te koop: Austin Allegro, type 1300 su per, bouwjaar 1975, prijs ƒ950,-, Ford Consul 1700. bouwjaar 1973, prijs 1.250,- Tél 01184-67089. zk3 Te koop Peugeot 30b SR. we gens dubbel gebruik izgs. schadevrij, als nieuw, nov 78 Vraagprijs 6000.- 01140- 15689. k3 imhuoi -Uoe+t toe. autn adria ONROERENDE GOEDEREN 'n Koopruil-kleintje of zakenkleintje in de PZC zet zoden aan de dijk. zk7 Te koop VLISSINGEN Groen v. Prlnstererlaan 7 Goed onderhouden bungalow (alles gelijksvloersi met grote tuin en garage. Ind hall, L- vormige zitkamer met tuin deuren, douche en toilet, 2 ruime slaapkamers, waarvan 1 met tuindeur. 3e slaapkamer mogelijk 137.500,- KRUININGEN Berghoekstraat 4. Op prima stand gelegen degelijke geheel gerenoveerde halfvrijstaande woning met c.v. en grote tuin. Ind.: hall, ruime L-vormlge woonkamer, eetkeuken, bij keuken, douche en toilet. Verd.: overloop en 2 ruime slaapkamers, 65.000, KRUININGEN Goversweg 1 Zo goed als nieuw (bj. 1976). agrarisch be drijf rnet ruim 4 ha grond bestaande uit" a. ruime semi-bungalow b stenen schuur 320 m2 compleet ingerichte stallen 290 m2. Prijs op aanvraag WEMELDINGE Hoogeweg 7. Schitterend gele gen geheel vrijstaand woon boerderijtje op 480 m2 grond, rondom bebost. Ind gang. ruime zitkamer, eetkeuken, bijkeuken, tuinkamer, stu deerkamer, badkamer met lig bad, toilet Verd overloop en 3 ruime slaapkamers en berg zolder 132.500,- MINNAARD VASTGOED Provincialeweg 11, 's-Graven- polder, tel. 01103-1740, na 18.00uur 1463 en 1695. zk7 Te koop gevraagd: Wij vragen voor één onzer rela ties te koop een rustig gelegen woonhuis met garage in Mid delburg tot 150.000.- Niwa B.V. inkoopgr. onr. goed TeL 01100-15617 zk7 Middelburg Schultvlotstr 8 Monumentenpand in het centrum van Middel burg op het pand zijn aantrek kelijke subsvoorw van toe passing Namens onze op drachtgever mogen wij het pand aanbieden voor 34.000,- (taxatiewaarde 48 500,-). Middelburg Dampoortstr. 8. Nette halfvrijstaande woning op goede stand. Indhal, woonkamer, keuken, tollet en douche, 1ste verd.: 2 slaapka mers, tuin op liet zuiden. Per 1 okt. te aanvaarden. Prijs f 49.000,- Niwa BV inkoopgr. onr. goed Tel. 01100-15617 zk7 Zoekt u een bepaal de woning? Bel ons kantoor. Wij hebben ir onze portefeuille diverse woningen en kantoorpanden in Midden-Zeeland tegen aantrekkelijke prijzen. Niwa BV inkoopgr. onr. goed Tel. 01100-15617 zk7 Te koop: Grijpskerke Kerkstr. 3, keurige halfvrijstande wo ning met garage (type 2-onder-l-kap) opp. 3 are 60 ca. Ind. hal, tollet w.k keu ken. bijkeuken, gar. Ie verd. 4 slaapk met douche, alle ka mers hebben lok verw. Nu te koop van 116 000.- voor 108.000,- Niwa B.V. inkoopgr. onr. goed Tel 01100-15617. zk7 Staat u op het punt uw huis te verkopen? Een taxatie is dan onmisbaar Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak Wij hebben vraag naar div objecten op Walche ren of Zuid-Beveland. Geen zaken - geen kosten!! Rodelko B.V. Veere-01181-555 zk7 Middelburg, Vismarkt 1 Uniek gelegen vrijstaand woonhuis (monument.), het geheel is omstreeks 1979 onder architectuur gerenoveerd en gerestau reerd en verkeert in uitzonderlijk goede staat., is bijzonder fraai gelegen onder het groen van eeuwenoude bomen aan een der meest schilderachtige jfieintjes van de binnenstad, met tuin en ontsluiting naar de Herenstraat Eventueel in de directe omgeving garage apart te koop. Voor nadere informatie bezichtiging Prince-Bos B.V tel. 01189-2569 TOERISME/VAKANTIEVERBLIJVEN Alpenkreuzer met veel extra s zoals, grond zeil. reservewiel, etc grootste model. Tel 01180-15439. zkl2 Te koop compl kampeeruit rusting met o.a. André Jamet ten f bagagewagen alles In één koop. Tel. 01184-61031 kl2 Te koop. vouwwagen Road- master. bj. 1980 Fr Halslaan 6. Vlissingen. Tel. 01184-16444 Te huur: hartje 'Ardennen - België v a 6 aug. 6-pers vak.bunga lows vrij. spec, prijs. J. Crom- bach, tel. 045-455164 of 09- 3280679554. zkl 2 Nog enkele kampeerauto's, toer- en vouwcaravans te huur in hoog- en naseizoen. Van Dijke B.V. TE HUUR Buijs Bewaking ook eleetronische beveiliging verhuurt''Be) 01180-28332 zk5 Te huur vai Vlissingen geheel v ning met garage Volil voorzien van alle con 01184-61423 garageboxen en 4-kamerappartementen d Poel B.V Tel. 01104-45iL DIVERSEN FOTOKOPIE SERVICE 20 cent per kopie dubbel formaat 40 ci Stencilpapier per pak van 500 vel, formaat 21x29,7 cm incl. btw 7,-. Kontante betaling, Een aktivitëit van: Den Boer Middelburg Drukkers B.V., Markt 51, Middelburg: B.V Drukkerij F van de Velde Jr„ Walstraat 56-60. Vlissingen. AUTOVERHUUR AUTOVERHUUR STREPPEL De goedkoopste voor bestel bussen. pers bussen, pers.au- to's, aanhangwagens. Rusten- burgstraal 43. Middelburg, tel 01180-25566. zk4 Zonder chauffeur Toyota pers, auto's, VW bus jes, VW bestelauto's, tel. 13900 Gebr. Blanker B.V. Middelburg. Klein Vlaanderen 97. zk4 BIJVERDIENSTE Amateurfotogr zoekt vrl. modellen tot 30 jr. Br. recente pasfoto Event, verg Postbus 285. 4330 AG Middelburg. zkll PERSONE Wilt u een 1 boeiend beroJ vast en zeker Al onze cursisten hel een na het slagen officiële staatsdiploa ft willen een eigen auti starten. Maar er zij: opleiding nog mat plaatsen vrij. Bentt veerd voor een plttl ding van 6 tot 9 i Heeft u studiezin, mi ook een echte do Kunt u heel goed mt ft omgaan en rijdt u ft goed auto? Bent u-J en 60 J aar oud? Denk i'-\ even heel goed na ft dag- of een zaterdag ft bij het Nationale 0j instituut voor De rijs reld Bel dan pas avonds) de Kaderscl een gratis studiegid 99425. VERZEKERINGEN i AUTOVERZEKERING Lage basistarieven: 20r'c aanvangskortlng. m no-claim, geen toeslag voor jongeren Onderlinge Waarborgmaatscha] van de C.B.T.B. U.A. Naereboutstraai 20 te Goes Telefoon 01100-15448 uur: 01180-14005. WATERSPORT Door inruil. gebruikte buitenboord motoren 5 pk Seagull langst., 10 draai uren 975.- (met 9 mnd garan tie): 4 pk Evinrude langst. 375.- 20 pk Cresent langst ƒ345.-: 10 pk Honda kortst. 875,-, 10 pk wankelmotor in board 645.-. Tomos b.b.m. Watersportbedrijf 'De Arne' Jachthaven Oranjeplaat. Ar- nemuiden, tel. 01182-1419 Za terdags gesloten zk!3 Door inruil gebruikte boten Rakker 360, nieuw van 4 375,- voor ƒ2.295,-; Laser, als nieuw met trailer, onder/ bovenkleed, enz. 3 275,-. ver grote Optimist (hout) 795,-; 420 1.295,-, Veerse jol 1.295,-, Kolibrl, met strand- trailer 1.045,-; Zef jeugdboot 1 245.-, Schakel met trailer 2 500,-; toer'visboot lengte 5 m, nieuwprijs ƒ3.475.-, nu 2.875,-; speedboot met 40 pk Mercury-b.b.m. en trailer 2.675,-, Microplus 502 met 15 ft. korting Nieuwe Elan- speed- en visboten Watersportbedrijf 'De Arne' Jachthaven Oranjeplaat, Ar- nemuiden, tel. 01182-1419. Za terdags gesloten. zk!3 Adverteren doet verkopen 3 Dl Rubberbot sportvissers, sers, kano's, surfph gelsport, enz. CMD Mari Zuldweg 22, Krat!lan tel. 01134-1711 gesl. LPG en witte p zine< dieselstation. tkoi Onze afdeli surfplanifiP' Bic Show Jumping 1 zonder tuig Dufourwlng van nu Bic Star. :enü met2501tr. volume, met schoonheidsfoutjes v Bic Teen. ideale tltgaH zellopp. 4.2 van voor Ken Winner, bulk Bs r surftilank, met vort: j van 2,695,-nu Wlndracer Regatta, creatieplank, bfjons 1 Second life, snelljjemc met schoonheidsfoui g£ rij Ten Cate Spacer, beste ANWB-test - Ten Cate Hunter model 1983 Surf King, met zsL-.'ft ANWB-test. bij nnt *"dl Door inruil, gebr. surfpli JJ Alla Tiga, zeer sne Ift nieuwprijs 1.600.- 1.145.-: Happy QIÜ lr a boot- en surftrailen gs Wat.ersportb«|inte 'De Arm irv Jachthaven Oranje; Ulta nemuiden. tel 0118 terdags gesloten, be: LENINGEN GELDLENINGEN Alle geldleningen Snelle af wikkeling mogelijk. Eventueel incl. kwijtsch bü overl.. ve vroegde aflossing mogelijk. 01184-64455 DICK SCHINKEL ASSURANTIËN zk26 Afi Intermediair voori nlngen Tel. 01102-i U wilt een lening, c niet in de rii staan persoonlijke afsprai Graaf 5. Daar hrif verder. 01180-330! Pa Sterk verlaagd tarief Vervroegde aflossingen altijd mogelijk. Geen inf Wanneer u bij ons een lening aanvraagt belt u gewo« De Graaf Financieringen. Langevieleweg/hk. De Ru! eln Middelburg, tel 01180-33035. Lid Ned Ver. van Fin. r~ Door onze volmacht kunnen wij meestal dezelfde t geld overhandigen. Spec.ambt. tarief Conllnukred* ri afi. 2'; van de limiet Hyp.rente thans v a. 8.4 ft 5JM King Surf Onbetwist de grootste en goedkoopste surfsj Nederland, biedt aan: complete surfpakketten van ƒ850,- t/m ƒ1495,- O.a. de top-3 van de ANWB als best geteste planken va Opgelet Favorite elders ƒ1295,- Klngsurfpr Easyboard elders 1495,- Klngsurfpr Spanel 5 elders 1495,- Klngsurfpr Deze prijzen zyn inclusief met 2-delig surfpak, Imperiaal, spanbanden. Met als klap op de vuurpijl een Ri zwemvest t.w.v. 125,- geheel gr» bij Loopkarren v 99.- Stormzeilen v. 145.- Hawail-trapezes v. 79,- Gigantische stunt! Surfpakken van zeer bekend merk nu 169.- Waarschuwingü! Heren surfhandelaren, misleidt u a.u.b. geen aspln met aanbiedingen van surfpakketten met surfpli zogenaamde zéér bekende merken, met ent ANWB-testen? Vermeldt net als King Surf uw aanbiedingen dulde! namen van de merken, zodat de aspirant-kopers wet voor komen en geen tevergeefse dure reis moeten King Surf Rotterdam-Z. Langenhorst 387, tel. 010-800255. A W Postjesweg 85. tel 020-853102. Geopend van nu zaterdag van 9 30 U.-17 30 u Koopavonden geopend dr,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6